1 D’OCTUBRE ’17, DATA DECISIVA (PD 1/11/17 EXTRA VIDEO)

CATALÀ

Hola molt bona tarda a tots, seguidores i seguidors d’aquest blog, el Lleureioci. Com ja sabeu, avui dia 1 d’octubre ’17, a Barcelona (bcn, Catalunya), es un dia decisiu. Es el dia perque la gent pugui expressar-se lliurement per votar en el referendum. Els catalans i catalanes, volen marxar d’un estar que no serveix de res, be heu vist ja la imatges d’aquest mati de diumenge per les demarcacions de Girona a les seus electorals… La presencia dels cossos estatals de seguretat han vingut hi han intervinguts les urnes de votacions on estaven questionades per els veins de les viles i ciutats ben d’hora. Ha sigut increible la manera en que han entrat els cossos de seguretat estatal, on han agafat la gent, tant era gent gran, com adulta i petits i els han tirat a terra o els han llançat escales avall en alguns casos. S’han vist imatges intrigants de com han actuat els cossos de seguretat estatal. Es molt penos, pero tot aixo tambe ho ha vist tot el mon i espero que ho veixi molta mes gent del mon. Poguer deixar decidir votar a la gent en un estat democratic i no han deixat fer-ho. La gent que volia votar pacificament, s’han trobat en que els cossos estatals els han agafat de males maneres, en un estil ben igual que fa 50 anys enrere. A tot aixo viscut avui, es democracia, NO… El vist avui i encara hi ha previssio de mes coses en les properes hores i dies. El mon ha de reflexionar aixo d’avui, en aquests fets. No es pot donar suport a un estat que no deixar votar a gent que no es sent d’aquesta nacio si no d’una altra. No poden mirar a un altre costat en aquests moments la ONU, les Nacions Unides o el comissionat de La Haya, el fet d’avui es molt greu. Hi ha moltes mes coses en el cas d’avui afegit d’altres dies i ja fa temps. Els catalans i catalanes diguen prou a tot aixo i s’actui des de fora ja que des de dins, fa temps que ja no els tenim en compte i el resultat d’avui 1 oc ’17, ha sigut lamentable. Amb aquests fets, s’ha guanyat amb el que voliem, ara son dies de determinacions, pero sabem que no podrem contar amb diversos partits politics estatals i es mes el segon partit politic estatal no ha actuat en un acte aixis, on son tots aquests…. a tot aixo, diguem adeu siau fins a qui hem arribat.  Sabiem que avui, 1 octubre ’17 podia passar de tot i el que hem vist, ha sigut calcat el que ens pensavem, pero la gent ha sortit al carrer pacificament i els cossos de seguretat estatal han actuat de la mateixa manera que fa 50 anys enrere. Sabem que aquesta gent sempre han estat aixis i ho serem sempre. En tot aixo, pot haber-hi repercusio a tot el mon sobre com s’ha actuat o ho deixarant passar-ho tot fins ara…. ONU, NACIONS UNIDES, EUROPA, reaccionin a tot aixo d’avui. Catalunya avui ha guanyat, i fa molt de temps que ja ha guanyat en diferents casos, diriem que podriem ser estat català fa temps, encara que alguns diuen que el d’avui es ilegal el que hem fet. No hi ha dret, en fa fastic tot aixo i mes totes aquestes representacions com ONU, LES NACIONS UNIDES I EUROPA.

ENGLISH

Hi, very good afternoon, everyone, followers and followers of this blog, the Lleureioci. As you know, nowadays, October 1, ’17, in Barcelona (BCN, Catalonia), it is a decisive day. It’s the day so people can freely express themselves to vote in the referendum. Catalans and Catalans want to leave a being that is worthless, have you seen the images of this Sunday mornings by the demarcations of Girona in their constituencies … The presence of the state security forces have come The voting ballot boxes were intervened where they were being asked about the veins of towns and cities early on. It has been incredible how the state security bodies have entered, where people have been taken, both elderly, as well as grown-ups and small, and have been thrown to the ground or have thrown them down the stairs in some cases. There have been intriguing images of how the state security bodies have acted. It’s very bad, but all this has also seen the whole world and I hope that it sees a lot more people in the world. He could let people vote in a democratic state and have not let it. The people who wanted to vote peacefully found that the state bodies have taken them in bad ways, in a style just like 50 years ago. To all this lived today, it is democracy, NO … Having seen it today and there is still more predictable things in the next hours and days. The world must reflect this today, in these facts. It is not possible to support a state that does not allow voting for people who do not feel about this nation if not another. They can not look elsewhere at this time, the UN, the United Nations or the commissioner of The Hague, the fact today is very serious. There are many more things in the case of today added from other days and for some time now. The Catalans and Catalans say enough to all this and they act from the outside because from the inside, we have not been considering them for a long time now and the result of today 1 oc ’17 has been regrettable. With these facts, it has been won with what we wanted, now it’s days of determination, but we know that we can not count on several state political parties and the second state political party has not acted in such an act, where all these are … to all this, let us say yes or no to whom we have arrived. We know that today, October 1 ’17, could happen to everything and what we have seen, what we thought was overgrown, but people have gone out on the street peacefully and the state security forces have acted the same way that 50 years ago back. We know that these people have always been this and we will always be. In all this, there can be a repercussion to the whole world about how it has been acting or letting everything happen so far … UN, UNITED NATIONS, EUROPE, react to all this today. Catalonia has won today, and for a long time it has already won in different cases, we would say that we could have been Catalan for some time now, although some say that today’s what is illegal is what we have done. There is no right, it makes all this and more of all these representations like UN, THE UNITED NATIONS AND EUROPE.

FRANCE

Bonjour, très bonne après-midi, tout le monde, les adeptes et les adeptes de ce blog, les Lleureioci. Comme vous le savez, aujourd’hui, le 1er octobre 17, à Barcelone (BCN, Catalogne), c’est une journée décisive. C’est le jour pour que les gens puissent s’exprimer librement pour voter au référendum. Les catalans et les catalans veulent quitter un être sans valeur, avez-vous vu les images de ce dimanche matin par les délimitations de Gérone dans leurs circonscriptions … La présence des forces de sécurité de l’Etat sont venues Les urnes de vote étaient intervenues là où on leur demandait au sujet des veines des villes et des villes dès le début. Il a été incroyable de voir comment les organismes de sécurité de l’État sont entrés, où les gens ont été pris, à la fois âgés, aussi bien que les adultes et les petits, et ont été jetés au sol ou les ont jetés dans les escaliers dans certains cas. Il y a eu des images intrigantes de la manière dont les organismes de sécurité de l’État ont agi. C’est très mauvais, mais tout cela a également vu le monde entier et j’espère qu’il voit beaucoup plus de gens dans le monde. Il pourrait laisser les gens voter dans un état démocratique et ne l’ont pas laissé. Les gens qui voulaient voter pacifiquement ont constaté que les organes de l’État les ont pris dans de mauvaises manières, dans un style comme il y a 50 ans. À tout cela a vécu aujourd’hui, c’est la démocratie, NON … Après l’avoir vu aujourd’hui, il y a encore des choses plus prévisibles dans les prochaines heures et jours. Le monde doit refléter cela aujourd’hui, dans ces faits. Il n’est pas possible de soutenir un état qui ne permet pas de voter pour les personnes qui ne connaissent pas cette nation sinon une autre. Ils ne peuvent pas regarder ailleurs en ce moment, l’ONU, les Nations Unies ou le commissaire de La Haye, ce qui est aujourd’hui très grave. Il y a beaucoup d’autres choses dans le cas d’aujourd’hui ajouté depuis d’autres jours et depuis quelque temps maintenant. Les catalans et les catalans en disent assez et agissent de l’extérieur parce que depuis l’intérieur, il y a longtemps que nous ne les prenons pas en compte et que le résultat d’aujourd’hui est 1”17, il a été regrettable. Avec ces faits, il a gagné avec ce que nous voulions, maintenant il s’agit de jours de détermination, mais nous savons que nous ne pouvons pas compter sur plusieurs partis politiques de l’État et que le deuxième parti politique d’état n’a pas agi dans un tel acte, où tout cela est. … à tout cela, disons oui ou non à qui nous sommes arrivés. Nous savons que, aujourd’hui, le 1er octobre 17, il pourrait arriver à tout et à ce que nous avons vu, ce que nous pensions être trop élevé, mais les gens ont quitté la rue paisiblement et les forces de sécurité de l’État ont agi de la même manière qu’il y a 50 ans de retour Nous savons que ces gens ont toujours été ce et nous serons toujours. Dans tout cela, il peut y avoir une répercussion sur le monde entier sur la manière dont il a agi ou tout ce qui se passe jusqu’à présent … ONU, UNITED NATIONS, EUROPE, réagissent à tout cela aujourd’hui. La Catalogne a gagné aujourd’hui, et depuis longtemps elle a déjà gagné dans des cas différents, on dirait que nous pourrions être catalan depuis quelque temps, bien que certains disent que ce qui est illégal est ce que nous avons fait. Il n’y a pas de droit, il fait tout cela et plus de toutes ces représentations comme ONU, NATIONS UNIES ET EUROPE.

GERMANY

Hallo, sehr guter Nachmittag, alle, Anhänger und Anhänger dieses Blogs, der Lleureioci. Wie Sie wissen, heutzutage, 1. Oktober ’17, in Barcelona (BCN, Katalonien), ist es ein entscheidender Tag. Es ist der Tag, an dem sich die Leute sich freiwillig ausdrücken können, um im Referendum zu stimmen. Katalanen und Katalanen wollen ein Wesen verlassen, das wertlos ist, haben Sie die Bilder von diesem Sonntagmorgen durch die Abgrenzungen von Girona in ihren Wahlkreisen gesehen … Die Anwesenheit der Staatssicherheitskräfte ist gekommen Die Abstimmungsstimmen wurden eingraviert, wo sie frühzeitig über die Venen der Städte und Städte gefragt wurden. Es war unglaublich, wie die staatlichen Sicherheitsorganisationen eingetreten sind, wo Menschen sowohl ältere als auch erwachsene und Kinder genommen wurden und auf den Boden geworfen wurden oder sie in einigen Fällen verkleinert haben. Es gab faszinierende Bilder, wie die Staatssicherheitsorgane gehandelt haben. Es ist sehr schlecht, aber all dies hat auch die ganze Welt gesehen und ich hoffe, dass es viel mehr Menschen in der Welt sieht. Er konnte die Leute in einem demokratischen Staat abstimmen lassen und es nicht zulassen. Die Leute, die friedlich wählen wollten, fanden heraus, dass die Staatsorgane sie in schlechten Wegen in einem Stil wie vor 50 Jahren genommen haben. Für all das lebte heute, es ist Demokratie, nein … Nachdem ich es heute gesehen und es gibt noch mehr vorhersehbare Dinge in den nächsten Stunden und Tagen. Die Welt muss dies heute in diesen Fakten widerspiegeln. Es ist nicht möglich, einen Staat zu unterstützen, der es nicht zulässt, für Leute zu sprechen, die sich nicht über diese Nation fühlen, wenn nicht ein anderer. Sie können zu dieser Zeit nicht anders aussehen, die UNO, die Vereinten Nationen oder der Kommissar von Den Haag, die Tatsache ist heute sehr ernst. Es gibt noch viele weitere Dinge im Falle von heute von anderen Tagen und für einige Zeit jetzt hinzugefügt. Die Katalanen und Katalanen sagen dazu genug und handeln von außen, denn von innen her ist es schon lange her, dass wir sie nicht berücksichtigen und das heutige Ergebnis ist 1 o”17, es war bedauerlich. Mit diesen Tatsachen ist es mit dem gewollt worden, was wir wollten, jetzt ist es Tage der Entschlossenheit, aber wir wissen, dass wir nicht auf mehrere staatspolitische Parteien zählen können und die zweite Staatspartei hat in einer solchen Handlung nicht gehandelt, wo all dies ist … zu all dem, sagen wir ja oder nein, wem wir angekommen sind. Wir wissen, dass heute, am 1. Oktober 17, alles passieren könnte und was wir gesehen haben, was wir dachten, war überwuchert, aber die Menschen haben die Straße friedlich verlassen und die Staatssicherheitskräfte haben so gehandelt wie vor 50 Jahren zurück Wir wissen, dass diese Leute immer so waren und wir werden immer sein. In all dem kann es eine Rückwirkung auf die ganze Welt geben, wie es gehandelt hat oder alles so geschehen lässt … UN, UNITED NATIONS, EUROPE, reagiert auf all das heute. Katalonien hat heute gewonnen, und für eine lange Zeit hat es bereits in verschiedenen Fällen gewonnen, würden wir sagen, dass wir katalanisch für einige Zeit jetzt gewesen sein könnten, obwohl einige sagen, dass das heutige, was ist illegal ist, was wir getan haben. Es gibt kein Recht, es macht all dies und mehr von all diesen Darstellungen wie UNO, DIE VEREINIGTEN NATIONEN UND EUROPA.

PORTOGUESE

Oi, boa tarde, todos, seguidores e seguidores deste blog, o Lleureioci. Como você sabe, hoje em dia, 1 de outubro de 17, em Barcelona (BCN, Catalunha), é um dia decisivo. É o dia para que as pessoas possam se expressar livremente para votar no referendo. Catalães e catalães querem deixar um ser que não vale a pena, você viu as imagens desta manhã de domingo pelas demarcações de Girona em seus círculos eleitorais … A presença das forças de segurança do estado veio As urnas de votação foram interpostas onde foram perguntadas sobre as veias das cidades e cidades no início. Tem sido incrível como os órgãos de segurança do estado entraram, onde as pessoas foram levadas, tanto idosas como adultos e pequenas, e foram jogadas no chão ou as derrubaram em alguns casos. Houve imagens intrigantes de como os órgãos de segurança do estado agiram. É muito ruim, mas tudo isso também viu o mundo inteiro e espero que veja muito mais pessoas no mundo. Ele poderia deixar as pessoas votarem em um estado democrático e não deixaram isso. As pessoas que queriam votar pacificamente descobriram que os órgãos do estado os levaram de maneiras ruins, em um estilo como há 50 anos atrás. Para tudo isso, viveu hoje, é democracia, NÃO … Tendo visto isso hoje e ainda há coisas mais previsíveis nas próximas horas e dias. O mundo deve refletir isso hoje, nesses fatos. Não é possível suportar um estado que não permite votar para pessoas que não conhecem esta nação, senão outras. Eles não podem procurar em outro lugar neste momento, a ONU, as Nações Unidas ou o comissário de Haia, o fato de hoje é muito sério. Há muitas coisas mais no caso de hoje adicionado de outros dias e por algum tempo agora. Os catalães e os catalães dizem o suficiente para tudo isso e eles agem de fora porque, por dentro, não os consideramos há muito tempo e o resultado de hoje 1 de 17 foi lamentável. Com esses fatos, ganhou com o que queríamos, agora são dias de determinação, mas sabemos que não podemos contar com vários partidos políticos estaduais e o segundo partido político estadual não atuou em tal ato, onde tudo isso é … para tudo isso, digamos sim ou não a quem chegamos. Sabemos que hoje, 1 de outubro de 17, poderia acontecer com tudo e o que vimos, o que pensávamos que estava superado, mas as pessoas deixaram a rua de forma pacífica e as forças de segurança do estado agiram da mesma forma que há 50 anos de volta Sabemos que essas pessoas sempre foram assim e sempre seremos. Em tudo isso, pode haver uma repercussão para o mundo inteiro sobre como tem atuado ou deixando tudo acontecer até agora … ONU, UNITED NATIONS, EUROPA, reagem a tudo isso hoje. A Catalunha ganhou hoje, e por um longo tempo já ganhou em diferentes casos, diriamos que poderíamos ter sido catalães há algum tempo, embora alguns digam que hoje o que é ilegal é o que fizemos. Não há direito, faz tudo isso e mais de todas essas representações como UN, UNITED NATIONS AND EUROPE.

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio, tutti, seguaci e seguaci di questo blog, i Lleureioci. Come sapete, oggi, il 1 ° ottobre ’17, a Barcellona (BCN, Catalogna), è un giorno decisivo. È il giorno in cui le persone possono esprimersi liberamente per votare nel referendum. I catalani vogliono essere da una non inutile né hanno già visto le foto di questa Domenica mattina per le demarcazioni di Girona per la sua elezione … La presenza di corpi di sicurezza dello Stato sono stati Le scatole di voto sono state intervistate, dove sono state prese in anticipo sulle vene delle città. E ‘stato incredibile il modo in cui sono entrati nel stato di polizia, dove le persone hanno preso entrambi erano anziani, e bambini e adulti e hanno gettato a terra o hanno gettato giù per le scale, in alcuni casi. Ci sono state immagini intriganti di come gli enti di sicurezza dello stato hanno agito. È molto brutto, ma tutto questo ha visto anche tutto il mondo e spero che veda molte altre persone nel mondo. Poteva lasciare che la gente votasse in uno stato democratico e non lo abbia lasciato. Le persone che hanno voluto votare pacificamente hanno scoperto che gli enti statali li hanno portati in cattive condizioni, in uno stile proprio come 50 anni fa. A tutto ciò vissuto oggi è la democrazia, NO … Dopo averlo visto oggi e ci sono ancora cose più prevedibili nelle prossime ore e giorni. Il mondo deve riflettere oggi, in questi fatti. Non è possibile sostenere uno stato che non permetta di votare persone che non si sentono di questa nazione se non di un’altra. Non possono guardare altrove in questo momento, l’ONU, le Nazioni Unite o il commissario dell’Aia, il fatto che oggi è molto grave. Ci sono molte altre cose nel caso di oggi aggiunto da altri giorni e da qualche tempo. Catalani abbastanza per dire loro tutto quello che e agire dall’esterno come dall’interno, da molto tempo non considerano più il risultato di oggi e uno oc ’17, è stato deplorevole. Con questi fatti, ha guadagnato quello che voleva, tali determinazioni sono giorni, ma sappiamo che non possiamo contare su partiti politici e partito politico nazionale è il secondo mese lo Stato non ha agito in un evento come questo, dove sono tutti questi … a tutto questo, diciamo sì o no a chi siamo arrivati. Sapevamo che oggi, 1 ottobre ’17 potrebbe accadere e quello che abbiamo visto, è stata tracciata quello che abbiamo pensato, ma la gente ha preso per le strade pacificamente e le forze di sicurezza dello Stato hanno agito nello stesso modo di 50 anni fa fa. Sappiamo che queste persone sono sempre state questo e saremo sempre. In tutto questo, può esserci una ripercussione sul mondo intero su come sta facendo o lasciando che tutto finisca … UN, NAZIONI UNITE, EUROPA, rispondono a tutto questo oggi. Catalogna ha vinto oggi e da tempo ha già vinto diversi casi dicono che il catalano potrebbe essere stato a lungo, anche se alcuni dicono che oggi abbiamo fatto è illegale. Non c’è diritto, fa tutto questo e soprattutto queste rappresentazioni come l’ONU, le Nazioni Unite e l’Europa.

LINK VIDEO EN DIRECTE 3/24 CANAL NOTICIES TELEVISIÓ DE CATALUNYA (TV3):

http://www.ccma.cat/tv3/directe/tv3/

PD 1 – 11 – 2017: LINK VIDEO SOS CATALONIA (SPOT OMNIUM CULTURAL):

 + 2º VIDEO  12/11/17, LINK:

 

 

Anuncis
Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

CATALUNYA, UN NOU PAIS DEMOCRATIC

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, senyores i senyors. M’adreço a tots vosaltres amb un nou escrit, ja que estem en una situacio fora d’ordre, segons uns diuen. No ho semble, perque tot aixo s’ho han muntat ells solets. Ja fa temps que hi anaven al darrere i ara l’han feta grossa. Era d’esperar, perque quant aparagues la data limit, es tenia una intuicio que alguna cosa farien i l’han fet en varies ocasions. Tot el mon ha vist que esta passant ara mateix a Barcelona i fa un mes  mes o menys tambe. Nomes volen votar, per decidir el nostre futur català, pero no ens deixen votar. Diuen que en el pais que estem, es un pais lliure i democratic, aixo no es veritat, ara mateix, la situacio que tenim, es el mateix de fa 50 anys enrere. Aquesta setmana, dimarts, varen entrar a l’ajuntament de Girona la policia estatal, dimcres varen visitar Barcelona (Bcn) la Generalitat, ara tenen intervinguda la Generalitat. Avui dissabte intenten intervenir la policia catalana, els Mossos d’Esquadra. Estem a 8 dies del dia del Referendum, durant aquests dies, poden passar moltes coses, son capaços de tot i mes. ser que molts de vosaltres esteu pendents del que passa a Barcelona. Tot el mon mira el que pot arribar a fer l’estat estatal. Ja sabeu que aquest estat central, es unic al mon (quasibe) per la gran corrupcio que te al darrere, pero ningu fa res per fer-ho fora. Hi ha la comunitat europea, que fa veure que ho esta mirant i no ho mira, si no mirem el cas dels refugiats de Siria que varen venir a Europa, els varen fer passejar per tots els paisos passant grans climes freds gelids, on hi anaven grans families amb petits i grans membres i molts d’ells no varen arribar a desti i Europa no va fer res. Ara amb el cas que esta passant a Barcelona (Catalunya) semble que tampoc ho volen veure. Si les coses no canvien gaire, els catalans  tenen al davant una setmana que es fara eterna, ja que si ara han intervingut la Generalitat els seus comptes i la seva policia i potser aviat tambe els mitjans publics catalans. Tot es possible. Si fan tot aixo, abans, una persona amb seny, no ho faria i miraria primer el que te ell mateix per mirar, una llarga llista de bruticia corrupcional, pero com no te ni dos dits de front, es millor analitzar als que li cau mes malament i esta fent tot de revoltes inultils enllocs on no hem fet mai cap cosa negligent. Tambe, els mitjans de comunicacio estatals estan manipulats oferint coses que no son. La premsa estatal no es de fiar i ara mateix, mes d’un s’ho deu estar passant molt be. El poble català esta sortint al carrer i sortira mes, pacificament, no com altres que nomes volen que aixi aldarulls i enfrontaments i nomes publiquen els aldarulls a la premsa i nomes volen passar aixo a la resta del mon. No es aixo que s’ha de veure. S’esta revent molt de suport des de molts llocs, i esta molt be, trobo que la ciutat de Madrid a sortit al carrer a manifestarse a favor del poble catala (dimecres passat) i quant es va acabar la manifestacio pacifica a la puerta del sol, la policia va fer servir l’us violent per desallotjar la plaça. Cosa que no es va veure gaire per TV. Be, ara, el poble catala estem a l’espera del proper dia 1 octubre ’17. Ens preguntem, en un pais democratic amb la situacio d’ara mateix, ens deixeran votar en el referendum, o no….. Be, amics i amigues de tot el mon, tal com esta la situacio en que vivim a Catalunya, en les properes hores o dies, poden passar moltes coses, pero ara mateix no sabem com vindran pero, s’ha d’estar atents ja que des de centre faran tot l’ho possible i encara mes si no tenen ni dos dits de front tot el grup. us posare links per seguir la situacio catalana, ara mes que mai, Barcelona, Catalunya un possible pais, si ens deixen, podra exercir amb pau. Ciutadanes i ciutadans de tot el mon, feu costat el poble catala, ara mes que mai, moltes gracies. (Potser aquest espai potser tancat en les properes hores, ja que estant tancant tot el que tracti sobre el referendum i l’estat catala i hem pregunto is en ves de tancar aquestes pagines, tindrien que tancar tots els mitjants de comunicacio estatal i no ho fan, es una vergonya i un fastic).

ENGLISH

Hi, very good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. I address all of you with a new writing, as we are in a situation that is out of order, according to some. I do not think so, because all this has been assembled by them soletas. It’s been a long time since they went back and now they’ve done it big. It was to be expected, because as soon as you look at the deadline, there was an intuition that something would do and have done it on several occasions. The whole world has seen that it is happening right now in Barcelona and a month or so also. They only want to vote, to decide our future Catalan, but do not let us vote. They say that in the country we are, it is a free and democratic country, this is not true, right now, the situation we have is the same for 50 years ago. This week, on Tuesday, the state police were entering the city council of Girona, dimcres visited Barcelona (Bcn) the Generalitat, now the Generalitat has intervened. Today Saturday they try to intervene the Catalan police, the Mossos d’Esquadra. We are 8 days after the referendum, during these days, many things can happen, they are capable of everything and month. Be that many of you are aware of what is happening in Barcelona. The whole world looks at what the state state can do. You know that this central state is unique to the world (quasibé) because of the great corruption behind you, but nobody does anything to do it outside. There is the European community, which shows that it is watching it and does not look at it, if we do not look at the case of Syrian refugees who came to Europe, they would take a walk in all the countries, going through cool cold ice climates, where they were going Large families with small and large members and many of them did not arrive at destiny and Europe did nothing. Now with the case that it is happening in Barcelona (Catalonia) it seems that they do not want to see either. If things do not change much, the Catalans are facing a week that will be eternal, since if the Generalitat has now intervened in the accounts and their police and perhaps also the Catalan public media. Everything is possible. If you do all this, before, a person with good sense, I would not do it and I would first see what he himself looks at, a long list of corrupt dirt, but since he does not have two fingers in front, it is best to analyze who falls Most wrong and he is doing everything with intact riots where we have never done anything negligent. Also, the state media are manipulated by offering things that are not. The state press is not trustworthy and right now, but one should be spending a lot of money. The Catalan people are coming out on the street and will come out more, peacefully, not like others who only want to get upset and confrontations and only publish the rumors to the press and only want to spend this in the rest of the world. This is not what you should see. He has received a lot of support from many places, and this is very good, I find that the city of Madrid has left the streets to manifest itself in favor of the Catalan people (last Wednesday) and how soon the peaceful demonstration at the door of the Sun, the police used the violent use to evacuate the square. Something that was not seen much on TV. Be, now, the Catalan people are waiting for the next day October 1 ’17. We ask ourselves, in a democratic country with the situation right now, we will be able to vote in the referendum, or not … Be, friends from all over the world, as is the situation in which we live in Catalonia, In the next few hours or days, many things can happen, but right now we do not know how they will come from, but you should be aware that from the center they will do everything possible and even more if they do not have two fingers in front the whole group. You will find links to follow the Catalan situation, now more than ever, Barcelona, ​​Catalonia a possible country, if you leave us, you can exercise peacefully. Citizens and citizens around the world, take the Catalan people together, now more than ever, thank you very much. (Perhaps this space may be closed in the next few hours, as it is closing everything about the referendum and the Catalan state and we have asked it is in the process of closing these pages, they would have to close all the means of state communication and do not fan, it’s a shame and a disgust).

FRANCE

Bonjour, bon après-midi à vous tous, mesdames et messieurs. Je m’adresse à vous tous avec une nouvelle écriture, car nous sommes dans une situation qui n’est pas conforme, selon certains. Je ne le pense pas, parce que tout cela a été assemblé par eux. Il y a longtemps qu’ils sont retournés et maintenant ils l’ont fait grand. Il était à prévoir, car dès que vous regardez le délai, il y avait une intuition que quelque chose le ferait et l’aurait fait à plusieurs reprises. Le monde entier a vu que cela se passe actuellement à Barcelone et un mois environ. Ils veulent seulement voter, décider de notre futur catalan, mais ne pas nous laisser voter. Ils disent que dans le pays où nous sommes, c’est un pays libre et démocratique, ce n’est pas vrai, en ce moment, la situation que nous avons est la même il y a 50 ans. Cette semaine, mardi, la police d’état entrait dans le conseil municipal de Gérone, dimcres a visité la Generalitat de Barcelone (Bcn), maintenant la Generalitat est intervenue. Aujourd’hui, ils essaient d’intervenir la police catalane, les Mossos d’Esquadra. Nous sommes 8 jours après le référendum, ces jours-ci, beaucoup de choses peuvent se produire, elles sont capables de tout et de mois. Que beaucoup d’entre vous connaissent ce qui se passe à Barcelone. Le monde entier regarde ce que l’État peut faire. Vous savez que cet état central est unique au monde (quasibé) en raison de la grande corruption derrière vous, mais personne ne fait quoi que ce soit à l’extérieur. Il y a la communauté européenne, qui montre qu’elle la regarde et ne la regarde pas, si nous ne regardons pas le cas des réfugiés syriens qui venaient en Europe, ils se promenaient dans tous les pays, traversaient des climats de glace froide et froide, où ils allaient Les grandes familles avec de petits et grands membres et beaucoup d’entre eux n’arrivaient pas au destin et l’Europe ne faisait rien. Maintenant, avec le cas où il se passe à Barcelone (Catalogne), il semble qu’ils ne veulent pas voir non plus. Si les choses ne changent pas beaucoup, les Catalans font face à une semaine qui sera éternelle, car si la Generalitat est intervenue dans leurs comptes, leur police et peut-être aussi dans les médias publics catalans. Tout est possible. Si vous faites tout cela, auparavant, une personne de bon sens, je ne le ferais pas et je verrais tout d’abord ce qu’il regarde lui-même, une longue liste de saleté corrompue, mais comme il n’a pas deux doigts au devant, il est préférable d’analyser qui tombe Le plus faux et il fait tout avec des émeutes intactes où nous n’avons jamais fait de négligence. En outre, les médias d’état sont manipulés en offrant des choses qui ne le sont pas. La presse d’État n’est pas digne de confiance et maintenant, mais on devrait dépenser beaucoup d’argent. Les gens catalans sortent dans la rue et sortiront plus paisiblement, pas comme les autres qui ne veulent que se fâcher et affronter et publier les rumeurs à la presse et ne veulent que passer cela dans le reste du monde. Ce n’est pas ce que vous devriez voir. Il a reçu beaucoup de soutien de nombreux endroits, et c’est très bien, je trouve que la ville de Madrid a quitté les rues pour se manifester en faveur du peuple catalan (mercredi dernier) et à quelle date la protestation pacifique a été terminée à la porte de la ville. Soleil, la police a utilisé l’usage violent pour évacuer la place. Quelque chose qui n’a pas été vu à la télé. Soit, le peuple catalan attend le lendemain 1er octobre 17. Nous nous demandons, dans un pays démocratique avec la situation en ce moment, nous pourrons voter au référendum, ou non … Sois amis de partout dans le monde, comme c’est le cas dans lequel nous vivons en Catalogne, Au cours des prochaines heures ou des jours, beaucoup de choses peuvent se produire, mais en ce moment, nous ne savons pas comment elles vont venir, mais vous devez savoir que du centre elles feront tout leur possible et encore plus si elles n’ont pas deux doigts devant l’ensemble du groupe. Vous trouverez des liens pour suivre la situation catalane, plus que jamais, Barcelone, Catalogne, un pays possible, si vous nous quittez, vous pouvez exercer de manière pacifique. Citoyens et citoyens du monde entier, rassemblez le peuple catalan, maintenant plus que jamais, merci beaucoup. (Peut-être que cet espace pourrait être fermé au cours des prochaines heures, puisqu’il ferme tout sur le référendum et l’état catalan et nous avons demandé qu’il soit en train de fermer ces pages, ils devraient fermer tous les moyens de communication de l’Etat et ne pas fan, c’est une honte et un dégoût).

GERMANY

Hallo, sehr guter Nachmittag zu euch allen, meine Damen und Herren. Ich rufe euch alle mit einem neuen Schreiben an, da wir in einer Situation sind, die nicht in Ordnung ist, nach einigen. Ich glaube nicht, denn all dies wurde von ihnen soletas versammelt. Es ist schon lange her, dass sie zurückgegangen sind und jetzt haben sie es groß gemacht. Es war zu erwarten, denn sobald man sich die Frist ansieht, gab es eine Intuition, dass etwas mehr tun und es bei mehreren Gelegenheiten getan hätte. Die ganze Welt hat gesehen, dass es gerade in Barcelona und einem Monat oder so auch passiert. Sie wollen nur wählen, um unsere Zukunft Katalanisch zu entscheiden, aber lassen Sie uns nicht abstimmen. Sie sagen, dass im Land wir sind, es ist ein freies und demokratisches Land, das ist nicht wahr, gerade jetzt ist die Situation, die wir haben, dasselbe seit 50 Jahren. Diese Woche, am Dienstag, trat die Staatspolizei in den Stadtrat von Girona ein, Dimcres besuchte Barcelona (Bcn) die Generalitat, jetzt hat die Generalitat interveniert. Heute Samstag versuchen sie, die katalanische Polizei, die Mossos d’Esquadra, zu intervenieren. Wir sind 8 Tage nach dem Referendum, während dieser Tage können viele Dinge passieren, sie sind fähig zu alles und Monat. Sei, dass viele von euch wissen, was in Barcelona passiert ist. Die ganze Welt sieht an, was der Staatsstaat tun kann. Sie wissen, dass dieser Zentralstaat für die Welt einzigartig ist (Quasibé) wegen der großen Korruption hinter Ihnen, aber niemand tut etwas, um es draußen zu tun. Es gibt die europäische Gemeinschaft, die zeigt, dass sie zusieht und sieht es nicht an, wenn wir nicht auf den Fall von syrischen Flüchtlingen schauen, die nach Europa gekommen sind, würden sie einen Spaziergang in allen Ländern machen, indem sie durch kalte, kalte Eisklima gehen, wo sie hin wollten Große Familien mit kleinen und großen Mitgliedern und viele von ihnen kamen nicht zum Schicksal und Europa tat nichts. Jetzt mit dem Fall, dass es in Barcelona (Katalonien) passiert ist, scheint es, dass sie auch nicht sehen wollen. Wenn sich die Dinge nicht viel ändern, stehen die Katalanen vor einer Woche, die ewig sein wird, denn wenn die Generalitat nun in ihre Konten und ihre Polizei und vielleicht auch in die katalanischen öffentlichen Medien eingreift. Alles ist möglich Wenn du das alles machst, dann habe ich es mit einem guten Sinn nicht getan und würde zuerst mal sehen, was er selbst sieht, eine lange Liste von korruptem Schmutz, aber da er nicht zwei Finger vor sich hat, ist es am besten, diejenigen zu analysieren, die zu ihm fallen Die meisten Unrecht und er tut alles mit intakten Aufständen, wo wir noch nie etwas fahrlässiges getan haben. Auch die staatlichen Medien werden manipuliert, indem sie Dinge anbieten, die nicht sind. Die staatliche Presse ist nicht vertrauenswürdig und jetzt, aber man sollte viel Geld ausgeben. Die katalanischen Leute gehen aus und gehen mehr, friedlich, nicht wie andere, die nur aufregen und Konfrontationen und nur veröffentlichen die Gerüchte an die Presse und wollen nur, um dies in den Rest der Welt zu verbringen. Das ist nicht das, was du sehen solltest. Er hat viel Unterstützung von vielen Orten bekommen, und das ist sehr gut, ich finde, dass die Stadt Madrid die Straßen verlassen hat, um sich für das katalanische Volk (letzter Mittwoch) zu manifestieren und wie schnell der friedliche Protest vor der Tür der Stadt war. Sonne, die Polizei benutzte die heftige Verwendung, um den Platz zu evakuieren. Etwas, das nicht viel im Fernsehen gesehen wurde. Sei jetzt, die katalanischen Leute warten auf den nächsten Tag 1. Oktober 17. Wir fragen uns, in einem demokratischen Land mit der Situation im Moment können wir im Referendum abstimmen, oder nicht … Seien Sie, Freunde aus der ganzen Welt, wie die Situation, in der wir in Katalonien leben, In den nächsten Stunden oder Tagen können viele Dinge passieren, aber jetzt wissen wir nicht, wie sie kommen werden, aber man sollte sich bewusst sein, dass sie von der Mitte alles möglich machen und noch mehr, wenn sie nicht zwei Finger haben die ganze gruppe Sie finden Links, um die katalanische Situation zu folgen, jetzt mehr denn je, Barcelona, ​​Katalonien ein mögliches Land, wenn Sie uns verlassen, können Sie friedlich ausüben. Bürger und Bürger auf der ganzen Welt, nehmen Sie das katalanische Volk zusammen, jetzt mehr denn je, vielen Dank. (Vielleicht kann dieser Raum in den nächsten Stunden geschlossen werden, da er alles über das Referendum und den katalanischen Staat schließt und wir gefragt haben, dass es in diesem Prozess ist, diese Seiten zu schließen, müssten sie alle Mittel der staatlichen Kommunikation schließen und nicht Fan, es ist eine Schande und ein Ekel).

PORTOGUESE

Oi, boa tarde a todos vocês, senhoras e senhores. Eu abordo todos vocês com uma nova escrita, pois estamos em uma situação que está fora de ordem, de acordo com alguns. Eu não penso assim, porque tudo isso foi montado por eles soletas. Faz muito tempo que eles voltaram e agora o fizeram grande. Era de se esperar, porque assim que você olha o prazo, havia uma intuição de que algo faria e fizera em várias ocasiões. O mundo inteiro viu que está acontecendo agora em Barcelona e um mês ou mais também. Eles só querem votar, decidir o nosso futuro catalão, mas não nos deixe votar. Eles dizem que no país que somos, é um país livre e democrático, isso não é verdade, agora mesmo, a situação que temos é a mesma há 50 anos. Esta semana, na terça-feira, a polícia estadual estava entrando no município de Girona, dimcres visitou a Generalitat de Barcelona (Bcn), agora a Generalitat interveio. Hoje, eles tentam intervir na polícia catalã, os Mossos d’Esquadra. Estamos 8 dias após o referendo, durante esses dias, muitas coisas podem acontecer, são capazes de tudo e mês. Seja que muitos de vocês estejam cientes do que está acontecendo em Barcelona. O mundo inteiro examina o que o estado estadual pode fazer. Você sabe que este estado central é exclusivo do mundo (quasibé) por causa da grande corrupção atrás de você, mas ninguém faz nada para fazer isso fora. Existe a comunidade européia, que mostra que está observando e não a olha, se não olharmos para o caso de refugiados sírios que vieram para a Europa, eles iriam caminhar em todos os países, passando por climas gelados e gelados, para onde iam Grandes famílias com membros pequenos e grandes e muitos deles não chegaram ao destino e a Europa não fez nada. Agora, com o caso de que esteja acontecendo em Barcelona (Catalunha), parece que eles também não querem ver. Se as coisas não mudam muito, os catalães estão enfrentando uma semana que será eterna, pois se a Generalitat já interveio em suas contas e sua polícia e talvez também na mídia pública catalã. Tudo é possível. Se você fizer tudo isso, antes, uma pessoa com bom senso, eu não faria isso e eu primeiro veria o que ele mesmo deveria olhar, uma longa lista de sujeira corrupta, mas como ele não tem dois dedos na frente, é melhor analisar aqueles que se deparam com ele Muito errado e ele está fazendo tudo com revoltas intactas, onde nunca fizemos nada de negligente. Além disso, a mídia estatal é manipulada oferecendo coisas que não são. A imprensa estatal não é confiável e agora mesmo, mas deveria gastar muito dinheiro. O povo catalão está saindo na rua e vai sair mais, pacificamente, não como outros que só querem ficar chateados e confrontam e apenas publicam rumores para a imprensa e querem apenas gastar isso no resto do mundo. Este não é o que você deve ver. Ele recebeu muito apoio de muitos lugares, e isso é muito bom, acho que a cidade de Madrid deixou as ruas para manifestar-se em favor do povo catalão (quarta-feira passada) e quanto tempo o protesto pacífico terminou na porta da cidade. Dom, a polícia usou o uso violento para evacuar a praça. Algo que não foi visto muito na TV. Seja, agora, o povo catalão está aguardando no dia seguinte 1 de outubro de 17. Nos perguntamos, num país democrático com a situação no momento, poderemos votar no referendo, ou não … Seja, amigos de todo o mundo, como é a situação em que vivemos na Catalunha, Nas próximas horas ou dias, muitas coisas podem acontecer, mas agora não sabemos como elas virão, mas você deve estar ciente de que, do centro, fará todo o possível e ainda mais se não tiverem dois dedos na frente o grupo inteiro. Você encontrará links para seguir a situação catalã, agora mais do que nunca, Barcelona, ​​Catalunha, um país possível, se eles nos deixarem, você pode exercer pacificamente. Cidadãos e cidadãos de todo o mundo, junte o povo catalão, agora mais do que nunca, muito obrigado. (Talvez este espaço possa ser fechado nas próximas horas, pois está fechando tudo sobre o referendo e o Estado catalão e pedimos que ele esteja no processo de fechar essas páginas, eles teriam que fechar todos os meios de comunicação estatal e não fã, é uma vergonha e um desgosto).

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, signore e signori. Ti rivolgo a tutti con una nuova scrittura, perché siamo in una situazione che è fuori servizio, secondo alcuni. Non credo, perché tutto questo è stato assemblato da loro solette. Sono passati molto tempo da quando sono tornati e ora lo hanno fatto grande. Si doveva aspettare, perché appena si guarda la scadenza, c’è stata un’intuizione che qualcosa lo farebbe e lo avesse fatto in diverse occasioni. Il mondo intero ha visto che sta accadendo adesso in Barcellona e anche un mese. Vogliono solo votare, decidere il nostro futuro catalano, ma non votare. Dicono che nel paese siamo, è un paese libero e democratico, questo non è vero, in questo momento la situazione che abbiamo è la stessa per 50 anni fa. Questa settimana Martedì, entrarono nella città di Girona polizia dimcres Stato visitato Barcellona governo (BCN), come sostenuto dal governo sono intervenute. Oggi sabato cercano di intervenire alla polizia catalana, i Mossos d’Esquadra. Siamo 8 giorni dopo il referendum, durante questi giorni, molte cose possono accadere, sono capaci di tutto e mese. Sia che molti di voi sappiano cosa sta succedendo a Barcellona. Il mondo intero guarda a cosa può fare lo stato di stato. Sai che questo stato centrale è unico al mondo (quasibé) a causa della grande corruzione dietro di te, ma nessuno fa nulla per farlo all’esterno. C’è la comunità europea, il che dimostra che si sta guardando piuttosto guardare, se guardiamo il caso dei rifugiati dalla Siria che stavano per arrivare in Europa, l’hanno fatto a piedi da tutti i paesi attraverso grandi climi freddo gelido, dove c’erano Grandi famiglie con piccoli e grandi membri e molti di loro non arrivarono al destino e l’Europa non faceva niente. Ora con il caso che sta accadendo a Barcellona (Catalogna) sembra che non vogliono neanche vedere. Se le cose non cambiano molto, i catalani hanno una settimana in anticipo che sarà eterna, come se il governo è intervenuto oggi loro conti e di polizia e forse presto significa anche il pubblico catalano. Tutto è possibile. Se fate tutto questo prima, una persona di buon senso non lo farebbe e vedere prima cosa ha di guardare una lunga lista di corrupcional sporco, ma come tè o mezzo cervello, è meglio analizzare quelle cadute La cosa è sbagliata e lui sta facendo tutto con intatta turbolenza dove non abbiamo mai fatto nulla di negligente. Inoltre, i media statali vengono manipolati offrendo cose che non lo sono. La stampa statale non è affidabile e adesso, ma bisogna spendere un sacco di soldi. I catalani si spengono e uscire questo mese, in pace, non come altri che vogliono solo rivolte bene e scontri e disordini appena pubblicato sulla stampa e solo vogliono accadere al resto del mondo. Questo non è quello che dovresti vedere. Estende busto un sacco di sostegno da molti luoghi, e va bene, penso che la città di Madrid per andare a manifestarse a favore del popolo catalano (Mercoledì) e come hanno concluso la manifestazione pacifica nella Puerta del Sole, la polizia ha usato l’uso violento per evacuare la piazza. Qualcosa che non è stato visto molto sulla TV. Sii, adesso, il popolo catalano aspetta il giorno successivo il 1 ottobre 17. Ci chiediamo, in un paese democratico con la situazione in questo momento, cerchiamo di votare al referendum o no ….. Bene, amici in tutto il mondo, come è la situazione in cui viviamo Catalogna nelle prossime ore o giorni, può succedere di tutto, ma in questo momento non sappiamo come mai, ma deve fare attenzione perché dato che il centro farà tutto il possibile e anche di più se non si dispone di mezzo cervello l’intero gruppo. Troverete dei collegamenti per seguire la situazione catalana, ora più che mai, Barcellona, ​​Catalogna un possibile Paese, se ci lasci, puoi esercitare pacificamente. I cittadini ei cittadini di tutto il mondo, portano insieme i catalani, ora più che mai, grazie molto. (Forse questa zona forse chiuso nelle prossime ore, come tutto ciò che viene chiuso sulla questione referendum e lo stato è in catalano e ci chiediamo andare a chiudere queste pagine, che avrebbe chiudere tutta la metà di comunicazione e non fare dello stato fan, è una vergogna e un disgusto).

LINK VIEW TV,

TELEVISIÓ DE CATALUNYA (TV3) CANAL 3/24 NEWS  LINK VIEW:

http://www.ccma.cat/tv3/directe/324/

CATALUNYA RÀDIO LINK:

http://www.ccma.cat/catradio/

 

 

 

 

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

ATEMPTATS A BARCELONA (BCN) 17/8/17 (D17H17ANY17)

CATALÀ

Hola amics i amigues, molt bona tarda a tots vosaltres. Benvinguts de nou al vostre blog, de tots, el Lleureioci. Avui us vull parlar dels fets que varen passar fa 10 dies a la ciutat de Barcelona (Bcn) Catalunya. El passat dia 17 d’agost ’17. Fa temps que es deia que podia passar un atemptat a la ciutat de Barcelona, podria ser qualsevol dia de l’any. I ha passat, el dia menys esperat. On, a les rambles, el cor de la ciutat de Barcelona, a la tarda, on sempre esta ple de turistes sempre. Es podria a ver evitat aquest atemptat i tot els altres que han anat succeint, si. Si els paisos no fossin aliats dels grans paisos mundials com els EUA que van a crear guerres en altres paisos a matar gent innocent, al final la gent d’aquests paisos han de tornar el seu atac i com, 1º als Eua, 11 Setembre de 2001, les torres bessones, les varen abatir. Des de llavors, hi ha habut un abans i un despres. Aquesta data 11 s 2001, va ser l’inici d’un munt de guerres per a la resta de paisos. Eren aliats dels Eua, com l’estat espanyol (11 Març 2004), Londres Juliol 2004, entre altres. L’any passat 2016, Paris, Niça, Belgica. aquest 2017, a tocat a la gran ciutat cosmopolità de Barcelona, una de les millors ciutats del mon, on hi viuen molta gent de molts paisos diferents. a dia d’ara el balanç es de 17 morts i uns 100 ferits. els Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona, Sem, Bombers de la Generalitat, varen actuar al moment. Durant unes set hores, semblava que Catalunya era un Estat Independent, ja que ni les dos policies del govern espanyol estaven a Barcelona, ni el president central tampoc. El molt Honorable President de la Generalitat, Sr, Carles Puigdemont, juntament amb Ada Colau, l’alcadessa de la ciutat de Barcelona, varen estar pendents de tot des de el minut 0. El Govern central varen tardar moltissim en arribar. Ara be, a tot aquests fets, potser que el govern espanyol estigui al darrere de tot aixo, inclos, 15 dies abans, en el cas del Aeroport del Prat de Barcelona. Esta clar que el govern espanyol, vol desviar l’atencio del Referendum del proper dia 1 d’Octubre ’17 a Catalunya. Fa molt de temps que estan quedant retratats, pero no passa res, cada dia continuen fent coses seves, la questio, es desviar l’atencio i aixis, poguer fer mes coses o sigui agrandir la corrupcio, que no  en tenen gaire. Fa temps, que no miro res dels mitjans de comunicacio espanyols, perque, estan modificant tot sobre el que ve a Catalunya. Els mitjans de comunicacio estatals, tant publics com privats, estant mentitn a la societat espanyola de tota la peninsula. Es per aixo que molta gent espanyola tenen odi a Catalunya i als seus habitants catalans, pero son inconsients del que veuen als mitjans es fals. Abans dels 17 d’agost ’17, un parell de setmanes abans, vaig poguer llegir un articles on un exministre va comentar aixo…. http://www.agenciaincat.la/?p=30768. A dia d’ara, o de fet, ja fa molt de temps, ens podem creure els mitjans publics i privats estatals espanyols. No, perque la gran realitat a Barcelona, Catalunya, es una cosa i a Madrid veuen un altre realitat ficticia que no es, pero moltes persones aixo no ho veuen. Diaris, fan entrevistes al Presdient de la Generalitat, on tot el que explica, ho modifiquen de cara al public, o a la gran manifestacio de la pau ahir dissabte a Barcelona, depent quines cadenes estatals, nomes varen agafar el president del govern i el monarca i varen esborrar les estelades que hi habien darrere seu. El proper dia 1 d’Octubre ’17 queda a uns 36 dies, la comte enrere fa temps que ha començat, pero aquests 36 dies que queden seran molt durs.. en aquest temps, poden passar moltes coses,… Ja han passat uns esdevendiments molt dolents fa pocs dies, pero hi haura molta mes i tot aixo pot ser a traves de l’estat espanyol, on esta a darrere de tot aixo i fan veure que no ho son. Que quedi clar, el 11 de març de 2004 a l’atemptat de Madrid, on els trens varen explotar, i aixo que la catastrofe podria a ver sigut mes forta, ja que en un principi tenien que trobar-se tots els trens dins l’estacio i aixis poguer explotar a dins, un fallo d’uns segons va evitar mes tragedies. El llavors estats espanyol governat per els mateixos d’ara, varen dir que va ser una organitzacio que no era, pero la gent els va descobrir. Ara esta passant igual i continuen igual que en aquell temps, no han canviat pas. Be amics i amigues, davant aquesta situacio, mirem endavant, Barcelona, es una ciutat de pau, d’acollida per a molts ciutadans d’altres paisos. No tenim por, anem tirant endavant com si ja fossim un pais independent. Qui no estigui d’acord, potser ara, estara mes….No ens volen, fan boicots del cava, vagues del aeroport bcn eulen, tot aixo, el govern central i esta al darrere. El proper 1 Octubre ’17, fa temps que ho tenim decidit. No Tinc Por, Moltes gracies a tots i totes per seguir-me fins aviat. PD: En aquest reportatge no hi haura video, ja que molta gent va perdre la vida. Per la dignitat d’aquestes persones que ja no hi son, s’ha de considerar tenir respecte cosa que molts mitjans de comunicacio estatals, no la tenen.

ENGLISH

Hello friends and friends, very good afternoon to all of you. Welcome back to your blog, of all, the Leo’s. Today I want to talk about the events that took place 10 days ago in the city of Barcelona (Bcn) Catalunya. Last August 17 ’17. Some time ago it was said that an attack could happen in the city of Barcelona, ​​it could be any day of the year. And it has happened, the least expected day. Where, in the rambles, the heart of the city of Barcelona, ​​in the afternoon, where it is always full of tourists always. This attack could be avoided and all the others that have been happening, yes. If the countries were not allies of the great world countries like the U.S. who are going to create wars in other countries to kill innocent people, in the end the people of these countries must return their attack and how, 1st to the Eua, September 11th 2001, the twin towers, they lowered them. Since then, there has been one before and one after. This date 11th 2001, was the beginning of a lot of wars for the rest of the countries. They were allies of the Eua, such as Spain (March 11, 2004), London July 2004, among others. Last year 2016, Paris, Nice, Belgium. In 2017, in the great cosmopolitan city of Barcelona, ​​one of the best cities in the world, where many people live in many different countries. The balance is currently 17 dead and about 100 wounded. The Mossos d’Esquadra, the Urban Guard of Barcelona, ​​Sem, Generalitat’s Firemen, acted at the moment. For seven hours, it seemed that Catalonia was an Independent State, since neither the two Spanish government police were in Barcelona, ​​nor the central president either. The very Honorable President of the Generalitat, Mr. Carles Puigdemont, together with Ada Colau, the mayor of the city of Barcelona, ​​were paying attention to everything from minute 0. The central government took a long time to arrive. Now, in all these facts, perhaps the Spanish government is behind all this, included, 15 days before, in the case of the Prat Airport in Barcelona. It is clear that the Spanish government wants to divert the attention of the Referendum on October 1 ’17 in Catalonia. For a long time they are being portrayed, but nothing happens, every day they continue to do their thing, the question is to divert attention and thus, to do more, or to increase corruption, which does not have much. Some time ago, I do not see any of the Spanish media, because, they are changing everything about what’s coming in Catalonia. State media, both public and private, being lying in Spanish society throughout the peninsula. That is why many Spanish people hate Catalan and their Catalan inhabitants, but they are unaware of what they see in the media is false. Before August 17 ’17, a couple of weeks before, I could read articles where a former minister commented on this … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. As of now, or in fact, a long time ago, we can believe the public and private Spanish state media. No, because the great reality in Barcelona, ​​Catalonia, is something and in Madrid they see another fictional reality that is not, but many people do not see it. Newspapers, interview the Deputy of the Generalitat, where everything that explains, modify it in the face of the public, or the great manifestation of peace yesterday Saturday in Barcelona, ​​depriving what state chains, only the president of the government and the monarch And they erased the stars that were behind him. The next day of October 1 ’17 is about 36 days ago, the countdown has been a long time ago, but these 36 days are going to be very hard … in that time, many things can happen … They have already passed A few very bad events a few days ago, but there will be much more and all this can be through Spain, where it is behind all this and make it look like they are not. Let it be clear, on March 11, 2004, to the Madrid bombing, where the trains exploded, and that the catastrophe could be seen to be stronger, since all the trains had to be found in the beginning The station and this could explode inside, a few seconds failed to avoid tragedies. The then Spanish state ruled by the same now, they said it was an organization that was not, but people discovered them. Now it is happening the same and continue as in that time, they have not changed. Be friends and friends, in this situation, look ahead, Barcelona, ​​is a city of peace, hosted by many citizens of other countries. We are not afraid, let’s move forward as if we were an independent country. Whoever does not agree, maybe now, will be more … They do not want us, they make crazy boycots, strikes at the bcn eulen airport, all this, the central government and is behind. Next October 1 ’17, we have decided for a long time. I do not have fear, Thank you very much to everyone to follow me soon. PD: In this report there will be no video, since many people lost their lives. For the dignity of these for

FRANCE

Bonjour amis et amis, très bonne après-midi à vous tous. Bienvenue dans votre blog, de tous les Leo. Aujourd’hui, je veux parler des événements qui ont eu lieu il y a 10 jours dans la ville de Barcelone (Bcn) Catalunya. Le 17 août 17. Il y a quelque temps, on a dit qu’une attaque pourrait se produire dans la ville de Barcelone, ce pourrait être n’importe quel jour de l’année. Et c’est arrivé, le jour le moins attendu. Où, dans les promenades, le cœur de la ville de Barcelone, dans l’après-midi, où il est toujours plein de touristes toujours. Cette attaque pourrait être évitée et tous les autres événements se produisent, oui. Si les pays n’étaient pas des alliés des grands pays du monde comme les États-Unis qui vont créer des guerres dans d’autres pays pour tuer des personnes innocentes, les personnes de ces pays doivent renvoyer leur attaque et comment, le 1er à l’Eua, le 11 septembre 2001, les tours jumelles, ils les ont abaissés. Depuis, il y a eu un avant et un après. Cette date, 11e 2001, a été le début de nombreuses guerres pour le reste des pays. Ils étaient alliés de l’Eua, comme l’Espagne (11 mars 2004), Londres, juillet 2004, entre autres. L’année dernière 2016, Paris, Nice, Belgique. En 2017, dans la grande ville cosmopolite de Barcelone, l’une des meilleures villes du monde, où de nombreuses personnes vivent dans de nombreux pays. Le bilan est actuellement de 17 morts et environ 100 blessés. Les Mossos d’Esquadra, la garde urbaine de Barcelone, Sem, les pompiers de la Generalitat, agissaient en ce moment. Pendant sept heures, il semblait que la Catalogne était un État indépendant, car ni les deux policiers du gouvernement espagnol n’était à Barcelone, ni le président central non plus. Le très honorable président de la Generalitat, M. Carles Puigdemont, avec Ada Colau, le maire de la ville de Barcelone, faisaient attention à tout, à partir de la minute 0. Le gouvernement central a pris beaucoup de temps pour arriver. Maintenant, dans tous ces faits, peut-être le gouvernement espagnol est-il derrière tout cela, y compris 15 jours avant, dans le cas de l’aéroport de Prat à Barcelone. Il est clair que le gouvernement espagnol veut détourner l’attention du référendum le 1er octobre 17 en Catalogne. Pendant longtemps, ils sont dépeints, mais rien ne se passe, chaque jour, ils continuent à faire leurs affaires, la question est de détourner l’attention et donc d’en faire plus ou d’augmenter la corruption, ce qui n’a pas beaucoup. Il y a quelque temps, je ne vois aucun des médias espagnols, parce qu’ils changent tout ce qui se passe en Catalogne. Les médias d’Etat, publics et privés, se trouvent dans la société espagnole dans toute la péninsule. C’est pourquoi de nombreux habitants espagnols détestent le catalan et leurs habitants catalans, mais ils ignorent ce qu’ils voient dans les médias est faux. Avant le 17 août 17, quelques semaines auparavant, je pouvais lire des articles sur lesquels un ancien ministre a commenté … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. À l’heure actuelle, ou en fait, il y a longtemps, nous pouvons croire aux médias d’Etat espagnols publics et privés. Non, parce que la grande réalité à Barcelone, en Catalogne, c’est quelque chose et, à Madrid, ils voient une autre réalité fictive qui ne l’est pas, mais beaucoup ne le voient pas. Journaux, entretiens le député de la Generalitat, où tout ce qui l’explique, le modifie face au public, ou la grande manifestation de paix hier samedi à Barcelone, privant quelles chaînes d’Etat, seulement le président du gouvernement et le monarque Et ils ont effacé les étoiles qui étaient derrière lui. Le lendemain du 1er octobre 17, il y a environ 36 jours, le compte à rebours a été il ya longtemps, mais ces 36 jours vont être très difficiles … à ce moment-là, beaucoup de choses peuvent arriver … Ils sont déjà passés Quelques événements très mauvais il y a quelques jours, mais il y en aura beaucoup plus et tout cela peut se faire à travers l’Espagne, où il est derrière tout cela et faire ressembler qu’ils ne le sont pas. Dites-le, le 11 mars 2004, au bombardement de Madrid, où les trains ont explosé, et que la catastrophe aurait pu être plus forte, car d’abord tous les trains devaient être trouvés au sein de la La station et cela pourraient exploser à l’intérieur, quelques secondes n’ont pas réussi à éviter les tragédies. L’État espagnol alors gouverné par le même maintenant, ils ont déclaré que c’était une organisation qui n’était pas, mais les gens l’ont découvert. Maintenant, cela se produit de la même manière et continue comme à l’époque, ils n’ont pas changé. Soyez amis et amis, dans cette situation, regardez vers l’avant, Barcelone, est une ville de paix, accueillie par de nombreux citoyens d’autres pays. Nous n’avons pas peur, avançons comme si nous étions un pays indépendant. Celui qui ne convient pas, peut-être maintenant, sera plus … Ils ne nous veulent pas, ils font des garçons fous, frappent l’aéroport de Bcn eulen, tout cela, le gouvernement central et est en retard. Le 1er octobre prochain ’17, nous avons décidé depuis longtemps. Je n’ai pas peur, merci beaucoup à tous de me suivre bientôt. PD: Dans ce rapport, il n’y aura pas de vidéo, car de nombreuses personnes ont perdu leur vie. Pour la dignité de ceux-ci pour

GERMANY

Hallo Freunde und Freunde, sehr guter Nachmittag für euch alle. Willkommen zurück zu Ihrem Blog, von allen, die Leo’s. Heute möchte ich über die Ereignisse sprechen, die vor 10 Tagen in der Stadt Barcelona (Bcn) Catalunya stattgefunden haben. Letzten 17. August 17. Vor einiger Zeit wurde gesagt, dass ein Angriff in der Stadt Barcelona passieren könnte, es könnte jeden Tag des Jahres sein. Und es ist passiert, der am wenigsten erwartete Tag. Wo, in den Wanderungen, das Herz der Stadt Barcelona, ​​am Nachmittag, wo es immer voll von Touristen immer ist. Dieser Angriff könnte vermieden werden und alle anderen, die geschehen sind, ja. Wenn die Länder nicht Verbündete der großen Weltländer waren, wie die USA, die in anderen Ländern Kriege schaffen werden, um unschuldige Menschen zu töten, müssen die Leute dieser Länder am Ende ihren Angriff zurückgeben und wie zum 1. Eua am 11. September 2001, die Zwillingstürme, sie senkte sie. Seitdem gibt es eine vorher und eine nachher. Dieses Datum 11. 2001 war der Beginn vieler Kriege für den Rest der Länder. Sie waren Verbündete der Eua, wie Spanien (11. März 2004), London Juli 2004, unter anderem. Letztes Jahr 2016, Paris, Nizza, Belgien. Im Jahr 2017, in der großen kosmopolitischen Stadt Barcelona, ​​eine der besten Städte der Welt, wo viele Menschen in vielen verschiedenen Ländern leben. Die Balance ist derzeit 17 tot und etwa 100 verwundet. Die Mossos d’Esquadra, die Urban Guard von Barcelona, ​​Sem, Generalitters Feuerwehrleute, handelten im Moment. Für sieben Stunden schien es, dass Katalonien ein Unabhängiger Staat war, da weder die beiden spanischen Polizei in Barcelona noch der Zentralpräsident waren. Der sehr ehrenvolle Präsident der Generalitat, Herr Carles Puigdemont, zusammen mit Ada Colau, dem Bürgermeister der Stadt Barcelona, ​​achteten auf alles von Minute 0. Die Zentralregierung dauerte lange. Nun, in all diesen Tatsachen, vielleicht ist die spanische Regierung hinter all dem, eingeschlossen, 15 Tage vorher, im Fall des Prat-Flughafens in Barcelona. Es ist klar, dass die spanische Regierung die Aufmerksamkeit des Referendums am 1. Oktober 17 in Katalonien ablenken möchte. Für eine lange Zeit werden sie dargestellt, aber nichts passiert, jeden Tag, wo sie fortfahren, ihre Sache zu tun, ist die Frage, die Aufmerksamkeit abzulenken und damit mehr zu tun oder die Korruption zu erhöhen, die nicht viel hat. Vor einiger Zeit sehe ich keine der spanischen Medien, weil sie alles ändern, was in Katalonien kommt. Staatliche Medien, sowohl öffentlich als auch privat, in der spanischen Gesellschaft auf der ganzen Halbinsel liegen. Deshalb hassen viele spanische Leute Katalanisch und ihre katalanischen Bewohner, aber sie wissen nicht, was sie in den Medien sehen, ist falsch. Vor dem 17. August 17, ein paar Wochen vorher, konnte ich Artikel lesen, wo ein ehemaliger Minister kommentiert … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. Ab jetzt oder in der Tat, vor langer Zeit können wir den öffentlichen und privaten spanischen Staatsmedien glauben. Nein, denn die große Realität in Barcelona, ​​Katalonien, ist etwas und in Madrid sehen sie eine weitere fiktive Realität, die nicht ist, aber viele Leute sehen es nicht. Zeitungen, Interview der Stellvertreter der Generalitat, wo alles, was erklärt, modifizieren sie im Angesicht der Öffentlichkeit, oder die große Manifestation des Friedens gestern Samstag in Barcelona, ​​beraubt, welche Staatsketten, nur der Präsident der Regierung und der Monarch Und sie löschten die Sterne, die hinter ihm waren. Der nächste Tag des 1. Oktober 17 ist vor etwa 36 Tagen, der Countdown ist schon lange her, aber diese 36 Tage werden sehr hart sein … in dieser Zeit können viele Dinge passieren … Sie sind schon vergangen Ein paar sehr schlechte Ereignisse vor ein paar Tagen, aber es wird noch viel mehr geben und das alles kann durch Spanien sein, wo es hinter all dem steht und es so aussehen lässt wie sie nicht sind. Lass es am 11. März 2004 klar sein, bis die Bombenanschläge von Madrid, wo die Züge explodierten, und dass die Katastrophe stärker gesehen werden konnte, da alle Züge am Anfang zu finden waren Die Station und das könnte im Inneren explodieren, ein paar Sekunden nicht, um Tragödien zu vermeiden. Der damalige spanische Staat beherrschte das gleiche, sie sagten, es sei eine Organisation, die nicht war, aber die Leute entdeckten sie. Jetzt ist es passiert das gleiche und weiter wie in dieser Zeit, sie haben sich nicht geändert. Seien Sie Freunde und Freunde, in dieser Situation, schauen voraus, Barcelona, ​​ist eine Stadt des Friedens, die von vielen Bürgern anderer Länder gehostet wird. Wir haben keine Angst, lasst uns vorwärts gehen, als wären wir ein unabhängiges Land. Wer nicht einverstanden ist, vielleicht ist jetzt mehr … Sie wollen uns nicht, sie machen verrückte Boykott, Streiks auf dem Flughafen bcn eulen, all dies, die Zentralregierung und ist hinterher. Nach dem 1. Oktober 17 haben wir uns für eine lange Zeit entschieden. Ich habe keine Angst, Vielen Dank an alle, um mir bald zu folgen. PD: In diesem Bericht wird es kein Video geben, da viele Menschen ihr Leben verloren haben. Für die Würde von diesen für

PORTOGUESE

Olá amigos e amigos, boa tarde a todos vocês. Bem-vindo ao seu blog, de todos, os Leo. Hoje quero falar sobre os eventos ocorridos há 10 dias na cidade de Barcelona (Bcn) Catalunya. 17 de agosto passado 17. Algum tempo atrás, foi dito que um ataque poderia acontecer na cidade de Barcelona, ​​pode ser qualquer dia do ano. E aconteceu, o dia menos esperado. Onde, nas caminhadas, o coração da cidade de Barcelona, ​​à tarde, onde sempre está cheio de turistas sempre. Este ataque poderia ser evitado e todos os outros que estiveram acontecendo, sim. Se os países não fossem aliados dos grandes países do mundo, como os Estados Unidos, que criarão guerras em outros países para matar pessoas inocentes, no final, as pessoas desses países devem retornar seu ataque e como, primeiro a Eua, 11 de setembro 2001, as torres gêmeas, elas as abaixaram. Desde então, houve um antes e um depois. Esta data 11 de 2001, foi o início de muitas guerras para o resto dos países. Eles eram aliados da Eua, como Espanha (11 de março de 2004), Londres, julho de 2004, entre outros. No ano passado, 2016, Paris, Nice, Bélgica. Em 2017, na grande cidade cosmopolita de Barcelona, ​​uma das melhores cidades do mundo, onde muitas pessoas vivem em muitos países diferentes. O saldo é atualmente 17 mortos e cerca de 100 feridos. Os Mossos d’Esquadra, a Guarda Urbana de Barcelona, ​​Sem, Bombeiros da Generalitat, atuaram no momento. Por sete horas, parecia que a Catalunha era um Estado Independente, já que nem as duas policiais do governo espanhol estavam em Barcelona nem o presidente central. O muito honorável presidente da Generalitat, o Sr. Carles Puigdemont, juntamente com Ada Colau, o prefeito da cidade de Barcelona, ​​estavam prestando atenção a tudo desde o minuto 0. O governo central demorou muito para chegar. Agora, em todos esses fatos, talvez o governo espanhol esteja por trás de tudo isso, incluído 15 dias antes, no caso do aeroporto Prat em Barcelona. É claro que o governo espanhol quer desviar a atenção do referendo em 1 de outubro de 17 na Catalunha. Durante muito tempo estão sendo retratados, mas nada acontece, todos os dias eles continuam a fazer o que são, a questão é desviar a atenção e, assim, fazer mais, ou aumentar a corrupção, que não tem muito. Há algum tempo, não vejo nenhuma mídia espanhola, porque, estão mudando tudo sobre o que vem na Catalunha. Os meios de comunicação estatais, públicos e privados, estão mentindo na sociedade espanhola em toda a península. É por isso que muitos espanhóis odiam o catalão e seus habitantes catalães, mas eles não sabem o que eles vêem na mídia é falso. Antes de 17 de agosto de 17, algumas semanas antes, eu poderia ler artigos onde um ex-ministro comentou sobre isso … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. A partir de agora, ou de fato, há muito tempo, podemos acreditar nos meios de comunicação estatais espanhóis públicos e privados. Não, porque a grande realidade em Barcelona, ​​Catalunha é algo e em Madrid eles vêem outra realidade fictícia que não é, mas muitas pessoas não a vêem. Jornais, entrevistar o deputado da Generalitat, onde tudo o que explica, modificá-lo diante do público ou a grande manifestação de paz ontem sábado em Barcelona, ​​privando as cadeias do estado, apenas o presidente do governo e o monarca E apagaram as estrelas que estavam atrás dele. No dia seguinte, de 1 de outubro de 17, há cerca de 36 dias, a contagem decrescente foi há muito tempo, mas esses 36 dias serão muito difíceis … naquele tempo, muitas coisas podem acontecer … Eles já passaram Alguns eventos muito ruins há alguns dias atrás, mas haverá muito mais e tudo isso pode ser através da Espanha, onde está por trás de tudo isso e faz com que pareça que eles não são. Deixe-se claro, em 11 de março de 2004, o atentado de Madrid, onde os trens explodiram, e que a catástrofe poderia ser vista como mais forte, já que todos os trens tinham que ser encontrados no começo A estação e isso poderia explodir por dentro, alguns segundos não conseguiram evitar tragédias. O então Estado espanhol governado pelo mesmo agora, eles disseram que era uma organização que não era, mas as pessoas as descobriram. Agora está acontecendo o mesmo e continua como naquele tempo, eles não mudaram. Seja amigo e amigo, nesta situação, olhe para frente, Barcelona, ​​é uma cidade de paz, hospedada por muitos cidadãos de outros países. Não temos medo, avançemos como se fosse um país independente. Quem não concorda, talvez agora, será mais … Eles não nos querem, fazem garotos malvados, atacam o aeroporto de Bcn eulen, tudo isso, o governo central e está atrasado. Em 1º de outubro de 17, decidimos por muito tempo. Não tenho medo, muito obrigado a todos a me seguir em breve. PD: neste relatório não haverá vídeo, já que muitas pessoas perderam a vida. Para a dignidade destes para

ITALIAN

Ciao amici e amici, buon pomeriggio a tutti voi. Benvenuti nel tuo blog, di tutti, il Leone. Oggi voglio parlare degli eventi che hanno avuto luogo 10 giorni fa nella città di Barcellona (Bcn) Catalunya. Ultimo 17 agosto ’17. Qualche tempo fa è stato detto che un attacco potrebbe avvenire nella città di Barcellona, ​​potrebbe essere qualsiasi giorno dell’anno. E è successo, il giorno meno atteso. Dove, nelle ramble, il cuore della città di Barcellona, ​​nel pomeriggio, dove è sempre pieno di turisti. Questo attacco potrebbe essere evitato e tutti gli altri che si sono verificati, sì. Se i paesi non erano alleati dei principali paesi del mondo come gli Stati Uniti che creano guerre in altri paesi per uccidere persone innocenti, alla fine la gente di questi paesi hanno di tornare all’attacco e come il primo degli Stati Uniti 11 settembre 2001, le torri gemelle, li abbassarono. Da allora, c’è stato uno prima e uno dopo. Questa data, 11 gennaio 2001, è stata l’inizio di molte guerre per il resto dei paesi. Furono alleati dell’Eua, come la Spagna (11 marzo 2004), Londra, luglio 2004, tra gli altri. L’anno scorso 2016, Parigi, Nizza, Belgio. Nel 2017, nella grande città cosmopolita di Barcellona, ​​una delle migliori città del mondo, dove molte persone vivono in molti paesi diversi. Il saldo è attualmente 17 morti e circa 100 feriti. I Mossos d’Esquadra, la guardia urbana di Barcellona, ​​Sem, i vigili del fuoco di Generalitat, hanno agito al momento. Per sette ore sembrava che la Catalogna fosse uno Stato Indipendente, poiché né le due poliziotti di governo spagnole erano a Barcellona né al presidente centrale. Il Presidente Onorevole della Generalitat, il signor Carles Puigdemont, insieme con Ada Colau l’alcadessa di Barcellona, ​​che tenere d’occhio su tutto, dal minuto 0. Il governo centrale sono stati molto prendere per arrivare. Ora, in tutti questi fatti, forse il governo spagnolo è dietro tutto questo, incluso, 15 giorni prima, nel caso dell’aeroporto Prat a Barcellona. È chiaro che il governo spagnolo vuole distogliere l’attenzione del referendum il 1 ottobre 17 in Catalogna. Molto tempo fa sono stato dipinto, ma non succede nulla, ogni giorno continuano le loro cose, il problema sta distogliendo l’attenzione e quindi più in grado di fare cose che è agrandir la corruzione, che non hanno molto. Qualche tempo fa, non vedo nessuno dei media spagnoli, perché stanno cambiando tutto su quello che viene in Catalogna. I media statali, sia pubblici che privati, trovano nella società spagnola in tutta la penisola. Ecco perché molti spagnoli odiano il catalano ei loro abitanti catalani, ma non sono consapevoli di ciò che vedono nei media è falsa. Prima che il 17 agosto ’17, poche settimane prima, ho la possibilità di leggere un articolo in cui un ex ministro ha detto che …. http://www.agenciaincat.la/?p=30768. Finora, o infatti, molto tempo fa possiamo credere ai media pubblici e privati ​​dello stato spagnolo. No, perché la grande realtà a Barcellona, ​​in Catalogna, è qualcosa e in Madrid vedono un’altra realtà fittizia che non lo è, ma molte persone non lo vedono. Giornali fanno interviste presdient del Governo, dove tutto ciò che conta, modificarlo al pubblico, o la grande manifestazione per la pace il Sabato a Barcellona depent quali canali di stato, solo che prendono il primo ministro e il monarca E hanno cancellato le stelle che erano dietro di lui. Il 1 ° ottobre ’17 è di circa 36 giorni, il conteggio è iniziato qualche tempo fa, ma in questi giorni restante 36 sarà molto difficile .. questa volta, tutto può succedere … E ‘stato esdevendiments un pessimo pochi giorni fa, ma ci saranno molti di più e tutto questo può essere attraverso la Spagna, che è dietro tutto questo e per vedere che non lo sono. Per essere chiari, 11 Marzo 2004 attacco terroristico a Madrid, dove sono stati sfruttati i treni, e che la catastrofe potrebbe vedere era un forte, perché aveva in un primo momento per soddisfare tutti i treni dentro La stazione e questo potrebbe esplodere dentro, pochi secondi non sono riusciti ad evitare le tragedie. Lo stato spagnolo allora governato dalla stessa ora, hanno detto che era un’organizzazione che non era, ma la gente li ha scoperti. Ora sta accadendo lo stesso e continuo come in quel momento, non sono cambiati. Essere amici e amici, in questa situazione, guardi avanti, Barcellona, ​​è una città di pace, ospitata da molti cittadini di altri paesi. Non abbiamo paura, passiamo avanti come se fossimo un paese indipendente. Chi non è d’accordo, forse ora più …. Vogliamo fare boicottaggi cava, colpisce Barcellona aeroporto Eulen, tutto questo, il governo centrale è dietro di esso. Il prossimo 1 Ottobre ’17 abbiamo deciso da molto tempo. Non ho paura, grazie a tutti a seguirmi presto. PD: In questa relazione non ci saranno video, poiché molte persone hanno perso la vita. Per la dignità di questi per

LINK VIDEO CANT DELS OCELLS PAU CASALS:

barcelona

 

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

TEMPESTA A GIRONA, 30 JUNY 2017

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, amics i amigues, del blog Lleureioci. En aquest temps que he estat absent per aqui, han passat, moltes coses per aqui a la rodalia i encara poden passar moltes mes. Succesos imprevistos, com una calarmassada a la ciutat de Girona, el passat 30 de juny d’enguany (2017). Era un divendres a mitja tarda, sobre les 19 hores, jo estava a la ciutat visitant uns amics, en va enganxar de ple. Vaig poguer veure els carrers baixant plens d’aigua en questio de segons, superant en alguns casos les aceres del carrer. Estavem per sobre dels 30º graus i la temperatura va baixar uns 12º graus en picat. Varen caure 65 litres per metre quadrat, dels quals 54 en menys de mitjora. Molts carrers varen quedar plens de pedra (calamarssada), o es varen format grans aiguats. Aquesta tempesta va ser degut a les grans temperatures que feia dies s’estava registran entre 35 i 40º graus, no era gaire normal, ja que eren temperatures de juliol, a finals de juny. Vè a continuacio us passo un video d’aquest dia, 30 de Juny ’17, a la ciutat de Girona (Catalunya), 100 km “60 milles” al nord de Barcelona (BCN). Com es va viure aquesta situacio, en molts llocs de la ciutat, incloent comerços. Els videos, han sigut agafats per diferents persones que han pogut gravar en diferents punts de la ciutat, on els va agafar de sobte la tempesta. Fins la propera.

ENGLISH

Hello, very good afternoon to all of you, friends and friends, from the blog Lleureioci. In this time that I have been absent here, there have been many things around here and many more can still be spent. Unforeseen events, like a prisoner in the city of Girona, on June 30 of this year (2017). It was a Friday afternoon, at about 7pm, I was in the city visiting some friends, he was completely hooked. I could see the streets lowering full of water in seconds, surpassing in some cases the street pavements. We were above 30 degrees and the temperature dropped by about 12 degrees. 65 liters per square meter fell, of which 54 in less than half. Many streets were full of stone (hail-haired), or they formed large crevices. This storm was due to the great temperatures that were registered between 35 and 40 degrees, it was not very normal, since they were temperatures in July, at the end of June. I’m following a video of this day, June 30, ’17, in the city of Girona (Catalonia), 100 km “60 miles” in the north of Barcelona (BCN). How was this situation lived in many places in the city, including shops? The videos have been taken by different people who have been able to record in different parts of the city, where the storm suddenly caught them. See you soon.

FRANCE

Bonjour, très bonne après-midi à vous tous, amis et amis, du blog Lleureioci. En ce moment où je suis absent ici, il y a eu beaucoup de choses ici et beaucoup d’autres peuvent encore être dépensés. Événements imprévus, comme un prisonnier dans la ville de Gérone, le 30 juin de cette année (2017). C’était un vendredi après-midi, vers 19h, j’étais en ville en visitant des amis, il était complètement accroché. Je pouvais voir les rues abaissées en quelques secondes, dépassant dans certains cas les trottoirs de la rue. Nous étions au-dessus de 30 degrés et la température a chuté d’environ 12 degrés. 65 litres par mètre carré ont chuté, dont 54 en moins de la moitié. Beaucoup de rues étaient pleines de pierre (hail-haired), ou elles formaient de grosses crevasses. Cette tempête était due aux températures élevées enregistrées entre 35 et 40 degrés, ce n’était pas très normal, puisqu’il s’agissait de températures en juillet, fin juin. Je suis en train de suivre une vidéo de ce jour, 30 juin ’17, dans la ville de Girona (Catalogne), à ​​100 km “60 miles” au nord de Barcelone (BCN). Comment cette situation a-t-elle été vivante dans de nombreux endroits de la ville, y compris les magasins? Les vidéos ont été prises par différentes personnes qui ont pu enregistrer dans différentes parties de la ville, où la tempête les a soudainement attrapées. Jusqu’au prochain

GERMANY

Hallo, sehr guten Nachmittag zu euch allen, Freunde und Freunde, aus dem Blog Lleureioci. In dieser Zeit, in der ich hier abwesend war, gab es hier viele Dinge und es können noch viele mehr ausgegeben werden. Unvorhergesehene Ereignisse, wie ein Gefangener in der Stadt Girona, am 30. Juni dieses Jahres (2017). Es war ein Freitagnachmittag, gegen 19 Uhr war ich in der Stadt und besuchte einige Freunde, er war völlig süchtig. Ich konnte die Straßen in Sekundenschnelle mit Wasser absenken und in einigen Fällen die Straßenbeläge übertreffen. Wir waren über 30 Grad und die Temperatur sank um etwa 12 Grad. 65 Liter pro Quadratmeter fielen, davon 54 in weniger als die Hälfte. Viele Straßen waren voller Stein (Hagelhaar), oder sie bildeten große Felsspalten. Dieser Sturm war wegen der großen Temperaturen, die zwischen 35 und 40 Grad registriert wurden, war es nicht ganz normal, da sie Temperaturen im Juli waren, Ende Juni. Ich folge einem Video von diesem Tag, 30. Juni ’17, in der Stadt Girona (Katalonien), 100 km “60 Meilen” im Norden von Barcelona (BCN). Wie war diese Situation an vielen Orten in der Stadt gelebt, einschließlich der Läden? Die Videos wurden von verschiedenen Leuten aufgenommen, die in verschiedenen Teilen der Stadt aufnehmen konnten, wo der Sturm sie plötzlich fing. Bis zum nächsten

PORTOGUESE

Olá, boa tarde a todos vocês, amigos e amigos, do blog Lleureioci. Neste momento que eu estive ausente aqui, tem havido muitas coisas por aqui e muitos mais ainda podem ser gastos. Eventos imprevistos, como um prisioneiro na cidade de Girona, no dia 30 de junho deste ano (2017). Era uma tarde de sexta-feira, às 19h, eu estava na cidade visitando alguns amigos, ele estava completamente viciado. Pude ver as ruas abaixando-se cheio de água em segundos, superando em alguns casos as calçadas da rua. Estávamos acima de 30 graus e a temperatura caiu cerca de 12 graus. 65 litros por metro quadrado caiu, dos quais 54 em menos da metade. Muitas ruas estavam cheias de pedra (hail-haired), ou formaram grandes fendas. Esta tempestade foi devido às altas temperaturas registradas entre 35 e 40 graus, não era muito normal, já que eram temperaturas em julho, no final de junho. Estou seguindo um vídeo deste dia, 30 de junho de 17, na cidade de Girona (Catalunha), a 100 km “60 milhas” no norte de Barcelona (BCN). Como esta situação ocorreu em muitos lugares da cidade, incluindo lojas? Os vídeos foram realizados por pessoas diferentes que conseguiram gravar em diferentes partes da cidade, onde a tempestade de repente os pegou. Até o próximo

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, amici e amici, dal blog Lleureioci. In questo momento in cui sono stato assente qui, ci sono state molte cose qui e molti ancora possono essere spesi. Eventi imprevisti, come un prigioniero nella città di Girona, il 30 giugno di quest’anno (2017). Era un pomeriggio di venerdì, alle 19.00, ero in città in visita ad alcuni amici, era completamente agganciato. Ho potuto vedere le strade abbassandosi pieno d’acqua in pochi secondi, superando in alcuni casi i marciapiedi di strada. Siamo stati oltre i 30 gradi e la temperatura è scesa di circa 12 gradi. 65 litri per metro quadrato, di cui 54 in meno della metà. Molte strade erano piene di pietre (grandine) o formavano grandi fessure. Questa tempesta è dovuta alle alte temperature che sono state registrate tra 35 e 40 gradi, non era molto normale, dato che erano temperature a luglio, alla fine di giugno. Poi arriva un video mi è capitato quel giorno, il 30 giugno ’17, nella città di Girona (Catalogna), a 100 km “60 miglia” a nord di Barcellona (BCN). Come viveva questa situazione in molti luoghi della città, compresi i negozi? I video sono stati presi da persone diverse che sono state in grado di registrare in diverse parti della città, dove la tempesta improvvisamente li ha catturati. Fino al prossimo

LINK VIDEO DE LA TEMPESTA DE GIRONA:

DSC_0048

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

EL TEMPS I ELS SEUS EFECTES

CATALÀ

Hola amics i amigues, molt bona tarda a tots vosaltres. Torno per aqui per presentar un nou video reportatge en aquest blog Lleureioci. aquest video, es una evolucio dels que heu vist fins ara. No te res a veure. De fet, fa molt de temps que el tenia fet, potser de l’any passat, pero no sabia com presentar-ho. Ara es el moment de presentar una revolucio, si. He volgut fer un video del temps, pot semblar anecdotic, potser si. Pero a qui li agrada veure el temps, o gaudir de les seves estacions, de fet no en tot els paisos tenen 4 estacions (primavera, estiu, tardor i hivern), hi ha altres paisos que nomes poden tenir entre 1 i 2 estacions (primavera i estiu). Veure l’evolucio de les 4 estacions, o veure l’inici del dia amb la sortida del sol, observar diferents nubols del cel, fora de tempesta… podriem estar parlant de molts temes del temps. aquest video l’he volgut encaminar cap al temps i els seus efectes diversos. Es dificil orientar un tema en concret, pero aquest video, l’he volgut fer, per gaudir de les evolucions del temps i estar tambe una estona de relax mentres es veu aquest gran espectacle. Espero que us agradi a tots, moltes gracies i fins aviat, seguidores i seguidors.

ENGLISH

Dear friends, good afternoon to you all. Returned here to present a new video report on this blog Lleureioci. This video is an evolution of what you have seen so far. It has nothing to do. In fact, long ago that had been, perhaps last year, but did not know how to present it. Now is the time of a revolution, yes. I wanted to make a video time, may seem anecdotal, perhaps yes. But who likes to see the time, or enjoy their stations, in fact not all countries have four seasons (spring, summer, autumn and winter), there are other countries that can only be between one and two seasons ( spring and summer). See the evolution of the four seasons, or see the start of the day with sunrise, observe different núbol sky, storm outside … we could be talking about many issues of the time. I wanted this video directed towards time and its various effects. It is difficult to find a particular topic, but this video, I wanted to do, to enjoy the changes of time and also be a time of relaxation while you see this great show. Hope you like it all, thank you and see you soon, fans and followers.

FRANCE

Chers amis, bonjour à vous tous. Retourné ici pour présenter un nouveau rapport vidéo sur ce blog Lleureioci. Cette vidéo est une évolution de ce que vous avez vu jusqu’à présent. Il n’a rien à voir. En fait, il y a longtemps qui avait été, peut-être l’année dernière, mais ne savait pas comment le présenter. Il est maintenant temps d’une révolution, oui. Je voulais faire un temps de vidéo, peut sembler anecdotique, peut-être oui. Mais qui aime voir le temps, ou profiter de leurs stations, en fait, tous les pays ont quatre saisons (printemps, été, automne et hiver), il y a d’autres pays qui ne peuvent être entre une et deux saisons ( printemps et en été). Voir l’évolution des quatre saisons, ou voir le début de la journée avec le lever du soleil, observer différent ciel núbol, tempête dehors … nous pourrions parler de nombreuses questions de l’époque. Je voulais cette vidéo tournée vers le temps et ses divers effets. Il est difficile de trouver un sujet particulier, mais cette vidéo, je voulais faire, pour profiter des changements de temps et aussi un moment de détente pendant que vous voyez ce grand spectacle. Je espère que vous aimez tout, merci et à bientôt, les fans et les adeptes.

GERMANY

Liebe Freunde, guter Tag an euch alle. hier zurückgegeben einen neuen Video-Bericht in diesem Blog Lleureioci zu präsentieren. Dieses Video ist eine Weiterentwicklung dessen, was Sie bisher gesehen haben. Es hat nichts zu tun. In der Tat, das vor langer Zeit gewesen war, vielleicht im letzten Jahr, aber nicht wissen, wie es zu präsentieren. Jetzt ist die Zeit der Revolution, ja. Ich wollte ein Video Zeit machen, kann anekdotische scheinen, vielleicht ja. Aber wer mag die Zeit zu sehen, oder ihre Stationen genießen, in der Tat nicht alle Länder haben vier Jahreszeiten (Frühling, Sommer, Herbst und Winter), gibt es andere Länder, die nur zwischen einem und zwei Jahreszeiten sein kann ( Frühling und Sommer). Sehen Sie sich die Entwicklung der vier Jahreszeiten oder den Beginn des Tages mit Sonnenaufgang sehen, beobachten andere núbol Himmel, Sturm draußen … wir über viele Fragen der Zeit sprechen könnte. Ich wollte dieses Video auf Zeit und seine verschiedenen Effekte gerichtet. Es ist schwierig, ein bestimmtes Thema zu finden, aber das Video, ich wollte, tun, um die Veränderungen der Zeit zu genießen und auch eine Zeit der Entspannung, während Sie diese große Show sehen. Hoffe es gefällt euch alle, danke und bis bald, Fans und Anhänger.

PORTOGUESE

Caros amigos, boa tarde a todos. Voltamos aqui para apresentar um novo relatório de vídeo neste blog Lleureioci. Este vídeo é uma evolução do que vimos até agora. Não tem nada a fazer. Na verdade, há muito tempo que tinha sido, talvez no ano passado, mas não sabia como apresentá-lo. Agora é a hora de uma revolução, sim. Eu queria fazer um tempo de vídeo, pode parecer anedótica, talvez sim. Mas quem gosta de ver o tempo, ou desfrutar de suas estações, na verdade nem todos os países têm quatro estações do ano (primavera, verão, outono e inverno), existem outros países que só podem ser entre uma e duas estações ( primavera e verão). Veja a evolução das quatro estações, ou ver o início do dia com o nascer do sol, observar o céu núbol diferente, tempestade lá fora … poderíamos estar falando sobre muitas questões da época. Eu queria este vídeo dirigido para o tempo e os seus vários efeitos. É difícil encontrar um tópico em particular, mas este vídeo, eu queria fazer, para apreciar as mudanças de tempo e também ser um momento de relaxamento, enquanto você vê este grande show. Espero que gostem de tudo, muito obrigado e até breve, os fãs e seguidores.

ITALIAN

Cari amici, buon pomeriggio a tutti voi. Siamo tornati qui per presentare un nuovo video report su questo blog Lleureioci. Questo video è un’evoluzione di quello che avete visto finora. Non ha nulla a che fare. In realtà, molto tempo fa che era stato, forse l’anno scorso, ma non sapeva come presentarlo. Ora è il momento di una rivoluzione, sì. Ho voluto fare un video in tempo, può sembrare aneddotica, forse sì. Ma chi ama vedere il tempo, o gustare le loro stazioni, infatti, non tutti i paesi hanno quattro stagioni (primavera, estate, autunno e inverno), ci sono altri paesi che possono essere solo tra uno e due stagioni ( primavera ed estate). Vedere l’evoluzione delle quattro stagioni, o vedere l’inizio della giornata con l’alba, osservare diverso cielo núbol, tempesta di fuori … potremmo parlare di molte questioni di tempo. Volevo che questo video diretto nei confronti del tempo e dei suoi vari effetti. E ‘difficile trovare un argomento particolare, ma questo video, ho voluto fare, per godere i cambiamenti di tempo e di essere anche un momento di relax, mentre si vede questo grande spettacolo. Spero che vi piaccia tutto, grazie ea presto, i fan e seguaci.

LINK VIDEO EL TEMPS I ELS SEUS EFECTES TIMELAPSE:

 

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

LA CATALUNYA QUE VOLEM (EXTRA VIDEO 8/10/16)

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, seguidores i seguidors d’aquest blog, el Lleureioci. Fa temps que no escric per aqui, perque estic fent un altre projecte molt diferent aquest. Pero aqui tinc aquest blog perque si puc intento posar coses d’actualitat o rutes, pero ultimament us he parlat de rutes que he fet per el territori català, cert i d’un altre tema com politica. Potser la politica pot avorrir, cert, pero ultimament hi ha molt de moviment. Sabem que cada 11 de setembre, a Catalunya es celebra la Diada, pero en altres paisos es recorda la gran tragedia de les torres bessones de la ciutat de Nova York, si, ja fa uns 15 anys d’aixo, pero crec que en aquesta data hi ha un abans i un despres. Pero be, ara us situo sobre a un possible pais petit que es diu Catalunya i que cada 11 de setembre la gent surt al carrer per reclamar una cosa, la Independencia del pais. Aquest 2016, el passat 11 de setembre, es va tornar a fer una gran manifestacio, pero es va fer descentralitzada, crec que va ser encertada aquesta opcio, descentralitzar la manifestacio en cinc ciutats o pobles de Catalunya, com varen ser Barcelona, Berga, Lleida, Salt i Tarragona. Aquest 2016, tindria que estar al poble mes proper com es Salt (comarca del Gironès), pero no hi vaig estar present al final aquest any. Els dos ultims anys passats vaig estar present a la gran manifestacio de la Via Catalana feta a la ciutat condal de Barcelona, que va tenir molt d’exit. Trobo que cada any es va concretant alguna cosa sobre l’independencia de Catalunya, pero cada any es el mateix. 2014, la Via de Barcelona varen sortir al carrer mes de 2.000.000 de persones (2.300.000 aproximadament), aquest any 2016, despres de dos anys, i fer la manifestacio descentralitzada a cinc ciutats o pobles catalans, han sigut sobre 1.100.000 persones que s’han manifestat, be pot haber-hi mes, pero sempre hi ha un ball de xifres en els darrers dies. Tota aquesta gent s’ha manifestat per fer obvi que s’ha de tenir un pais propi (lema, titol, la Catalunya que volem), perque de fa unys anys enrere, tenim una Sanitat bona, una Educacio en espais idonis, i uns transports importants, aixo parlo de fa uns anys enrere…. pero ara tot aixo des de que hi tenim el govern central des de 2012, que tenim de tot aixo… pues diuen que han invertit en Sanitat (la realitat, molt pesim, la pitjor Sanitat, amb tancament de plantes d’hospitals, quirofans), Educacio, no hi ha pressupost en Instituts, infants fent classes en barracons en grans ciutats o pobles, tenir lleis absurdes en idiomes nomes per tocar els nassos. Transports, infrestructures ferroviaries, des de l’estat reconeixent que han invertit molt poc i els ciutadans catalans i catalanes han de patir cada dia si poden agafar el tren a l’hora, ja que tenen la xarxa mes precaria de l’estat. Quasibe cada dia un tren te problemes i deixa atrapats a molta gent. Arribar a la feina es possible cada dia amb tren des de diferents destinacions catalanes….. No… a hores d’ara. Es diu d’agafar el transport public si no es de fiar…. s’esta guanyant amb el transport per carretera vehicle privat i bus… hi ha solucio…grans cues…. Es per tot aquest cumul especificades per aqui que per aixo s’ha d’anar fent cami de l’independencia catalana, pero sera molt dificil d’arribar-hi. El nou president de la Generalitat catalana i les associacions catalanes, estant en el ultim tram d’aquesta situacio que volen els catalans i catalanes l’apreciada independencia. La gent s’esta cansant de cada any sentir el mateix no arribar mai el que es vol. 2017 potser l’any… ho dubto, 2012, 2013,2014,2015 ha hagut molts de moviments i grans canvis politics i grans decepcions en grans grups politics. 2017 potser l’hora de la Catalunya que volem….dubto. Moltes gracies a tots i totes per seguir aquest blog. Fins un altre.

ENGLISH

Hi, good afternoon to all of you, fans and followers of this blog, the Lleureioci. I have not here to write, because I’m doing another project very different from this. But here I have this blog because if I try to put things present or air, but lately I have spoken routes I have done for the Catalan territory, and certain other subject like politics. Maybe politics can be boring, true, but lately there is a lot of movement. We know that every 11 September, Catalonia celebrates, but in other countries remember the great tragedy of the twin towers of New York City, where since about 15 years of it, but I think this date there is a before and after. Well, now you stand on a possible small country called Catalonia and 11 September each people to the streets to demand one thing, the country’s independence. This 2016, on 11 September, returned to a demonstration, but was decentralized, I think it was right this option decentralize manifestation in five cities and towns in Catalonia, as were Barcelona, Berga Lleida, Tarragona and Salt. This 2016, which would be in town next month as Salt (Gironès), but I was not present at the end of this year. Spent the last two years I attended the great manifestation of the Milky made Catalan city of Barcelona Condal, which was very successful. I think every year specifying anything about the independence of Catalonia, but every year the same. 2014 Via Barcelona were going out more than 2 million people (about 2.3 million) this year in 2016, after two years, and make demonstration decentralized five cities or towns Catalans have been about 1,100. 000 people have demonstrated, can be’ve no more, but there is always dancing figures in recent days. All that people have said to make clear that a country must have own (theme, title, Catalonia we want), because for Unysat years ago, we have a good health, in education suitable spaces, and a transports important to talk about this a few years ago …. but far from all this that we have the central government since 2012, we have all this … barbed say they have invested in Health (reality very terrible, the worst health, with plant closures of hospitals, operating theaters), education, no budget Institutes, classes in barracks by children in large cities or villages, have absurd laws languages only to touch noses. Transport, railway infrestructura from recognizing that the state invested little Catalans and citizens have to suffer every day if you can catch the train at the time, as they have the most accurate network status. Quasibe daily problems and let you train caught many people. It is possible to get to work every day by train from various destinations Catalan ….. No … at this point. It is said to take public transportation if it is not to be trusted …. is gaining with road transport bus and private vehicle solution … … there are big queues for all this accumulation …. specified here that this should be by way of Catalan independence, but it will be very difficult to get there. The new president of the Generalitat Catalan and Catalan associations, being in the last part of this situation is that the Catalans want independence appreciated. People are tired of hearing the same every year not ever what you want. 2017 … maybe in doubt, 2012, 2013,2014,2015 and movements have been many major changes and major political groups in the political disappointments. Perhaps in 2017 when the Catalonia we want …. I doubt. Thank you all for following this blog. See you.

FRANCE

Salut, bonjour à vous tous, fans et adeptes de ce blog, le Lleureioci. Je n’ai pas ici pour écrire, parce que je fais un autre projet très différent de cela. Mais ici, j’ai ce blog parce que si je tente de mettre les choses présentes ou de l’air, mais dernièrement j’ai parlé routes et je l’ai fait pour le territoire catalan, et certains autres sujets comme la politique. la politique peut peut-être ennuyeux, vrai, mais ces derniers temps il y a beaucoup de mouvement. Nous savons que chaque Septembre 11, la Catalogne célèbre, mais dans d’autres pays se souviennent de la grande tragédie des tours jumelles de New York, où, depuis environ 15 ans, mais je pense que cela ce jour, il y a un avant et après. Eh bien, maintenant vous vous tenez sur un éventuel petit pays appelé la Catalogne et 11 Septembre chaque peuple à la rue pour exiger une chose, l’indépendance du pays. Ce 2016, le 11 Septembre, retourné à une démonstration, mais était décentralisée, je pense qu’il a eu raison de cette option décentraliser la manifestation dans cinq villes et villages de Catalogne, de même que Barcelone, Berga Lleida, Tarragona et Salt. Ce 2016, qui serait en ville le mois prochain comme sel (Gironès), mais je n’étais pas présent à la fin de cette année. Nous avons passé les deux dernières années, j’assisté à la grande manifestation de la Voie Lactée fait ville catalane de Barcelone Condal, qui a été très réussie. Je pense que chaque année en spécifiant tout sur l’indépendance de la Catalogne, mais chaque année la même chose. 2014 Via Barcelona sortaient plus de 2 millions de personnes (environ 2,3 millions) cette année en 2016, après deux ans, et de faire la démonstration décentralisée cinq villes ou villages Catalans ont été d’environ 1.100. 000 personnes ont manifesté, peut be’ve pas plus, mais il y a toujours des chiffres de danse au cours des derniers jours. Tout ce que les gens ont dit clairement qu’un pays doit avoir propre (thème, le titre, la Catalogne nous voulons), parce que pour Unysat années, nous avons une bonne santé, dans l’éducation des espaces appropriés, et un transports important de parler il y a quelques années …. mais loin de tout ce que nous avons le gouvernement central depuis 2012, nous avons tout cela … barbelés dire qu’ils ont investi dans la santé (réalité très horrible, le pire de la santé, avec des fermetures d’usines des hôpitaux, des salles d’opération), l’éducation, aucun instituts de budget, les classes dans les casernes par les enfants dans les grandes villes ou les villages, ont des lois absurdes langues seulement pour toucher le nez. Transport, infrestructura ferroviaire de reconnaître que l’Etat a investi petits Catalans et les citoyens ont à souffrir tous les jours si vous pouvez prendre le train à l’époque, car ils ont le statut de réseau le plus précis. Quasibe problèmes quotidiens et laissez-vous entraîner pris beaucoup de gens. Il est possible de se rendre au travail chaque jour en train de différentes destinations Catalan ….. Non … à ce stade. Il est dit de prendre les transports en commun si elle est de ne pas faire confiance …. gagne avec le bus de transport routier et de la solution de véhicules privés … … il y a de grandes files d’attente pour toute cette accumulation …. ici précisé que cela devrait être par le biais de l’indépendance catalane, mais il sera très difficile d’y arriver. Le nouveau président de la Generalitat catalane et associations catalanes, étant dans la dernière partie de cette situation est que les Catalans veulent l’indépendance appréciée. Les gens sont fatigués d’entendre la même année chaque jamais ce que vous voulez. 2017 … peut-être dans le doute, 2012, 2013,2014,2015 et les mouvements ont eu beaucoup de changements majeurs et les grands groupes politiques dans les déceptions politiques. Peut-être en 2017 lorsque la Catalogne nous voulons …. je doute. Merci à vous tous pour suivre ce blog. Jusqu’à ce qu’un autre.

GERMANY

Hallo, guten Tag an alle von euch, Fans und Anhänger dieses Blogs, die Lleureioci. Ich habe hier nicht zu schreiben, weil ich ein anderes Projekt ganz anders dies zu tun. Aber hier habe ich diesen Blog, weil, wenn ich versuche, Gegenwärtiges oder Luft zu setzen, aber in letzter Zeit habe ich gesprochen Routen ich für die katalanische Gebiet getan haben, und bestimmte andere Thema wie Politik. Vielleicht kann die Politik langweilig, wahr sein, aber in letzter Zeit viel Bewegung gibt. Wir wissen, dass jedes 11. September Katalonien feiert, sondern auch in anderen Ländern die große Tragödie der Zwillingstürme von New York City, wo seit über 15 Jahren daran erinnern, aber ich denke, das ist Bisher gibt es ein vorher und Nachher. Nun, jetzt stehen Sie auf einem möglichen kleinen Land namens Katalonien und 11. September jeweils Menschen auf die Straße, eine Sache zu verlangen, die Unabhängigkeit des Landes. Das Jahr 2016 am 11. September zu einer Demonstration zurück, war aber dezentral, ich glaube, es richtig diese Option decentralize Manifestation in fünf Städten und Gemeinden in Katalonien, war ebenso wie Barcelona, Berga Lleida, Tarragona und Salz. Das Jahr 2016, die in der Stadt im nächsten Monat als Salz (Gironès) sein würde, aber ich war am Ende dieses Jahres nicht vorhanden. Verbrachte die letzten zwei Jahre besuchte ich die große Manifestation der Milch katalanischen Stadt Barcelona Condal gemacht, die sehr erfolgreich war. Ich denke, dass jedes Jahr etwas über die Unabhängigkeit Kataloniens angibt, aber jedes Jahr das gleiche. 2014 Via Barcelona mehr als 2 Millionen Menschen ausgingen (rund 2,3 Millionen) in diesem Jahr im Jahr 2016, nach zwei Jahren, und stellen Sie haben Demonstration dezentral fünf Städten oder Gemeinden Katalanen waren etwa 1.100. 000 Menschen haben gezeigt, kann nicht mehr be’ve, aber es gibt immer tanzen Zahlen in den letzten Tagen. vor, weil für UNYSAT Jahren Alles, was Leute gesagt haben, um deutlich zu machen, dass ein Land eigene (Thema, Titel, Katalonien wir wollen) haben müssen, haben wir eine gute Gesundheit haben, in den Bereichen Bildung geeignete Räume und ein vor transportiert wichtig, über das ein paar Jahre zu sprechen …. aber bei weitem nicht alles, dass wir die Zentralregierung seit 2012 haben, haben wir alle diese … barbed sagen, dass sie in Gesundheit (Realität sehr investiert haben schrecklich, haben das schlimmste Gesundheits, mit Werksschließungen von Krankenhäusern, OP-Säle), Bildung, keine Budget-Institute, Klassen in der Kaserne von Kindern in großen Städten oder Dörfern, nur absurde Gesetze Sprachen Nasen berühren. Verkehr, Eisenbahn infrestructura aus der Erkenntnis, dass der Staat jeden Tag wenig Katalanen und Bürger zu leiden haben investiert, wenn Sie mit dem Zug zum Zeitpunkt fangen kann, da sie die genauesten Netzwerkstatus haben. Quasibe täglichen Probleme und lassen Sie sich viele Menschen gefangen zu trainieren. Es ist möglich, jeden Tag mit dem Zug von verschiedenen Zielen katalanische ….. Nein … an dieser Stelle zur Arbeit zu kommen. Es wird gesagt, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, wenn es nicht zu trauen ist …. ist mit dem Straßenverkehr Bus und privaten Fahrzeug Lösung gewinnen … … gibt es große Warteschlangen für alle diese Anhäufung …. spezifiziert hier, dass dies im Wege der katalanischen Unabhängigkeit sein, aber es wird sehr schwierig sein, dort zu erhalten. Der neue Präsident der Generalitat Katalanisch und Katalanisch Verbände, ist im letzten Teil dieser Situation ist, dass die Katalanen wollen Unabhängigkeit geschätzt. Die Menschen sind müde, um das gleiche jedes Jahr hören nicht immer, was Sie wollen. 2017 … vielleicht in Zweifel, 2012, 2013,2014,2015 und Bewegungen haben viele große Veränderungen und großen politischen Gruppen in den politischen Enttäuschungen gewesen. Vielleicht im Jahr 2017, wenn die Katalonien wir wollen …. Ich bezweifle. Ich danke Ihnen allen diesen Blog für folgende. Bis ein anderer.

PORTOGUESE

Oi, boa tarde a todos vocês, fãs e seguidores deste blog, o Lleureioci. Não tenho aqui para escrever, porque eu estou fazendo outro projeto muito diferente deste. Mas aqui eu tenho este blog, porque se eu tentar colocar as coisas presentes ou ar, mas ultimamente tenho falado rotas que eu fiz para o território catalão, e alguns outros assuntos como a política. Talvez a política pode ser chato, é verdade, mas ultimamente há uma grande quantidade de movimento. Sabemos que todos os 11 de setembro de Catalunha celebra, mas em outros países se lembra tragédia das torres gêmeas de Nova York, se há 15 anos isso, mas eu acho que isso data, não existe um antes e depois. Bem, agora você está em um possível pequeno país chamado Catalunha e 11 de Setembro de cada povo às ruas para exigir uma coisa, a independência do país. Este 2016, em 11 de Setembro, voltou para uma demonstração, mas foi descentralizada, eu acho que estava certo esta manifestação opção de descentralizar em cinco cidades e vilas na Catalunha, assim como Barcelona, Berga Lleida, Tarragona e sal. Este 2016, o que seria na cidade no próximo mês, Sal (Gironès), mas eu não estava presente no final deste ano. Passou os últimos dois anos eu assisti a grande manifestação do Láctea feitos cidade catalã de Barcelona Condal, que foi muito bem sucedida. Eu acho que a cada ano especificar nada sobre a independência da Catalunha, mas todos os anos o mesmo. 2014 Via Barcelona estavam saindo mais de 2 milhões de pessoas (cerca de 2,3 milhões de dólares) este ano em 2016, após dois anos, e fazer demonstração descentralizada cinco cidades ou vilas catalães ter sido cerca de 1.100. 000 pessoas demonstraram, pode be’ve não mais, mas há sempre dançando figuras nos últimos dias. Tudo o que as pessoas têm dito para deixar claro que um país deve ter própria (tema, título, Catalonia que queremos), porque para Unysat anos atrás, nós temos uma boa saúde, em espaços adequados de educação, e uma transporta importante falar sobre isso há alguns anos …. mas longe de tudo isso que temos o governo central desde 2012, temos tudo isso … farpado dizem que têm investido em Saúde (realidade muito terrível, o pior estado de saúde, com o fechamento de fábricas de hospitais, salas de operações), a educação, há institutos orçamentais, aulas em barracões de crianças em grandes cidades ou aldeias, têm leis línguas absurdas só para tocar narizes. Transporte, infrestructura ferroviária de reconhecer que o Estado investiu pouco catalães e os cidadãos têm de sofrer todos os dias se você pode pegar o trem no momento, pois eles têm o status de rede mais precisa. Quasibe problemas diários e deixá-lo treinar capturados muitas pessoas. É possível chegar ao trabalho todos os dias de comboio a partir de vários destinos Catalão ….. Não … neste momento. Diz-se de ter transporte público, se não é para ser confiável …. está ganhando com o autocarro de transporte rodoviário e solução de veículo particular … … há grandes filas para toda esta acumulação …. especificado aqui que este deve ser por meio de independência catalã, mas vai ser muito difícil para chegar lá. O novo presidente da Generalitat catalã e associações catalães, sendo na última parte desta situação é que os catalães querem independência apreciado. As pessoas estão cansadas de ouvir a mesma ano a cada nunca o que você quer. 2017 … talvez em dúvida, 2012, 2013,2014,2015 e os movimentos têm sido muitas mudanças importantes e os principais grupos políticos nas decepções políticas. Talvez em 2017, quando o Catalonia queremos …. eu duvido. Obrigado a todos por seguir este blog. Até outro.

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, fan e seguaci di questo blog, il Lleureioci. Non ho qui a scrivere, perché sto facendo un altro progetto molto diverso da questo. Ma qui ho questo blog perché se provo a mettere le cose presenti o aria, ma ultimamente ho parlato percorsi che ho fatto per il territorio catalano, e alcuni altri soggetti come la politica. Forse la politica può essere noioso, vero, ma ultimamente c’è un sacco di movimento. Sappiamo che ogni 11 settembre la Catalogna festeggia, ma in altri paesi ricordano la grande tragedia delle torri gemelle di New York City, dove da circa 15 anni di esso, ma credo che questo data c’è un prima e dopo. Bene, ora si posiziona su un possibile piccolo paese chiamato Catalogna e l’11 settembre di ogni persone in piazza per chiedere una cosa, l’indipendenza del paese. Questo 2016, l’11 settembre, è tornato a una dimostrazione, ma è stata decentrata, credo che fosse giusto questa manifestazione opzione decentralise in cinque città e paesi in Catalogna, così come Barcellona, Berga Lleida, Tarragona e sale. Questo 2016, che sarebbe in città il prossimo mese come Salt (Gironès), ma non ero presente alla fine di questo anno. Trascorso gli ultimi due anni ho partecipato alla grande manifestazione della Lattea fatta città catalana di Barcellona Condal, che ha avuto molto successo. Penso che ogni anno specificare nulla circa l’indipendenza della Catalogna, ma ogni anno la stessa. 2014 Via Barcellona dovesse andare fuori più di 2 milioni di persone (circa 2,3 milioni) di quest’anno nel 2016, dopo due anni, e fa la dimostrazione decentrata cinque città o paesi catalani sono stati circa 1.100. 000 persone hanno dimostrato, può be’ve non di più, ma c’è sempre figure danzanti nei giorni scorsi. Tutto ciò che le persone hanno detto di mettere in chiaro che un paese deve avere proprio (tema, titolo, Catalogna che vogliamo), perché per Unysat anni fa, abbiamo una buona salute, nell’educazione spazi adeguati, e un trasporti importante parlare di questo a pochi anni fa …. ma lontano da tutto ciò che abbiamo il governo centrale dal 2012, abbiamo tutto questo … spinato dire che hanno investito in sanità (realtà molto terribile, la peggiore salute, con chiusure di stabilimenti di ospedali, sale operatorie), l’istruzione, nessun Istituti di bilancio, le classi in caserma da parte dei bambini nelle grandi città o villaggi, hanno leggi assurde lingue solo a toccare il naso. Trasporti, infrestructura stazione di riconoscere che lo stato investito poco catalani e cittadini devono subire ogni giorno, se si può prendere il treno, al momento, in quanto hanno lo stato della rete più accurata. Quasibe problemi quotidiani e lasciare che si allena catturato molte persone. E ‘possibile andare al lavoro ogni giorno in treno da varie destinazioni catalano ….. No … a questo punto. Si è detto di prendere i mezzi pubblici se non è da fidarsi …. sta guadagnando con bus di trasporto su strada e la soluzione di veicolo privato … … ci sono grandi code per tutto questo accumulo …. qui specificato che questo dovrebbe essere in via di indipendenza catalana, ma sarà molto difficile arrivarci. Il nuovo presidente della Generalitat catalana e le associazioni catalane, essendo nell’ultima parte di questa situazione è che i catalani vogliono l’indipendenza apprezzato. La gente è stanca di sentire lo stesso anno ogni non sempre ciò che si vuole. 2017 … forse in dubbio, il 2012, 2013,2014,2015 e movimenti sono stati molti cambiamenti importanti e grandi gruppi politici le delusioni politiche. Forse nel 2017, quando la Catalogna vogliamo …. dubito. Grazie a tutti per seguendo questo blog. Fino a un’altra.

PD 08/10/16

SUMMARY OF THE CONCERT ON THE CATALONIA indepencia held on 29 June 2013 At The Camp Nou stadium, where they fill in the field 90,000 people..

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=g35qNYUwKn8

 SONG OF THE CATALAN flag held every year BOXING (26/12) THE PALACE OF CATALAN MUSIC

LINK:https://www.youtube.com/watch?v=9dwCGqFlOrE

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari

MASSIS DEL MONTGRI – MONTPLÀ (06 – 12 -15)

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, amics, amigues, seguidores i seguidors. Sigueu benvinguts a un nou reportatge de rutes. Es una de les rutes fetes el passat 6 de desembre de 2015 a la comarca del Baix Empordà, en concret al Massis del Montgri – Montplà, entre els pobles de Torroella de Montgri, Ullà i l’Estartit. Varem fer una matinal amb un dia que s’aixecava amb boira, on varem volguer fer una circular per el Massis del Montgri – Montplà, Les Salines. Varem començar a les escoles del costat del Montgri, per pujar fins al Castell de Montgri (hi ha altres opcions per arribar, tambe des de l’ermita de Sta Caterina, amb una pista forestal des de el poble de Bellcaire d’Empordà), on hi habia força boira que s’anava anant amb el pas de les hores. Varem pujar direccio a la creu i despres varem continuar fins al castell pujant per les pedres que hi ha a partir de la creu (aquest dia,  hi havia molta humitat, i passar per sobre les pedres, era molt dificultos on les patinades eren les mes frecuents) direccio al castell. A dalt al castell varem poguer començar a veure que el sol feia acte de presencia, pero no podiem veure les grans vistes que es solen veure des de dalt al castell, com les Illes Medes, o el mateix poble de Torroella de Montgri i l’Escala. A mida que anavem avançant, la boira anava marxant i podiem veure amb mes claritat les altres montanyes del voltant. Varem continuar per anar a la montanya del costat la del Montplà, agafant la sortida del Castell de Montgri a Montplà, on el cami es força dificultòs, amb molta pedra, per fer la baixada (atencio el cami es força perillòs amb un dia d’humitat) fins el creuament amb diferents camins. Triem direccio al Montplà, que ja es fa mes suau i no es tant pedregos com el del Castell del Montgri. A dalt el cim del Montplà, podem veure el Castell del Montgri i grans paisatges del voltant, pero aquell dia que varem anar, la boira feia acte de presencia i no varem poder apreciar veure gaires bones vistes. Estant al Montplà, varem continuar direccio a Les Salines, a la zona de picnic, passant per el refugi o caseta dels caçadors tot baixant una gran baixada de pedres (es una mica dificultos trobar el traçat, estar pendent de les aplicacions del gps ja que les senyals de terra, ens costa trobar-les i fa que perdem força temps en localitzar el cami), epro encara aixis, aconseguim trobar el cami per seguir direccio a l’area de picnic, on aqui parem per a dinar. D’aqui teniem   que seguir fins el mirador de Rocamaura de l’Estartit, pero anem direccio a les escoles de Torroella de Montgri on haviem començat la ruta. Aquesta ruta, es força gran, ja que tambe es pot arribar a l’Estartit i tornar per a baix tot veient grans massies i molins, pero nomes varem fer la part del Montgri i Montpla i Rocamaura des de l’Estartit. Aquesta ruta on varem descobrir grans cases en diversos camps on varem veure en l’ultima exposicio feta dins la festa de St Andreu  2015 de Torroella de Montgri, on a dins de l’esglesia,  hi habia pintures i fotos d’aquests indrets. Aquest paisatge es un gran indret, pero a vegades el temps et dont un imprevist, com per exemple la boira i fa que no puguis veure gran cosa, pero la ruta encara aixis, esta molt be, en tot cas ara podreu veure les fotos en el seguent video. Be amics i amigues, seguidores i seguidors, ens veiem aviat, fins la propera.

ENGLISH

Hello, good evening to all of you, friends, friends, fans and followers. Be welcome to a new report by routes. It is one of the routes made on 6 December 2015 in the region of Lower Emporda, specifically the Montgrí – Montplà, between the towns of Torroella, Ulla and Estartit. We made a day with morning fog rose where we wanted to make a move for the Montgrí – Montplà, Salinas. We start schools Montgri side to climb up to the Castle Montgri (there are other options to come, also from the chapel of Santa Catalina, a track from the village of Bellcaire d’Emporda) where there was fog that was going to force the passage of the hours. We climb towards the cross and then we continued to the castle climbing the stones are from the cross (that day habia high humidity, and step over the stones, it was very difficult where blunders were the most Frequently) towards the castle. Above the castle we could begin to see the sun made an appearance but could not see the great views that are often seen from above the castle as the Medes Islands or the village of Torroella and the Escala. As we progressed, the fog was leaving and could see with more clarity the other mountains around. We continued to go to the mountain beside that of Montplà, taking the exit of Castle Montgri Montplà, where the road is quite difficult, with lots of stone for the fall (note the path is quite a dangerous one day of humidity) until crossing different ways. Montplà choose the direction, which is softer and not so rocky and the Castle of Montgri. Above the top of Montplà, we can see the Castle Montgri and large landscapes around, but that day we went, the fog made an appearance and we could not see much appreciate views. Being the Montplà, we continue towards Las Salinas, the picnic, going to the shelter or house hunters descending a slope of stones (it a bit difficult to find the route, be aware of the applications of GPS since signals ground, it is difficult to find them and force us to lose time to find the way) epro Still, we manage to find the way to move towards the picnic area where we stopped here for lunch. From here we had to follow up the viewpoint of Rocamaura Estartit, but we direction schools Torroella where we started the route. This route is quite large, as you can also get Estartit and back down to watching the great mass and mills, but we just do part of Montgri and Montplà and from Rocamaura Estartit. This path where we discovered large houses in various fields which we saw in the last exhibition held in celebration of St Andrew in 2015 Torroella where inside the church, habia paintings and photos of these places. This landscape is a great place, but sometimes the time you dont unforeseen, such as fog and causes can not see much, but the road still, very well, in any case can now see photos The following video. Be friends, fans and supporters, see you soon, until next time.

FRANCE

Bonjour, bonne soirée à vous tous, amis, amis, fans et adeptes. Soyez les bienvenus à un nouveau rapport de routes. Il est l’une des routes faites le 6 Décembre 2015 dans le région de la Basse Emporda, en particulier le Montgrí – Montplà, entre les villes de Torroella, Ulla et Estartit. Nous avons fait une journée avec le brouillard du matin est passé où nous voulions faire un geste pour la Montgrí – Montplà, Salinas. Nous commençons écoles côté Montgri à monter au Château Montgri (il ya d’autres options à venir, également de la chapelle de Santa Catalina, une piste du village de Bellcaire d’Emporda) où il y avait du brouillard qui allait forcer le passage des heures. Nous montons vers la croix, puis nous avons continué à le château grimpent les pierres sont de la croix (que habia jour une humidité élevée, et l’étape sur les pierres, il était très difficile où les erreurs ont été les plus Foire) vers le château. Dessus du château, nous pourrions commencer à voir le soleil a fait une apparition, mais ne pouvait pas voir les superbes vues qui sont souvent vus du haut du château, les îles Medes ou le village de Torroella et de la Escala. Comme nous avons progressé, le brouillard partait et qu’il pouvait voir avec plus de clarté les autres montagnes autour. Nous avons continué à aller à la montagne à côté de celui de Montplà, en prenant la sortie du château de Montgri Montplà, où la route est assez difficile, avec beaucoup de pierres pour l’automne (notez le chemin est assez dangereuse une journée de humidité) jusqu’au croisement de différentes manières. Montplà choisir la direction, ce qui est plus doux et pas très rocheuse et le château de Montgri. Au-dessus du haut de Montplà, nous pouvons voir le château de Montgri et grands paysages autour, mais ce jour-là, nous sommes allés, le brouillard fait une apparition et nous ne pouvions pas voir beaucoup apprécier la vue. Être le Montplà, nous continuons en direction de Las Salinas, le pique-nique, d’aller aux abris ou maisons chasseurs descendant une pente de pierres (un peu difficile de trouver l’itinéraire, être conscient des applications de GPS depuis signaux sol, il est difficile de les trouver et de nous forcer à perdre de temps à trouver le chemin) epro Pourtant, nous réussissons à trouver le moyen de se déplacer vers la zone de pique-nique où nous nous sommes arrêtés ici pour le déjeuner. De là, nous avons dû suivre le point de vue de Rocamaura Estartit, mais nous direcció écoles Torroella où nous avons commencé la route. Cette route est assez grand, que vous pouvez également obtenir Estartit et reculer pour regarder la grande masse et les usines, mais nous juste une partie de Montgri et Montplà et de Rocamaura Estartit. Ce chemin où nous avons découvert de grandes maisons dans divers domaines que nous avons vu dans la dernière exposition organisée dans la célébration de St Andrew en 2015 Torroella où à l’intérieur de l’église, des peintures et des photos de ces endroits Habia. Ce paysage est un endroit idéal, mais parfois le temps vous ne imprévu, comme le brouillard et les causes ne peut pas voir grand-chose, mais la route encore, très bien, en tout cas, peut maintenant voir les photos La vidéo suivante. Soyez amis, fans et supporters, vous voir bientôt, jusqu’à la prochaine fois.

GERMANY

Hallo, guten Abend an alle von euch, Freunde, Freunde, Fans und Anhänger. Seien Sie willkommen in einem neuen Bericht von Routen. Es ist eine der Routen am 6. Dezember 2015 in der Region Nieder Emporda gemacht, insbesondere die Montgrí – Montplà, zwischen den Städten von Torroella, Ulla und Estartit. Wir haben einen Tag mit Morgennebel stieg, wo wir einen Zug für die Montgrí machen wollten – Montplà, Salinas. Wir beginnen Schulen Montgri Seite nach oben auf die Burg Montgri zu klettern (gibt es andere Möglichkeiten, um zu kommen, auch aus der Kapelle von Santa Catalina, einer Spur aus dem Dorf Bellcaire d’Emporda) wo es Nebel, der im Begriff war, den Durchgang der Stunden zu zwingen. Wir steigen in Richtung der Quer und dann auf die Burg setzten wir klettern die Steine ​​vom Kreuz (diesem Tag habia hoher Luftfeuchtigkeit und Schritt über die Steine, es war sehr schwierig, wo Fehler waren die Häufig) Richtung Schloss. Oberhalb des Schlosses könnten wir beginnen zu sehen, die Sonne einen Auftritt, aber konnte nicht sehen, die herrliche Aussicht, die oft von oben auf die Burg als der Medes-Inseln oder der Gemeinde Torroella und gesehen werden Escala. Wie wir voranschritt, wurde der Nebel verlassen und konnte mit mehr Klarheit die anderen umliegenden Berge zu sehen. Wir haben weiter in die Berge neben dem des Montplà gehen, nehmen Sie die Ausfahrt der Burg Montgri Montplà, wo die Straße ist ziemlich schwierig, mit viel Stein für den Herbst (notieren Sie den Pfad ist ein ganz gefährlicher einem Tag Feuchte) bis zur Kreuzung unterschiedlicher Weise. Montplà wählen Sie die Richtung, die weicher und nicht so felsig und das Schloss von Montgri ist. Über dem oberen Ende Montplà, können wir die Burg Montgri und große Landschaften um zu sehen, aber an diesem Tag gingen wir, machte der Nebel einen Auftritt und wir konnten nicht sehen, zu schätzen Blick. Wobei die Montplà wir weiterhin in Richtung Las Salinas, Picknick, ins Tierheim oder Haus Jäger eine Steigung abzusteigen, von Steinen (es ein bisschen schwierig, um die Strecke zu finden, beachten Sie die Anwendungen der GPS seit Signale Boden, ist es schwierig, sie zu finden und zwingen uns, Zeit zu verlieren, um den Weg zu finden) epro Doch es uns gelingt, den Weg in Richtung der Picknickplatz, wo wir hielten hier für das Mittagessen zu bewegen zu finden. Von hier aus hatten wir im Anschluss an die Sicht der Rocamaura Estartit, aber wir Direcció Schulen Torroella, wo wir die Route gestartet. Diese Strecke ist recht groß, so können Sie auch Estartit und wieder nach unten, um gerade die große Masse und Mühlen, aber wir tun Teil Montgri und Montplà und Rocamaura Estartit. Dieser Weg, wo wir entdeckt, große Häuser in verschiedenen Bereichen, die wir in der letzten Ausstellung in der Feier des St. Andreas 2015 Torroella hielt sah in dem Inneren der Kirche, habia Gemälden und Fotos dieser Orte. Diese Landschaft ist ein großer Platz, aber manchmal die Zeit, die Sie nicht unvorhergesehene, wie Nebel und Ursachen kann nicht viel zu sehen, aber der Weg noch immer, sehr gut, auf jeden Fall kann nun Fotos zu sehen Das folgende Video. Seien Sie Freunde, Fans und Unterstützer, bis bald, bis zum nächsten Mal.

PORTOGUESE

Olá, boa noite a todos vocês, amigos, amigos, fãs e seguidores. Seja bem-vindo a um novo relatório do rotas. É uma das rotas feitas em 6 de Dezembro de 2015, a região da Baixa Emporda, especificamente o Montgrí – Montplà, entre as cidades de Torroella, Ulla e Estartit. Fizemos um dia com névoa da manhã levantou-se onde queríamos fazer um movimento para a Montgrí – Montplà, Salinas. Começamos escolas lado Montgri para subir ao Castelo Montgri (existem outras opções que estão por vir, também da capela de Santa Catalina, uma faixa da aldeia de Bellcaire d’Empordà) onde havia nevoeiro que estava indo para forçar a passagem das horas. Subimos para a cruz e depois continuamos para o castelo escalar as pedras são da cruz (que dia habia alta umidade, e passo sobre as pedras, foi muito difícil, onde erros foram os mais Frequentes) em direção ao castelo. Acima do castelo nós poderíamos começar a ver o sol fez uma aparição, mas não conseguiu ver os grandes pontos de vista que são muitas vezes vistos de cima o castelo como as Ilhas Medas ou a aldeia de Torroella eo Escala. À medida que avançava, o nevoeiro estava saindo e pude ver com mais clareza as outras montanhas ao redor. Continuamos a ir para a montanha ao lado de Montplà que, tomando a saída de Castelo Montgri Montplà, onde a estrada é bastante difícil, com muita pedra para a queda (anote o caminho é bastante perigoso um dia de humidade) até cruzar maneiras diferentes. Montplà escolher a direção, que é mais suave e não tão rochoso e do Castelo de Montgri. Acima do topo da Montplà, podemos ver o Castelo de Montgri e grandes paisagens ao redor, mas que dia em que fomos, o nevoeiro fez uma aparição e não podíamos ver muito apreciar vistas. Sendo o Montplà, continuamos em direção a Las Salinas, o piquenique, indo para os abrigos ou casas caçadores descendo uma ladeira de pedras (é um pouco difícil de encontrar a rota, estar ciente das aplicações do GPS desde sinais de chão, é difícil encontrá-los e forçar-nos a perder tempo para encontrar o caminho) epro Ainda assim, conseguimos encontrar o caminho para avançar para a área de piquenique onde nós paramos aqui para o almoço. A partir daqui, tivemos de acompanhar o ponto de vista da Rocamaura Estartit, mas nós direccio escolas Torroella onde começamos o percurso. Esta rota é bastante grande, como você também pode obter Estartit e recuar para assistir a grande massa e moinhos, mas nós apenas fazemos parte de Montgri e Montplà e de Rocamaura Estartit. Este caminho onde descobrimos grandes casas em vários domínios que se viu na última exposição realizada em comemoração do St Andrew em 2015 Torroella onde Dentro da igreja, pinturas habia e fotos desses lugares. Esta paisagem é um ótimo lugar, mas às vezes o tempo que você não imprevistos, tais como neblina e causas não pode ver muita coisa, mas a estrada ainda, muito bem, em qualquer caso, pode agora ver fotos O vídeo a seguir. Seja amigos, fãs e simpatizantes, vê-lo em breve, até a próxima vez.

ITALIAN

Ciao, buona sera a tutti voi, amici, amici, fan e seguaci. Siate i benvenuti ad un nuovo rapporto percorsi. Si tratta di uno degli itinerari realizzati, il 6 dicembre 2015 la regione della Bassa Emporda, in particolare il Montgrí – Montplà, tra le città di Torroella, Ulla e Estartit. Abbiamo fatto un giorno con nebbia mattutina rosa dove volevamo fare una mossa per la Montgrí – Montplà, Salinas. Partiamo scuole lato Montgri per salire al Castello Montgri (ci sono altre opzioni a venire, anche dalla cappella di Santa Catalina, una traccia dal villaggio di Bellcaire d’Emporda) dove c’era nebbia che stava per forzare il passaggio delle ore. Saliamo verso la croce e poi abbiamo continuato a castello salendo le pietre sono dalla croce (che giorno habia alto tasso di umidità, e passo sulle pietre, è stato molto difficile in cui errori sono stati i più Frequentemente) verso il castello. Sopra il castello potremmo cominciare a vedere il sole ha fatto la sua comparsa, ma non poteva vedere la splendida vista che sono spesso visti da sopra il castello come le isole Medes o il villaggio di Torroella e la Escala. Come abbiamo progredito, la nebbia stava lasciando e poteva vedere con maggiore chiarezza le altre montagne intorno. Abbiamo continuato ad andare in montagna accanto a quella di Montplà, prendendo l’uscita del castello di Montgri Montplà, dove la strada è abbastanza difficile, con un sacco di pietra per la caduta (prendere nota del percorso è piuttosto un pericoloso un giorno umidità) fino ad attraversare modi diversi. Montplà scegliere la direzione, che è più morbido e meno roccioso e il Castello di Montgri. Sopra la parte superiore Montplà, possiamo vedere il Castello di Montgrí e grandi paesaggi attorno, ma quel giorno siamo andati, la nebbia fatto la sua comparsa e non abbiamo potuto vedere molto apprezzato viste. Essendo il Montplà, si prosegue verso Las Salinas, il pic-nic, andare al rifugio o casa cacciatori discendente una pendenza di pietre (è un po ‘difficile trovare il percorso, essere consapevoli delle applicazioni GPS in quanto segnali a terra, è difficile trovarli e ci costringono a perdere tempo per trovare il modo) epro Comunque, siamo riusciti a trovare il modo di muoversi verso l’area pic-nic dove ci siamo fermati qui per il pranzo. Da qui abbiamo dovuto seguire il punto di vista di Rocamaura Estartit, ma abbiamo Direcció scuole Torroella dove abbiamo iniziato il percorso. Questo percorso è abbastanza grande, come si può anche ottenere Estartit e indietro a guardare la grande massa e mulini, ma solo fare parte del Montgrí e Montplà e da Rocamaura Estartit. Questo percorso dove abbiamo scoperto grandi case in diversi settori che abbiamo visto negli ultimi mostra allestita in occasione del S. Andrea nel 2015 Torroella dove All’interno della chiesa, dipinti e fotografie Habia di questi luoghi. Questo paesaggio è un posto fantastico, ma a volte il tempo non avete imprevisto, come la nebbia e le cause non può vedere molto, ma la strada ancora, molto bene, in ogni caso, può ora vedere le foto Il seguente video. Essere amici, fan e sostenitori, a presto, fino alla prossima volta.

Coords GPS Massis del Montgri: 42° 4′ 29.21″ N, 3° 9′ 40.74″ E

LINK FOTOS MASSIS MONTGRI – MONTPLÀ BY LLEUREIOCI BLOG:

Publicat dins de Sin categoría | Deixa un comentari