CANVI CLIMATIC VERSUS CORONAVIRUS (COVID-19)

CATALÀ

NOTA: Aquest escrit que be a continuació, nomes estara fet en dos idiomes, el català i l’angles a causa de ser molt gran el text i tambe per el fet inesperat de la situacio que s’esta vivint a tot el mon per aquest gran cas.

Hola molt bona tarda a tots vosaltres, seguidores i seguidors del blog Lleure i Oci de tot el mon, sigueu molt benvinguts al blog. Estem davant una gran situacio d’emergencia mundial denominada Coronavirus – COVID-19. Segurament molta gent com jo, mai ho hem vist, pero si ho hem sentit a parlar dels nostres abans passats o mirant histories del passat. Ens ve nou tot aixo (gent del nostre temps). Parlar de pandemies, pestes amb grans morts mundials arreu de molts paisos. Aquesta pandemia, o situacio que esta afectant a tothom, d’on ha sortit, qui l’ha originat….. Aquests dies parlant amb gent diversa o veien les noticies cada dia on en vaig informant del que va passant, on ja ets pots començar a avorrir de la situacio. Es dificil d’explicar, cada dia va evolucionant. Diuen de confinament a casa de tota la gent. Jo encara estic treballant, on ja han passat uns 15 dies de que varen dir el confinament de molta gent a casa. Jo treballava cinc dies a la setmana, ara a partir de la propera setmana, la del 1 d’abril, m’han reduit la jornada de 5 dies a 3 fent les 8 hores seguides (de dilluns a dimecres), abans feia les 8 hores partides. Com anira evolucionant la situacio…. es incerta sincerament… aquesta setmana en vaig enterar que deien fins a finals d’abril, pero cap a dijous ja deien les previsions apunten cap a finals del mes de juny. Xina va començar a tenir aquest brot d’epidermia cap el passat mes de desembre ’19, i ara actualment, a final del mes de març’20, semble que es comencen a restablir d’en mica en mica on tot es comença a resituar. Italia esta lluitant per fer front aquesta gran pendemia, on el exercit rus ha anat ajudar apaliar la situacio i Cuba a portat els seus millors metges tambe per ajudar a restablir la situacio entre altres com Xina tambe. Catalunya, tambe ha entrat en situacio d’emergencia, pero esta lligada de cap i peus per no poder oferir els seus serveis, ja que l’estat espanyol es qui fa les eleccions. En aquest moment l’estat espanyol ha prohibit l’entrada de material medic a Catalunya, requisant tot i quedant’se tot el material al centre espanyol. Tampoc diuen de tancar del tot el pais. Metges i infermers, estan treballant a contrarellotge de les seves limitacions, on estan sense material per poguer combatre l’epidermia. S’han d’inventar estrategies per tenir material. Fer servir boses d’escombraries com vestits de cirurgia per atendre la gent per la gran situacio. Molts hospitals catalans, estan en aquesta situacio a hores d’ara. L’estat espanyol envia l’exercit a Bcn amb els seus soldats amb bones equipacions per desinfectar zones com l’aeroport i port de Barcelona (Bcn) i en canvi els metges i infermers, que estan lluitant fent un munt d’hores han d’anar vestits amb boses d’escombraries. Tot aixo es degut a les grans retallades que es varen fer l’any 2010, ara degut aquesta situacio, estem com estem, uns intentant lluitar amb tot el que sigui possible al seu abast i altres tinguent tot el necessari no fer-ho servir. Hi ha moltes mancances, aquesta situacio es podia haber impedit molt abans… potser si, pero els grans presidents o politics d’arreu del mon no en varen fer cas….Que poden amagar aquesta gent que aixi passat aquesta situacio tant greu….. ho podem esbrinar o no….fa una setmana, un dijous el mati estan a la feina, vaig pensar en com es podria haber originat aquesta situacio. Possiblement, aquesta situacio que us digui, semble mes una llegenda que una realitat, pero a vegades, es com dir la ficcio supera la realitat.Anem a pams… Situacions… 11 de setembre 2001, atemptats als EUA. Aquell any d’aquella situacio catastrofica, varen veure un abans i un despres. Any 2015, Bill Gates informa en un dels seus mitings la propagacio d’un gran virus l’any 2020 a tot el mon per microorganismes que afectaria a la poblacio mundial. 2020, fa pocs mesos, potser un parell de setmanes, la noia de 17 anys la Greta Thunberg avisaba al mon diguent que parlaria amb l’Oms perque pari tot el mon davant la situacio del canvi climatic que ens podria afectar.. Davant aquesta situacio, us voldria dir a tots vosaltres (tot el mon), us proposso un trencaclosques com una mena de codig etic… cinc coses, per aquest ordre… els seguents: Greta Thunberg, Oms,Trump,Xina i Coronavirus. Que tenim darrere de tot aquesta serie de nombraments. Ja us dic d’un principi aixo semble una llegenda que no pas una realitat.1º Greta Thumberg, diu d’anar a parlar amb l’ Oms de parar tot el mon davant una gran situacio de perill sobre canvi climatic que es proper. 2ºOms, podria escoltat a Greta Thumberg, pero perque el poble no s’enteri (el mon) de la situacio, desvii el problema gestionant un altre carrec. Com p.ex. el President dels EUA Donald Trump. Aquest gran personatge que no cau gaire be a molts americans amb les seves decissions. Trump pot haber creat una situacio per guanyar temps perque no el pasin a davant. Si, EUA es la primera potencia mundial, pero es veu atrapada per la Xina que el pot passar a davant com a primera potencia mundial, per guanyar temps, Trump els va impossar fa uns mesos uns arancels a tots els seus productes, pero la Xina va passar d’aquest arancels impossats per Trump. Trump veien que els arancels no tenien gaire exit, va anar a una cosa mes grossa, com p ex. un virus per a Xina. pero de retruc aquest virus a traspassat fronteres, a hores d’ara tot el mon esta infectat d’una manera increible, tambe els Eua. El coronavirus, ha tapat el que va proposar Greta Thumberg a la Oms per paralitzar tot el mon… Quant ho sabrem la veritat, d’aqui a mig any, un any… o mai.. Va estar be a Europa tenir les fronteres obertes o ha anat malament amb importacions de productes de tot el mon fins arribar aquest extrem… Seria necessari tornar a tenir les fronteres tancades com abans . Moltes coses feia temps que ja no eren com eren. Hem tingut que esperar a una mena de pandemia que dones la volta al mon i encara aixis ja vorem com acaba tot….. I despres que sera de tot…. no vull pensar-hi, vull pensar cada dia el que vindra l’endema, no vull aventurar-me a mig any o un any… no tindria la seva gracia, per aixo ja tenim grans personatges ocults que estan preparant per aquesta situacio, que espero aviat ens poguem alliberar. Be, seguidores i seguidors, ser que aprecieu els meus escrits, per els missatges que m’envieu d’arreu del mon, moltes gracies a tots per seguir-me, fins aviat a tots vosaltres.

ENGLISH

NOTE: This writing below will only be done in two languages, Catalan and English, due to the large size of the text and also because of the unexpected fact of the situation that is happening all over the world for this one. great case.

Hello, good afternoon to all of you, supporters of the Leisure and Leisure blog, welcome to the blog. We are facing a major global emergency situation called Coronavirus – COVID-19. Surely many people like me, we have never seen it, but if we have heard it about our past or past stories. All this is new to us (people of our time). Talk about pandemics, plagues with great deaths worldwide in many countries. This pandemic, or situation that affects everyone, where it came from, who originated it … These days talking to different people or watching the news every day where I keep informing of what’s going on, where already You can start to get bored of the situation. It is difficult to explain, every day it is evolving. They say confinement in the house of all the people. I am still working, where about 15 days have passed since many people were told the confinement at home. I worked five days a week, now from next week, on April 1st, I have been reduced from 5 days to 3 by doing the 8 hours in a row (Monday to Wednesday), before 8 a.m. hours spent As the situation is going to evolve … it is sincerely uncertain … this week I learned that they were saying until the end of April, but towards Thursday they already said the forecasts are pointing towards the end of June. China began to have this outbreak of epidermis around December ’19, and now, at the end of March’20, it seems that they are slowly reestablishing where everything begins to relocate. . Italy is struggling to cope with this great pendemia, where the Russian army has been helping to alleviate the situation and Cuba has brought in its best doctors as well to help reestablish the situation among others such as China. Catalonia, also has entered into an emergency situation, but is bound head and foot not to be able to offer its services, since the Spanish state is the one who makes the election. At this time the Spanish state has banned the entry of medical material in Catalonia, requisitioning despite staying all the material in the Spanish center. Nor do they say to completely close the country. Doctors and nurses are working to the limit, where they have no material to fight the epidermis. Strategies must be invented to have material. Use garbage bags as surgical gowns to attend to the great situation. Many Catalan hospitals are in this situation right now. Spain sends the army to Bcn with its soldiers well equipped for disinfected areas such as the airport and port of Barcelona (Bcn) and instead the doctors and nurses, who are struggling for many hours must go dressed in trash bags. All this is due to the great cuts that were made in 2010, now due to this situation, we are as we are, some trying to fight as much as possible with others and others having everything necessary not to use it. There are many shortcomings, this situation could have been prevented much earlier … maybe if, but the great presidents or politicians around the world did not pay attention … That they can hide these people who have passed this situation so much serious ….. we can find out or not …. a week ago, on a Thursday morning they were at work, I thought about how this situation could have originated. Possibly this situation tells you, it looks more like a legend than a reality, but sometimes, it’s like saying fiction exceeds reality. Let’s just go … Situations … September 11, 2001, attacks in the USA. That year of that catastrophic situation, they saw before and after. In 2015, Bill Gates reported in one of his rallies the spread of a large virus in 2020 around the world by microorganisms that would affect the world population. 2020, a few months ago, maybe a couple of weeks ago, 17-year-old girl Greta Thunberg warned the world that she would speak to Oms so that she would stop the whole world in the face of the climate change situation that could affect us. , I would like to say to all of you (the whole world), I propose a puzzle as a kind of ethical code … five things, in that order … the following: Greta Thunberg, Oms, Trump, China and Coronavirus. That we have behind all this series of appointments. I tell you from the beginning this seems like a legend rather than a reality.1st Greta Thumberg, says go talk to Oms stop the whole world in front of a great situation of danger on approaching climate change. 2nd Oms, I could have heard Greta Thumberg, but so that the people did not understand (the world) of the situation, I diverted the problem by managing another charge. Like e.g. U.S. President Donald Trump. This great character that does not fall well with many Americans with their decisions. Trump may have created a situation to gain time so that he would not get ahead. Yes, the US is the first world power, but it is trapped by China as the first world power, to gain time, Trump a month ago imposed tariffs on all its products, but China went from those Trump-imposed tariffs. Trump saw that the tariffs were not very successful, he went on to something bigger, like. a virus for China. but afterwards this virus has crossed borders, so far the whole world is infected in an incredible way, as well as the USA. The coronavirus has covered what Greta Thumberg proposed to the Oms to paralyze the whole world … How much will we know the truth, in half a year, a year … or never … It was good in Europe to have borders open or gone wrong with imports of products from all over the world to this end … It would be necessary to have the borders closed again as before. Many things have long been gone. We have had to wait for a kind of pandemic that you turn around the world and still we see how it all ends ….. And after it will be all … I do not want to think about it, I want to think every day what the next day will come, I do not want to venture for half a year or a year … it would not be funny, so we already have great hidden characters who are preparing for this situation, which I hope will soon be able to free us. Well, followers, followers, you appreciate my writings, for the messages you send me from all over the world, thank you all for following me, soon to all of you.

 

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

CPA OLOT

CATALÀ

Hola molt bon dia a tots vosaltres, seguidores i seguidors del blog Lleureioci. Us porto un nou reportatge, força interessant. Des de fa un parell d’anys, mirant per internet, vaig veure una cosa fascinant, un campionat de patinatge artistic femeni, el CPA Olot on va ser i es campiona del mon per 11 vegades. Us haig dir que mai les he vist en directe al pavello, nomes ho he vist per la TV. Veure-les en directe la coreografia es increible, no es d’extranyar que siguin campiones del mon del show A patinatge artistic. Les tinc a prop d’on visc potser a uns 60 kms, pero a la seva ciutat Olot ( https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot)  que esta a uns 113 kms per carretera de la capital catalana de Barcelona i uns 56 kms  separen per carretera de la ciutat de Girona. La ciutat d’Olot esta considerada la 4º ciutat mes gran de la provincia de Girona superant  els 30.000 habitants. Quant puc a vegades m’arribo a la seva ciutat i veig els seus habitants. Trobo que es cotidià poguer estar per els seus carrers i trobar-te els seus vilatans (olotins/olotines) que saluden al visitant amb un bona tarda o bon dia, que en vaig trobar una vegada estant per aqui aquesta ciutat. Aixo no es troba gaire sovint, com p.ex on visc, saludes i el que fan es mirar-te de dalt a baix com si fosis un desconegut i marxen sense dir-te res, per aixo prefereixo gaudir de la gent de la ciutat d’Olot. Be, dit aixo crec que tindriem que parlar del tema, el CPA Olot (Club Patinatge Artistic) formats per els seus entrenadors Ricard Planiol i Esther Fàbrega, potser no ho heu  sentit a parlar gaire… aviat sabreu quin son tot aquest grup (CPA Olot), recordeu aquest nom. Ho dic perque com veieu els videos de les seves coreografies son increibles des del segon 0 fins l’ultim segon, us puc assegurar que les he vist moltes vegades (des de 2016/17) es molt emocionant veure-les com formen la seva excivicio en cada espectacle, us extranya que siguin campiones del mon 11 vegades. No havia vist mai cap campionat aixis de patinatge artistic de shows, ara us asseguro que no en perdo cap espectacle d’elles per el impressionant coreografia. A continuacio us passare uns videos dels seus shows, no els perdeu de vista… son impressionants, CPA Olot (Comarca de la Garrotxa ,  dins  la provincia de Girona i dins l’estat català de Catalunya des el 27  d’octubre 2017).

ENGLISH

Hello, good day to all of you, followers and followers of the Lleureioci blog. I bring you a new report, quite interesting. For a couple of years now, looking on the internet, I saw something fascinating, a CPA Olot women’s figure skating championship where she was and has been world champion for 11 times. I tell you, I have never seen them live in my hair, I have only seen them on TV. Watching them live the choreography is incredible, no wonder they are champions of the show A skating world. I have them near where I live maybe about 60 kms, but in their town Olot (https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot) which is about 113 kms by road from the Catalan capital of Barcelona and about 56 kms separate by road from the city of Girona. The city of Olot is considered the 4th largest city in the province of Girona with more than 30,000 in habitants. How often can I get to her city and see its inhabitants. I find that everyday it is possible to be by its streets and to find its villagers (olotins / olotines) who greet the visitor with a good afternoon or good morning, that I found once when being here by this city. This is not very often, such as where I live, greetings and what they do is look at you from top to bottom as if you were a stranger and they leave without telling you, which is why I prefer to enjoy the people of the city of Olot. Well, that being said, I think we should talk about the subject, the CPA Olot (Artistic Skating Club) formed by its coaches Ricard Planiol and Esther Fàbrega, you may not have heard much about it … soon you will know what this whole group is ( CPA Olot), remember that name. I say this because as you watch the videos of his choreography are incredible from the second 0 to the last second, I can assure you that I have seen them many times (since 2016/17) it is very exciting to see how they form their excitement at every show, it strikes you that they are world champions 11 times. I have never seen any such show show skating championships, now I assure you that I do not miss a show of them because of the impressive choreography. Then I will pass you some videos of his shows, do not miss them … they are impressive, CPA Olot (Garrotxa region, in the province of Girona and in the Catalan state of Catalonia since October 27, 2017)

FRANCE

Bonjour, bonne journée à vous tous, adeptes et adeptes du blog Lleureioci. Je vous apporte un nouveau rapport, assez intéressant. Depuis quelques années maintenant, en regardant sur Internet, j’ai vu quelque chose de fascinant, un championnat de patinage artistique féminin CPA Olot où elle était et a été championne du monde 11 fois. Je vous le dis, je ne les ai jamais vus vivre dans mes cheveux, je ne les ai vus qu’à la télé. Les regarder en direct la chorégraphie est incroyable, pas étonnant qu’ils soient les champions de l’émission Un monde de patinage. Je les ai près de chez moi peut-être à environ 60 km, mais dans leur ville Olot (https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot) qui est à environ 113 km par la route de la capitale catalane de Barcelone et environ 56 kms séparés par la route de la ville de Gérone. La ville d’Olot est considérée comme la 4ème plus grande ville de la province de Gérone avec plus de 30 000 habitants. Combien de fois puis-je me rendre dans sa ville et voir ses habitants. Je trouve que tous les jours il est possible d’être par ses rues et de trouver ses villageois (olotins / olotines) qui saluent le visiteur avec un bon après-midi ou bonjour, que j’ai trouvé une fois en étant ici par cette ville. Ce n’est pas très souvent, comme l’endroit où je vis, les salutations et ce qu’ils font est de vous regarder de haut en bas comme si vous étiez un étranger et qu’ils partent sans vous le dire, c’est pourquoi je préfère profiter des gens de la ville d’Olot. Eh bien, cela étant dit, je pense que nous devrions parler du sujet, le CPA Olot (Club de patinage artistique) formé par ses entraîneurs Ricard Planiol et Esther Fàbrega, vous n’en avez peut-être pas beaucoup entendu parler … bientôt vous saurez ce qu’est tout ce groupe ( CPA Olot), souvenez-vous de ce nom. Je dis cela parce que lorsque vous regardez les vidéos de sa chorégraphie sont incroyables du second 0 à la dernière seconde, je peux vous assurer que je les ai vues plusieurs fois (depuis 2016/17) c’est très excitant de voir comment elles forment leur excitation à chaque spectacle, il vous semble qu’ils sont 11 fois champions du monde. Je n’ai jamais vu de tels championnats de patinage artistique, maintenant je vous assure que je n’en manque aucun à cause de la chorégraphie impressionnante. Ensuite je vous passerai quelques vidéos de ses spectacles, ne les manquez pas … ils sont impressionnants, CPA Olot (région de la Garrotxa, dans la province de Gérone et dans l’état catalan de la Catalogne depuis le 27 octobre 2017) .

GERMANY

Hallo, guten Tag euch allen, Followern und Followern des Lleureioci-Blogs. Ich bringe Ihnen einen neuen Bericht, ziemlich interessant. Seit ein paar Jahren habe ich im Internet etwas Faszinierendes gesehen, eine Eiskunstlauf-Meisterschaft der CPA Olot-Frauen, bei der sie elf Mal Weltmeisterin war und war. Ich sage dir, ich habe sie noch nie live in meinen Haaren gesehen, ich habe sie nur im Fernsehen gesehen. Es ist unglaublich, sie live zu sehen, die Choreografie ist kein Wunder, dass sie Meister der Show A Skating World sind. Ich habe sie in der Nähe meines Wohnortes, vielleicht etwa 60 km entfernt, aber in ihrer Stadt Olot (https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot), die etwa 113 km auf der Straße von der katalanischen Hauptstadt Barcelona entfernt ist ca. 56 km auf der Straße von der Stadt Girona getrennt. Die Stadt Olot gilt mit mehr als 30.000 Einwohnern als viertgrößte Stadt der Provinz Girona. Wie oft kann ich in ihre Stadt kommen und ihre Bewohner sehen. Ich finde, dass es jeden Tag möglich ist, auf den Straßen zu sein und die Dorfbewohner (Olotins / Olotines) zu finden, die den Besucher mit einem guten Nachmittag oder guten Morgen begrüßen, den ich einmal gefunden habe, als ich hier in dieser Stadt war. Dies ist nicht sehr oft der Fall, zum Beispiel wo ich wohne, Grüße und was sie tun, ist dich von oben bis unten anzusehen, als ob du ein Fremder wärst, und sie gehen ohne ein Wort zu sagen, weshalb ich es vorziehe, die Menschen in der Stadt zu genießen von Olot. Abgesehen davon denke ich, wir sollten über das Thema sprechen, den CPA Olot (Artistic Skating Club), der von seinen Trainern Ricard Planiol und Esther Fàbrega gegründet wurde. Vielleicht haben Sie nicht viel davon gehört. Bald werden Sie wissen, was diese ganze Gruppe ist. CPA Olot), erinnere dich an diesen Namen. Ich sage das, denn wenn Sie sich die Videos seiner Choreografie von der zweiten 0 bis zur letzten Sekunde ansehen, kann ich Ihnen versichern, dass ich sie oft gesehen habe (seit 2016/17). Es ist sehr aufregend zu sehen, wie sie ihre Aufregung bilden Bei jeder Show fällt auf, dass sie elf Mal Weltmeister sind. Ich habe noch nie solche Show-Show-Skating-Meisterschaften gesehen, jetzt versichere ich Ihnen, dass ich wegen der beeindruckenden Choreografie keine Show von ihnen verpasse. Dann werde ich Ihnen einige Videos seiner Shows geben, verpassen Sie sie nicht … sie sind beeindruckend, CPA Olot (Region Garrotxa, in der Provinz Girona und im katalanischen Bundesstaat Katalonien seit dem 27. Oktober 2017) .

PORTOGUESE

Olá, bom dia a todos vocês, seguidores e seguidores do blog Lleureioci. Trago-lhe um novo relatório, bastante interessante. Há alguns anos, olhando na internet, vi algo fascinante, um campeonato de patinação artística feminina da CPA Olot, onde ela esteve e já foi campeã mundial por 11 vezes. Eu lhe digo, nunca os vi viverem no meu cabelo, só os vi na TV. Observá-los viver a coreografia é incrível, não é à toa que eles são campeões do show Um mundo de skate. Eu os tenho perto de onde moro, talvez cerca de 60 km, mas em sua cidade Olot (https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot), que fica a cerca de 113 km por estrada da capital catalã de Barcelona e cerca de 56 km separados por estrada da cidade de Girona. A cidade de Olot é considerada a quarta maior cidade da província de Girona, com mais de 30.000 habitantes. Quantas vezes posso chegar à cidade dela e ver seus habitantes. Acho que todos os dias é possível estar nas ruas e encontrar aldeões (olotins / olotines) que cumprimentam o visitante com uma boa tarde ou bom dia, que encontrei uma vez ao estar aqui nesta cidade. Isso não é muito frequente, como onde eu moro, cumprimentos e o que eles fazem é olhar para você de cima para baixo como se você fosse um estranho e eles saírem sem lhe contar, e é por isso que eu prefiro gostar das pessoas da cidade de Olot. Bem, dito isso, acho que deveríamos falar sobre o assunto, o CPA Olot (Artistic Skating Club), formado por seus treinadores Ricard Planiol e Esther Fàbrega, você pode não ter ouvido muito sobre isso … em breve você saberá o que é todo esse grupo ( CPA Olot), lembre-se desse nome. Digo isso porque, enquanto você assiste aos vídeos de sua coreografia, são incríveis do segundo ao último segundo, posso garantir que os vi muitas vezes (desde 2016/17), é muito emocionante ver como eles formam sua empolgação. em todos os shows, parece que eles são campeões do mundo 11 vezes. Eu nunca vi nenhum campeonato de skate como esse, agora garanto que não sinto falta deles por causa da impressionante coreografia. Então eu vou passar alguns vídeos de seus shows, não perca … eles são impressionantes, CPA Olot (região de Garrotxa, na província de Girona e no estado catalão da Catalunha desde 27 de outubro de 2017) .

ITALIAN

Ciao, buona giornata a tutti voi, seguaci e seguaci del blog Lleureioci. Ti porto un nuovo rapporto, abbastanza interessante. Da un paio d’anni, guardando su Internet, ho visto qualcosa di affascinante, un campionato di pattinaggio di figura femminile CPA Olot dove era ed è stata campionessa del mondo per 11 volte. Te lo dico, non li ho mai visti dal vivo tra i capelli, li ho visti solo in TV. Guardarli dal vivo la coreografia è incredibile, non c’è da meravigliarsi che siano campioni dello spettacolo Un mondo di pattinaggio. Li ho vicino a dove vivo forse a circa 60 km, ma nella loro città Olot (https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot) che dista circa 113 km su strada dalla capitale catalana di Barcellona e circa 56 km separati su strada dalla città di Girona. La città di Olot è considerata la quarta città più grande della provincia di Girona con oltre 30.000 abitanti. Quante volte posso arrivare nella sua città e vedere i suoi abitanti. Trovo che ogni giorno è possibile essere per le sue strade e trovare i suoi abitanti del villaggio (olotine / olotine) che salutano il visitatore con un buon pomeriggio o un buongiorno, che ho trovato una volta quando ero qui in questa città. Questo non è molto spesso, come dove vivo, i saluti e quello che fanno è guardarti dall’alto verso il basso come se fossi uno sconosciuto e se ne vanno senza dirtelo, motivo per cui preferisco godermi la gente della città di Olot. Bene, detto questo, penso che dovremmo parlare dell’argomento, il CPA Olot (Artistic Skating Club) formato dai suoi allenatori Ricard Planiol ed Esther Fàbrega, potresti non averne sentito molto parlare … presto saprai di cosa si tratta l’intero gruppo ( CPA Olot), ricorda quel nome. Lo dico perché mentre guardi i video della sua coreografia sono incredibili dal secondo 0 all’ultimo secondo, posso assicurarti che li ho visti molte volte (dal 2016/17) è molto eccitante vedere come formano la loro eccitazione ad ogni spettacolo, ti colpisce che sono 11 volte campioni del mondo. Non ho mai visto campionati di pattinaggio di questo tipo, ora ti assicuro che non mi mancherò uno spettacolo a causa della loro impressionante coreografia. Poi ti passerò alcuni video dei suoi spettacoli, non perderli … sono impressionanti, CPA Olot (regione di Garrotxa, nella provincia di Girona e nello stato catalano della Catalogna dal 27 ottobre 2017) .

CHINESE

Nín hǎo, zhù dàjiā hǎo,Lleureioci bókè de zhuīsuí zhě hé zhuīsuí zhě. Wǒ wèi nín dài láile yī fèn xīn bàogào, fēicháng yǒuqù. Jǐ nián guòqùle, zài hùliánwǎng shàng, wǒ kàn dàole yīxiē lìng rén zháomí de dōngxī, tā shì CPA ào luò tè nǚzǐ huāyàng huábīng jǐnbiāosài de guànjūn, tā céng 11 cì huòdé shìjiè guànjūn. Wǒ gàosù nǐ, wǒ cóng méi kànguò tāmen de tóufà, zhǐ zài diànshì shàng kànguò. Guānkàn tāmen xiànchǎng zhíbò de wǔdǎo shízài shì bùkěsīyì, nánguài tāmen shì A huábīng shìjiè guànjūn. Wǒ ràng tāmen kàojìn wǒ kěnéng jūzhù dì dìfāng, dàyuē 60 gōnglǐ, dàn zài tāmen de xiǎo zhèn ào luò tè (https://Ca.Wikipedia.Org/wiki/Olot), jù jiā tàiluó ní yǎ shǒudū bāsèluónà hé bāsèluónà yuē 113 gōnglǐ. Jù hè luó nà shì yuē 56 gōnglǐ. Ào luò tè shì bèi rènwéi shì hè luó nà shěng de dì sì dà chéngshì, jūmín chāoguò 30,000. Wǒ duōjiǔ kěyǐ qù tā de chéngshì qù kàn kàn nàlǐ de jūmín. Wǒ fāxiàn měitiān dū yǒu kěnéng zài tā de jiēdào shàng, bìngqiě zhǎodào tā de cūnmín (shàngliú rén/shàngliú rén) zài yīgè xiàwǔ huò zǎo ān yíngjiē yóukè, ér wǒ zài zhè zuò chéngshì shí céng zài zhèlǐ zhǎodàoguò yīcì. Zhè bùshì hěn chángjiàn, lìrú wǒ de zhùchù, wènhòu hé tāmen suǒ zuò de jiùshì cóng shàng dào xià kànzhe nín, jiù xiàng nín shì yīgè mòshēng rén, ér tāmen què bù gàosù nín jiù líkāile, zhè jiùshì wèishéme wǒ gèng xǐhuān xiǎngshòu chéngshì jūmín de yuányīn ào luò tè. Hǎo ba, huà suī rúcǐ, wǒ rènwéi wǒmen yīnggāi tánlùn zhège huàtí, tā shì yóu qí jiàoliàn Ricard Planiol hé EstherFàbrega zǔchéng de CPA Olot(yìshù huábīng jùlèbù), nín kěnéng duì cǐ bìng méiyǒu tài duō liǎojiě… Hěn kuài nín jiù huì zhīdào zhěnggè tuánduì shì shénme (CPA Olot), qǐng jì zhù gāi míngchēng. Wǒ zhī suǒyǐ zhèyàng shuō shì yīnwèi, dāng nín guānkàn tā de biān wǔ shìpín shí, cóng dì èr gè 0 dào zuìhòu yīgè miǎo dōu lìng rén nányǐ zhìxìn, suǒyǐ wǒ kěyǐ xiàng nín bǎozhèng, wǒ yǐjīng kànguò hěnduō cìle (zì 2016/17 nián yǐlái), kàn dào tāmen rúhé xíngchéng jīdòng rénxīn de gǎnjué fēicháng lìng rén xīngfèn zài měi chǎng yǎnchū zhōng, tāmen dōu shì 11 jiè shìjiè guànjūn. Wǒ cóng wèi jiànguò rènhé zhèyàng de biǎoyǎn huábīng jǐnbiāosài, xiànzài xiàng nín bǎozhèng, yóuyú lìng rén yìnxiàng shēnkè de biān wǔ, wǒ bù huì cuòguò rènhé yīchǎng biǎoyǎn. Ránhòu, wǒ jiāng xiàng nín chuándì tā de biǎoyǎn de yīxiē shìpín, bùyào cuòguò tāmen……lìng rén yìnxiàng shēnkè,CPA Olot(zì 2017 nián 10 yuè 27 rì yǐlái zài hè luó nà shěng hé jiā tàiluó ní yǎ jiā tàiluó ní yǎ zhōu de jiā luó tè sà dìqū).

RUSSIAN

Zdravstvuyte, dobryy den’ vsem vam, podpischikam i posledovatelyam bloga Lleureioci. YA predstavlyayu vam novyy otchet, dovol’no interesnyy. V techeniye neskol’kikh let, prosmatrivaya Internet, ya uvidel nechto zakhvatyvayushcheye – chempionat CPA po figurnomu kataniyu sredi zhenshchin, gde ona byla i byla chempionkoy mira 11 raz. YA govoryu vam, ya nikogda ne videl ikh vzhivuyu v svoikh volosakh, ya videl ikh tol’ko po televizoru. Smotret’ ikh vzhivuyu khoreografiya neveroyatna, neudivitel’no, chto oni chempiony shou “Mir kataniya na kon’kakh”. U menya oni okolo togo mesta, gde ya zhivu, mozhet byt’, okolo 60 km, no v ikh gorode Olot (https://ca.wikipedia.org/wiki/Olot), kotoryy nakhoditsya primerno v 113 km ot dorogi iz katalonskoy stolitsy Barselony i okolo 56 km po doroge ot goroda Zhirona. Gorod Olot schitayetsya 4-m po velichine gorodom v provintsii Zhirona s naseleniyem boleye 30 000 chelovek. Kak chasto ya mogu dobrat’sya do yeye goroda i uvidet’ yego zhiteley. YA nakhozhu, chto kazhdyy den’ mozhno pobyvat’ na yego ulitsakh i nayti svoikh zhiteley (olotiny / olotiny), kotoryye privetstvuyut posetitelya dobrym dnem ​​ili dobrym utrom, chto ya odnazhdy obnaruzhil, nakhodyas’ zdes’ v etom gorode. Eto ne ochen’ chasto, naprimer, gde ya zhivu, privetstvuyu i chto oni delayut, eto smotryat na vas sverkhu donizu, kak budto vy neznakomets, i oni ukhodyat, ne skazav vam, poetomu ya predpochitayu naslazhdat’sya lyud’mi goroda Olot. Nu, kak govoritsya, ya dumayu, chto my dolzhny pogovorit’ na etu temu, CPA Olot (Klub khudozhestvennogo kataniya), sozdannyy yego trenerami Rikardom Planiol’ i Ester Fabrega, vy, vozmozhno, malo chto slyshali ob etom … skoro vy uznayete, chto predstavlyayet soboy vsya eta gruppa ( Bukhgalter Olot), zapomnite eto imya. YA govoryu eto potomu, chto, kogda vy smotrite videoroliki yego khoreografii, neveroyatnyye so vtorogo 0 do posledney sekundy, ya mogu zaverit’ vas, chto ya videl ikh mnogo raz (s 2016/17), ochen’ interesno videt’, kak oni formiruyut ikh volneniye na kazhdom shou vam kazhetsya, chto oni chempiony mira 11 raz. YA nikogda ne videl takikh shou-chempionatov po kon’kobezhnomu sportu, no seychas uveryayu vas, chto ya ne propuskayu ikh shou iz-za vpechatlyayushchey khoreografii. Togda ya peredam vam neskol’ko video yego shou, ne propustite ikh … oni vpechatlyayut, CPA Olot (region Garrotcha, v provintsii Zhirona i v katalonskom shtate Kataloniya s 27 oktyabrya 2017 goda).

SPECIAL VIDEOS CPA OLOT

2016 TEAM A :

 

2017 TEAM A :

 

 

 

 

Publicat dins de Sin categoría

10 ANYS D’AQUELL BARÇA D’EN PEP GUARDIOLA

CATALÀ

Hola molt bona tarda a tots vosaltres, seguidores i seguidors, sigueu benvinguts de nou en aquest blog del Lleureioci. Aquests dies mirant internet, he vist uns videos, on es compleixen 10 anys del Barça d’en Pep Guardiola a la banqueta de l’estadi del Camp Nou. Ja han passat 10 anys d’aquell super Barça glurios d’en Pep Guardiola. Crec que varen ser 4 temporades de Guardiola a la gespa del Camp Nou i 18 de 19 titols guanyats, 6 en una sola temporada (2009). Cap mes equip ha conquerit tants de titols com ell amb el Barça. Va sortir de la cantera del Barça (La Masia) i va debutar amb el mitic entrenador Johan Cruyff, on va guanyar forces titols amb el Dream Team (1991 – 1993) amb grans companys mitics, com Hristo Stoichkov, Koeman, Bakero, Julio Salinas, Miquel Angel Nadal, entre altres. Quant va deixar d’entrenar, i es va passar a entrenador, es deia que un dia o altre vindria al Barça, pero no es sabia quant vindria. Amb la nova presidencia al Barça amb Joan Laporta de president (millor president de l’historia del Barça del moment) incorporant a Pep Guardiola al primer equip de futbol amb substitucio de Frank Rijkaard. Molta gent no va confiar amb Pep Guardiola, pero a la seva presentacio, en recordo que va dir….(farem el que podrem)… va ser un inici dificil, pero quant va començar aquella temporada 2008 – 2009…aquell 2009 seria inolvidable per a tots els seguidors/seguidores socis i socies del Barça de tot el mon. A vegades encara miro aquells videos d’aquells grans partits i son emocionants. Tenir a Leo Messi (10),Carles Puyol, Andres Iniesta,Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Dani Alves a alineacio del terreny de joc era increible. El gran geni d’en Pep Guardiola. Va jugar a l’estil de joc de Johan Cruyff, tal com el va ensenyar siguent jugador el gran entrenador holandès, fent rotacions, fent jugar a tots els jugadors de la plantilla, afengint que en Pep Guardiola es coneixia tot el Fc. Barcelona des de fa molt de temps…. Ser entrenador del Barça amb totes aquestes anotacions presents……podia fer gran cosa hi ho va fer (18 de 19 titols amb 4 temporades)… Fins que va entrar Sandro Rosell com substitut de Joan Laporta, on es va acabar l’era Guardiola al cap de poc temps i Sandro Rosell va dilapidar tot el bo que habia aixecat Joan Laporta i que ara Josep Maria Bartomeu (actual president del Barça) ha acabat de rematar deixant en un Barça desconegut. Potser que la competencia o fes a propossit fer entrar Rosell que va acabar a la preso.. i ara el actual Barça no te res a veure amb el Barça de fa 10 anys enrere…. Tindrem que esperar molt de temps per tornar a veure un Barça de llegenda…Xavi Hernandez podria ser el nou entrenador del Barça d’aqui a X anys…. Joan Laporta podria tornar a ser de nou president del Barça en un futur no gaire llunyà.. estem en un futur incert, pero que aquest Barça no funciona bè amb de l’actual directiva i entrenador. Fa molt de temps que no miro cap partit del Barça actual, fins que no marxi l’actual directiva… no mirare cap partit, no crec que arribem a fer res aquest any ni la proxima temporada…. Sr Bartomeu faci un pas al costat i faci eleccions, esta deixant el Barça en el temps del tambe president Joan Gaspart.. Varen deixar un barça desconegut i ara esta per al mateix cami.A continuacio us deixo uns quants videos d’aquell Barça d’en Pep Guardiola (de la Televisió de Catalunya TV3, Esport 3)la Tv del Barça i de Catalunya amb grans presentadors.. Tot recordant a Pep Guardiola, espero que us agradi, moltes gracies i fins aviat. A tots vosaltres seguidores i seguidors del blog Lleureioci, us desitjo unes molt bones festes de Nadal i un bon any 2020.

ENGLISH

Hello, good afternoon, all of you, supporters and followers, welcome back to this Leisure Blog. These days watching the internet, I have seen videos, where the 10th anniversary of the Barça of Pep Guardiola is celebrated on the bench of the Camp Nou stadium. It’s been 10 years since Pep Guardiola’s super Barça glurios. I think they were Guardiola’s four seasons on the pitch at Camp Nou and 18 of 19 titles won, 6 in one season (2009). No team has won as many titles as Barça. He left the Barça quarry (La Masia) and made his debut with legendary coach Johan Cruyff, where he won titles with the Dream Team (1991 – 1993) with great mythical teammates, such as Hristo Stoichkov, Koeman, Bakero, Julio Salinas. , Miquel Angel Nadal, among others. How much he stopped training and went to coach, it was said that one day or another he would come to Barca, but it was not known how much he would come. With the new presidency in Barça with Joan Laporta of President (best President in the history of Barça at the moment) incorporating Pepe Guardiola into the first football team with the replacement of Frank Rijkaard. Many people did not trust Pep Guardiola, but in his presentation, I remember he said … . that 2009 would be unforgettable for all the members / members of Barça around the world. Sometimes I still watch videos of those big games and they are exciting. Having Leo Messi (10), Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Dani Alves in line with the pitch was incredible. The great genius of Pep Guardiola. He played Johan Cruyff’s style of play, as taught by being a great Dutch coach, doing rotations, playing all players on the squad, asserting that Pep Guardiola knew all Fc. Barcelona for a long time …. Being a coach of Barça with all these annotations present …… he could do great things (18 of 19 titles with 4 seasons) … Until he came in Sandro Rosell as a replacement for Joan Laporta, where the Guardiola era ended shortly after and Sandro Rosell squandered all the good that had been lifted by Joan Laporta, and now Josep Maria Bartomeu (now Barça President) has finished finishing leaving in an unknown Barça. Maybe the competition or made a proposal to bring in Rosell who ended up in prison … and now Barça has nothing to do with Barça 10 years ago …. We will have to wait a long time to return to see a legend Barça … Xavi Hernandez could be the new coach of Barça in X years … Joan Laporta could be again president of Barça in the not too distant future .. we are in the future uncertain, but that this Barça does not work well with the current manager and coach. It has been a long time since I watch any of Barça’s games until the current board of directors leaves … I won’t watch any matches, I don’t think we can do anything this year or next season … Mr Bartomeu step by the side and make choices, you are leaving the Barça in the time of the President Joan Gaspart .. They left an unknown Barça and now it is in the same way. Below I leave some videos of that Barça by Pep Guardiola (from Televisió de Catalunya TV3, Esport 3) TV Barça and Catalonia with great presenters .. Remembering Pep Guardiola, I hope you enjoy, thank you very much and see you soon. To all you followers of the Lleureioci blog, I wish you a very good Christmas and a good year 2020.

FRANCE

Bonjour, bon après-midi, vous tous, supporters et adeptes, bienvenue à nouveau sur ce blog de loisirs. Ces jours-ci, en regardant Internet, j’ai vu des vidéos, où le 10e anniversaire du Barça de Pep Guardiola est célébré sur le banc du stade Camp Nou. Cela fait 10 ans que les super glurios de Pep Guardiola sont super barça. Je pense que ce sont les quatre saisons de Guardiola sur le terrain du Camp Nou et 18 des 19 titres remportés, 6 en une saison (2009). Aucune équipe n’a remporté autant de titres que le Barça. Il a quitté la carrière du Barça (La Masia) et a fait ses débuts avec le légendaire entraîneur Johan Cruyff, où il a remporté des titres avec la Dream Team (1991-1993) avec de grands coéquipiers mythiques, tels que Hristo Stoichkov, Koeman, Bakero, Julio Salinas. , Miquel Angel Nadal, entre autres. Combien il a arrêté de s’entraîner et est allé entraîner, il a été dit qu’un jour ou l’autre il viendrait au Barça, mais on ne savait pas combien il viendrait. Avec la nouvelle présidence du Barça avec Joan Laporta du président (meilleur président de l’histoire du Barça en ce moment) incorporant Pepe Guardiola dans la première équipe de football avec le remplacement de Frank Rijkaard. Beaucoup de gens ne faisaient pas confiance à Pep Guardiola, mais dans sa présentation, je me souviens qu’il a dit …. (nous ferons ce que nous pouvons) … ce fut un début difficile, mais combien a-t-il commencé cette saison 2008 – 2009 .. .. que 2009 serait inoubliable pour tous les partisans du Barça. Parfois, je regarde toujours des vidéos de ces grands matchs et ils sont passionnants. Avoir Leo Messi (10), Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Dani Alves en ligne avec le terrain était incroyable. Le grand génie de Pep Guardiola. Il a joué le style de jeu de Johan Cruyff, comme enseigné en étant un grand entraîneur néerlandais, en faisant des rotations, en jouant tous les joueurs de l’équipe, affirmant que Pep Guardiola connaissait tout le Fc. Barcelone depuis longtemps …. Être entraîneur du Barça avec toutes ces annotations présentes …… il pouvait faire beaucoup (18 des 19 titres avec 4 saisons) … Jusqu’à ce qu’il entre Sandro Rosell en remplacement de Joan Laporta, où l’ère Guardiola s’est terminée peu de temps après et Sandro Rosell a dilapidé tout le bien qui avait été levé par Joan Laporta, et maintenant Josep Maria Bartomeu (maintenant président du Barça) a fini de terminer laissant dans un Barça inconnu. Peut-être que le concours ou a fait une proposition pour faire venir Rosell qui s’est retrouvé en prison … et maintenant le Barça n’a plus rien à voir avec le Barça il y a 10 ans … Nous devrons attendre longtemps pour revenir voir une légende Barça … Xavi Hernandez pourrait être le nouvel entraîneur du Barça dans X ans … Joan Laporta pourrait être à nouveau président du Barça dans un avenir pas trop lointain .. nous sommes dans l’avenir incertain, mais que ce Barça ne fonctionne pas bien avec le manager et entraîneur actuel. Cela fait longtemps que je ne regarde aucun match du Barça jusqu’à ce que le conseil d’administration actuel quitte … Je ne regarderai aucun match, je ne pense pas que nous puissions faire quoi que ce soit cette année ou la saison prochaine … M. Bartomeu Pas à pas et faites des choix, vous quittez le Barça au temps du président Joan Gaspart. Ils ont laissé un bar inconnu et maintenant c’est sur le même chemin. Ci-dessous je laisse quelques vidéos de ce Barça par Pep Guardiola (de Televisió de Catalunya TV3, Esport 3) TV Barça et Catalogne avec de grands présentateurs .. En souvenir de Pep Guardiola, j’espère que vous apprécierez, merci beaucoup et à bientôt. À tous les adeptes du blog Lleureioci, je vous souhaite un très joyeux Noël et une bonne année 2020.

GERMANY

Hallo, guten Tag, alle, Unterstützer und Anhänger, willkommen zurück in diesem Freizeit-Blog. In diesen Tagen habe ich im Internet Videos gesehen, in denen der 10. Jahrestag der Barça von Pep Guardiola auf der Bank des Camp Nou-Stadions gefeiert wird. Es ist 10 Jahre her, seit Pep Guardiolas Super-Barça-Glurios. Ich denke, es waren Guardiolas vier Spielzeiten auf dem Platz in Camp Nou und 18 von 19 gewonnenen Titeln, 6 in einer Saison (2009). Kein Team hat so viele Titel gewonnen wie Barça. Er verließ den Steinbruch von Barça (La Masia) und debütierte mit dem legendären Trainer Johan Cruyff, wo er mit großen mythischen Teamkollegen wie Hristo Stoichkov, Koeman, Bakero, Julio Salinas Titel mit dem Dream Team (1991 – 1993) gewann. , Miquel Angel Nadal, unter anderem. Wie oft er mit dem Training aufgehört hatte und zum Trainer ging, hieß es, er würde eines Tages nach Barca kommen, aber es war nicht bekannt, wie viel er kommen würde. Mit der neuen Präsidentschaft in Barça mit Joan Laporta vom Präsidenten (derzeit bester Präsident in der Geschichte von Barça) wurde Pepe Guardiola in die erste Fußballmannschaft mit dem Nachfolger von Frank Rijkaard aufgenommen. Viele Menschen trauten Pep Guardiola nicht, aber ich erinnere mich, dass er in seinem Vortrag sagte … (wir werden tun, was wir können) … es war ein schwieriger Start, aber wie viel hat er in dieser Saison 2008 – 2009 begonnen. dass 2009 für alle Mitglieder der Barça-Unterstützer unvergesslich sein würde. Manchmal schaue ich mir noch Videos dieser großen Spiele an und sie sind aufregend. Es war unglaublich, Leo Messi (10), Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets und Dani Alves auf dem Platz zu haben. Das große Genie von Pep Guardiola. Er spielte Johan Cruyffs Spielstil, wie er es lehrte, ein großartiger niederländischer Trainer zu sein, Rotationen zu machen, alle Spieler im Kader zu spielen und zu behaupten, dass Pep Guardiola alle Fc kannte. Barcelona für eine lange Zeit … Als Trainer von Barça mit all diesen Anmerkungen … konnte er eine Menge erreichen (18 von 19 Titeln mit 4 Spielzeiten) … bis er reinkam Sandro Rosell als Ersatz für Joan Laporta, wo die Guardiola-Ära kurz danach endete und Sandro Rosell all das Gute verschwendete, das Joan Laporta gehoben hatte, und nun hat Josep Maria Bartomeu (jetzt Barça-Präsident) das Ziel erreicht in einer unbekannten Barça verlassen. Vielleicht hat der Wettbewerb oder ein Vorschlag gemacht, Rosell, der im Gefängnis gelandet ist, hereinzubringen … und jetzt hat Barça vor 10 Jahren nichts mehr mit Barça zu tun … Wir werden lange warten müssen, um wieder dorthin zurückzukehren siehe eine Legende Barça … Xavi Hernandez könnte in X Jahren der neue Trainer von Barça sein … Joan Laporta könnte in nicht allzu ferner Zukunft wieder Präsident von Barça sein … wir sind in der Zukunft ungewiss, aber dass dieser Barça nicht gut mit dem aktuellen Trainer und Trainer zusammenarbeitet. Es ist lange her, dass ich mir ein Spiel von Barça anschaue, bis der derzeitige Vorstand abreist … Ich schaue keine Spiele an, ich glaube, wir können dieses Jahr oder in der nächsten Saison nichts unternehmen … Herr Bartomeu Treten Sie nebeneinander und treffen Sie Ihre Wahl, Sie verlassen Barça in der Zeit von Präsident Joan Gaspart. Sie haben eine unbekannte Bar verlassen und jetzt ist es auf dem gleichen Weg. Unten lasse ich einige Videos von dieser Barça von Pep Guardiola (aus Televisió de Catalunya TV3, Esport 3) TV Barça und Katalonien mit großartigen Moderatoren. Ich erinnere mich an Pep Guardiola und hoffe, es gefällt Ihnen. Vielen Dank und bis bald. Ich wünsche allen Teilnehmern des Lleureioci-Blogs ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2020.

PORTOGUESE

Olá, boa tarde, todos vocês, apoiadores e seguidores, bem-vindos de volta a este Blog de Lazer. Hoje, assistindo à internet, vi vídeos, onde o 10º aniversário do Barça de Pep Guardiola é comemorado no banco do estádio Camp Nou. Faz dez anos desde o super barça glurios de Pep Guardiola. Acho que foram as quatro temporadas de Guardiola em campo no Camp Nou e 18 dos 19 títulos conquistados, 6 em uma temporada (2009). Nenhuma equipe ganhou tantos títulos quanto o Barça. Ele deixou a pedreira do Barça (La Masia) e estreou com o lendário técnico Johan Cruyff, onde conquistou títulos com o Dream Team (1991 – 1993) com grandes companheiros míticos, como Hristo Stoichkov, Koeman, Bakero e Julio Salinas. , Miquel Angel Nadal, entre outros. Quanto ele parou de treinar e foi treinar, dizia-se que um dia ou outro ele viria ao Barça, mas não se sabia o quanto ele viria. Com a nova presidência em Barça, com Joan Laporta, presidente (melhor presidente da história do Barça no momento), incorporando Pepe Guardiola ao primeiro time de futebol com a substituição de Frank Rijkaard. Muitas pessoas não confiavam em Pep Guardiola, mas em sua apresentação, lembro que ele disse …. (faremos o que podemos) … foi um começo difícil, mas quanto ele começou naquela temporada de 2008 a 2009 .. que 2009 seria inesquecível para todos os membros do torcedor do Barça. Às vezes, ainda assisto a vídeos desses grandes jogos e eles são emocionantes. Com Leo Messi (10), Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets e Dani Alves em sintonia com o gramado, foi incrível. O grande gênio de Pep Guardiola. Ele jogou o estilo de jogo de Johan Cruyff, como ensinado por ser um grande técnico holandês, fazendo rotações, jogando com todos os jogadores da equipe, afirmando que Pep Guardiola conhecia todo o time. Barcelona por um longo tempo …. Sendo treinador do Barça com todas essas anotações presentes …… ele poderia fazer muito (18 de 19 títulos com 4 temporadas) … Até que ele entrasse Sandro Rosell como substituto de Joan Laporta, onde a era Guardiola terminou pouco depois e Sandro Rosell desperdiçou todo o bem que havia sido levantado por Joan Laporta, e agora Josep Maria Bartomeu (atual Presidente do Barça) terminou de terminar partindo em um Barça desconhecido. Talvez a competição ou tenha feito uma proposta para trazer Rosell que acabou na prisão … e agora o Barça não tem nada a ver com o Barça há 10 anos … Vamos ter que esperar muito tempo para voltar ao ver uma lenda Barça … Xavi Hernandez poderia ser o novo treinador do Barça em X anos … Joan Laporta poderia ser novamente presidente do Barça em um futuro não muito distante .. estamos no futuro incerto, mas esse Barça não funciona bem com o atual treinador e treinador. Faz muito tempo desde que assisto a algum jogo do Barça até a atual diretoria deixar … Não vou assistir a nenhum jogo, acho que não podemos fazer nada neste ano ou na próxima temporada … Sr. Bartomeu Passo a lado e faça escolhas, você está deixando o Barça na época do Presidente Joan Gaspart, que deixou um bar desconhecido e agora está no mesmo caminho. Abaixo deixo alguns vídeos desse Barça de Pep Guardiola (da Televisió de Catalunya TV3, Esport 3) TV Barça e Catalunha com ótimos apresentadores. Lembrando Pep Guardiola, espero que gostem, muito obrigado e até breve. A todos vocês seguidores do blog Lleureioci, desejo a vocês um Feliz Natal e um bom ano de 2020.

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, sostenitori e seguaci, bentornati a questo Blog sul tempo libero. In questi giorni guardando Internet, ho visto dei video, in cui si celebra il decimo anniversario del Barça di Pep Guardiola sulla panchina dello stadio Camp Nou. Sono passati 10 anni dai super glorios Barça di Pep Guardiola. Penso che siano state le quattro stagioni di Guardiola in campo al Camp Nou e 18 dei 19 titoli vinti, 6 in una stagione (2009). Nessuna squadra ha vinto tanti titoli come il Barça. Lasciò la cava di Barça (La Masia) e fece il suo debutto con il leggendario coach Johan Cruyff, dove vinse i titoli con il Dream Team (1991 – 1993) con grandi compagni mitici, come Hristo Stoichkov, Koeman, Bakero, Julio Salinas. , Miquel Angel Nadal, tra gli altri. Quanto ha smesso di allenarsi e si è allenato, si diceva che un giorno o l’altro sarebbe venuto a Barca, ma non si sapeva quanto sarebbe arrivato. Con la nuova presidenza del Barça con Joan Laporta del Presidente (attualmente il miglior presidente della storia del Barça) incorpora Pepe Guardiola nella prima squadra di calcio con la sostituzione di Frank Rijkaard. Molte persone non si fidavano di Pep Guardiola, ma nella sua presentazione, ricordo che ha detto …. (faremo quello che possiamo) … è stato un inizio difficile, ma quanto ha iniziato quella stagione 2008 – 2009 .. che il 2009 sarebbe stato indimenticabile per tutti i membri dei sostenitori del Barça. A volte guardo ancora i video di quei grandi giochi e sono eccitanti. Avere Leo Messi (10), Carles Puyol, Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Sergio Busquets, Dani Alves in linea con il campo è stato incredibile. Il grande genio di Pep Guardiola. Ha interpretato lo stile di gioco di Johan Cruyff, come ha insegnato essendo un grande allenatore olandese, facendo rotazioni, giocando tutti i giocatori della squadra, affermando che Pep Guardiola conosceva tutti gli Fc. Barcellona per molto tempo …. Essere un allenatore del Barça con tutte queste annotazioni presenti …… poteva fare molto (18 dei 19 titoli con 4 stagioni) … Fino a quando non è arrivato Sandro Rosell in sostituzione di Joan Laporta, dove l’era Guardiola terminò poco dopo e Sandro Rosell sperperò tutto il bene che era stato sollevato da Joan Laporta, e ora Josep Maria Bartomeu (ora Presidente del Barça) ha finito di finire lasciando in un Barça sconosciuto. Forse la competizione o una proposta per portare Rosell che è finito in prigione … e ora il Barça non ha nulla a che fare con il Barça 10 anni fa …. Dovremo aspettare molto tempo per tornare vedere una leggenda Barça … Xavi Hernandez potrebbe essere il nuovo allenatore del Barça tra X anni … Joan Laporta potrebbe essere di nuovo presidente del Barça in un futuro non troppo lontano .. siamo nel futuro incerto, ma che questo Barça non funziona bene con l’attuale manager e allenatore. È passato molto tempo da quando guardo una delle partite del Barça fino a quando l’attuale consiglio di amministrazione se ne va … Non guarderò nessuna partita, non penso che possiamo fare nulla quest’anno o la prossima stagione … Signor Bartomeu Fianco a fianco e fai delle scelte, stai lasciando il Barça ai tempi del presidente Joan Gaspart. Hanno lasciato un bar sconosciuto e ora è sulla stessa strada. Di seguito lascio alcuni video del Barça di Pep Guardiola (da Televisió de Catalunya TV3, Esport 3) TV Barça e Catalogna con grandi presentatori .. Ricordando Pep Guardiola, spero che ti piaccia, grazie mille e a presto. A tutti voi follower del blog Lleureioci, auguro un sereno Natale e un buon anno 2020.

 

BARÇA PEP 10 ANYS

ESPECIAL MILLORS VIDEOS PEP GUARDIOLA DEL BARÇA

https://www.youtube.com/watch?v=6cwtzRizIP8

https://www.youtube.com/watch?v=e6M960sRdds

https://www.youtube.com/watch?v=mheUxaAkCEY

https://www.youtube.com/watch?v=oVuZwBGlpRc

https://www.youtube.com/watch?v=XmoC16jDrII

https://www.youtube.com/watch?v=31bWb4SdeVw

7º  https://www.youtube.com/watch?v=f7WT3kSmPl8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de Sin categoría

LA SENTENCIA DELS PRESOS DEL PROCES, LA RESPOSTA DEL POBLE.(+EXTRA 24/11/2019)

CATALÀ

Hola molt bon vespre a tots vosaltres, seguidores i seguidors. El passat dilluns, va sortir la sentencia dels presos politics catalans sobre els fets del 1 d’octubre 2017. Sempre hem sabut que el judici que han fet a l’estat espanyol ha sigut un judici farsa. I ara ha sortit la condena. Com potser que uns politics presos, tinguin condena nomes per haber demanat poguer votar en un referendum els hi caiguint entre 9 i 13 anys de presso. Ara ja porten dos anys tancats a presso preventiva, cosa de la qual podrien be estat possats en llibertat fa temps, pero no. Els que nomes posen urnes perque la gent voti, penes de presso de 9 a 13 anys, en canvi, gent corrupte, com policies nacionals violar dones no tenen sancio. Tot el que be de l’estat aquell espanyol corrupte, poden fer i desfer, en canvi l’estat català (Catalunya, pais declarat l’octubre 2017, agradi o no), esta fent passos per ser un pais de debo i cosa que fan, cosa que l’estat feixista espanyol tomba les ordres. Aquesta setmana que ha sortit el dictament de la condena dels presos politics catalans, s’ha desfermat aquesta setmana tot de manifestacions per a tot Catalunya. Suposo que l’estat espanyol deu estar content ara mateix, veien el que esta passant a Bcn i les altres capitals de Catalunya. Envien policia nacional i g.c del centre camuflats amb l’uniforme dels Mossos d’Esquadra. Es normal que els Mossos actuin aixis, no. Son membres Brimo amb logo dels Mossos. Gent infiltrada pagada per l’estat aquell, on venen per crear revoltes, fer barricades. No som els independentistes, son gent de fora pagada per aquell estat. Les televisions d’ambit estatal nomes graben on hi ha merder, no on hi ha les gran fileres de gent concentrades en manifestacions. Es mes, les televisions espanyoles i els partits politics espanyols, no son de fiar, cap ni un.Tampoc es salva la C.E (comunitat europea), tampoc es res, vist l’ho vist aquests dies. Fa anys que l’estat aquell corrupte, ja no es res per a Catalunya, al cap d’uns anys de no invertir i escurar les buixatques catalanes, Catalunya s’esta quedant sense res. La gent esta farta de tant lladregot (partits politics catalans i espanyols, no serviu de res). Si els partits politics independents es posseu d’acord els tres (JXCAT,CUP i ERC), ERC, ultimament esta decepcionant molt (diguessim que esta fent el paper de l’antiga CIU), es normal que l’actual President prengui decisions sense demanar res a ERC. Si ERC es sent primera segons les enquestes, pero no els veigs gaire covençuts. Dels partits politics aquells espanyols, no es te confiança amb cap, suspenen tots. Tornaran ha sortir els mateixos i tornarem estar alla mateix, i d’aqui a mig any hi hauran noves eleccions. (PSOE i PODEM es l’unic partit que podria tirar endavant, be no, nomes PODEM, psoe decepcio amb la resta dels altres tres.) Si amb aquestes manifestacions que ha tret el poble catala al carrer, les forces politiques independents no es posen d’acord, el poble no us tindra confiança potser a partir d’ara ja. ANC i OMNIUM us han d’estirar les orelles , tindra que sortir un partit politic nou ..Fa temps que Catalunya esta tinguent molt mala imatge (Barcelona = BCN) la que mes, portant tota la purria de l’estat a delinquar a la ciutat condal. Barcelona ja no es aquella ciutat cosmopolitana de fa uns anys gracies a l’estat espanyol que li esta portant tota la brossa que te a l’estat d’en mica en mica. Volem que Bcn sigui la capital de Catalunya i sigui una ciutat condal o cosmopolita com ha sigut sempre lliure d’impediments corruptes (clavagueres de l’estat %). Quant sera que poguem ser lliures d’un estat que diu esta en democracia i no ho ha sigut mai, des de 1978, ha incomplert aquest reglament. A continuacio us passo uns videos dels ultims fets que han passat a Catalunya i crec que tindrem uns temps aixis de revolucions (be per revolucions, ara hi ha moltes revoltes a molts llocs del mon, com Anglaterra amb el Breixit, Hong Kong, arancels EUA Donald Trump esta fent força mal a molts llocs). Us passo uns videos finals fets per la Tv3 (Televisió de Catalunya = TVC, unic canal que emet informacions de continguts fiables 100% en comparacio a la resta de l’estat). Be seguidores i seguidors, fins la propera.

ENGLISH

Hello, very good evening to all of you, followers and followers. Last Monday, the ruling of the Catalan political prisoners on the events of October 1, 2017 came out. We have always known that the trial they have done in Spain has been a farce trial. And now the conviction has come out. As perhaps political prisoners, have convictions only to have asked to vote in a referendum, fall between 9 and 13 years in prison. Now they have been locked up for two years at a preventive time, which could have been freed for some time now, but not. Those who only put urns for people to vote, barely 9 to 13 years old, instead, corrupt people, as national police rape women do not have sanctions. Everything that belongs to the Spanish state that is corrupt can be done and undone, however, the Catalan state (Catalonia, a country declared in October 2017, like it or not) is taking steps to be a country of God and something that they do, something that the Spanish fascist state took orders. This week the decision of the conviction of Catalan political prisoners has come out, this week has unleashed all manifestations for the whole of Catalonia. I suppose the Spanish state must be happy right now, they see what is happening in Bcn and the other capitals of Catalonia. Send national police and g.c from the center camouflaged with the Mossos d’Esquadra uniform. It is normal for Mossos to act this way, no. Brimo members are after the Mossos. People infiltrated paid by the state, where they come to create revolts, barricades. We are not the independentists, they are people of outside paid for that state. State-owned televisions only record where there is a merer, not where there are large numbers of people concentrating on demonstrations. Moreover, Spanish television and Spanish political parties are not trustworthy, neither is it one. Neither is C.E (European community) saved, nor is it anything, seen as seen these days. For years that the state has been corrupt, there is nothing for Catalonia, after a few years of not investing and draining the Catalan buyers, Catalonia is running out of nothing. People are fed up with so much clunker (Catalan and Spanish political parties, it does not work for anything). If the independent political parties can agree on the three (JXCAT, CUP and ERC), ERC, lately it is disappointing a lot (let’s say it is playing the role of the old CIU), it is normal for the current President to make decisions without ask anything at ERC. If ERC is the first one according to the polls, but do not see them too coveted. From Spanish political parties, you are not trusted with any, they all suspended. They will come back and they will be there again, and there will be new elections in mid-2012. (PSOE and PODEM is the only party that could move forward, be not, we CAN ONLY, pSo disappoint with the rest of the other three.) If with these demonstrations that the Catalan people have taken to the street, the independent political forces are not put OK, the people will not have confidence for you now. ANC and OMNIUM have to stretch their ears, they have to leave a new political party. While Catalonia is having a very bad image (Barcelona = BCN), the most, bringing the entire state purse to crime at the condal city Barcelona is no longer that cosmopolitan city a few years ago thanks to the Spanish state that is carrying all the junk you have in the state little by little. We want Bcn to be the capital of Catalonia and be a city that is condal or cosmopolitan, as it has always been free of corrupt impediments (state clogs of the state%). How much will it be that we can be free of a state that says this in democracy and has never been, since 1978, has violated this regulation. Then I am going through some videos of the latest events that have happened in Catalonia and I think we will have some time with revolutions (be it for revolutions, now there are many revolts in many places around the world, such as England with Breixit, Hong Kong, US tariffs Donald Trump is doing very badly in many places). I passed some final videos made by Tv3 (Televisió de Catalunya = TVC, the only channel that broadcasts reliable content information 100% compared to the rest of the state). Be followers and followers, until next.

FRANCE

Bonjour, très bonne soirée à vous tous, disciples et suiveurs. Lundi dernier, le jugement des prisonniers politiques catalans sur les événements du 1er octobre 2017 a été rendu public. Nous avons toujours su que le procès qu’ils ont mené en Espagne a été un procès farce. Et maintenant, la conviction est sortie. En tant que prisonniers politiques, les condamnations pour avoir demandé à voter par référendum se situent entre 9 et 13 ans de prison. Maintenant, ils sont enfermés pendant deux ans à un moment préventif, ce qui aurait pu être libéré depuis un certain temps, mais pas. Ceux qui ne mettent des urnes que pour voter, âgés de 9 à 13 ans à peine, sont des personnes corrompues, car les femmes violées par la police nationale ne sont pas sanctionnées. Tout ce qui appartient à l’État espagnol qui est corrompu peut être fait et défait, mais l’État catalan (la Catalogne, pays déclaré en octobre 2017, qu’il le veuille ou non) prend des mesures pour devenir un pays de Dieu et ils le font, quelque chose que l’État fasciste espagnol a pris des ordres. Cette semaine, la décision de condamnation des prisonniers politiques catalans a été rendue. Cette semaine a déclenché toutes les manifestations pour la Catalogne. Je suppose que l’Etat espagnol doit être heureux en ce moment, ils ont vu ce qui se passe à BCN et dans les autres capitales catalanes. Envoyez la police nationale et le général depuis le centre, camouflés avec l’uniforme des Mossos d’Esquadra. Il est normal que Mossos agisse de la sorte, non. Les membres de Brimo sont après les Mossos. Les gens infiltrés à la solde de l’état, où ils viennent créer des révoltes, des barricades. Nous ne sommes pas les indépendantistes, ce sont des gens de l’extérieur payés pour cet État. Les télévisions appartenant à l’État n’enregistrent que les endroits où il ya plus d’argent, et non pas un grand nombre de personnes qui se concentrent sur des manifestations. De plus, les télévisions espagnoles et les partis politiques espagnols ne sont ni dignes de confiance, ni C. E (Communauté européenne) n’est sauvé, et rien de ce qui a été vu de nos jours. Depuis des années que l’État est corrompu, il n’y a rien pour la Catalogne. Après quelques années sans investissement ni assèchement des acheteurs catalans, la Catalogne ne manque de rien. Les gens en ont assez des clunker (partis politiques catalans et espagnols, ça ne marche pour rien). Si les partis politiques indépendants peuvent s’entendre sur les trois (JXCAT, CUP et ERC), ERC, c’est très décevant ces derniers temps (disons qu’il joue le rôle de l’ancien SDI), il est normal que le président actuel prenne des décisions sans rien demander à l’ERC. Si ERC est le premier selon les sondages, mais ne les voyez pas trop convoités. Des partis politiques espagnols, aucun ne vous fait confiance, ils sont tous suspendus. Ils vont revenir et ils seront de nouveau là-bas, et il y aura de nouvelles élections à la mi-2012. (Le PSOE et le PODEM sont le seul parti qui puisse aller de l’avant, ne le sommes pas, nous ne pouvons que décevoir, nous ne pouvons que décevoir le reste des trois autres.) Si ces manifestations que le peuple catalan a organisées se déroulent dans la rue, les forces politiques indépendantes OK, les gens n’auront plus confiance en toi maintenant. ANC et OMNIUM doivent tendre l’oreille, ils doivent quitter un nouveau parti politique. Tandis que la Catalogne a une très mauvaise image (Barcelone = BCN), la plupart d’entre eux font en sorte que la bourse de l’État au crime ville condale Barcelone n’est plus cette ville cosmopolite il ya quelques années grâce à l’Etat espagnol qui porte peu à peu toute la ferraille que vous avez dans cet État. Nous voulons que Bcn soit la capitale de la Catalogne et une ville condale ou cosmopolite, car elle a toujours été débarrassée de toute entrave à la corruption (clunkers de l’État%). Dans quelle mesure allons-nous pouvoir nous libérer d’un État qui le dit en démocratie et qui n’a jamais été, depuis 1978, contrevenu à ce règlement? Ensuite, je passe en revue quelques vidéos des derniers événements survenus en Catalogne et je pense que nous aurons du temps avec les révolutions (que ce soit pour les révolutions, il y a maintenant de nombreuses révoltes dans de nombreux endroits dans le monde, telles que l’Angleterre avec Breixit, Hong Kong, les tarifs américains Donald Trump se porte très mal dans de nombreux endroits). J’ai passé quelques vidéos finales réalisées par Tv3 (Televisió de Catalunya = TVC, la seule chaîne à diffuser des informations de contenu fiable à 100% par rapport au reste de l’État). Soyez des disciples et des disciples, jusqu’à la prochaine.

GERMANY

Hallo, sehr guten Abend euch allen, Anhängern und Anhängern. Am vergangenen Montag wurde das Urteil der katalanischen politischen Gefangenen zu den Ereignissen vom 1. Oktober 2017 verkündet. Wir haben immer gewusst, dass der Prozess, den sie in Spanien durchgeführt haben, ein Farce-Prozess war. Und jetzt ist die Überzeugung aufgegangen. Als vielleicht politische Gefangene, die nur zur Abstimmung in einem Referendum aufgefordert haben, verurteilt sind, fallen sie zwischen 9 und 13 Jahren in Haft. Jetzt sind sie für zwei Jahre zu einer vorbeugenden Zeit eingesperrt, die für einige Zeit hätte freigelassen werden können, aber nicht. Diejenigen, die nur Urnen für Wahlberechtigte stellen, die gerade mal 9 bis 13 Jahre alt sind, korrupte Menschen, da die nationale Polizei Frauen vergewaltigt, haben keine Sanktionen. Alles, was dem spanischen Staat gehört, der korrupt ist, kann getan und wieder rückgängig gemacht werden. Der katalanische Staat (Katalonien, ein Land, das im Oktober 2017 erklärt wurde, ob es ihm gefällt oder nicht) unternimmt jedoch Schritte, um ein Land Gottes zu sein und etwas, das es tut das tun sie, was der spanische faschistische Staat befohlen hat. Diese Woche ist die Entscheidung über die Verurteilung politischer Gefangener aus Katalonien gefallen. Diese Woche hat alle Manifestationen für ganz Katalonien entfesselt. Ich nehme an, der spanische Staat muss jetzt glücklich sein, sie haben gesehen, was in Bcn und den anderen Hauptstädten Kataloniens passiert. Senden Sie die nationale Polizei und den Generaldirektor aus dem Zentrum, die mit der Uniform Mossos d’Esquadra getarnt sind. Es ist normal, dass Mossos so handelt, nein. Brimo-Mitglieder sind hinter den Mossos her. Menschen infiltriert vom Staat bezahlt, wo sie zu Aufständen, Barrikaden kommen. Wir sind nicht die Unabhängigen, sie sind Leute von außerhalb, die für diesen Staat bezahlt werden. In staatlichen Fernsehgeräten wird nur aufgezeichnet, wo es eine Fusion gibt, nicht, wo sich eine große Anzahl von Menschen auf Demonstrationen konzentriert. Darüber hinaus sind spanische Fernsehgeräte und spanische politische Parteien nicht vertrauenswürdig, auch nicht, und C.E (Europäische Gemeinschaft) wird weder gerettet, noch wird es in diesen Tagen als etwas angesehen. Seit Jahren, in denen der Staat korrupt ist, gibt es für Katalonien nichts. Nach ein paar Jahren, in denen die katalanischen Käufer nicht investiert und entwässert wurden, geht Katalonien nichts mehr aus. Die Leute haben es satt, so viel Trottel zu haben (katalanische und spanische Parteien, es funktioniert für nichts). Wenn sich die unabhängigen politischen Parteien auf die drei (JXCAT, CUP und ERC), ERC, einigen können, ist dies in letzter Zeit sehr enttäuschend (sagen wir, es spielt die Rolle der alten CIU), ist es normal, dass der derzeitige Präsident ohne Entscheidungen handelt frage irgendetwas bei ERC. Wenn ERC laut Umfragen der erste ist, siehst du sie aber nicht zu begehrt. Von den spanischen politischen Parteien kennt man keine, sie sind alle suspendiert. Sie werden wiederkommen und wieder dort sein, und es wird Mitte 2012 Neuwahlen geben. (PSOE und PODEM sind die einzigen Parteien, die vorankommen könnten, nicht wahr, wir KÖNNEN NUR mit dem Rest der anderen drei enttäuschen.) Wenn mit diesen Demonstrationen, die das katalanische Volk auf die Straße gebracht hat, die unabhängigen politischen Kräfte nicht gestellt werden OK, die Leute werden jetzt kein Vertrauen für dich haben. Englisch: emagazine.credit-suisse.com/app/art … = 157 & lang = en ANC und OMNIUM müssen die Ohren strecken, sie müssen eine neue politische Partei verlassen, während Katalonien am meisten ein sehr schlechtes Image hat (Barcelona = BCN) und die gesamte Staatskasse zum Verbrechen bringt Kondalstadt Barcelona ist nicht mehr die kosmopolitische Stadt vor ein paar Jahren, dank des spanischen Staates, der nach und nach all den Müll transportiert, den Sie in diesem Staat haben. Wir wollen, dass Bcn die Hauptstadt Kataloniens ist und eine kondolische oder weltoffene Stadt, die schon immer frei von korrupten Hindernissen war (Staatsmänner). Wie viel wird es sein, dass wir frei von einem Staat sein können, der dies in der Demokratie sagt und seit 1978 nie mehr gegen diese Vorschrift verstoßen hat. Dann gehe ich einige Videos der jüngsten Ereignisse in Katalonien durch und denke, wir werden etwas Zeit mit Revolutionen haben (sei es für Revolutionen, jetzt gibt es viele Revolutionen an vielen Orten auf der Welt, wie zum Beispiel in England mit Breixit, Hongkong, US-Zöllen Donald Trump geht es vielerorts sehr schlecht. Ich habe einige letzte Videos von Tv3 (Televisió de Catalunya = TVC, der einzige Kanal, der zu 100% verlässliche Inhaltsinformationen im Vergleich zum Rest des Staates sendet) bestanden. Seid Anhänger und Anhänger, bis zum nächsten.

PORTOGUESE

Olá, boa noite a todos vocês, seguidores e seguidores. Na segunda-feira passada, saiu a decisão dos presos políticos catalães sobre os eventos de 1º de outubro de 2017. Sempre soubemos que o julgamento que eles fizeram na Espanha foi um julgamento de farsa. E agora a convicção saiu. Como prisioneiros políticos, talvez, tenham condenações apenas por terem pedido para votar em um referendo, entre 9 e 13 anos de prisão. Agora eles estão trancados por dois anos em um momento preventivo, que poderia ter sido libertado por algum tempo agora, mas não. Aqueles que apenas colocam urnas para que as pessoas votem, com idades entre 9 e 13 anos, são corruptas, pois as mulheres estupradas pela polícia nacional não têm sanções. Tudo o que pertence ao estado espanhol que é corrupto pode ser feito e desfeito, no entanto, o estado catalão (Catalunha, um país declarado em outubro de 2017, goste-se ou não) está tomando medidas para ser um país de Deus e algo que eles fazem, algo que o Estado fascista espanhol recebeu ordens. Nesta semana, foi proferida a decisão de condenação dos presos políticos catalães. Esta semana desencadeou todas as manifestações em toda a Catalunha. Suponho que o estado espanhol deve estar feliz agora, eles viram o que está acontecendo em Bcn e nas outras capitais da Catalunha. Envie polícia nacional e GC do centro camuflado com o uniforme Mossos d’Esquadra. É normal que Mossos aja dessa maneira, não. Os membros de Brimo estão atrás do Mossos. Pessoas infiltradas pagas pelo Estado, de onde vêm para criar revoltas, barricadas. Nós não somos os independentes, eles são pessoas de fora pagas por esse estado. As televisões estatais registram apenas onde há um merer, não onde há um grande número de pessoas concentradas nas manifestações. Além disso, as televisões espanholas e os partidos políticos espanhóis não são confiáveis, nem um, nem o EC (Comunidade Européia) é salvo, nem é nada, visto como visto nos dias de hoje. Durante anos em que o estado foi corrupto, não há nada para a Catalunha, depois de alguns anos sem investir e drenar os compradores catalães, a Catalunha está ficando sem nada. As pessoas estão cansadas de tanto dinheiro (partidos políticos catalães e espanhóis, isso não funciona para nada). Se os partidos políticos independentes podem concordar com os três (JXCAT, CUP e ERC), ERC, ultimamente é muito decepcionante (digamos que esteja desempenhando o papel da antiga UCI), é normal que o atual presidente tome decisões sem pergunte qualquer coisa no ERC. Se o ERC é o primeiro de acordo com as pesquisas, mas não os vejo muito cobiçados. Dos partidos políticos espanhóis, você não confia em nenhum deles, todos eles suspensos. Eles voltarão e estarão lá novamente, e haverá novas eleições em meados de 2012. (PSOE e PODEM é o único partido que poderia avançar, não podemos, só podemos decepcionar o resto dos outros três.) Se com essas manifestações que o povo catalão levou às ruas, as forças políticas independentes não são colocadas OK, as pessoas não terão confiança em você agora. O ANC e a OMNIUM têm que esticar os ouvidos, precisam sair de um novo partido político, enquanto a Catalunha tem uma imagem muito ruim (Barcelona = BCN), principalmente, levando toda a bolsa estatal à criminalidade. cidade condal Barcelona não é mais a cidade cosmopolita de alguns anos atrás, graças ao estado espanhol que carrega todo o lixo que você tem no estado aos poucos. Queremos que Bcn seja a capital da Catalunha e seja uma cidade condal ou cosmopolita, pois sempre esteve livre de impedimentos corruptos (clunkers do estado%). Quanto será que podemos estar livres de um estado que diz isso na democracia e nunca esteve, desde 1978, violando esse regulamento. Então, eu estou passando por alguns vídeos dos últimos eventos que aconteceram na Catalunha e acho que teremos algum tempo com revoluções (seja por revoluções, agora existem muitas revoltas em muitos lugares ao redor do mundo, como Inglaterra com tarifas Breixit, Hong Kong, EUA) Donald Trump está indo muito mal em muitos lugares). Eu passei alguns vídeos finais feitos pela Tv3 (Televisió da Catalunya = TVC, o único canal que transmite informações de conteúdo confiáveis ​​100% em comparação com o resto do estado). Seja seguidores e seguidores, até a próxima.

ITALIAN

Ciao, buonissima serata a tutti voi, seguaci e seguaci. Lunedì scorso è emersa la sentenza dei prigionieri politici catalani sugli eventi del 1 ° ottobre 2017. Abbiamo sempre saputo che il processo che hanno svolto in Spagna è stato un processo farsa. E ora la convinzione è venuta fuori. Come forse prigionieri politici, hanno condanne solo per aver chiesto di votare in un referendum, cadono tra 9 e 13 anni di carcere. Ora sono stati rinchiusi per due anni in un momento preventivo, che avrebbe potuto essere liberato da un po ‘di tempo ormai, ma non. Coloro che hanno votato le urne solo per le persone, a malapena dai 9 ai 13 anni, invece, le persone corrotte, poiché le donne stuprate dalla polizia nazionale non hanno sanzioni. Tutto ciò che appartiene allo stato spagnolo che è corrotto può essere fatto e annullato, tuttavia, lo stato catalano (Catalogna, un paese dichiarato nell’ottobre 2017, piaccia o no) sta prendendo provvedimenti per essere un paese di Dio e qualcosa che lo fanno, qualcosa che lo stato fascista spagnolo ha preso gli ordini. Questa settimana è emersa la decisione della condanna dei prigionieri politici catalani, questa settimana ha scatenato tutte le manifestazioni per l’intera Catalogna. Suppongo che lo stato spagnolo debba essere felice in questo momento, hanno visto cosa sta succedendo in Bcn e nelle altre capitali della Catalogna. Invia polizia nazionale e g.c. dal centro mimetizzato con l’uniforme Mossos d’Esquadra. È normale che Mossos agisca in questo modo, no. I membri di Brimo inseguono i Mossos. Le persone infiltrate pagate dallo stato, dove vengono per creare rivolte, barricate. Non siamo gli indipendenti, sono persone esterne pagate per quello stato. I televisori statali registrano solo dove c’è un merer, non dove ci sono un gran numero di persone che si concentrano sulle manifestazioni. Inoltre, i televisori spagnoli e i partiti politici spagnoli non sono degni di fiducia, né lo sono, né si salva il C.E (comunità europea), né si vede nulla visto oggi. Per anni in cui lo stato è stato corrotto, non c’è nulla per la Catalogna, dopo alcuni anni di non aver investito e svuotato gli acquirenti catalani, la Catalogna si sta esaurendo. La gente è stufo di così tanto clunker (partiti politici catalani e spagnoli, non funziona per niente). Se i partiti politici indipendenti possono concordare sui tre (JXCAT, CUP ed ERC), ERC, ultimamente è molto deludente (diciamo che sta giocando il ruolo del vecchio CIU), è normale che l’attuale Presidente prenda decisioni senza chiedere qualcosa a ERC. Se ERC è il primo secondo i sondaggi, ma non li vede troppo ambiti. Dai partiti politici spagnoli, non ti fidi di nessuno, sono tutti sospesi. Torneranno e saranno di nuovo lì, e ci saranno nuove elezioni a metà 2012. (PSOE e PODEM è l’unica parte che potrebbe andare avanti, non essere, SOLO, SOLO deludere con il resto delle altre tre.) Se con queste dimostrazioni che il popolo catalano è sceso in strada, le forze politiche indipendenti non vengono messe OK, la gente non avrà fiducia per te adesso. ANC e OMNIUM devono allungare le orecchie, devono lasciare un nuovo partito politico. Mentre la Catalogna sta avendo una pessima immagine (Barcellona = BCN), la maggior parte, portando l’intera borsa dello stato al crimine al condal city Barcellona non è più quella città cosmopolita alcuni anni fa grazie allo stato spagnolo che trasporta a poco a poco tutta la spazzatura che hai nello stato. Vogliamo che Bcn sia la capitale della Catalogna e che sia una città condizionale o cosmopolita, poiché è sempre stata libera da impedimenti corrotti (clunkers dello stato%). Quanto sarà possibile essere liberi da uno stato che lo afferma in democrazia e che dal 1978 non ha mai violato questo regolamento. Poi sto esaminando alcuni video degli ultimi eventi accaduti in Catalogna e penso che avremo un po ‘di tempo con le rivoluzioni (che si tratti di rivoluzioni, ora ci sono molte rivolte in molti posti in tutto il mondo, come l’Inghilterra con Breixit, Hong Kong, le tariffe statunitensi Donald Trump sta andando molto male in molti posti). Ho passato alcuni video finali realizzati da Tv3 (Televisió de Catalunya = TVC, l’unico canale che trasmette informazioni affidabili sul contenuto al 100% rispetto al resto dello stato). Siate seguaci e seguaci, fino al prossimo.

INFORMACIO 24H CANAL NOTICIES 3/24:

https://www.ccma.cat/tv3/directe/324/

 

1º DIA SENTENCIA:

2º REACCIONS DE LA SENTENCIA EL POBLE CATALÀ:

3º ENTREVISTA PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA.

4º PROGRAMA ESPECIAL INFORMATIUS TV3, EL SEGON D’OCTUBRE.SENTENCIA I REACCIO :

-) 24/11/2019 +VIDEOS

5º ESPECIAL ELECCIONS 9 N 2019 (INFORMATIUS TV3):

 6º Resultats de l’enquesta “Percepció sobre el debat territorial a Espanya 2019”

7º Setenciats (Programa especial 30 Minuts)

 i8º 1 – O, CAS OBERT (PROGRAMA SENSE FICCIO)

 

 

 

Publicat dins de Sin categoría

LA MARATÓ DE TV3 2018 (27º)

CATALÀ

Hola seguidores i seguidors molt benvinguts/gudes a tots vosaltres. Fa cosa d’un parell de dies, es va celebrar a Catalunya, la tradicional Tele Marato de Televisio de Catalunya. Enguany, aquest any, es l’edicio 27º que va dedicada a recaptar fons per dedicar-los a la recerca i divulgació d’una malaltia o grup de malalties. Televisio de Catalunya (TV3) esta considerada com una de les millors cadenes de TV d’Europa. Aquestes edicions de les Tele-Maratons son increibles, amb unes 15 hores de durada en directe, on quasibe tot Catalunya ho segueix amb xerrades, videos, musica, entre altres, son Tele Maratons de grans entreteniments amb el seu format. A continuacio us passo uns quants videos sobre la Marató de TV3, espero que us agradi a tots vosaltres seguidores i seguidors d’arreu del mon, fins la propera.

ENGLISH

Hi, followers and followers very welcome / greeted to all of you. A couple of days ago, it was held in Catalonia, the traditional Tele Marato of Televisio de Catalunya. This year, this year, is the 27th edition that is dedicated to raising funds to devote them to the research and dissemination of a disease or group of diseases. Televisió de Catalunya (TV3) is considered one of the best TV channels in Europe. These editions of the Tele-Marathons are incredible, with 15 hours of live duration, wherever all of Catalunya continues with talks, videos, music, among others, are Tele Marathons of great entertainment in its format. Then I’m going through a few videos about the TV3 Marathon, I hope you like all of you followers and followers from around the world, to the next.

FRANCE

Bonjour à tous et à toutes, chers adeptes. Il y a quelques jours, il s’est tenu en Catalogne, le traditionnel Tele Marato de Televisio de Catalunya. Cette année, cette année est la 27ème édition consacrée à la collecte de fonds pour les consacrer à la recherche et à la diffusion d’une maladie ou d’un groupe de maladies. Televisió de Catalunya (TV3) est considérée comme l’une des meilleures chaînes de télévision d’Europe. Ces éditions des Télé-Marathons sont incroyables, avec 15 heures de temps en direct, partout où se poursuit toute la Catalogne avec des conférences, des vidéos, de la musique, entre autres, sont des Télé-Marathons avec un grand divertissement dans son format. Ensuite, je passe en revue quelques vidéos sur le TV3 Marathon. J’espère que vous aimez tous, disciples et suiveurs du monde entier.

GERMANY

Hallo, sehr geehrte Anhänger und sehr geehrte Anhänger. Vor ein paar Tagen wurde es in Katalonien abgehalten, dem traditionellen Tele Marato von Televisio de Catalunya. In diesem Jahr, in diesem Jahr, findet die 27. Ausgabe statt, bei der Mittel gesammelt werden, um sie der Erforschung und Verbreitung einer Krankheit oder einer Gruppe von Krankheiten zu widmen. Televisió de Catalunya (TV3) gilt als einer der besten Fernsehsender Europas. Diese Ausgaben der Tele-Marathons sind unglaublich, mit 15 Stunden Live-Dauer, überall dort, wo Katalonien mit Gesprächen, Videos, Musik ua fortgefahren ist, sind Tele-Marathons mit viel Unterhaltung in ihrem Format. Dann stelle ich mir ein paar Videos über den TV3-Marathon vor. Ich hoffe, Sie mögen alle Ihre Anhänger und Anhänger aus der ganzen Welt zum nächsten.

PORTOGUESE

Olá, seguidores e seguidores muito bem vindos / recebidos para todos vocês. Um par de dias atrás, foi realizada na Catalunha, o tradicional Tele Marato de Televisio de Catalunya. Este ano, este ano, é a 27ª edição que se dedica a angariar fundos para os dedicar à pesquisa e divulgação de uma doença ou grupo de doenças. Televisió de Catalunya (TV3) é considerado um dos melhores canais de televisão da Europa. Estas edições das Tele-Maratonas são incríveis, com 15 horas de duração ao vivo, onde toda a Catalunha continua com palestras, vídeos, música, entre outros, são Tele Maratonas com grande entretenimento em seu formato. Então eu estou passando por alguns vídeos sobre a Maratona TV3, eu espero que você goste de todos vocês seguidores e seguidores de todo o mundo, para o próximo.

ITALIAN

Ciao, seguaci e seguaci molto benvenuti / saluti a tutti voi. Un paio di giorni fa, si è tenuto in Catalogna, il tradizionale Tele Marato di Televisio de Catalunya. Quest’anno, quest’anno, è la 27a edizione dedicata alla raccolta di fondi per dedicarli alla ricerca e alla diffusione di una malattia o di un gruppo di malattie. Televisió de Catalunya (TV3) è considerato uno dei migliori canali TV in Europa. Queste edizioni dei Tele-Maratoni sono incredibili, con 15 ore di durata live, ovunque tutto il Catalunya continua con discorsi, video, musica, tra gli altri, Tele Marathons con grande intrattenimento nel suo formato. Poi sto girando alcuni video sulla Maratona TV3, spero che vi piacciano tutti voi seguaci e seguaci da tutto il mondo, a quello successivo.

LINK LA MARATÓ DE TV3 WIKIPEDIA

https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Marató_de_TV3

27º LA MARATO TV3, RESUM LINK:

 

EDICIONS MUSICALS:

 

logo-la-marato-target_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de Sin categoría

CATALUNYA EXPERIENCE

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, amigues i amics de tot el mon. Us porto un nou tema reportatge. Es sobre l’actual Catalunya, el nou pais, pero la Catalunya per visitar, i no de la situacio politica actual si podriem dir. Quants de vosaltres coneix aquest nou pais denominat Catalunya….. Potser nomes coneixeiu la seva capital Barcelona, o el seu gran equip de futbol F.C Barcelona, la Sagrada Familia entre altres. Barcelona (Bcn) es molt mes, a mes de ser la gran capital de Catalunya, te 3 ciutats mes com Girona, Lleida i Tarragona que conformen aquest petit pais anomenat Catalunya. Que te per descobrir Catalunya, als voltans de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, hi ha moltes coses. Es per aixo que a continuacio os posare uns quants videos de diferents parts de Catalunya, pero no son uns videos qualsevols, son uns reportatges fets per a la Televisió de Catalunya (TV3), on fa un temps, van fer uns programes, donant a coneixer les terres de Catalunya a gent de tot el mon. La gent que ha vingut ha quedat impressionada de Catalunya, per on han visitat coses increibles… Voleu saber com ho han viscut tota aquesta experiencia….. Sigueu benvinguts a Catalunya Experience.

ENGLISH

Hello, very good afternoon to all of you, friends and friends from all over the world. I bring you a new story item. It is about current Catalonia, the new country, but Catalonia to visit, and not the current political situation if we could say. How many of you know this new country called Catalonia … Maybe you only know Barcelona capital, or your great football team F.C Barcelona, ​​the Sagrada Familia among others. Barcelona (Bcn) is much more, apart from being the great capital of Catalonia, you have 3 cities plus Girona, Lleida and Tarragona that make up this small country called Catalonia. What you need to discover Catalonia, around Barcelona, ​​Girona, Lleida and Tarragona, there are many things. That’s why I’ll put you a few videos from different parts of Catalonia next, but they are not any videos, they are some reports made for Televisió de Catalunya (TV3), where some time ago, they made some programs, giving To know the lands of Catalonia for people from all over the world. The people that came here have been impressed by Catalonia, where they have visited incredible things … You want to know how they have experienced this experience … You should be welcome in Catalunya Experience.

FRANCE

Bonjour, très bon après-midi à vous tous, amis et amis du monde entier. Je vous apporte un nouvel article d’histoire. Il s’agit de la Catalogne actuelle, du nouveau pays, mais de la Catalogne à visiter, et non de la situation politique actuelle si l’on peut dire. Combien d’entre vous connaissent ce nouveau pays appelé la Catalogne … Peut-être que vous ne connaissez que la capitale de Barcelone, ou votre grande équipe de football F.C Barcelone, la Sagrada Familia entre autres. Barcelone (Bcn) est beaucoup plus, en plus d’être la grande capitale de la Catalogne, vous avez 3 villes plus Gérone, Lleida et Tarragone qui composent ce petit pays appelé la Catalogne. Ce qu’il faut pour découvrir la Catalogne, Barcelone, Gérone, Lleida et Tarragone, il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous ci-après os Mettez plusieurs vidéos de différentes parties de la Catalogne, mais il y a des vidéos soit, sont des rapports présentés par la Télévision de Catalogne (TV3), où pendant un certain temps, a fait des programmes, ce qui donne Connaître les terres de la Catalogne pour les gens de partout dans le monde. Les gens qui sont venus ont été impressionnés par la Catalogne, où ils ont visité des choses incroyables … Vous voulez savoir comment ils ont vécu cette expérience … Vous devriez être les bienvenus dans Catalunya Experience.

GERMANY

Hallo, sehr guten Nachmittag an euch alle, Freunde und Freunde aus der ganzen Welt. Ich bringe dir einen neuen Artikel. Es geht um das aktuelle Katalonien, das neue Land, aber Katalonien zu besuchen, und nicht um die aktuelle politische Situation, wenn wir das sagen könnten. Wie viele von Ihnen kennen dieses neue Land namens Katalonien … Vielleicht kennen Sie nur die Hauptstadt von Barcelona, ​​oder Ihre großartige Fußballmannschaft FC Barcelona, ​​die Sagrada Familia unter anderen. Barcelona (BCN) ist viel, abgesehen davon, daß die große Hauptstadt Kataloniens, verfügt über drei weitere Städte wie Girona, Lleida und Tarragona, die dieses kleine Land machen genannt Katalonien. Was Sie brauchen, um Katalonien zu entdecken, in der Umgebung von Barcelona, ​​Girona, Lleida und Tarragona, gibt es viele Dinge. Deshalb haben wir Knochen Setzen mehrere Videos aus verschiedenen Teilen Kataloniens bezeichnet, aber es gibt einige Videos entweder sind einige Berichte gemacht durch Fernsehen von Katalonien (TV3), wo eine Zeit lang Programme gemacht, was Die Länder Kataloniens für Menschen aus aller Welt kennen zu lernen. Die Leute, die gekommen sind, sind beeindruckt von Katalonien, wo sie unglaubliche Dinge besucht haben … Sie wollen wissen, wie sie diese Erfahrung erlebt haben … Sie sollten in Catalunya Experience willkommen sein.

PORTOGUESE

Olá, boa tarde a todos vocês, amigos e amigos de todo o mundo. Eu lhe trago uma nova história. É sobre a atual Catalunha, o novo país, mas a Catalunha para visitar, e não a situação política atual se pudéssemos dizer. Quantos de vocês conhecem este novo país chamado Catalunha … Talvez você conheça apenas a capital do Barcelona, ​​ou o seu excelente time de futebol F.C Barcelona, ​​a Sagrada Família entre outros. Barcelona (Bcn) é muito mais, além de ser a grande capital da Catalunha, você tem 3 cidades mais como Girona, Lleida e Tarragona que compõem este pequeno país chamado Catalunha. O que você precisa para descobrir a Catalunha, em torno de Barcelona, ​​Girona, Lleida e Tarragona, há muitas coisas. É por isso que vou colocar alguns vídeos de diferentes partes da Catalunha em seguida, mas eles não são nenhum vídeo, são alguns relatórios feitos para Televisió de Catalunya (TV3), onde há algum tempo, eles fizeram alguns programas, dando Para conhecer as terras da Catalunha para pessoas de todo o mundo. As pessoas que vieram aqui foram impressionadas pela Catalunha, onde visitaram coisas incríveis … Você quer saber como experimentaram essa experiência … Você deve ser bem-vindo na experiência da Catalunha.

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, amici e amici di tutto il mondo. Ti porto una nuova storia. Riguarda l’attuale Catalogna, il nuovo paese, ma la Catalogna da visitare, e non l’attuale situazione politica se potessimo dire. Quanti di voi conoscono questo nuovo paese chiamato Catalogna … Forse conosci solo la capitale di Barcellona, ​​o la tua grande squadra di calcio F.C Barcellona, ​​la Sagrada Familia, tra gli altri. Barcellona (Bcn) è molto di più, oltre ad essere la grande capitale della Catalogna, hai 3 città più Girona, Lleida e Tarragona che compongono questo piccolo paese chiamato Catalogna. Quello che ti serve per scoprire la Catalogna, Barcellona, ​​Girona, Lleida e Tarragona, ci sono molte cose. Ecco perché ti metto alcuni video da diverse parti della Catalogna nel prossimo, ma non sono video, sono alcuni rapporti fatti per Televisió de Catalunya (TV3), dove qualche tempo fa hanno fatto alcuni programmi, dando Per conoscere le terre della Catalogna per persone provenienti da tutto il mondo. Le persone che sono venute qui sono state impressionate dalla Catalogna, dove hanno visitato cose incredibili … Volete sapere come hanno vissuto questa esperienza … Dovreste essere i benvenuti in Catalunya Experience.

LINKS CATALUNYA EXPERIENCE:

1º  https://www.youtube.com/watch?v=xSG210dbtuQ

2º https://www.youtube.com/watch?v=Go9dt8VZbOE

3º https://www.youtube.com/watch?v=mGk6erwK0kk

catalunya-senyera

 

 

 

 

 

 

 

Publicat dins de Sin categoría

2017, ULTIMS 4 MESOS D’AQUEST ANY

CATALÀ

Molt bona tarda a tots vosaltres, seguidores i seguidors d’aquest blog, el Lleureioci. Estem a punt d’acabar aquest any 2017, per alguns poden ser un gran any per altres el pitjor… Per a Catalunya, ha sigut un dels millors i molt intensos, pero encara aixis, l’historia de Catalunya, no ha acabat. Ens volien fora de la Comunitat Europea (C.E), i d’altres llocs, pero encara aixis, no ho estant aconseguint pas, potser ho estat errant una rera altre. No volen que traspassem barreres i no poden i no podran. Els hi fa rabia i se la tindran que aguantar. Ens volen fer desapareixer i no poden….potser algun dia de l’endema desapareixerant uns altres que a dia d’avui encara no s’han enterat del cas si es que s’enterent, clar. Nomes han fet tonteries per a res, i han perdut i encara aixis continuen… poden tenir futur en les seves futures iniciatives…, veien tot el que han fet fins ara, que res els hi ha sortit bé.Bé, a continuacio us passare un video d’un resum d’aquests 4 ultims mesos d’aquest any 2017, l’evolucio de tot el proces català, amb totes les parafarnalies dels que han impedit fer-ho i que no els ha resultat i han quedat retratats a tot el mon. Pero a dia d’avui amb tot aixo que han  fet…. No es res per a ells i continuen amb noves propostes de destruccio masiva. S’ensortirant amb les seves noves propostes….??? Vist fins ara la seva estrategia…. Els deixarem seguir fent  de les seves…que no van en lloc. Fins la propera seguidores i seguidors d’aquest blog Lleureioci. Bon any 2018 a tots vosaltres.

ENGLISH

Very good afternoon to all of you, followers and followers of this blog, the Lleureioci. We are about to end this year 2017, for some it can be a great year for others the worst … For Catalonia, it has been one of the best and most intense, but even so, the history of Catalonia has not ended . They wanted us outside of the European Community (C.E), and elsewhere, but even so, as we are not getting it done, we might have been wandering one after another. They do not want us to cross barriers and they can not and will not be able to. They become angry and they will have to endure it. They want to make us disappear and they can not … maybe someday in the end, others disappear that today they have not yet learned about the case if it is to be understood, of course. They have made nonsense for nothing, and they are lost and still they continue … they can have a future in their future initiatives …, they saw everything they had done so far, that nothing has left them well. Well, at Then you will have a video of a summary of these last 4 months of 2017, the evolution of the whole Catalan process, with all the paraphernalia of those who have prevented it from doing so and that has not been and have been left portrayed all over the world. But to this day with all this they have done … There is nothing for them and they continue with new proposals of massive destruction. Being honored with his new proposals …. ??? See up to now its strategy … We will let them continue to do their … they do not go in place. Up to the next followers and followers of this blog Lleureioci. Good year 2018 to all of you.

FRANCE

Très bon après-midi à vous tous, adeptes et adeptes de ce blog, les Lleureioci. Nous sommes sur le point de terminer cette année 2017, pour certains cela peut être une grande année pour les autres le pire … Pour la Catalogne, il a été l’un des meilleurs et des plus intenses, mais même ainsi, l’histoire de la Catalogne n’est pas terminée . Ils voulaient nous en dehors de la Communauté européenne (CE), et ailleurs, mais même ainsi, comme nous ne le faisons pas, nous aurions pu errer l’un après l’autre. Ils ne veulent pas que nous traversions des barrières et ils ne peuvent pas et ne pourront pas. Ils deviennent fâchés et ils devront le supporter. Ils veulent nous faire disparaître et ils ne peuvent pas … peut-être un jour à la fin, d’autres disparaissent qu’aujourd’hui ils n’ont pas encore appris le cas si cela doit être compris, bien sûr. Ils ont fait des bêtises pour rien, et ils sont perdus et pourtant ils continuent … ils peuvent avoir un avenir dans leurs futures initiatives …, ils ont vu tout ce qu’ils avaient fait jusqu’à présent, que rien ne leur a laissé bien. Ensuite, vous aurez une vidéo d’un résumé de ces 4 derniers mois de 2017, l’évolution de l’ensemble du processus catalan, avec tout l’attirail de ceux qui l’ont empêché de le faire et qui n’a pas été et n’a pas été laissé représenté dans le monde entier. Mais à ce jour, avec tout ce qu’ils ont fait … Il n’y a rien pour eux et ils continuent avec de nouvelles propositions de destruction massive. Etre honoré avec ses nouvelles propositions …. ??? Voir jusqu’à maintenant sa stratégie … Nous allons les laisser continuer à faire leur … ils ne vont pas en place. Aux prochains suiveurs et adeptes de ce blog Lleureioci. Bonne année 2018 à vous tous.

GERMANY

Sehr guter Nachmittag an euch alle, Follower und Follower dieses Blogs, die Lleureioci. Wir sind im Begriff, dieses Jahr 2017 zu beenden, für einige kann es ein großes Jahr für andere das schlechteste sein … Für Katalonien war es einer der besten und intensivsten, aber dennoch ist die Geschichte von Katalonien nicht geendet . Sie wollten uns außerhalb der Europäischen Gemeinschaft (C.E.) und anderswo, aber trotzdem, da wir es nicht schaffen, wären wir vielleicht nacheinander umhergewandert. Sie wollen nicht, dass wir Barrieren überschreiten und sie können und werden es nicht können. Sie werden wütend und müssen es ertragen. Sie wollen uns verschwinden lassen und sie können nicht … vielleicht eines Tages verschwinden am Ende andere, die sie heute noch nicht über den Fall erfahren haben, wenn er natürlich verstanden werden soll. Sie haben Unsinn umsonst gemacht, und sie sind verloren und trotzdem machen sie weiter … sie können eine Zukunft in ihren zukünftigen Initiativen haben …, sie haben alles gesehen, was sie bisher gemacht haben, dass nichts sie gut verlassen hat Dann werden Sie ein Video von einer Zusammenfassung dieser letzten 4 Monate von 2017 haben, die Entwicklung des gesamten katalanischen Prozesses, mit all den Utensilien derer, die es verhindert haben und die nicht und noch nicht verlassen wurden porträtiert auf der ganzen Welt. Aber bis heute haben sie mit all dem getan … Es gibt nichts für sie und sie fahren mit neuen Vorschlägen für massive Zerstörung fort. Mit seinen neuen Vorschlägen geehrt zu werden …. ??? Sehen Sie bis jetzt seine Strategie … Wir werden sie weiter machen lassen … sie gehen nicht an Ort und Stelle. Bis zu den nächsten Followern und Followern dieses Blogs Lleureioci. Gutes Jahr 2018 an euch alle.

PORTOGUESE

Muito boa tarde para todos vocês, seguidores e seguidores deste blog, o Lleureioci. Estamos prestes a terminar este ano 2017, para alguns, pode ser um excelente ano para os outros o pior … Para a Catalunha, foi uma das melhores e mais intensas, mas mesmo assim, a história da Catalunha não terminou . Eles nos queriam fora da Comunidade Européia (C.E) e em outros lugares, mas mesmo assim, como não estamos fazendo isso, talvez estivéssemos vagando um após o outro. Eles não querem que atravessemos barreiras e não podem e não serão capazes de fazê-lo. Eles ficam com raiva e eles terão de suportá-lo. Eles querem nos fazer desaparecer e eles não podem … talvez algum dia no final, outros desapareçam que hoje eles ainda não aprenderam sobre o caso se quiserem ser entendidos, é claro. Eles fizeram absurdos por nada, e eles estão perdidos e ainda assim eles continuam … eles podem ter um futuro em suas futuras iniciativas …, eles viram tudo o que fizeram até agora, que nada os deixou bem. Bem, em Então, você terá um vídeo de um resumo destes últimos 4 meses de 2017, a evolução de todo o processo catalão, com todos os parafarnals que os impediram de fazer e que não foi e foi deixado retratados em todo o mundo. Mas até hoje, com tudo isso, eles fizeram … Não há nada para eles e continuam com novas propostas de destruição maciça. Sendo homenageado com suas novas propostas … ??? Veja até agora a sua estratégia … Vamos deixá-los continuar a fazer o seu … eles não vão no lugar. Até os próximos seguidores e seguidores deste blog Lleureioci. Bom ano de 2018 para todos vocês.

ITALIAN

Molto buon pomeriggio a tutti voi, seguaci e seguaci di questo blog, i Lleureioci. Stiamo per terminare quest’anno 2017, per alcuni può essere un anno eccezionale per gli altri il peggio … Per la Catalogna, è stato uno dei migliori e più intensi, ma anche così, la storia della Catalogna non è finita . Ci volevano fuori dalla Comunità Europea (C.E), e altrove, ma anche così, dato che non lo stiamo facendo, potremmo aver vagato uno dopo l’altro. Non vogliono che attraversiamo barriere e non possono e non saranno in grado di farlo. Si arrabbiano e dovranno sopportarlo. Vogliono farci sparire e loro non possono … forse un giorno alla fine, altri scompariranno che oggi non hanno ancora imparato a conoscere il caso se è da intendersi, ovviamente. Hanno fatto sciocchezze per niente, e sono persi e continuano ancora … possono avere un futuro nelle loro future iniziative …, hanno visto tutto ciò che hanno fatto finora, che nulla li ha lasciati bene. Poi avrai un video di un riassunto di questi ultimi 4 mesi del 2017, l’evoluzione dell’intero processo catalano, con tutto l’armamentario di coloro che hanno impedito di farlo e che non è stato e sono stati lasciati ritratta in tutto il mondo. Ma fino ad oggi con tutto ciò che hanno fatto … Non c’è niente per loro e continuano con nuove proposte di distruzione massiccia. Essere onorato con le sue nuove proposte …. ??? Vedi fino ad ora la sua strategia … Lasceremo che continuino a fare il loro … non vanno a posto. Fino ai prossimi seguaci e seguaci di questo blog Lleureioci. Buon anno 2018 a tutti voi.

LINK VIDEO, ELS FRENETICS ULTIMS 4 MESOS D’AQUEST ANY 2017(TVC):

 

 

Publicat dins de Sin categoría