ATEMPTATS A BARCELONA (BCN) 17/8/17 (D17H17ANY17)

CATALÀ

Hola amics i amigues, molt bona tarda a tots vosaltres. Benvinguts de nou al vostre blog, de tots, el Lleureioci. Avui us vull parlar dels fets que varen passar fa 10 dies a la ciutat de Barcelona (Bcn) Catalunya. El passat dia 17 d’agost ’17. Fa temps que es deia que podia passar un atemptat a la ciutat de Barcelona, podria ser qualsevol dia de l’any. I ha passat, el dia menys esperat. On, a les rambles, el cor de la ciutat de Barcelona, a la tarda, on sempre esta ple de turistes sempre. Es podria a ver evitat aquest atemptat i tot els altres que han anat succeint, si. Si els paisos no fossin aliats dels grans paisos mundials com els EUA que van a crear guerres en altres paisos a matar gent innocent, al final la gent d’aquests paisos han de tornar el seu atac i com, 1º als Eua, 11 Setembre de 2001, les torres bessones, les varen abatir. Des de llavors, hi ha habut un abans i un despres. Aquesta data 11 s 2001, va ser l’inici d’un munt de guerres per a la resta de paisos. Eren aliats dels Eua, com l’estat espanyol (11 Març 2004), Londres Juliol 2004, entre altres. L’any passat 2016, Paris, Niça, Belgica. aquest 2017, a tocat a la gran ciutat cosmopolità de Barcelona, una de les millors ciutats del mon, on hi viuen molta gent de molts paisos diferents. a dia d’ara el balanç es de 17 morts i uns 100 ferits. els Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona, Sem, Bombers de la Generalitat, varen actuar al moment. Durant unes set hores, semblava que Catalunya era un Estat Independent, ja que ni les dos policies del govern espanyol estaven a Barcelona, ni el president central tampoc. El molt Honorable President de la Generalitat, Sr, Carles Puigdemont, juntament amb Ada Colau, l’alcadessa de la ciutat de Barcelona, varen estar pendents de tot des de el minut 0. El Govern central varen tardar moltissim en arribar. Ara be, a tot aquests fets, potser que el govern espanyol estigui al darrere de tot aixo, inclos, 15 dies abans, en el cas del Aeroport del Prat de Barcelona. Esta clar que el govern espanyol, vol desviar l’atencio del Referendum del proper dia 1 d’Octubre ’17 a Catalunya. Fa molt de temps que estan quedant retratats, pero no passa res, cada dia continuen fent coses seves, la questio, es desviar l’atencio i aixis, poguer fer mes coses o sigui agrandir la corrupcio, que no  en tenen gaire. Fa temps, que no miro res dels mitjans de comunicacio espanyols, perque, estan modificant tot sobre el que ve a Catalunya. Els mitjans de comunicacio estatals, tant publics com privats, estant mentitn a la societat espanyola de tota la peninsula. Es per aixo que molta gent espanyola tenen odi a Catalunya i als seus habitants catalans, pero son inconsients del que veuen als mitjans es fals. Abans dels 17 d’agost ’17, un parell de setmanes abans, vaig poguer llegir un articles on un exministre va comentar aixo…. http://www.agenciaincat.la/?p=30768. A dia d’ara, o de fet, ja fa molt de temps, ens podem creure els mitjans publics i privats estatals espanyols. No, perque la gran realitat a Barcelona, Catalunya, es una cosa i a Madrid veuen un altre realitat ficticia que no es, pero moltes persones aixo no ho veuen. Diaris, fan entrevistes al Presdient de la Generalitat, on tot el que explica, ho modifiquen de cara al public, o a la gran manifestacio de la pau ahir dissabte a Barcelona, depent quines cadenes estatals, nomes varen agafar el president del govern i el monarca i varen esborrar les estelades que hi habien darrere seu. El proper dia 1 d’Octubre ’17 queda a uns 36 dies, la comte enrere fa temps que ha començat, pero aquests 36 dies que queden seran molt durs.. en aquest temps, poden passar moltes coses,… Ja han passat uns esdevendiments molt dolents fa pocs dies, pero hi haura molta mes i tot aixo pot ser a traves de l’estat espanyol, on esta a darrere de tot aixo i fan veure que no ho son. Que quedi clar, el 11 de març de 2004 a l’atemptat de Madrid, on els trens varen explotar, i aixo que la catastrofe podria a ver sigut mes forta, ja que en un principi tenien que trobar-se tots els trens dins l’estacio i aixis poguer explotar a dins, un fallo d’uns segons va evitar mes tragedies. El llavors estats espanyol governat per els mateixos d’ara, varen dir que va ser una organitzacio que no era, pero la gent els va descobrir. Ara esta passant igual i continuen igual que en aquell temps, no han canviat pas. Be amics i amigues, davant aquesta situacio, mirem endavant, Barcelona, es una ciutat de pau, d’acollida per a molts ciutadans d’altres paisos. No tenim por, anem tirant endavant com si ja fossim un pais independent. Qui no estigui d’acord, potser ara, estara mes….No ens volen, fan boicots del cava, vagues del aeroport bcn eulen, tot aixo, el govern central i esta al darrere. El proper 1 Octubre ’17, fa temps que ho tenim decidit. No Tinc Por, Moltes gracies a tots i totes per seguir-me fins aviat. PD: En aquest reportatge no hi haura video, ja que molta gent va perdre la vida. Per la dignitat d’aquestes persones que ja no hi son, s’ha de considerar tenir respecte cosa que molts mitjans de comunicacio estatals, no la tenen.

ENGLISH

Hello friends and friends, very good afternoon to all of you. Welcome back to your blog, of all, the Leo’s. Today I want to talk about the events that took place 10 days ago in the city of Barcelona (Bcn) Catalunya. Last August 17 ’17. Some time ago it was said that an attack could happen in the city of Barcelona, ​​it could be any day of the year. And it has happened, the least expected day. Where, in the rambles, the heart of the city of Barcelona, ​​in the afternoon, where it is always full of tourists always. This attack could be avoided and all the others that have been happening, yes. If the countries were not allies of the great world countries like the U.S. who are going to create wars in other countries to kill innocent people, in the end the people of these countries must return their attack and how, 1st to the Eua, September 11th 2001, the twin towers, they lowered them. Since then, there has been one before and one after. This date 11th 2001, was the beginning of a lot of wars for the rest of the countries. They were allies of the Eua, such as Spain (March 11, 2004), London July 2004, among others. Last year 2016, Paris, Nice, Belgium. In 2017, in the great cosmopolitan city of Barcelona, ​​one of the best cities in the world, where many people live in many different countries. The balance is currently 17 dead and about 100 wounded. The Mossos d’Esquadra, the Urban Guard of Barcelona, ​​Sem, Generalitat’s Firemen, acted at the moment. For seven hours, it seemed that Catalonia was an Independent State, since neither the two Spanish government police were in Barcelona, ​​nor the central president either. The very Honorable President of the Generalitat, Mr. Carles Puigdemont, together with Ada Colau, the mayor of the city of Barcelona, ​​were paying attention to everything from minute 0. The central government took a long time to arrive. Now, in all these facts, perhaps the Spanish government is behind all this, included, 15 days before, in the case of the Prat Airport in Barcelona. It is clear that the Spanish government wants to divert the attention of the Referendum on October 1 ’17 in Catalonia. For a long time they are being portrayed, but nothing happens, every day they continue to do their thing, the question is to divert attention and thus, to do more, or to increase corruption, which does not have much. Some time ago, I do not see any of the Spanish media, because, they are changing everything about what’s coming in Catalonia. State media, both public and private, being lying in Spanish society throughout the peninsula. That is why many Spanish people hate Catalan and their Catalan inhabitants, but they are unaware of what they see in the media is false. Before August 17 ’17, a couple of weeks before, I could read articles where a former minister commented on this … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. As of now, or in fact, a long time ago, we can believe the public and private Spanish state media. No, because the great reality in Barcelona, ​​Catalonia, is something and in Madrid they see another fictional reality that is not, but many people do not see it. Newspapers, interview the Deputy of the Generalitat, where everything that explains, modify it in the face of the public, or the great manifestation of peace yesterday Saturday in Barcelona, ​​depriving what state chains, only the president of the government and the monarch And they erased the stars that were behind him. The next day of October 1 ’17 is about 36 days ago, the countdown has been a long time ago, but these 36 days are going to be very hard … in that time, many things can happen … They have already passed A few very bad events a few days ago, but there will be much more and all this can be through Spain, where it is behind all this and make it look like they are not. Let it be clear, on March 11, 2004, to the Madrid bombing, where the trains exploded, and that the catastrophe could be seen to be stronger, since all the trains had to be found in the beginning The station and this could explode inside, a few seconds failed to avoid tragedies. The then Spanish state ruled by the same now, they said it was an organization that was not, but people discovered them. Now it is happening the same and continue as in that time, they have not changed. Be friends and friends, in this situation, look ahead, Barcelona, ​​is a city of peace, hosted by many citizens of other countries. We are not afraid, let’s move forward as if we were an independent country. Whoever does not agree, maybe now, will be more … They do not want us, they make crazy boycots, strikes at the bcn eulen airport, all this, the central government and is behind. Next October 1 ’17, we have decided for a long time. I do not have fear, Thank you very much to everyone to follow me soon. PD: In this report there will be no video, since many people lost their lives. For the dignity of these for

FRANCE

Bonjour amis et amis, très bonne après-midi à vous tous. Bienvenue dans votre blog, de tous les Leo. Aujourd’hui, je veux parler des événements qui ont eu lieu il y a 10 jours dans la ville de Barcelone (Bcn) Catalunya. Le 17 août 17. Il y a quelque temps, on a dit qu’une attaque pourrait se produire dans la ville de Barcelone, ce pourrait être n’importe quel jour de l’année. Et c’est arrivé, le jour le moins attendu. Où, dans les promenades, le cœur de la ville de Barcelone, dans l’après-midi, où il est toujours plein de touristes toujours. Cette attaque pourrait être évitée et tous les autres événements se produisent, oui. Si les pays n’étaient pas des alliés des grands pays du monde comme les États-Unis qui vont créer des guerres dans d’autres pays pour tuer des personnes innocentes, les personnes de ces pays doivent renvoyer leur attaque et comment, le 1er à l’Eua, le 11 septembre 2001, les tours jumelles, ils les ont abaissés. Depuis, il y a eu un avant et un après. Cette date, 11e 2001, a été le début de nombreuses guerres pour le reste des pays. Ils étaient alliés de l’Eua, comme l’Espagne (11 mars 2004), Londres, juillet 2004, entre autres. L’année dernière 2016, Paris, Nice, Belgique. En 2017, dans la grande ville cosmopolite de Barcelone, l’une des meilleures villes du monde, où de nombreuses personnes vivent dans de nombreux pays. Le bilan est actuellement de 17 morts et environ 100 blessés. Les Mossos d’Esquadra, la garde urbaine de Barcelone, Sem, les pompiers de la Generalitat, agissaient en ce moment. Pendant sept heures, il semblait que la Catalogne était un État indépendant, car ni les deux policiers du gouvernement espagnol n’était à Barcelone, ni le président central non plus. Le très honorable président de la Generalitat, M. Carles Puigdemont, avec Ada Colau, le maire de la ville de Barcelone, faisaient attention à tout, à partir de la minute 0. Le gouvernement central a pris beaucoup de temps pour arriver. Maintenant, dans tous ces faits, peut-être le gouvernement espagnol est-il derrière tout cela, y compris 15 jours avant, dans le cas de l’aéroport de Prat à Barcelone. Il est clair que le gouvernement espagnol veut détourner l’attention du référendum le 1er octobre 17 en Catalogne. Pendant longtemps, ils sont dépeints, mais rien ne se passe, chaque jour, ils continuent à faire leurs affaires, la question est de détourner l’attention et donc d’en faire plus ou d’augmenter la corruption, ce qui n’a pas beaucoup. Il y a quelque temps, je ne vois aucun des médias espagnols, parce qu’ils changent tout ce qui se passe en Catalogne. Les médias d’Etat, publics et privés, se trouvent dans la société espagnole dans toute la péninsule. C’est pourquoi de nombreux habitants espagnols détestent le catalan et leurs habitants catalans, mais ils ignorent ce qu’ils voient dans les médias est faux. Avant le 17 août 17, quelques semaines auparavant, je pouvais lire des articles sur lesquels un ancien ministre a commenté … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. À l’heure actuelle, ou en fait, il y a longtemps, nous pouvons croire aux médias d’Etat espagnols publics et privés. Non, parce que la grande réalité à Barcelone, en Catalogne, c’est quelque chose et, à Madrid, ils voient une autre réalité fictive qui ne l’est pas, mais beaucoup ne le voient pas. Journaux, entretiens le député de la Generalitat, où tout ce qui l’explique, le modifie face au public, ou la grande manifestation de paix hier samedi à Barcelone, privant quelles chaînes d’Etat, seulement le président du gouvernement et le monarque Et ils ont effacé les étoiles qui étaient derrière lui. Le lendemain du 1er octobre 17, il y a environ 36 jours, le compte à rebours a été il ya longtemps, mais ces 36 jours vont être très difficiles … à ce moment-là, beaucoup de choses peuvent arriver … Ils sont déjà passés Quelques événements très mauvais il y a quelques jours, mais il y en aura beaucoup plus et tout cela peut se faire à travers l’Espagne, où il est derrière tout cela et faire ressembler qu’ils ne le sont pas. Dites-le, le 11 mars 2004, au bombardement de Madrid, où les trains ont explosé, et que la catastrophe aurait pu être plus forte, car d’abord tous les trains devaient être trouvés au sein de la La station et cela pourraient exploser à l’intérieur, quelques secondes n’ont pas réussi à éviter les tragédies. L’État espagnol alors gouverné par le même maintenant, ils ont déclaré que c’était une organisation qui n’était pas, mais les gens l’ont découvert. Maintenant, cela se produit de la même manière et continue comme à l’époque, ils n’ont pas changé. Soyez amis et amis, dans cette situation, regardez vers l’avant, Barcelone, est une ville de paix, accueillie par de nombreux citoyens d’autres pays. Nous n’avons pas peur, avançons comme si nous étions un pays indépendant. Celui qui ne convient pas, peut-être maintenant, sera plus … Ils ne nous veulent pas, ils font des garçons fous, frappent l’aéroport de Bcn eulen, tout cela, le gouvernement central et est en retard. Le 1er octobre prochain ’17, nous avons décidé depuis longtemps. Je n’ai pas peur, merci beaucoup à tous de me suivre bientôt. PD: Dans ce rapport, il n’y aura pas de vidéo, car de nombreuses personnes ont perdu leur vie. Pour la dignité de ceux-ci pour

GERMANY

Hallo Freunde und Freunde, sehr guter Nachmittag für euch alle. Willkommen zurück zu Ihrem Blog, von allen, die Leo’s. Heute möchte ich über die Ereignisse sprechen, die vor 10 Tagen in der Stadt Barcelona (Bcn) Catalunya stattgefunden haben. Letzten 17. August 17. Vor einiger Zeit wurde gesagt, dass ein Angriff in der Stadt Barcelona passieren könnte, es könnte jeden Tag des Jahres sein. Und es ist passiert, der am wenigsten erwartete Tag. Wo, in den Wanderungen, das Herz der Stadt Barcelona, ​​am Nachmittag, wo es immer voll von Touristen immer ist. Dieser Angriff könnte vermieden werden und alle anderen, die geschehen sind, ja. Wenn die Länder nicht Verbündete der großen Weltländer waren, wie die USA, die in anderen Ländern Kriege schaffen werden, um unschuldige Menschen zu töten, müssen die Leute dieser Länder am Ende ihren Angriff zurückgeben und wie zum 1. Eua am 11. September 2001, die Zwillingstürme, sie senkte sie. Seitdem gibt es eine vorher und eine nachher. Dieses Datum 11. 2001 war der Beginn vieler Kriege für den Rest der Länder. Sie waren Verbündete der Eua, wie Spanien (11. März 2004), London Juli 2004, unter anderem. Letztes Jahr 2016, Paris, Nizza, Belgien. Im Jahr 2017, in der großen kosmopolitischen Stadt Barcelona, ​​eine der besten Städte der Welt, wo viele Menschen in vielen verschiedenen Ländern leben. Die Balance ist derzeit 17 tot und etwa 100 verwundet. Die Mossos d’Esquadra, die Urban Guard von Barcelona, ​​Sem, Generalitters Feuerwehrleute, handelten im Moment. Für sieben Stunden schien es, dass Katalonien ein Unabhängiger Staat war, da weder die beiden spanischen Polizei in Barcelona noch der Zentralpräsident waren. Der sehr ehrenvolle Präsident der Generalitat, Herr Carles Puigdemont, zusammen mit Ada Colau, dem Bürgermeister der Stadt Barcelona, ​​achteten auf alles von Minute 0. Die Zentralregierung dauerte lange. Nun, in all diesen Tatsachen, vielleicht ist die spanische Regierung hinter all dem, eingeschlossen, 15 Tage vorher, im Fall des Prat-Flughafens in Barcelona. Es ist klar, dass die spanische Regierung die Aufmerksamkeit des Referendums am 1. Oktober 17 in Katalonien ablenken möchte. Für eine lange Zeit werden sie dargestellt, aber nichts passiert, jeden Tag, wo sie fortfahren, ihre Sache zu tun, ist die Frage, die Aufmerksamkeit abzulenken und damit mehr zu tun oder die Korruption zu erhöhen, die nicht viel hat. Vor einiger Zeit sehe ich keine der spanischen Medien, weil sie alles ändern, was in Katalonien kommt. Staatliche Medien, sowohl öffentlich als auch privat, in der spanischen Gesellschaft auf der ganzen Halbinsel liegen. Deshalb hassen viele spanische Leute Katalanisch und ihre katalanischen Bewohner, aber sie wissen nicht, was sie in den Medien sehen, ist falsch. Vor dem 17. August 17, ein paar Wochen vorher, konnte ich Artikel lesen, wo ein ehemaliger Minister kommentiert … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. Ab jetzt oder in der Tat, vor langer Zeit können wir den öffentlichen und privaten spanischen Staatsmedien glauben. Nein, denn die große Realität in Barcelona, ​​Katalonien, ist etwas und in Madrid sehen sie eine weitere fiktive Realität, die nicht ist, aber viele Leute sehen es nicht. Zeitungen, Interview der Stellvertreter der Generalitat, wo alles, was erklärt, modifizieren sie im Angesicht der Öffentlichkeit, oder die große Manifestation des Friedens gestern Samstag in Barcelona, ​​beraubt, welche Staatsketten, nur der Präsident der Regierung und der Monarch Und sie löschten die Sterne, die hinter ihm waren. Der nächste Tag des 1. Oktober 17 ist vor etwa 36 Tagen, der Countdown ist schon lange her, aber diese 36 Tage werden sehr hart sein … in dieser Zeit können viele Dinge passieren … Sie sind schon vergangen Ein paar sehr schlechte Ereignisse vor ein paar Tagen, aber es wird noch viel mehr geben und das alles kann durch Spanien sein, wo es hinter all dem steht und es so aussehen lässt wie sie nicht sind. Lass es am 11. März 2004 klar sein, bis die Bombenanschläge von Madrid, wo die Züge explodierten, und dass die Katastrophe stärker gesehen werden konnte, da alle Züge am Anfang zu finden waren Die Station und das könnte im Inneren explodieren, ein paar Sekunden nicht, um Tragödien zu vermeiden. Der damalige spanische Staat beherrschte das gleiche, sie sagten, es sei eine Organisation, die nicht war, aber die Leute entdeckten sie. Jetzt ist es passiert das gleiche und weiter wie in dieser Zeit, sie haben sich nicht geändert. Seien Sie Freunde und Freunde, in dieser Situation, schauen voraus, Barcelona, ​​ist eine Stadt des Friedens, die von vielen Bürgern anderer Länder gehostet wird. Wir haben keine Angst, lasst uns vorwärts gehen, als wären wir ein unabhängiges Land. Wer nicht einverstanden ist, vielleicht ist jetzt mehr … Sie wollen uns nicht, sie machen verrückte Boykott, Streiks auf dem Flughafen bcn eulen, all dies, die Zentralregierung und ist hinterher. Nach dem 1. Oktober 17 haben wir uns für eine lange Zeit entschieden. Ich habe keine Angst, Vielen Dank an alle, um mir bald zu folgen. PD: In diesem Bericht wird es kein Video geben, da viele Menschen ihr Leben verloren haben. Für die Würde von diesen für

PORTOGUESE

Olá amigos e amigos, boa tarde a todos vocês. Bem-vindo ao seu blog, de todos, os Leo. Hoje quero falar sobre os eventos ocorridos há 10 dias na cidade de Barcelona (Bcn) Catalunya. 17 de agosto passado 17. Algum tempo atrás, foi dito que um ataque poderia acontecer na cidade de Barcelona, ​​pode ser qualquer dia do ano. E aconteceu, o dia menos esperado. Onde, nas caminhadas, o coração da cidade de Barcelona, ​​à tarde, onde sempre está cheio de turistas sempre. Este ataque poderia ser evitado e todos os outros que estiveram acontecendo, sim. Se os países não fossem aliados dos grandes países do mundo, como os Estados Unidos, que criarão guerras em outros países para matar pessoas inocentes, no final, as pessoas desses países devem retornar seu ataque e como, primeiro a Eua, 11 de setembro 2001, as torres gêmeas, elas as abaixaram. Desde então, houve um antes e um depois. Esta data 11 de 2001, foi o início de muitas guerras para o resto dos países. Eles eram aliados da Eua, como Espanha (11 de março de 2004), Londres, julho de 2004, entre outros. No ano passado, 2016, Paris, Nice, Bélgica. Em 2017, na grande cidade cosmopolita de Barcelona, ​​uma das melhores cidades do mundo, onde muitas pessoas vivem em muitos países diferentes. O saldo é atualmente 17 mortos e cerca de 100 feridos. Os Mossos d’Esquadra, a Guarda Urbana de Barcelona, ​​Sem, Bombeiros da Generalitat, atuaram no momento. Por sete horas, parecia que a Catalunha era um Estado Independente, já que nem as duas policiais do governo espanhol estavam em Barcelona nem o presidente central. O muito honorável presidente da Generalitat, o Sr. Carles Puigdemont, juntamente com Ada Colau, o prefeito da cidade de Barcelona, ​​estavam prestando atenção a tudo desde o minuto 0. O governo central demorou muito para chegar. Agora, em todos esses fatos, talvez o governo espanhol esteja por trás de tudo isso, incluído 15 dias antes, no caso do aeroporto Prat em Barcelona. É claro que o governo espanhol quer desviar a atenção do referendo em 1 de outubro de 17 na Catalunha. Durante muito tempo estão sendo retratados, mas nada acontece, todos os dias eles continuam a fazer o que são, a questão é desviar a atenção e, assim, fazer mais, ou aumentar a corrupção, que não tem muito. Há algum tempo, não vejo nenhuma mídia espanhola, porque, estão mudando tudo sobre o que vem na Catalunha. Os meios de comunicação estatais, públicos e privados, estão mentindo na sociedade espanhola em toda a península. É por isso que muitos espanhóis odiam o catalão e seus habitantes catalães, mas eles não sabem o que eles vêem na mídia é falso. Antes de 17 de agosto de 17, algumas semanas antes, eu poderia ler artigos onde um ex-ministro comentou sobre isso … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. A partir de agora, ou de fato, há muito tempo, podemos acreditar nos meios de comunicação estatais espanhóis públicos e privados. Não, porque a grande realidade em Barcelona, ​​Catalunha é algo e em Madrid eles vêem outra realidade fictícia que não é, mas muitas pessoas não a vêem. Jornais, entrevistar o deputado da Generalitat, onde tudo o que explica, modificá-lo diante do público ou a grande manifestação de paz ontem sábado em Barcelona, ​​privando as cadeias do estado, apenas o presidente do governo e o monarca E apagaram as estrelas que estavam atrás dele. No dia seguinte, de 1 de outubro de 17, há cerca de 36 dias, a contagem decrescente foi há muito tempo, mas esses 36 dias serão muito difíceis … naquele tempo, muitas coisas podem acontecer … Eles já passaram Alguns eventos muito ruins há alguns dias atrás, mas haverá muito mais e tudo isso pode ser através da Espanha, onde está por trás de tudo isso e faz com que pareça que eles não são. Deixe-se claro, em 11 de março de 2004, o atentado de Madrid, onde os trens explodiram, e que a catástrofe poderia ser vista como mais forte, já que todos os trens tinham que ser encontrados no começo A estação e isso poderia explodir por dentro, alguns segundos não conseguiram evitar tragédias. O então Estado espanhol governado pelo mesmo agora, eles disseram que era uma organização que não era, mas as pessoas as descobriram. Agora está acontecendo o mesmo e continua como naquele tempo, eles não mudaram. Seja amigo e amigo, nesta situação, olhe para frente, Barcelona, ​​é uma cidade de paz, hospedada por muitos cidadãos de outros países. Não temos medo, avançemos como se fosse um país independente. Quem não concorda, talvez agora, será mais … Eles não nos querem, fazem garotos malvados, atacam o aeroporto de Bcn eulen, tudo isso, o governo central e está atrasado. Em 1º de outubro de 17, decidimos por muito tempo. Não tenho medo, muito obrigado a todos a me seguir em breve. PD: neste relatório não haverá vídeo, já que muitas pessoas perderam a vida. Para a dignidade destes para

ITALIAN

Ciao amici e amici, buon pomeriggio a tutti voi. Benvenuti nel tuo blog, di tutti, il Leone. Oggi voglio parlare degli eventi che hanno avuto luogo 10 giorni fa nella città di Barcellona (Bcn) Catalunya. Ultimo 17 agosto ’17. Qualche tempo fa è stato detto che un attacco potrebbe avvenire nella città di Barcellona, ​​potrebbe essere qualsiasi giorno dell’anno. E è successo, il giorno meno atteso. Dove, nelle ramble, il cuore della città di Barcellona, ​​nel pomeriggio, dove è sempre pieno di turisti. Questo attacco potrebbe essere evitato e tutti gli altri che si sono verificati, sì. Se i paesi non erano alleati dei principali paesi del mondo come gli Stati Uniti che creano guerre in altri paesi per uccidere persone innocenti, alla fine la gente di questi paesi hanno di tornare all’attacco e come il primo degli Stati Uniti 11 settembre 2001, le torri gemelle, li abbassarono. Da allora, c’è stato uno prima e uno dopo. Questa data, 11 gennaio 2001, è stata l’inizio di molte guerre per il resto dei paesi. Furono alleati dell’Eua, come la Spagna (11 marzo 2004), Londra, luglio 2004, tra gli altri. L’anno scorso 2016, Parigi, Nizza, Belgio. Nel 2017, nella grande città cosmopolita di Barcellona, ​​una delle migliori città del mondo, dove molte persone vivono in molti paesi diversi. Il saldo è attualmente 17 morti e circa 100 feriti. I Mossos d’Esquadra, la guardia urbana di Barcellona, ​​Sem, i vigili del fuoco di Generalitat, hanno agito al momento. Per sette ore sembrava che la Catalogna fosse uno Stato Indipendente, poiché né le due poliziotti di governo spagnole erano a Barcellona né al presidente centrale. Il Presidente Onorevole della Generalitat, il signor Carles Puigdemont, insieme con Ada Colau l’alcadessa di Barcellona, ​​che tenere d’occhio su tutto, dal minuto 0. Il governo centrale sono stati molto prendere per arrivare. Ora, in tutti questi fatti, forse il governo spagnolo è dietro tutto questo, incluso, 15 giorni prima, nel caso dell’aeroporto Prat a Barcellona. È chiaro che il governo spagnolo vuole distogliere l’attenzione del referendum il 1 ottobre 17 in Catalogna. Molto tempo fa sono stato dipinto, ma non succede nulla, ogni giorno continuano le loro cose, il problema sta distogliendo l’attenzione e quindi più in grado di fare cose che è agrandir la corruzione, che non hanno molto. Qualche tempo fa, non vedo nessuno dei media spagnoli, perché stanno cambiando tutto su quello che viene in Catalogna. I media statali, sia pubblici che privati, trovano nella società spagnola in tutta la penisola. Ecco perché molti spagnoli odiano il catalano ei loro abitanti catalani, ma non sono consapevoli di ciò che vedono nei media è falsa. Prima che il 17 agosto ’17, poche settimane prima, ho la possibilità di leggere un articolo in cui un ex ministro ha detto che …. http://www.agenciaincat.la/?p=30768. Finora, o infatti, molto tempo fa possiamo credere ai media pubblici e privati ​​dello stato spagnolo. No, perché la grande realtà a Barcellona, ​​in Catalogna, è qualcosa e in Madrid vedono un’altra realtà fittizia che non lo è, ma molte persone non lo vedono. Giornali fanno interviste presdient del Governo, dove tutto ciò che conta, modificarlo al pubblico, o la grande manifestazione per la pace il Sabato a Barcellona depent quali canali di stato, solo che prendono il primo ministro e il monarca E hanno cancellato le stelle che erano dietro di lui. Il 1 ° ottobre ’17 è di circa 36 giorni, il conteggio è iniziato qualche tempo fa, ma in questi giorni restante 36 sarà molto difficile .. questa volta, tutto può succedere … E ‘stato esdevendiments un pessimo pochi giorni fa, ma ci saranno molti di più e tutto questo può essere attraverso la Spagna, che è dietro tutto questo e per vedere che non lo sono. Per essere chiari, 11 Marzo 2004 attacco terroristico a Madrid, dove sono stati sfruttati i treni, e che la catastrofe potrebbe vedere era un forte, perché aveva in un primo momento per soddisfare tutti i treni dentro La stazione e questo potrebbe esplodere dentro, pochi secondi non sono riusciti ad evitare le tragedie. Lo stato spagnolo allora governato dalla stessa ora, hanno detto che era un’organizzazione che non era, ma la gente li ha scoperti. Ora sta accadendo lo stesso e continuo come in quel momento, non sono cambiati. Essere amici e amici, in questa situazione, guardi avanti, Barcellona, ​​è una città di pace, ospitata da molti cittadini di altri paesi. Non abbiamo paura, passiamo avanti come se fossimo un paese indipendente. Chi non è d’accordo, forse ora più …. Vogliamo fare boicottaggi cava, colpisce Barcellona aeroporto Eulen, tutto questo, il governo centrale è dietro di esso. Il prossimo 1 Ottobre ’17 abbiamo deciso da molto tempo. Non ho paura, grazie a tutti a seguirmi presto. PD: In questa relazione non ci saranno video, poiché molte persone hanno perso la vita. Per la dignità di questi per

LINK VIDEO CANT DELS OCELLS PAU CASALS:

barcelona

 

Anuncis
Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

TEMPESTA A GIRONA, 30 JUNY 2017

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, amics i amigues, del blog Lleureioci. En aquest temps que he estat absent per aqui, han passat, moltes coses per aqui a la rodalia i encara poden passar moltes mes. Succesos imprevistos, com una calarmassada a la ciutat de Girona, el passat 30 de juny d’enguany (2017). Era un divendres a mitja tarda, sobre les 19 hores, jo estava a la ciutat visitant uns amics, en va enganxar de ple. Vaig poguer veure els carrers baixant plens d’aigua en questio de segons, superant en alguns casos les aceres del carrer. Estavem per sobre dels 30º graus i la temperatura va baixar uns 12º graus en picat. Varen caure 65 litres per metre quadrat, dels quals 54 en menys de mitjora. Molts carrers varen quedar plens de pedra (calamarssada), o es varen format grans aiguats. Aquesta tempesta va ser degut a les grans temperatures que feia dies s’estava registran entre 35 i 40º graus, no era gaire normal, ja que eren temperatures de juliol, a finals de juny. Vè a continuacio us passo un video d’aquest dia, 30 de Juny ’17, a la ciutat de Girona (Catalunya), 100 km “60 milles” al nord de Barcelona (BCN). Com es va viure aquesta situacio, en molts llocs de la ciutat, incloent comerços. Els videos, han sigut agafats per diferents persones que han pogut gravar en diferents punts de la ciutat, on els va agafar de sobte la tempesta. Fins la propera.

ENGLISH

Hello, very good afternoon to all of you, friends and friends, from the blog Lleureioci. In this time that I have been absent here, there have been many things around here and many more can still be spent. Unforeseen events, like a prisoner in the city of Girona, on June 30 of this year (2017). It was a Friday afternoon, at about 7pm, I was in the city visiting some friends, he was completely hooked. I could see the streets lowering full of water in seconds, surpassing in some cases the street pavements. We were above 30 degrees and the temperature dropped by about 12 degrees. 65 liters per square meter fell, of which 54 in less than half. Many streets were full of stone (hail-haired), or they formed large crevices. This storm was due to the great temperatures that were registered between 35 and 40 degrees, it was not very normal, since they were temperatures in July, at the end of June. I’m following a video of this day, June 30, ’17, in the city of Girona (Catalonia), 100 km “60 miles” in the north of Barcelona (BCN). How was this situation lived in many places in the city, including shops? The videos have been taken by different people who have been able to record in different parts of the city, where the storm suddenly caught them. See you soon.

FRANCE

Bonjour, très bonne après-midi à vous tous, amis et amis, du blog Lleureioci. En ce moment où je suis absent ici, il y a eu beaucoup de choses ici et beaucoup d’autres peuvent encore être dépensés. Événements imprévus, comme un prisonnier dans la ville de Gérone, le 30 juin de cette année (2017). C’était un vendredi après-midi, vers 19h, j’étais en ville en visitant des amis, il était complètement accroché. Je pouvais voir les rues abaissées en quelques secondes, dépassant dans certains cas les trottoirs de la rue. Nous étions au-dessus de 30 degrés et la température a chuté d’environ 12 degrés. 65 litres par mètre carré ont chuté, dont 54 en moins de la moitié. Beaucoup de rues étaient pleines de pierre (hail-haired), ou elles formaient de grosses crevasses. Cette tempête était due aux températures élevées enregistrées entre 35 et 40 degrés, ce n’était pas très normal, puisqu’il s’agissait de températures en juillet, fin juin. Je suis en train de suivre une vidéo de ce jour, 30 juin ’17, dans la ville de Girona (Catalogne), à ​​100 km “60 miles” au nord de Barcelone (BCN). Comment cette situation a-t-elle été vivante dans de nombreux endroits de la ville, y compris les magasins? Les vidéos ont été prises par différentes personnes qui ont pu enregistrer dans différentes parties de la ville, où la tempête les a soudainement attrapées. Jusqu’au prochain

GERMANY

Hallo, sehr guten Nachmittag zu euch allen, Freunde und Freunde, aus dem Blog Lleureioci. In dieser Zeit, in der ich hier abwesend war, gab es hier viele Dinge und es können noch viele mehr ausgegeben werden. Unvorhergesehene Ereignisse, wie ein Gefangener in der Stadt Girona, am 30. Juni dieses Jahres (2017). Es war ein Freitagnachmittag, gegen 19 Uhr war ich in der Stadt und besuchte einige Freunde, er war völlig süchtig. Ich konnte die Straßen in Sekundenschnelle mit Wasser absenken und in einigen Fällen die Straßenbeläge übertreffen. Wir waren über 30 Grad und die Temperatur sank um etwa 12 Grad. 65 Liter pro Quadratmeter fielen, davon 54 in weniger als die Hälfte. Viele Straßen waren voller Stein (Hagelhaar), oder sie bildeten große Felsspalten. Dieser Sturm war wegen der großen Temperaturen, die zwischen 35 und 40 Grad registriert wurden, war es nicht ganz normal, da sie Temperaturen im Juli waren, Ende Juni. Ich folge einem Video von diesem Tag, 30. Juni ’17, in der Stadt Girona (Katalonien), 100 km “60 Meilen” im Norden von Barcelona (BCN). Wie war diese Situation an vielen Orten in der Stadt gelebt, einschließlich der Läden? Die Videos wurden von verschiedenen Leuten aufgenommen, die in verschiedenen Teilen der Stadt aufnehmen konnten, wo der Sturm sie plötzlich fing. Bis zum nächsten

PORTOGUESE

Olá, boa tarde a todos vocês, amigos e amigos, do blog Lleureioci. Neste momento que eu estive ausente aqui, tem havido muitas coisas por aqui e muitos mais ainda podem ser gastos. Eventos imprevistos, como um prisioneiro na cidade de Girona, no dia 30 de junho deste ano (2017). Era uma tarde de sexta-feira, às 19h, eu estava na cidade visitando alguns amigos, ele estava completamente viciado. Pude ver as ruas abaixando-se cheio de água em segundos, superando em alguns casos as calçadas da rua. Estávamos acima de 30 graus e a temperatura caiu cerca de 12 graus. 65 litros por metro quadrado caiu, dos quais 54 em menos da metade. Muitas ruas estavam cheias de pedra (hail-haired), ou formaram grandes fendas. Esta tempestade foi devido às altas temperaturas registradas entre 35 e 40 graus, não era muito normal, já que eram temperaturas em julho, no final de junho. Estou seguindo um vídeo deste dia, 30 de junho de 17, na cidade de Girona (Catalunha), a 100 km “60 milhas” no norte de Barcelona (BCN). Como esta situação ocorreu em muitos lugares da cidade, incluindo lojas? Os vídeos foram realizados por pessoas diferentes que conseguiram gravar em diferentes partes da cidade, onde a tempestade de repente os pegou. Até o próximo

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, amici e amici, dal blog Lleureioci. In questo momento in cui sono stato assente qui, ci sono state molte cose qui e molti ancora possono essere spesi. Eventi imprevisti, come un prigioniero nella città di Girona, il 30 giugno di quest’anno (2017). Era un pomeriggio di venerdì, alle 19.00, ero in città in visita ad alcuni amici, era completamente agganciato. Ho potuto vedere le strade abbassandosi pieno d’acqua in pochi secondi, superando in alcuni casi i marciapiedi di strada. Siamo stati oltre i 30 gradi e la temperatura è scesa di circa 12 gradi. 65 litri per metro quadrato, di cui 54 in meno della metà. Molte strade erano piene di pietre (grandine) o formavano grandi fessure. Questa tempesta è dovuta alle alte temperature che sono state registrate tra 35 e 40 gradi, non era molto normale, dato che erano temperature a luglio, alla fine di giugno. Poi arriva un video mi è capitato quel giorno, il 30 giugno ’17, nella città di Girona (Catalogna), a 100 km “60 miglia” a nord di Barcellona (BCN). Come viveva questa situazione in molti luoghi della città, compresi i negozi? I video sono stati presi da persone diverse che sono state in grado di registrare in diverse parti della città, dove la tempesta improvvisamente li ha catturati. Fino al prossimo

LINK VIDEO DE LA TEMPESTA DE GIRONA:

DSC_0048

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

EL TEMPS I ELS SEUS EFECTES

CATALÀ

Hola amics i amigues, molt bona tarda a tots vosaltres. Torno per aqui per presentar un nou video reportatge en aquest blog Lleureioci. aquest video, es una evolucio dels que heu vist fins ara. No te res a veure. De fet, fa molt de temps que el tenia fet, potser de l’any passat, pero no sabia com presentar-ho. Ara es el moment de presentar una revolucio, si. He volgut fer un video del temps, pot semblar anecdotic, potser si. Pero a qui li agrada veure el temps, o gaudir de les seves estacions, de fet no en tot els paisos tenen 4 estacions (primavera, estiu, tardor i hivern), hi ha altres paisos que nomes poden tenir entre 1 i 2 estacions (primavera i estiu). Veure l’evolucio de les 4 estacions, o veure l’inici del dia amb la sortida del sol, observar diferents nubols del cel, fora de tempesta… podriem estar parlant de molts temes del temps. aquest video l’he volgut encaminar cap al temps i els seus efectes diversos. Es dificil orientar un tema en concret, pero aquest video, l’he volgut fer, per gaudir de les evolucions del temps i estar tambe una estona de relax mentres es veu aquest gran espectacle. Espero que us agradi a tots, moltes gracies i fins aviat, seguidores i seguidors.

ENGLISH

Dear friends, good afternoon to you all. Returned here to present a new video report on this blog Lleureioci. This video is an evolution of what you have seen so far. It has nothing to do. In fact, long ago that had been, perhaps last year, but did not know how to present it. Now is the time of a revolution, yes. I wanted to make a video time, may seem anecdotal, perhaps yes. But who likes to see the time, or enjoy their stations, in fact not all countries have four seasons (spring, summer, autumn and winter), there are other countries that can only be between one and two seasons ( spring and summer). See the evolution of the four seasons, or see the start of the day with sunrise, observe different núbol sky, storm outside … we could be talking about many issues of the time. I wanted this video directed towards time and its various effects. It is difficult to find a particular topic, but this video, I wanted to do, to enjoy the changes of time and also be a time of relaxation while you see this great show. Hope you like it all, thank you and see you soon, fans and followers.

FRANCE

Chers amis, bonjour à vous tous. Retourné ici pour présenter un nouveau rapport vidéo sur ce blog Lleureioci. Cette vidéo est une évolution de ce que vous avez vu jusqu’à présent. Il n’a rien à voir. En fait, il y a longtemps qui avait été, peut-être l’année dernière, mais ne savait pas comment le présenter. Il est maintenant temps d’une révolution, oui. Je voulais faire un temps de vidéo, peut sembler anecdotique, peut-être oui. Mais qui aime voir le temps, ou profiter de leurs stations, en fait, tous les pays ont quatre saisons (printemps, été, automne et hiver), il y a d’autres pays qui ne peuvent être entre une et deux saisons ( printemps et en été). Voir l’évolution des quatre saisons, ou voir le début de la journée avec le lever du soleil, observer différent ciel núbol, tempête dehors … nous pourrions parler de nombreuses questions de l’époque. Je voulais cette vidéo tournée vers le temps et ses divers effets. Il est difficile de trouver un sujet particulier, mais cette vidéo, je voulais faire, pour profiter des changements de temps et aussi un moment de détente pendant que vous voyez ce grand spectacle. Je espère que vous aimez tout, merci et à bientôt, les fans et les adeptes.

GERMANY

Liebe Freunde, guter Tag an euch alle. hier zurückgegeben einen neuen Video-Bericht in diesem Blog Lleureioci zu präsentieren. Dieses Video ist eine Weiterentwicklung dessen, was Sie bisher gesehen haben. Es hat nichts zu tun. In der Tat, das vor langer Zeit gewesen war, vielleicht im letzten Jahr, aber nicht wissen, wie es zu präsentieren. Jetzt ist die Zeit der Revolution, ja. Ich wollte ein Video Zeit machen, kann anekdotische scheinen, vielleicht ja. Aber wer mag die Zeit zu sehen, oder ihre Stationen genießen, in der Tat nicht alle Länder haben vier Jahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst und Winter), gibt es andere Länder, die nur zwischen einem und zwei Jahreszeiten sein kann ( Frühling und Sommer). Sehen Sie sich die Entwicklung der vier Jahreszeiten oder den Beginn des Tages mit Sonnenaufgang sehen, beobachten andere núbol Himmel, Sturm draußen … wir über viele Fragen der Zeit sprechen könnte. Ich wollte dieses Video auf Zeit und seine verschiedenen Effekte gerichtet. Es ist schwierig, ein bestimmtes Thema zu finden, aber das Video, ich wollte, tun, um die Veränderungen der Zeit zu genießen und auch eine Zeit der Entspannung, während Sie diese große Show sehen. Hoffe es gefällt euch alle, danke und bis bald, Fans und Anhänger.

PORTOGUESE

Caros amigos, boa tarde a todos. Voltamos aqui para apresentar um novo relatório de vídeo neste blog Lleureioci. Este vídeo é uma evolução do que vimos até agora. Não tem nada a fazer. Na verdade, há muito tempo que tinha sido, talvez no ano passado, mas não sabia como apresentá-lo. Agora é a hora de uma revolução, sim. Eu queria fazer um tempo de vídeo, pode parecer anedótica, talvez sim. Mas quem gosta de ver o tempo, ou desfrutar de suas estações, na verdade nem todos os países têm quatro estações do ano (primavera, verão, outono e inverno), existem outros países que só podem ser entre uma e duas estações ( primavera e verão). Veja a evolução das quatro estações, ou ver o início do dia com o nascer do sol, observar o céu núbol diferente, tempestade lá fora … poderíamos estar falando sobre muitas questões da época. Eu queria este vídeo dirigido para o tempo e os seus vários efeitos. É difícil encontrar um tópico em particular, mas este vídeo, eu queria fazer, para apreciar as mudanças de tempo e também ser um momento de relaxamento, enquanto você vê este grande show. Espero que gostem de tudo, muito obrigado e até breve, os fãs e seguidores.

ITALIAN

Cari amici, buon pomeriggio a tutti voi. Siamo tornati qui per presentare un nuovo video report su questo blog Lleureioci. Questo video è un’evoluzione di quello che avete visto finora. Non ha nulla a che fare. In realtà, molto tempo fa che era stato, forse l’anno scorso, ma non sapeva come presentarlo. Ora è il momento di una rivoluzione, sì. Ho voluto fare un video in tempo, può sembrare aneddotica, forse sì. Ma chi ama vedere il tempo, o gustare le loro stazioni, infatti, non tutti i paesi hanno quattro stagioni (primavera, estate, autunno e inverno), ci sono altri paesi che possono essere solo tra uno e due stagioni ( primavera ed estate). Vedere l’evoluzione delle quattro stagioni, o vedere l’inizio della giornata con l’alba, osservare diverso cielo núbol, tempesta di fuori … potremmo parlare di molte questioni di tempo. Volevo che questo video diretto nei confronti del tempo e dei suoi vari effetti. E ‘difficile trovare un argomento particolare, ma questo video, ho voluto fare, per godere i cambiamenti di tempo e di essere anche un momento di relax, mentre si vede questo grande spettacolo. Spero che vi piaccia tutto, grazie ea presto, i fan e seguaci.

LINK VIDEO EL TEMPS I ELS SEUS EFECTES TIMELAPSE:

 

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

LA CATALUNYA QUE VOLEM (EXTRA VIDEO 8/10/16)

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, seguidores i seguidors d’aquest blog, el Lleureioci. Fa temps que no escric per aqui, perque estic fent un altre projecte molt diferent aquest. Pero aqui tinc aquest blog perque si puc intento posar coses d’actualitat o rutes, pero ultimament us he parlat de rutes que he fet per el territori català, cert i d’un altre tema com politica. Potser la politica pot avorrir, cert, pero ultimament hi ha molt de moviment. Sabem que cada 11 de setembre, a Catalunya es celebra la Diada, pero en altres paisos es recorda la gran tragedia de les torres bessones de la ciutat de Nova York, si, ja fa uns 15 anys d’aixo, pero crec que en aquesta data hi ha un abans i un despres. Pero be, ara us situo sobre a un possible pais petit que es diu Catalunya i que cada 11 de setembre la gent surt al carrer per reclamar una cosa, la Independencia del pais. Aquest 2016, el passat 11 de setembre, es va tornar a fer una gran manifestacio, pero es va fer descentralitzada, crec que va ser encertada aquesta opcio, descentralitzar la manifestacio en cinc ciutats o pobles de Catalunya, com varen ser Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona. Aquest 2016, tindria que estar al poble mes proper com es Salt (comarca del Gironès), pero no hi vaig estar present al final aquest any. Els dos ultims anys passats vaig estar present a la gran manifestacio de la Via Catalana feta a la ciutat condal de Barcelona, que va tenir molt d’exit. Trobo que cada any es va concretant alguna cosa sobre l’independencia de Catalunya, pero cada any es el mateix. 2014, la Via de Barcelona varen sortir al carrer mes de 2.000.000 de persones (2.300.000 aproximadament), aquest any 2016, despres de dos anys, i fer la manifestacio descentralitzada a cinc ciutats o pobles catalans, han sigut sobre 1.100.000 persones que s’han manifestat, be pot haber-hi mes, pero sempre hi ha un ball de xifres en els darrers dies. Tota aquesta gent s’ha manifestat per fer obvi que s’ha de tenir un pais propi (lema, titol, la Catalunya que volem), perque de fa unys anys enrere, tenim una Sanitat bona, una Educacio en espais idonis, i uns transports importants, aixo parlo de fa uns anys enrere…. pero ara tot aixo des de que hi tenim el govern central des de 2012, que tenim de tot aixo… pues diuen que han invertit en Sanitat (la realitat, molt pesim, la pitjor Sanitat, amb tancament de plantes d’hospitals, quirofans), Educacio, no hi ha pressupost en Instituts, infants fent classes en barracons en grans ciutats o pobles, tenir lleis absurdes en idiomes nomes per tocar els nassos. Transports, infrestructures ferroviaries, des de l’estat reconeixent que han invertit molt poc i els ciutadans catalans i catalanes han de patir cada dia si poden agafar el tren a l’hora, ja que tenen la xarxa mes precaria de l’estat. Quasibe cada dia un tren te problemes i deixa atrapats a molta gent. Arribar a la feina es possible cada dia amb tren des de diferents destinacions catalanes….. No… a hores d’ara. Es diu d’agafar el transport public si no es de fiar…. s’esta guanyant amb el transport per carretera vehicle privat i bus… hi ha solucio…grans cues…. Es per tot aquest cumul especificades per aqui que per aixo s’ha d’anar fent cami de l’independencia catalana, pero sera molt dificil d’arribar-hi. El nou president de la Generalitat catalana i les associacions catalanes, estant en el ultim tram d’aquesta situacio que volen els catalans i catalanes l’apreciada independencia. La gent s’esta cansant de cada any sentir el mateix no arribar mai el que es vol. 2017 potser l’any… ho dubto, 2012, 2013,2014,2015 ha hagut molts de moviments i grans canvis politics i grans decepcions en grans grups politics. 2017 potser l’hora de la Catalunya que volem….dubto. Moltes gracies a tots i totes per seguir aquest blog. Fins un altre.

ENGLISH

Hi, good afternoon to all of you, fans and followers of this blog, the Lleureioci. I have not here to write, because I’m doing another project very different from this. But here I have this blog because if I try to put things present or air, but lately I have spoken routes I have done for the Catalan territory, and certain other subject like politics. Maybe politics can be boring, true, but lately there is a lot of movement. We know that every 11 September, Catalonia celebrates, but in other countries remember the great tragedy of the twin towers of New York City, where since about 15 years of it, but I think this date there is a before and after. Well, now you stand on a possible small country called Catalonia and 11 September each people to the streets to demand one thing, the country’s independence. This 2016, on 11 September, returned to a demonstration, but was decentralized, I think it was right this option decentralize manifestation in five cities and towns in Catalonia, as were Barcelona, Berga Lleida, Tarragona and Salt. This 2016, which would be in town next month as Salt (Gironès), but I was not present at the end of this year. Spent the last two years I attended the great manifestation of the Milky made Catalan city of Barcelona Condal, which was very successful. I think every year specifying anything about the independence of Catalonia, but every year the same. 2014 Via Barcelona were going out more than 2 million people (about 2.3 million) this year in 2016, after two years, and make demonstration decentralized five cities or towns Catalans have been about 1,100. 000 people have demonstrated, can be’ve no more, but there is always dancing figures in recent days. All that people have said to make clear that a country must have own (theme, title, Catalonia we want), because for Unysat years ago, we have a good health, in education suitable spaces, and a transports important to talk about this a few years ago …. but far from all this that we have the central government since 2012, we have all this … barbed say they have invested in Health (reality very terrible, the worst health, with plant closures of hospitals, operating theaters), education, no budget Institutes, classes in barracks by children in large cities or villages, have absurd laws languages only to touch noses. Transport, railway infrestructura from recognizing that the state invested little Catalans and citizens have to suffer every day if you can catch the train at the time, as they have the most accurate network status. Quasibe daily problems and let you train caught many people. It is possible to get to work every day by train from various destinations Catalan ….. No … at this point. It is said to take public transportation if it is not to be trusted …. is gaining with road transport bus and private vehicle solution … … there are big queues for all this accumulation …. specified here that this should be by way of Catalan independence, but it will be very difficult to get there. The new president of the Generalitat Catalan and Catalan associations, being in the last part of this situation is that the Catalans want independence appreciated. People are tired of hearing the same every year not ever what you want. 2017 … maybe in doubt, 2012, 2013,2014,2015 and movements have been many major changes and major political groups in the political disappointments. Perhaps in 2017 when the Catalonia we want …. I doubt. Thank you all for following this blog. See you.

FRANCE

Salut, bonjour à vous tous, fans et adeptes de ce blog, le Lleureioci. Je n’ai pas ici pour écrire, parce que je fais un autre projet très différent de cela. Mais ici, j’ai ce blog parce que si je tente de mettre les choses présentes ou de l’air, mais dernièrement j’ai parlé routes et je l’ai fait pour le territoire catalan, et certains autres sujets comme la politique. la politique peut peut-être ennuyeux, vrai, mais ces derniers temps il y a beaucoup de mouvement. Nous savons que chaque Septembre 11, la Catalogne célèbre, mais dans d’autres pays se souviennent de la grande tragédie des tours jumelles de New York, où, depuis environ 15 ans, mais je pense que cela ce jour, il y a un avant et après. Eh bien, maintenant vous vous tenez sur un éventuel petit pays appelé la Catalogne et 11 Septembre chaque peuple à la rue pour exiger une chose, l’indépendance du pays. Ce 2016, le 11 Septembre, retourné à une démonstration, mais était décentralisée, je pense qu’il a eu raison de cette option décentraliser la manifestation dans cinq villes et villages de Catalogne, de même que Barcelone, Berga Lleida, Tarragona et Salt. Ce 2016, qui serait en ville le mois prochain comme sel (Gironès), mais je n’étais pas présent à la fin de cette année. Nous avons passé les deux dernières années, j’assisté à la grande manifestation de la Voie Lactée fait ville catalane de Barcelone Condal, qui a été très réussie. Je pense que chaque année en spécifiant tout sur l’indépendance de la Catalogne, mais chaque année la même chose. 2014 Via Barcelona sortaient plus de 2 millions de personnes (environ 2,3 millions) cette année en 2016, après deux ans, et de faire la démonstration décentralisée cinq villes ou villages Catalans ont été d’environ 1.100. 000 personnes ont manifesté, peut be’ve pas plus, mais il y a toujours des chiffres de danse au cours des derniers jours. Tout ce que les gens ont dit clairement qu’un pays doit avoir propre (thème, le titre, la Catalogne nous voulons), parce que pour Unysat années, nous avons une bonne santé, dans l’éducation des espaces appropriés, et un transports important de parler il y a quelques années …. mais loin de tout ce que nous avons le gouvernement central depuis 2012, nous avons tout cela … barbelés dire qu’ils ont investi dans la santé (réalité très horrible, le pire de la santé, avec des fermetures d’usines des hôpitaux, des salles d’opération), l’éducation, aucun instituts de budget, les classes dans les casernes par les enfants dans les grandes villes ou les villages, ont des lois absurdes langues seulement pour toucher le nez. Transport, infrestructura ferroviaire de reconnaître que l’Etat a investi petits Catalans et les citoyens ont à souffrir tous les jours si vous pouvez prendre le train à l’époque, car ils ont le statut de réseau le plus précis. Quasibe problèmes quotidiens et laissez-vous entraîner pris beaucoup de gens. Il est possible de se rendre au travail chaque jour en train de différentes destinations Catalan ….. Non … à ce stade. Il est dit de prendre les transports en commun si elle est de ne pas faire confiance …. gagne avec le bus de transport routier et de la solution de véhicules privés … … il y a de grandes files d’attente pour toute cette accumulation …. ici précisé que cela devrait être par le biais de l’indépendance catalane, mais il sera très difficile d’y arriver. Le nouveau président de la Generalitat catalane et associations catalanes, étant dans la dernière partie de cette situation est que les Catalans veulent l’indépendance appréciée. Les gens sont fatigués d’entendre la même année chaque jamais ce que vous voulez. 2017 … peut-être dans le doute, 2012, 2013,2014,2015 et les mouvements ont eu beaucoup de changements majeurs et les grands groupes politiques dans les déceptions politiques. Peut-être en 2017 lorsque la Catalogne nous voulons …. je doute. Merci à vous tous pour suivre ce blog. Jusqu’à ce qu’un autre.

GERMANY

Hallo, guten Tag an alle von euch, Fans und Anhänger dieses Blogs, die Lleureioci. Ich habe hier nicht zu schreiben, weil ich ein anderes Projekt ganz anders dies zu tun. Aber hier habe ich diesen Blog, weil, wenn ich versuche, Gegenwärtiges oder Luft zu setzen, aber in letzter Zeit habe ich gesprochen Routen ich für die katalanische Gebiet getan haben, und bestimmte andere Thema wie Politik. Vielleicht kann die Politik langweilig, wahr sein, aber in letzter Zeit viel Bewegung gibt. Wir wissen, dass jedes 11. September Katalonien feiert, sondern auch in anderen Ländern die große Tragödie der Zwillingstürme von New York City, wo seit über 15 Jahren daran erinnern, aber ich denke, das ist Bisher gibt es ein vorher und Nachher. Nun, jetzt stehen Sie auf einem möglichen kleinen Land namens Katalonien und 11. September jeweils Menschen auf die Straße, eine Sache zu verlangen, die Unabhängigkeit des Landes. Das Jahr 2016 am 11. September zu einer Demonstration zurück, war aber dezentral, ich glaube, es richtig diese Option decentralize Manifestation in fünf Städten und Gemeinden in Katalonien, war ebenso wie Barcelona, Berga Lleida, Tarragona und Salz. Das Jahr 2016, die in der Stadt im nächsten Monat als Salz (Gironès) sein würde, aber ich war am Ende dieses Jahres nicht vorhanden. Verbrachte die letzten zwei Jahre besuchte ich die große Manifestation der Milch katalanischen Stadt Barcelona Condal gemacht, die sehr erfolgreich war. Ich denke, dass jedes Jahr etwas über die Unabhängigkeit Kataloniens angibt, aber jedes Jahr das gleiche. 2014 Via Barcelona mehr als 2 Millionen Menschen ausgingen (rund 2,3 Millionen) in diesem Jahr im Jahr 2016, nach zwei Jahren, und stellen Sie haben Demonstration dezentral fünf Städten oder Gemeinden Katalanen waren etwa 1.100. 000 Menschen haben gezeigt, kann nicht mehr be’ve, aber es gibt immer tanzen Zahlen in den letzten Tagen. vor, weil für UNYSAT Jahren Alles, was Leute gesagt haben, um deutlich zu machen, dass ein Land eigene (Thema, Titel, Katalonien wir wollen) haben müssen, haben wir eine gute Gesundheit haben, in den Bereichen Bildung geeignete Räume und ein vor transportiert wichtig, über das ein paar Jahre zu sprechen …. aber bei weitem nicht alles, dass wir die Zentralregierung seit 2012 haben, haben wir alle diese … barbed sagen, dass sie in Gesundheit (Realität sehr investiert haben schrecklich, haben das schlimmste Gesundheits, mit Werksschließungen von Krankenhäusern, OP-Säle), Bildung, keine Budget-Institute, Klassen in der Kaserne von Kindern in großen Städten oder Dörfern, nur absurde Gesetze Sprachen Nasen berühren. Verkehr, Eisenbahn infrestructura aus der Erkenntnis, dass der Staat jeden Tag wenig Katalanen und Bürger zu leiden haben investiert, wenn Sie mit dem Zug zum Zeitpunkt fangen kann, da sie die genauesten Netzwerkstatus haben. Quasibe täglichen Probleme und lassen Sie sich viele Menschen gefangen zu trainieren. Es ist möglich, jeden Tag mit dem Zug von verschiedenen Zielen katalanische ….. Nein … an dieser Stelle zur Arbeit zu kommen. Es wird gesagt, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, wenn es nicht zu trauen ist …. ist mit dem Straßenverkehr Bus und privaten Fahrzeug Lösung gewinnen … … gibt es große Warteschlangen für alle diese Anhäufung …. spezifiziert hier, dass dies im Wege der katalanischen Unabhängigkeit sein, aber es wird sehr schwierig sein, dort zu erhalten. Der neue Präsident der Generalitat Katalanisch und Katalanisch Verbände, ist im letzten Teil dieser Situation ist, dass die Katalanen wollen Unabhängigkeit geschätzt. Die Menschen sind müde, um das gleiche jedes Jahr hören nicht immer, was Sie wollen. 2017 … vielleicht in Zweifel, 2012, 2013,2014,2015 und Bewegungen haben viele große Veränderungen und großen politischen Gruppen in den politischen Enttäuschungen gewesen. Vielleicht im Jahr 2017, wenn die Katalonien wir wollen …. Ich bezweifle. Ich danke Ihnen allen diesen Blog für folgende. Bis ein anderer.

PORTOGUESE

Oi, boa tarde a todos vocês, fãs e seguidores deste blog, o Lleureioci. Não tenho aqui para escrever, porque eu estou fazendo outro projeto muito diferente deste. Mas aqui eu tenho este blog, porque se eu tentar colocar as coisas presentes ou ar, mas ultimamente tenho falado rotas que eu fiz para o território catalão, e alguns outros assuntos como a política. Talvez a política pode ser chato, é verdade, mas ultimamente há uma grande quantidade de movimento. Sabemos que todos os 11 de setembro de Catalunha celebra, mas em outros países se lembra tragédia das torres gêmeas de Nova York, se há 15 anos isso, mas eu acho que isso data, não existe um antes e depois. Bem, agora você está em um possível pequeno país chamado Catalunha e 11 de Setembro de cada povo às ruas para exigir uma coisa, a independência do país. Este 2016, em 11 de Setembro, voltou para uma demonstração, mas foi descentralizada, eu acho que estava certo esta manifestação opção de descentralizar em cinco cidades e vilas na Catalunha, assim como Barcelona, Berga Lleida, Tarragona e sal. Este 2016, o que seria na cidade no próximo mês, Sal (Gironès), mas eu não estava presente no final deste ano. Passou os últimos dois anos eu assisti a grande manifestação do Láctea feitos cidade catalã de Barcelona Condal, que foi muito bem sucedida. Eu acho que a cada ano especificar nada sobre a independência da Catalunha, mas todos os anos o mesmo. 2014 Via Barcelona estavam saindo mais de 2 milhões de pessoas (cerca de 2,3 milhões de dólares) este ano em 2016, após dois anos, e fazer demonstração descentralizada cinco cidades ou vilas catalães ter sido cerca de 1.100. 000 pessoas demonstraram, pode be’ve não mais, mas há sempre dançando figuras nos últimos dias. Tudo o que as pessoas têm dito para deixar claro que um país deve ter própria (tema, título, Catalonia que queremos), porque para Unysat anos atrás, nós temos uma boa saúde, em espaços adequados de educação, e uma transporta importante falar sobre isso há alguns anos …. mas longe de tudo isso que temos o governo central desde 2012, temos tudo isso … farpado dizem que têm investido em Saúde (realidade muito terrível, o pior estado de saúde, com o fechamento de fábricas de hospitais, salas de operações), a educação, há institutos orçamentais, aulas em barracões de crianças em grandes cidades ou aldeias, têm leis línguas absurdas só para tocar narizes. Transporte, infrestructura ferroviária de reconhecer que o Estado investiu pouco catalães e os cidadãos têm de sofrer todos os dias se você pode pegar o trem no momento, pois eles têm o status de rede mais precisa. Quasibe problemas diários e deixá-lo treinar capturados muitas pessoas. É possível chegar ao trabalho todos os dias de comboio a partir de vários destinos Catalão ….. Não … neste momento. Diz-se de ter transporte público, se não é para ser confiável …. está ganhando com o autocarro de transporte rodoviário e solução de veículo particular … … há grandes filas para toda esta acumulação …. especificado aqui que este deve ser por meio de independência catalã, mas vai ser muito difícil para chegar lá. O novo presidente da Generalitat catalã e associações catalães, sendo na última parte desta situação é que os catalães querem independência apreciado. As pessoas estão cansadas de ouvir a mesma ano a cada nunca o que você quer. 2017 … talvez em dúvida, 2012, 2013,2014,2015 e os movimentos têm sido muitas mudanças importantes e os principais grupos políticos nas decepções políticas. Talvez em 2017, quando o Catalonia queremos …. eu duvido. Obrigado a todos por seguir este blog. Até outro.

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, fan e seguaci di questo blog, il Lleureioci. Non ho qui a scrivere, perché sto facendo un altro progetto molto diverso da questo. Ma qui ho questo blog perché se provo a mettere le cose presenti o aria, ma ultimamente ho parlato percorsi che ho fatto per il territorio catalano, e alcuni altri soggetti come la politica. Forse la politica può essere noioso, vero, ma ultimamente c’è un sacco di movimento. Sappiamo che ogni 11 settembre la Catalogna festeggia, ma in altri paesi ricordano la grande tragedia delle torri gemelle di New York City, dove da circa 15 anni di esso, ma credo che questo data c’è un prima e dopo. Bene, ora si posiziona su un possibile piccolo paese chiamato Catalogna e l’11 settembre di ogni persone in piazza per chiedere una cosa, l’indipendenza del paese. Questo 2016, l’11 settembre, è tornato a una dimostrazione, ma è stata decentrata, credo che fosse giusto questa manifestazione opzione decentralise in cinque città e paesi in Catalogna, così come Barcellona, Berga Lleida, Tarragona e sale. Questo 2016, che sarebbe in città il prossimo mese come Salt (Gironès), ma non ero presente alla fine di questo anno. Trascorso gli ultimi due anni ho partecipato alla grande manifestazione della Lattea fatta città catalana di Barcellona Condal, che ha avuto molto successo. Penso che ogni anno specificare nulla circa l’indipendenza della Catalogna, ma ogni anno la stessa. 2014 Via Barcellona dovesse andare fuori più di 2 milioni di persone (circa 2,3 milioni) di quest’anno nel 2016, dopo due anni, e fa la dimostrazione decentrata cinque città o paesi catalani sono stati circa 1.100. 000 persone hanno dimostrato, può be’ve non di più, ma c’è sempre figure danzanti nei giorni scorsi. Tutto ciò che le persone hanno detto di mettere in chiaro che un paese deve avere proprio (tema, titolo, Catalogna che vogliamo), perché per Unysat anni fa, abbiamo una buona salute, nell’educazione spazi adeguati, e un trasporti importante parlare di questo a pochi anni fa …. ma lontano da tutto ciò che abbiamo il governo centrale dal 2012, abbiamo tutto questo … spinato dire che hanno investito in sanità (realtà molto terribile, la peggiore salute, con chiusure di stabilimenti di ospedali, sale operatorie), l’istruzione, nessun Istituti di bilancio, le classi in caserma da parte dei bambini nelle grandi città o villaggi, hanno leggi assurde lingue solo a toccare il naso. Trasporti, infrestructura stazione di riconoscere che lo stato investito poco catalani e cittadini devono subire ogni giorno, se si può prendere il treno, al momento, in quanto hanno lo stato della rete più accurata. Quasibe problemi quotidiani e lasciare che si allena catturato molte persone. E ‘possibile andare al lavoro ogni giorno in treno da varie destinazioni catalano ….. No … a questo punto. Si è detto di prendere i mezzi pubblici se non è da fidarsi …. sta guadagnando con bus di trasporto su strada e la soluzione di veicolo privato … … ci sono grandi code per tutto questo accumulo …. qui specificato che questo dovrebbe essere in via di indipendenza catalana, ma sarà molto difficile arrivarci. Il nuovo presidente della Generalitat catalana e le associazioni catalane, essendo nell’ultima parte di questa situazione è che i catalani vogliono l’indipendenza apprezzato. La gente è stanca di sentire lo stesso anno ogni non sempre ciò che si vuole. 2017 … forse in dubbio, il 2012, 2013,2014,2015 e movimenti sono stati molti cambiamenti importanti e grandi gruppi politici le delusioni politiche. Forse nel 2017, quando la Catalogna vogliamo …. dubito. Grazie a tutti per seguendo questo blog. Fino a un’altra.

PD 08/10/16

SUMMARY OF THE CONCERT ON THE CATALONIA indepencia held on 29 June 2013 At The Camp Nou stadium, where they fill in the field 90,000 people..

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=g35qNYUwKn8

 SONG OF THE CATALAN flag held every year BOXING (26/12) THE PALACE OF CATALAN MUSIC

LINK:https://www.youtube.com/watch?v=9dwCGqFlOrE

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

MASSIS DEL MONTGRI – MONTPLÀ (06 – 12 -15)

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, amics, amigues, seguidores i seguidors. Sigueu benvinguts a un nou reportatge de rutes. Es una de les rutes fetes el passat 6 de desembre de 2015 a la comarca del Baix Empordà, en concret al Massis del Montgri – Montplà, entre els pobles de Torroella de Montgri, Ullà i l’Estartit. Varem fer una matinal amb un dia que s’aixecava amb boira, on varem volguer fer una circular per el Massis del Montgri – Montplà, Les Salines. Varem començar a les escoles del costat del Montgri, per pujar fins al Castell de Montgri (hi ha altres opcions per arribar, tambe des de l’ermita de Sta Caterina, amb una pista forestal des de el poble de Bellcaire d’Empordà), on hi habia força boira que s’anava anant amb el pas de les hores. Varem pujar direccio a la creu i despres varem continuar fins al castell pujant per les pedres que hi ha a partir de la creu (aquest dia,  hi havia molta humitat, i passar per sobre les pedres, era molt dificultos on les patinades eren les mes frecuents) direccio al castell. A dalt al castell varem poguer començar a veure que el sol feia acte de presencia, pero no podiem veure les grans vistes que es solen veure des de dalt al castell, com les Illes Medes, o el mateix poble de Torroella de Montgri i l’Escala. A mida que anavem avançant, la boira anava marxant i podiem veure amb mes claritat les altres montanyes del voltant. Varem continuar per anar a la montanya del costat la del Montplà, agafant la sortida del Castell de Montgri a Montplà, on el cami es força dificultòs, amb molta pedra, per fer la baixada (atencio el cami es força perillòs amb un dia d’humitat) fins el creuament amb diferents camins. Triem direccio al Montplà, que ja es fa mes suau i no es tant pedregos com el del Castell del Montgri. A dalt el cim del Montplà, podem veure el Castell del Montgri i grans paisatges del voltant, pero aquell dia que varem anar, la boira feia acte de presencia i no varem poder apreciar veure gaires bones vistes. Estant al Montplà, varem continuar direccio a Les Salines, a la zona de picnic, passant per el refugi o caseta dels caçadors tot baixant una gran baixada de pedres (es una mica dificultos trobar el traçat, estar pendent de les aplicacions del gps ja que les senyals de terra, ens costa trobar-les i fa que perdem força temps en localitzar el cami), epro encara aixis, aconseguim trobar el cami per seguir direccio a l’area de picnic, on aqui parem per a dinar. D’aqui teniem   que seguir fins el mirador de Rocamaura de l’Estartit, pero anem direccio a les escoles de Torroella de Montgri on haviem començat la ruta. Aquesta ruta, es força gran, ja que tambe es pot arribar a l’Estartit i tornar per a baix tot veient grans massies i molins, pero nomes varem fer la part del Montgri i Montpla i Rocamaura des de l’Estartit. Aquesta ruta on varem descobrir grans cases en diversos camps on varem veure en l’ultima exposicio feta dins la festa de St Andreu  2015 de Torroella de Montgri, on a dins de l’esglesia,  hi habia pintures i fotos d’aquests indrets. Aquest paisatge es un gran indret, pero a vegades el temps et dont un imprevist, com per exemple la boira i fa que no puguis veure gran cosa, pero la ruta encara aixis, esta molt be, en tot cas ara podreu veure les fotos en el seguent video. Be amics i amigues, seguidores i seguidors, ens veiem aviat, fins la propera.

ENGLISH

Hello, good evening to all of you, friends, friends, fans and followers. Be welcome to a new report by routes. It is one of the routes made on 6 December 2015 in the region of Lower Emporda, specifically the Montgrí – Montplà, between the towns of Torroella, Ulla and Estartit. We made a day with morning fog rose where we wanted to make a move for the Montgrí – Montplà, Salinas. We start schools Montgri side to climb up to the Castle Montgri (there are other options to come, also from the chapel of Santa Catalina, a track from the village of Bellcaire d’Emporda) where there was fog that was going to force the passage of the hours. We climb towards the cross and then we continued to the castle climbing the stones are from the cross (that day habia high humidity, and step over the stones, it was very difficult where blunders were the most Frequently) towards the castle. Above the castle we could begin to see the sun made an appearance but could not see the great views that are often seen from above the castle as the Medes Islands or the village of Torroella and the Escala. As we progressed, the fog was leaving and could see with more clarity the other mountains around. We continued to go to the mountain beside that of Montplà, taking the exit of Castle Montgri Montplà, where the road is quite difficult, with lots of stone for the fall (note the path is quite a dangerous one day of humidity) until crossing different ways. Montplà choose the direction, which is softer and not so rocky and the Castle of Montgri. Above the top of Montplà, we can see the Castle Montgri and large landscapes around, but that day we went, the fog made an appearance and we could not see much appreciate views. Being the Montplà, we continue towards Las Salinas, the picnic, going to the shelter or house hunters descending a slope of stones (it a bit difficult to find the route, be aware of the applications of GPS since signals ground, it is difficult to find them and force us to lose time to find the way) epro Still, we manage to find the way to move towards the picnic area where we stopped here for lunch. From here we had to follow up the viewpoint of Rocamaura Estartit, but we direction schools Torroella where we started the route. This route is quite large, as you can also get Estartit and back down to watching the great mass and mills, but we just do part of Montgri and Montplà and from Rocamaura Estartit. This path where we discovered large houses in various fields which we saw in the last exhibition held in celebration of St Andrew in 2015 Torroella where inside the church, habia paintings and photos of these places. This landscape is a great place, but sometimes the time you dont unforeseen, such as fog and causes can not see much, but the road still, very well, in any case can now see photos The following video. Be friends, fans and supporters, see you soon, until next time.

FRANCE

Bonjour, bonne soirée à vous tous, amis, amis, fans et adeptes. Soyez les bienvenus à un nouveau rapport de routes. Il est l’une des routes faites le 6 Décembre 2015 dans le région de la Basse Emporda, en particulier le Montgrí – Montplà, entre les villes de Torroella, Ulla et Estartit. Nous avons fait une journée avec le brouillard du matin est passé où nous voulions faire un geste pour la Montgrí – Montplà, Salinas. Nous commençons écoles côté Montgri à monter au Château Montgri (il ya d’autres options à venir, également de la chapelle de Santa Catalina, une piste du village de Bellcaire d’Emporda) où il y avait du brouillard qui allait forcer le passage des heures. Nous montons vers la croix, puis nous avons continué à le château grimpent les pierres sont de la croix (que habia jour une humidité élevée, et l’étape sur les pierres, il était très difficile où les erreurs ont été les plus Foire) vers le château. Dessus du château, nous pourrions commencer à voir le soleil a fait une apparition, mais ne pouvait pas voir les superbes vues qui sont souvent vus du haut du château, les îles Medes ou le village de Torroella et de la Escala. Comme nous avons progressé, le brouillard partait et qu’il pouvait voir avec plus de clarté les autres montagnes autour. Nous avons continué à aller à la montagne à côté de celui de Montplà, en prenant la sortie du château de Montgri Montplà, où la route est assez difficile, avec beaucoup de pierres pour l’automne (notez le chemin est assez dangereuse une journée de humidité) jusqu’au croisement de différentes manières. Montplà choisir la direction, ce qui est plus doux et pas très rocheuse et le château de Montgri. Au-dessus du haut de Montplà, nous pouvons voir le château de Montgri et grands paysages autour, mais ce jour-là, nous sommes allés, le brouillard fait une apparition et nous ne pouvions pas voir beaucoup apprécier la vue. Être le Montplà, nous continuons en direction de Las Salinas, le pique-nique, d’aller aux abris ou maisons chasseurs descendant une pente de pierres (un peu difficile de trouver l’itinéraire, être conscient des applications de GPS depuis signaux sol, il est difficile de les trouver et de nous forcer à perdre de temps à trouver le chemin) epro Pourtant, nous réussissons à trouver le moyen de se déplacer vers la zone de pique-nique où nous nous sommes arrêtés ici pour le déjeuner. De là, nous avons dû suivre le point de vue de Rocamaura Estartit, mais nous direcció écoles Torroella où nous avons commencé la route. Cette route est assez grand, que vous pouvez également obtenir Estartit et reculer pour regarder la grande masse et les usines, mais nous juste une partie de Montgri et Montplà et de Rocamaura Estartit. Ce chemin où nous avons découvert de grandes maisons dans divers domaines que nous avons vu dans la dernière exposition organisée dans la célébration de St Andrew en 2015 Torroella où à l’intérieur de l’église, des peintures et des photos de ces endroits Habia. Ce paysage est un endroit idéal, mais parfois le temps vous ne imprévu, comme le brouillard et les causes ne peut pas voir grand-chose, mais la route encore, très bien, en tout cas, peut maintenant voir les photos La vidéo suivante. Soyez amis, fans et supporters, vous voir bientôt, jusqu’à la prochaine fois.

GERMANY

Hallo, guten Abend an alle von euch, Freunde, Freunde, Fans und Anhänger. Seien Sie willkommen in einem neuen Bericht von Routen. Es ist eine der Routen am 6. Dezember 2015 in der Region Nieder Emporda gemacht, insbesondere die Montgrí – Montplà, zwischen den Städten von Torroella, Ulla und Estartit. Wir haben einen Tag mit Morgennebel stieg, wo wir einen Zug für die Montgrí machen wollten – Montplà, Salinas. Wir beginnen Schulen Montgri Seite nach oben auf die Burg Montgri zu klettern (gibt es andere Möglichkeiten, um zu kommen, auch aus der Kapelle von Santa Catalina, einer Spur aus dem Dorf Bellcaire d’Emporda) wo es Nebel, der im Begriff war, den Durchgang der Stunden zu zwingen. Wir steigen in Richtung der Quer und dann auf die Burg setzten wir klettern die Steine ​​vom Kreuz (diesem Tag habia hoher Luftfeuchtigkeit und Schritt über die Steine, es war sehr schwierig, wo Fehler waren die Häufig) Richtung Schloss. Oberhalb des Schlosses könnten wir beginnen zu sehen, die Sonne einen Auftritt, aber konnte nicht sehen, die herrliche Aussicht, die oft von oben auf die Burg als der Medes-Inseln oder der Gemeinde Torroella und gesehen werden Escala. Wie wir voranschritt, wurde der Nebel verlassen und konnte mit mehr Klarheit die anderen umliegenden Berge zu sehen. Wir haben weiter in die Berge neben dem des Montplà gehen, nehmen Sie die Ausfahrt der Burg Montgri Montplà, wo die Straße ist ziemlich schwierig, mit viel Stein für den Herbst (notieren Sie den Pfad ist ein ganz gefährlicher einem Tag Feuchte) bis zur Kreuzung unterschiedlicher Weise. Montplà wählen Sie die Richtung, die weicher und nicht so felsig und das Schloss von Montgri ist. Über dem oberen Ende Montplà, können wir die Burg Montgri und große Landschaften um zu sehen, aber an diesem Tag gingen wir, machte der Nebel einen Auftritt und wir konnten nicht sehen, zu schätzen Blick. Wobei die Montplà wir weiterhin in Richtung Las Salinas, Picknick, ins Tierheim oder Haus Jäger eine Steigung abzusteigen, von Steinen (es ein bisschen schwierig, um die Strecke zu finden, beachten Sie die Anwendungen der GPS seit Signale Boden, ist es schwierig, sie zu finden und zwingen uns, Zeit zu verlieren, um den Weg zu finden) epro Doch es uns gelingt, den Weg in Richtung der Picknickplatz, wo wir hielten hier für das Mittagessen zu bewegen zu finden. Von hier aus hatten wir im Anschluss an die Sicht der Rocamaura Estartit, aber wir Direcció Schulen Torroella, wo wir die Route gestartet. Diese Strecke ist recht groß, so können Sie auch Estartit und wieder nach unten, um gerade die große Masse und Mühlen, aber wir tun Teil Montgri und Montplà und Rocamaura Estartit. Dieser Weg, wo wir entdeckt, große Häuser in verschiedenen Bereichen, die wir in der letzten Ausstellung in der Feier des St. Andreas 2015 Torroella hielt sah in dem Inneren der Kirche, habia Gemälden und Fotos dieser Orte. Diese Landschaft ist ein großer Platz, aber manchmal die Zeit, die Sie nicht unvorhergesehene, wie Nebel und Ursachen kann nicht viel zu sehen, aber der Weg noch immer, sehr gut, auf jeden Fall kann nun Fotos zu sehen Das folgende Video. Seien Sie Freunde, Fans und Unterstützer, bis bald, bis zum nächsten Mal.

PORTOGUESE

Olá, boa noite a todos vocês, amigos, amigos, fãs e seguidores. Seja bem-vindo a um novo relatório do rotas. É uma das rotas feitas em 6 de Dezembro de 2015, a região da Baixa Emporda, especificamente o Montgrí – Montplà, entre as cidades de Torroella, Ulla e Estartit. Fizemos um dia com névoa da manhã levantou-se onde queríamos fazer um movimento para a Montgrí – Montplà, Salinas. Começamos escolas lado Montgri para subir ao Castelo Montgri (existem outras opções que estão por vir, também da capela de Santa Catalina, uma faixa da aldeia de Bellcaire d’Empordà) onde havia nevoeiro que estava indo para forçar a passagem das horas. Subimos para a cruz e depois continuamos para o castelo escalar as pedras são da cruz (que dia habia alta umidade, e passo sobre as pedras, foi muito difícil, onde erros foram os mais Frequentes) em direção ao castelo. Acima do castelo nós poderíamos começar a ver o sol fez uma aparição, mas não conseguiu ver os grandes pontos de vista que são muitas vezes vistos de cima o castelo como as Ilhas Medas ou a aldeia de Torroella eo Escala. À medida que avançava, o nevoeiro estava saindo e pude ver com mais clareza as outras montanhas ao redor. Continuamos a ir para a montanha ao lado de Montplà que, tomando a saída de Castelo Montgri Montplà, onde a estrada é bastante difícil, com muita pedra para a queda (anote o caminho é bastante perigoso um dia de humidade) até cruzar maneiras diferentes. Montplà escolher a direção, que é mais suave e não tão rochoso e do Castelo de Montgri. Acima do topo da Montplà, podemos ver o Castelo de Montgri e grandes paisagens ao redor, mas que dia em que fomos, o nevoeiro fez uma aparição e não podíamos ver muito apreciar vistas. Sendo o Montplà, continuamos em direção a Las Salinas, o piquenique, indo para os abrigos ou casas caçadores descendo uma ladeira de pedras (é um pouco difícil de encontrar a rota, estar ciente das aplicações do GPS desde sinais de chão, é difícil encontrá-los e forçar-nos a perder tempo para encontrar o caminho) epro Ainda assim, conseguimos encontrar o caminho para avançar para a área de piquenique onde nós paramos aqui para o almoço. A partir daqui, tivemos de acompanhar o ponto de vista da Rocamaura Estartit, mas nós direccio escolas Torroella onde começamos o percurso. Esta rota é bastante grande, como você também pode obter Estartit e recuar para assistir a grande massa e moinhos, mas nós apenas fazemos parte de Montgri e Montplà e de Rocamaura Estartit. Este caminho onde descobrimos grandes casas em vários domínios que se viu na última exposição realizada em comemoração do St Andrew em 2015 Torroella onde Dentro da igreja, pinturas habia e fotos desses lugares. Esta paisagem é um ótimo lugar, mas às vezes o tempo que você não imprevistos, tais como neblina e causas não pode ver muita coisa, mas a estrada ainda, muito bem, em qualquer caso, pode agora ver fotos O vídeo a seguir. Seja amigos, fãs e simpatizantes, vê-lo em breve, até a próxima vez.

ITALIAN

Ciao, buona sera a tutti voi, amici, amici, fan e seguaci. Siate i benvenuti ad un nuovo rapporto percorsi. Si tratta di uno degli itinerari realizzati, il 6 dicembre 2015 la regione della Bassa Emporda, in particolare il Montgrí – Montplà, tra le città di Torroella, Ulla e Estartit. Abbiamo fatto un giorno con nebbia mattutina rosa dove volevamo fare una mossa per la Montgrí – Montplà, Salinas. Partiamo scuole lato Montgri per salire al Castello Montgri (ci sono altre opzioni a venire, anche dalla cappella di Santa Catalina, una traccia dal villaggio di Bellcaire d’Emporda) dove c’era nebbia che stava per forzare il passaggio delle ore. Saliamo verso la croce e poi abbiamo continuato a castello salendo le pietre sono dalla croce (che giorno habia alto tasso di umidità, e passo sulle pietre, è stato molto difficile in cui errori sono stati i più Frequentemente) verso il castello. Sopra il castello potremmo cominciare a vedere il sole ha fatto la sua comparsa, ma non poteva vedere la splendida vista che sono spesso visti da sopra il castello come le isole Medes o il villaggio di Torroella e la Escala. Come abbiamo progredito, la nebbia stava lasciando e poteva vedere con maggiore chiarezza le altre montagne intorno. Abbiamo continuato ad andare in montagna accanto a quella di Montplà, prendendo l’uscita del castello di Montgri Montplà, dove la strada è abbastanza difficile, con un sacco di pietra per la caduta (prendere nota del percorso è piuttosto un pericoloso un giorno umidità) fino ad attraversare modi diversi. Montplà scegliere la direzione, che è più morbido e meno roccioso e il Castello di Montgri. Sopra la parte superiore Montplà, possiamo vedere il Castello di Montgrí e grandi paesaggi attorno, ma quel giorno siamo andati, la nebbia fatto la sua comparsa e non abbiamo potuto vedere molto apprezzato viste. Essendo il Montplà, si prosegue verso Las Salinas, il pic-nic, andare al rifugio o casa cacciatori discendente una pendenza di pietre (è un po ‘difficile trovare il percorso, essere consapevoli delle applicazioni GPS in quanto segnali a terra, è difficile trovarli e ci costringono a perdere tempo per trovare il modo) epro Comunque, siamo riusciti a trovare il modo di muoversi verso l’area pic-nic dove ci siamo fermati qui per il pranzo. Da qui abbiamo dovuto seguire il punto di vista di Rocamaura Estartit, ma abbiamo Direcció scuole Torroella dove abbiamo iniziato il percorso. Questo percorso è abbastanza grande, come si può anche ottenere Estartit e indietro a guardare la grande massa e mulini, ma solo fare parte del Montgrí e Montplà e da Rocamaura Estartit. Questo percorso dove abbiamo scoperto grandi case in diversi settori che abbiamo visto negli ultimi mostra allestita in occasione del S. Andrea nel 2015 Torroella dove All’interno della chiesa, dipinti e fotografie Habia di questi luoghi. Questo paesaggio è un posto fantastico, ma a volte il tempo non avete imprevisto, come la nebbia e le cause non può vedere molto, ma la strada ancora, molto bene, in ogni caso, può ora vedere le foto Il seguente video. Essere amici, fan e sostenitori, a presto, fino alla prossima volta.

Coords GPS Massis del Montgri: 42° 4′ 29.21″ N, 3° 9′ 40.74″ E

LINK FOTOS MASSIS MONTGRI – MONTPLÀ BY LLEUREIOCI BLOG:

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

SANT ESTEVE D’EN BAS (LA VALL D’EN BAS) 29 10 2015

CATALÀ

Hola amics, amigues, seguidores i seguidors, del blog Lleureioci, molt bon dia a tots vosaltres. Us porto un nou reportatge fet el passat 29 d’octubre ’15 a la comarca de La Garrotxa, dins la Vall d’en Bas una ruta feta per l’estacio de la tardor. Visitant grans boscos i rius pero amb l’absencia de salts d’aigua, ja que ultimament  hi ha molta sequera. Pero fer una petita excursio per dins aquests paratges veient la natura o vegetacio de la tardor siguent increible veient els diferents colors que la natura ofereix lluny de les grans ciutats. Gaudir d’un passeig per les zones del Moli vell de la Vall d’en Bas (entre els pobles d’Hostalets i Sant Esteve d’en Bas), en una estacio com la tardor, veien les fulles dels arbres amb moviment  o be sentir l’aigua de fonts d’algunes rieres. Va ser una gran ruta, pero una mica dificultosa, per absencies d’indicacions on feia tornar boig el gps, amb continuos fora de serveis i estudiar a dins del bosc quin cami agafar. Ultimament, amb les ultimes aplicacions dels mobils com a Gps, fa que fen la ruta es tingui que parar i visualitza l’entorn per on es segueix la ruta, on es perd una mica de temps. Be, a continuacio us paso el video d’aquesta gran ruta de tardor, feta per la Val d’en Bas a La Garrotxa (dins la provincia de Girona), espero que la pogueu gaudir i molt, moltes gracies a tots per seguir veien els meus reportatges d’aquest blog, fins aviat amics i amigues, seguidores i seguidors.

ENGLISH

Hello friends, friends, fans and followers of the blog Lleureioci very good morning to all of you. I bring a new report made on 29 October ’15 in the region of La Garrotxa, in the Bas Valley route done by the fall season. Visiting big forests and rivers but with the absence of waterfalls, because lately there are a lot of drought. But do a little excursion in these places for nature watching or autumn foliage are incredible seeing the different colors that nature offers far from large cities. Enjoy a walk through the old parts of the Moli de la Vall d’en Bas (Hostalets between peoples and Sant Esteve d’en Bas) in a season as the fall, the leaves of the trees seen moving either feel the water sources of some streams. It was a great route, but a little difficult to absence of indications where the GPS was mad with continuos outside services and study the forest what path to take. Lately, with the latest mobile applications like GPS, making the fen route has to stop and view the surroundings where you follow the path, where you lose a little time. Well, then you step video of this great autumn path made by the Val d’en Bas in the Garrotxa (in the province of Girona), could enjoy and I hope very much, thank you all continue to see my reports of this blog, you soon friends, fans and followers.

FRANCE

Bonjour les amis, amis, fans et adeptes du blog Lleureioci très bon matin pour vous tous. Je apporter un nouveau rapport rendu le 29 Octobre ’15 dans la région de la Garrotxa, dans l’itinéraire Bas Valley effectuée par la saison d’automne. Visiter grandes forêts et les rivières, mais avec l’absence de chutes d’eau, parce que dernièrement, il ya beaucoup de la sécheresse. Mais faire une petite excursion dans ces lieux pour observer la nature ou de feuillage d’automne sont incroyables voir les différentes couleurs que la nature offre beaucoup de grandes villes. Profitez d’une promenade à travers les vieux quartiers de la Moli de la Vall d’en Bas (Hostalets entre les peuples et Sant Esteve d’en Bas) en une saison que l’automne, les feuilles des arbres vus se déplaçant soit sentir les sources de certains cours d’eau. Ce fut une grande route, mais un peu difficile à l’absence d’indications où le GPS a été fou de services externes continues et d’étudier la forêt ce chemin à prendre. Dernièrement, avec les dernières applications mobiles comme le GPS, ce qui rend la route fen doit cesser et consulter les environs où vous suivez le chemin, où vous perdez un peu de temps. Eh bien, alors vous entrez vidéo de ce grand chemin de l’automne faite par le Val d’en Bas dans la Garrotxa (dans la province de Gérone), pourrait profiter et je l’espère beaucoup, je vous remercie tous continuent à voir mes rapports de ce blog, vous bientôt amis, fans et adeptes.

GERMANY

Hallo Freunde, Freunde, Fans und Anhänger des Blogs Lleureioci schönen guten Morgen an alle von euch. I einen neuen Bericht am 29. Oktober ’15 gemacht zu bringen in der Region von La Garrotxa, in der Bas-Tal Route der Herbst-Saison erfolgen. Zu Besuch in großen Wäldern und Flüssen, aber mit der Abwesenheit von Wasserfällen, weil in letzter Zeit gibt es eine Menge der Dürre. Aber machen Sie einen kleinen Ausflug in diesen Orten für Naturbeobachtung oder Herbstlaub sind unglaublich zu sehen, die verschiedenen Farben, die die Natur bietet weit von großen Städten. Genießen Sie einen Spaziergang durch die alten Teile der Moli de la Vall d’en Bas (Hostalets zwischen den Völkern und Sant Esteve d’en Bas) in einer Saison als im Herbst, die Blätter der Bäume gesehen bewegen entweder spüren Sie die Wasserquellen einiger Bäche. Es war eine tolle Strecke, aber ein wenig schwierig, Fehlen von Hinweisen, wo die GPS war verrückt mit kontinuierlichen Fremdleistungen und Studien den Wald, welchen Weg zu nehmen. In letzter Zeit, mit den neuesten mobilen Anwendungen wie GPS, so dass die Strecke fen hat, zu stoppen und die Umgebung, wo Sie den Pfad, in dem Sie ein wenig Zeit zu verlieren folgen anzuzeigen. Na ja, dann sind Sie mit Schritt Video des großen Herbstpfad durch das Val d’en Bas in der Garrotxa (in der Provinz Girona) gemacht, genießen konnte, und ich hoffe sehr, ich danke Ihnen allen weiterhin zu sehen meine Berichte von diesem Blog, Sie bald Freunde, Fans und Anhänger.

PORTOGUESE

Olá amigos, amigos, fãs e seguidores do blog Lleureioci muito bom dia a todos vocês. Eu trago um novo relatório feito em 29 de Outubro ’15 na região de La Garrotxa, na rota Bas Vale realizado pela estação de queda. Visitando grandes florestas e rios, mas com a ausência de cachoeiras, porque ultimamente há um monte de seca. Mas fazer uma pequena excursão nesses lugares para observação da natureza ou a folha do outono são incríveis de ver as diferentes cores que a natureza oferece muito longe de grandes cidades. Desfrute de um passeio pelas antigas partes do Moli de la Vall d’en Bas (Hostalets entre os povos e Sant Esteve d’en Bas) em uma temporada como o outono, as folhas das árvores vistos se movendo tanto sentir as fontes de água de alguns riachos. Foi uma grande rota, mas um pouco difícil de ausência de indicações em que o GPS estava bravo com serviços externos contínuos e estudar a floresta que caminho tomar. Ultimamente, com as mais recentes aplicações móveis como o GPS, fazendo a rota fen tem que parar e ver os arredores, onde seguem o caminho, onde você perde um pouco de tempo. Bem, então você pisa vídeo deste caminho grande do outono feita pelo Val d’en Bas no Garrotxa (na província de Girona), poderia desfrutar e espero muito, muito obrigado a todos continuar a ver meus relatórios deste blog, você logo amigos, fãs e seguidores.

ITALIAN

Ciao amici, amici, fan e seguaci del blog Lleureioci molto buongiorno a tutti voi. Ho portare una nuova relazione fatta il 29 ottobre ’15 nella regione di La Garrotxa, in via Basso Valle svolto dalla stagione autunnale. Visitando grandi foreste e fiumi, ma con l’assenza di cascate, perché ultimamente ci sono un sacco di siccità. Ma fare un piccola escursione in questi luoghi per l’osservazione della natura o fogliame autunnale sono incredibili vedere i diversi colori che la natura offre lontano dalle grandi città. Godetevi una passeggiata attraverso le vecchie parti del Moli de la Vall d’en Bas (Hostalets tra popoli e Sant Esteve d’en Bas) in una stagione come l’autunno, le foglie degli alberi considerati in movimento, sia sentire le fonti di acqua di alcuni torrenti. E ‘stato un grande percorso, ma un po’ difficile da mancanza di indicazioni in cui il GPS era pazzo di servizi esterni continui e studiano il bosco quale strada prendere. Ultimamente, con le più recenti applicazioni mobili come il GPS, rendendo il percorso fen deve fermare e visualizzare i dintorni dove si segue il sentiero, in cui si perde un po ‘di tempo. Bene, allora fate un passo il video di questa grande autunno percorso fatto dal Val d’en Bas a Garrotxa (in provincia di Girona), potrebbe godere e spero molto, grazie a tutti voi continuano a vedere i miei rapporti di questo blog, A presto amici, fan e seguaci.

COORDS GPS VILA SANT ESTEVE D’EN BAS:  42° 7′ 5.48″ N, 2° 27′ 23.21″ E

LINK VIDEO FOTOGRAFIC ST ESTEVE D’EN BAS:

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

DIADA 11 DE SETEMBRE 2015

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, amics, amigues, seguidores i seguidors del blog Lleureioci, benvinguts. Us porto un nou reportatge fet el passat 11 de setembre 2015 a Barcelona. L’ultima edicio de la diada de Catalunya, en referencia a la via feta a l’avinguda Meridiana de la ciutat condal (Barcelona). Que vaig poguer assistir a una altre edicio de la Via, per les eleccions proximes del proper dia 27 de setembre. Potser aquest any no va venir tanta gent com altres vegades, pero be, la gent que va estar-hi va ser, per una ilusio que semble ser que no arriba i no arribara mai si el govern no es posa d’acord en moltes questions. Pero be, a la data que estem avui, que ja som a l’any 2016, i no al 2015, he pogut veure l’evolucio. Cinc mesos despres del passat 11 de setembre de 2015, crec que aquell 27 s ’15, al final s’ha fet un gran canvi al govern català (aixo sembla). El actual govern, semble ser millor que el anterior, no ho ser, ja s’anira veien, pero crec que d’en mica en mica tot es va colocant al seu lloc. Potser fer aquest gran canvi ha calgut molts d’anys per poguer-ho fer be, pero encara aixis, ens falta molt. Aquests ultims 4 anys d’11 de setembre (2012/13/14/15) de manifestacions perque el poble pugui dir que vol, ser un pais lliure o seguir igual… Ara amb aquest gest del anterior govern, podrem fer un altre gir, es veura amb el temps…. 18 mesos (mes amunt o avall) per ser al final un pais. Ho veig dificil, pero s’ha de veure amb el temps. Amb el nou president, veient les primeres entrevistes, seu veu convençut i amb ilusio de fer el que el poble demana. Haviam si ens ho porta o no. No dic que sigui una ilusio per a molta gent (a la llarga de tants intens frustrats, acaben amb l’ilusio de molta gent). Tindrem que deixar un temps per veure que fa aquest nou govern, caldrà fer moltes mes vies per a dins de la ciutat condal o altres punt de la geografia catalana, amb gran exit de participacio en quasibe tots els anys. Be, a continuacio, us paso les fotos i videos, d’aquest passat 11 de setembre 2015. Vaig poguer assistir i poguer gaudir d’un altre espectacle de grans manituts. Be, senyores i senyors, amics i amigues, seguidores i seguidors, ens veiem en el proper reportatge. Fins aviat.

ENGLISH

Hello, good evening to all of you, friends, friends, fans and followers of the blog Lleureioci, welcome. I bring a new report made on 11 September 2015 in Barcelona. The latest edition of the Day of Catalonia, in reference to the road made the Meridiana avenue of the city Condal (Barcelona). I him to attend another edition of Way for Upcoming elections next September 27. Maybe this year came not so many other times, but hey, the people who were there was, it seems to be an illusion that will never fails and if the government agrees on many issues . Well, to date we are today, we already are in 2016 and not 2015, I was able to see the evolution. Five months after the September 11, 2015, I think that s 27 ’15, at the end there has been a big change in the Catalan government (that seems). The current government seems to be better than the previous one, was not, as will be seen, but I think that in little by little everything was placed instead. Maybe make this big change has been necessary for many years, being able to do it well, but still, we are missing a lot. These last 4 years from 11 September (2012/13/14/15) demonstrations because people can say what you want, to be a free and equal … Now follow this gesture previous government, we can make another turn, will be seen over time …. 18 months (but up or down) to the end to be a country. I see difficult but has to do with time. The new president, seeing the first interviews, his voice convinced illusion and do what the people ask. let’s see if it leads us or not. I’m not saying that it is an illusion for many people (eventually frustrated so many intense, end the illusion of many people). We will leave you time to see what this new government will have many more ways to Condal within the city or other parts of Catalan, with great success of participation in quasibe every year. Well, then you step photos and videos, this 11 September 2015. I could enjoy being able to attend and show another big manituts. Well, ladies and gentlemen, friends, fans and supporters, see you in the next report. See you soon.

FRANCE

Bonjour, bonne soirée à vous tous, amis, amis, fans et adeptes du blog Lleureioci, accueillir. Je apporter un nouveau rapport rendu le 11 Septembre 2015, Barcelone. La dernière édition de la Journée de la Catalogne, en référence à la route fait l’avenue Meridiana de la ville Condal (Barcelone). Je lui à assister à une autre édition de voie à des élections à venir 27 Septembre prochain. Peut-être que cette année ne venait pas tant d’autres fois, mais bon, les gens qui étaient là était, il semble être une illusion qui ne manque jamais et si le gouvernement est d’accord sur de nombreuses questions . Eh bien, à ce jour nous sommes aujourd’hui, nous sommes déjà en 2016 et non 2015, je pouvais voir l’évolution. Cinq mois après 11 Septembre, 2015, je pense que l’art 27 ’15, à la fin il ya eu un grand changement dans le gouvernement catalan (qui semble). Le gouvernement actuel semble être meilleure que la précédente, n’a pas été, comme on le verra, mais je pense que petit à petit tout a été placé à la place. Peut-être faire de ce grand changement a été nécessaire pendant de nombreuses années, être en mesure de le faire bien, mais encore, il nous manque beaucoup. Ces 4 dernières années de 11 septembre (2012/13/14/15) manifestations parce que les gens peuvent dire ce que vous voulez, d’être un libre et égal … Maintenant, suivez ce geste gouvernement précédent, nous pouvons faire une autre tourner, on le verra au fil du temps …. 18 mois (mais haut ou le bas) à la fin d’être un pays. Je vois difficile, mais a à voir avec le temps. Le nouveau président, en voyant les premiers entretiens, sa voix convaincu illusion et faire ce que les gens demandent. nous allons voir si cela nous mène ou non. Je ne dis pas qu’il est une illusion pour beaucoup de gens (éventuellement frustrés tellement intense, mettre fin à l’illusion de beaucoup de gens). Nous allons vous laisser le temps de voir ce que ce nouveau gouvernement aura beaucoup plus de façons de Condal dans la ville ou d’autres parties du catalan, avec un grand succès de participation à quasibe chaque année. Eh bien, alors vous entrez photos et vidéos, cette Septembre 11 2015. Je pouvais profiter d’être en mesure de participer et de montrer un autre gros manituts. Eh bien, Mesdames et Messieurs, amis, fans et supporters, que vous voyez dans le prochain rapport. A bientôt

GERMANY

Hallo, guten Abend an alle von euch, Freunde, Freunde, Fans und Anhänger des Blogs Lleureioci, willkommen zu heissen. Ich bringe einen neuen Bericht über 11. September 2015 in Barcelona gemacht. Die letzte Ausgabe der Tag von Katalonien, in Bezug auf den Weg machte die Meridiana Straße der Stadt Condal (Barcelona). Ich habe ihn um eine weitere Ausgabe von Way zu den kommenden Wahlen im kommenden 27. September zu besuchen. Vielleicht in diesem Jahr kamen nicht so viele andere Male, aber hey, die Menschen, die dort waren, war, scheint es eine Illusion, die nie versagt wird und wenn die Regierung verpflichtet sich in vielen Fragen sein . Nun, bis jetzt wir heute sind, sind wir bereits im Jahr 2016 und nicht 2015, war ich in der Lage, die Entwicklung zu sehen. Fünf Monate nach dem 11. September 2015, ich denke, dass s 27 ’15, am Ende gab es eine große Veränderung in der katalanischen Regierung (das scheint). Die derzeitige Regierung scheint besser als die vorherige zu sein, war nicht, wie zu sehen sein wird, aber ich denke, dass in der nach und nach alles, was an Stelle platziert. Vielleicht machen diese große Veränderung ist seit vielen Jahren notwendig gewesen, in der Lage, es gut zu machen, aber immer noch, fehlt uns eine Menge. Diese letzten 4 Jahren ab dem 11. September (2012/13/14/15) Demonstrationen, weil die Leute können sagen, was Sie wollen, ein freies und gleich zu sein … Folgen Sie nun diese Geste vorherigen Regierung, können wir anderen zu machen einschalten, wird im Laufe der Zeit zu sehen ist …. 18 Monate (aber nach oben oder unten) bis zum Ende, um ein Land zu sein. Ich sehe schwierige, aber hat mit Zeit zu tun. Der neue Präsident, da die ersten Interviews, davon überzeugt, seine Stimme Illusion und zu tun, was die Menschen zu fragen. mal sehen, ob es uns führt oder nicht. Ich sage nicht, dass es eine Illusion ist für viele Menschen (schließlich frustriert so viele intensive, enden die Illusion vieler Menschen). Wir werden Sie Zeit zu verlassen, um zu sehen, was diese neue Regierung wird noch viele weitere Möglichkeiten, um Condal innerhalb der Stadt oder anderen Teilen der Katalanisch, mit großem Erfolg für die Teilnahme an quasibe jedes Jahr haben. Na ja, dann haben Sie Fotos und Videos, diesen 11. September 2015 konnte ich in der Lage zu besuchen genießen Schritt und zeigen ein weiteres großes manituts. Nun, meine Damen und Herren, liebe Freunde, Fans und Unterstützer finden Sie im nächsten Bericht. Bis bald.

PORTOGUESE

Olá, boa noite a todos vocês, amigos, amigos, fãs e seguidores do blog Lleureioci, bem-vindo. Eu trago um novo relatório feito em 11 de setembro de 2015, em Barcelona. A mais recente edição do Dia da Catalunha, em referência à estrada feita a avenida Meridiana da cidade Condal (Barcelona). I-lo para participar de mais uma edição do caminho para as eleições Próximos próximo dia 27 de setembro. Talvez este ano não veio tantas outras vezes, mas hey, as pessoas que estavam lá era, parece ser uma ilusão que nunca vai falhar e se o governo concorda em muitas questões . Bem, até agora estamos hoje, já estamos em 2016 e não de 2015, eu era capaz de ver a evolução. Cinco meses depois de 11 de setembro de 2015, eu acho que é 27 de ’15, no final houve uma grande mudança no governo catalão (que parece). O atual governo parece ser melhor do que o anterior, não foi, como será visto, mas eu acho que, em pouco a pouco tudo o que foi colocado em seu lugar. Talvez fazer essa grande mudança foi necessária por muitos anos, ser capaz de fazê-lo bem, mas ainda assim, estamos perdendo muito. Estes últimos 4 anos a partir de 11 de Setembro (2012/13/14/15) manifestações porque as pessoas podem dizer o que quiser, para ser um livres e iguais … Agora siga este gesto do governo anterior, podemos fazer outra por sua vez, será visto ao longo do tempo …. 18 meses (mas cima ou para baixo) até o fim para ser um país. Eu vejo difícil, mas tem a ver com o tempo. O novo presidente, vendo as primeiras entrevistas, sua voz convenceram ilusão e fazer o que as pessoas pedem. vamos ver se ele nos leva ou não. Eu não estou dizendo que é uma ilusão para muitas pessoas (finalmente frustrado tantos intenso, acabar com a ilusão de muitas pessoas). Vamos deixar-lhe tempo para ver o que este novo governo terá muitas outras maneiras de Condal dentro da cidade ou em outras partes do catalão, com grande sucesso de participação em quasibe a cada ano. Bem, então você pisa fotos e vídeos, este 11 de setembro de 2015. Eu poderia desfrutar ser capaz de participar e mostrar outra grande manituts. Bem, senhoras e senhores, amigos, fãs e simpatizantes, vê-lo no próximo relatório. Até logo.

ITALIAN

Ciao, buona serata a tutti voi, amici, amici, fan e seguaci del blog Lleureioci, benvenuto. Io porto un nuovo rapporto realizzato l’11 settembre 2015 a Barcellona. L’ultima edizione della Giornata della Catalogna, in riferimento alla strada ha fatto il viale Meridiana della città Condal (Barcellona). Io lo frequento a un’altra edizione di Cammino per le prossime elezioni del prossimo 27 settembre. Forse quest’anno non è venuto tante altre volte, ma hey, le persone che erano lì era, sembra essere un’illusione che non potrà mai non riesce e se il governo è d’accordo su molte questioni . Bene, fino ad oggi siamo oggi, siamo già nel 2016 e non il 2015, ero in grado di vedere l’evoluzione. Cinque mesi dopo l’11 Settembre 2015, credo che s 27 ’15, alla fine c’è stato un grande cambiamento nel governo catalano (che sembra). L’attuale governo sembra essere migliore di quella precedente, non è stato, come si vedrà, ma penso che in poco a poco, tutto è stato posto invece. Forse fanno di questo grande cambiamento è stato necessario per molti anni, essendo in grado di farlo bene, ma ancora, ci manca molto. Questi ultimi 4 anni provenienti da 11 settembre (2012/13/14/15) dimostrazioni perché la gente può dire quello che si vuole, di essere un libero ed eguale … Ora segui questo gesto del governo precedente, siamo in grado di fare un altro girare, si vedrà nel corso del tempo …. 18 mesi (ma su o giù) fino alla fine per essere un paese. Vedo difficile ma ha a che fare con il tempo. Il nuovo presidente, vedendo le prime interviste, la sua voce ha convinto illusione e fare ciò che la gente chiede. vediamo se ci conduce o no. Non sto dicendo che è un’illusione per molte persone (alla fine frustrato tanti intenso, fine l’illusione di molte persone). Vi lasceremo il tempo di vedere ciò che questo nuovo governo avrà molti altri modi per Condal all’interno della città o altre parti del catalano, con grande successo di partecipazione in quasibe ogni anno. Bene, allora fate un passo foto e video, questo 11 settembre 2015. Ho potuto godere di essere in grado di partecipare e mostrare un altro grande manituts. Ebbene, signore e signori, amici, fan e sostenitori, si vede nella prossima relazione. A presto.

LINK VIDEO FOTOS DIADA 11 DE SETEMBRE 2015 BCN VIA MERIDIANA: 

 

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari