CATALUNYA, UN NOU PAIS DEMOCRATIC

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, senyores i senyors. M’adreço a tots vosaltres amb un nou escrit, ja que estem en una situacio fora d’ordre, segons uns diuen. No ho semble, perque tot aixo s’ho han muntat ells solets. Ja fa temps que hi anaven al darrere i ara l’han feta grossa. Era d’esperar, perque quant aparagues la data limit, es tenia una intuicio que alguna cosa farien i l’han fet en varies ocasions. Tot el mon ha vist que esta passant ara mateix a Barcelona i fa un mes  mes o menys tambe. Nomes volen votar, per decidir el nostre futur català, pero no ens deixen votar. Diuen que en el pais que estem, es un pais lliure i democratic, aixo no es veritat, ara mateix, la situacio que tenim, es el mateix de fa 50 anys enrere. Aquesta setmana, dimarts, varen entrar a l’ajuntament de Girona la policia estatal, dimcres varen visitar Barcelona (Bcn) la Generalitat, ara tenen intervinguda la Generalitat. Avui dissabte intenten intervenir la policia catalana, els Mossos d’Esquadra. Estem a 8 dies del dia del Referendum, durant aquests dies, poden passar moltes coses, son capaços de tot i mes. ser que molts de vosaltres esteu pendents del que passa a Barcelona. Tot el mon mira el que pot arribar a fer l’estat estatal. Ja sabeu que aquest estat central, es unic al mon (quasibe) per la gran corrupcio que te al darrere, pero ningu fa res per fer-ho fora. Hi ha la comunitat europea, que fa veure que ho esta mirant i no ho mira, si no mirem el cas dels refugiats de Siria que varen venir a Europa, els varen fer passejar per tots els paisos passant grans climes freds gelids, on hi anaven grans families amb petits i grans membres i molts d’ells no varen arribar a desti i Europa no va fer res. Ara amb el cas que esta passant a Barcelona (Catalunya) semble que tampoc ho volen veure. Si les coses no canvien gaire, els catalans  tenen al davant una setmana que es fara eterna, ja que si ara han intervingut la Generalitat els seus comptes i la seva policia i potser aviat tambe els mitjans publics catalans. Tot es possible. Si fan tot aixo, abans, una persona amb seny, no ho faria i miraria primer el que te ell mateix per mirar, una llarga llista de bruticia corrupcional, pero com no te ni dos dits de front, es millor analitzar als que li cau mes malament i esta fent tot de revoltes inultils enllocs on no hem fet mai cap cosa negligent. Tambe, els mitjans de comunicacio estatals estan manipulats oferint coses que no son. La premsa estatal no es de fiar i ara mateix, mes d’un s’ho deu estar passant molt be. El poble català esta sortint al carrer i sortira mes, pacificament, no com altres que nomes volen que aixi aldarulls i enfrontaments i nomes publiquen els aldarulls a la premsa i nomes volen passar aixo a la resta del mon. No es aixo que s’ha de veure. S’esta revent molt de suport des de molts llocs, i esta molt be, trobo que la ciutat de Madrid a sortit al carrer a manifestarse a favor del poble catala (dimecres passat) i quant es va acabar la manifestacio pacifica a la puerta del sol, la policia va fer servir l’us violent per desallotjar la plaça. Cosa que no es va veure gaire per TV. Be, ara, el poble catala estem a l’espera del proper dia 1 octubre ’17. Ens preguntem, en un pais democratic amb la situacio d’ara mateix, ens deixeran votar en el referendum, o no….. Be, amics i amigues de tot el mon, tal com esta la situacio en que vivim a Catalunya, en les properes hores o dies, poden passar moltes coses, pero ara mateix no sabem com vindran pero, s’ha d’estar atents ja que des de centre faran tot l’ho possible i encara mes si no tenen ni dos dits de front tot el grup. us posare links per seguir la situacio catalana, ara mes que mai, Barcelona, Catalunya un possible pais, si ens deixen, podra exercir amb pau. Ciutadanes i ciutadans de tot el mon, feu costat el poble catala, ara mes que mai, moltes gracies. (Potser aquest espai potser tancat en les properes hores, ja que estant tancant tot el que tracti sobre el referendum i l’estat catala i hem pregunto is en ves de tancar aquestes pagines, tindrien que tancar tots els mitjants de comunicacio estatal i no ho fan, es una vergonya i un fastic).

ENGLISH

Hi, very good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. I address all of you with a new writing, as we are in a situation that is out of order, according to some. I do not think so, because all this has been assembled by them soletas. It’s been a long time since they went back and now they’ve done it big. It was to be expected, because as soon as you look at the deadline, there was an intuition that something would do and have done it on several occasions. The whole world has seen that it is happening right now in Barcelona and a month or so also. They only want to vote, to decide our future Catalan, but do not let us vote. They say that in the country we are, it is a free and democratic country, this is not true, right now, the situation we have is the same for 50 years ago. This week, on Tuesday, the state police were entering the city council of Girona, dimcres visited Barcelona (Bcn) the Generalitat, now the Generalitat has intervened. Today Saturday they try to intervene the Catalan police, the Mossos d’Esquadra. We are 8 days after the referendum, during these days, many things can happen, they are capable of everything and month. Be that many of you are aware of what is happening in Barcelona. The whole world looks at what the state state can do. You know that this central state is unique to the world (quasibé) because of the great corruption behind you, but nobody does anything to do it outside. There is the European community, which shows that it is watching it and does not look at it, if we do not look at the case of Syrian refugees who came to Europe, they would take a walk in all the countries, going through cool cold ice climates, where they were going Large families with small and large members and many of them did not arrive at destiny and Europe did nothing. Now with the case that it is happening in Barcelona (Catalonia) it seems that they do not want to see either. If things do not change much, the Catalans are facing a week that will be eternal, since if the Generalitat has now intervened in the accounts and their police and perhaps also the Catalan public media. Everything is possible. If you do all this, before, a person with good sense, I would not do it and I would first see what he himself looks at, a long list of corrupt dirt, but since he does not have two fingers in front, it is best to analyze who falls Most wrong and he is doing everything with intact riots where we have never done anything negligent. Also, the state media are manipulated by offering things that are not. The state press is not trustworthy and right now, but one should be spending a lot of money. The Catalan people are coming out on the street and will come out more, peacefully, not like others who only want to get upset and confrontations and only publish the rumors to the press and only want to spend this in the rest of the world. This is not what you should see. He has received a lot of support from many places, and this is very good, I find that the city of Madrid has left the streets to manifest itself in favor of the Catalan people (last Wednesday) and how soon the peaceful demonstration at the door of the Sun, the police used the violent use to evacuate the square. Something that was not seen much on TV. Be, now, the Catalan people are waiting for the next day October 1 ’17. We ask ourselves, in a democratic country with the situation right now, we will be able to vote in the referendum, or not … Be, friends from all over the world, as is the situation in which we live in Catalonia, In the next few hours or days, many things can happen, but right now we do not know how they will come from, but you should be aware that from the center they will do everything possible and even more if they do not have two fingers in front the whole group. You will find links to follow the Catalan situation, now more than ever, Barcelona, ​​Catalonia a possible country, if you leave us, you can exercise peacefully. Citizens and citizens around the world, take the Catalan people together, now more than ever, thank you very much. (Perhaps this space may be closed in the next few hours, as it is closing everything about the referendum and the Catalan state and we have asked it is in the process of closing these pages, they would have to close all the means of state communication and do not fan, it’s a shame and a disgust).

FRANCE

Bonjour, bon après-midi à vous tous, mesdames et messieurs. Je m’adresse à vous tous avec une nouvelle écriture, car nous sommes dans une situation qui n’est pas conforme, selon certains. Je ne le pense pas, parce que tout cela a été assemblé par eux. Il y a longtemps qu’ils sont retournés et maintenant ils l’ont fait grand. Il était à prévoir, car dès que vous regardez le délai, il y avait une intuition que quelque chose le ferait et l’aurait fait à plusieurs reprises. Le monde entier a vu que cela se passe actuellement à Barcelone et un mois environ. Ils veulent seulement voter, décider de notre futur catalan, mais ne pas nous laisser voter. Ils disent que dans le pays où nous sommes, c’est un pays libre et démocratique, ce n’est pas vrai, en ce moment, la situation que nous avons est la même il y a 50 ans. Cette semaine, mardi, la police d’état entrait dans le conseil municipal de Gérone, dimcres a visité la Generalitat de Barcelone (Bcn), maintenant la Generalitat est intervenue. Aujourd’hui, ils essaient d’intervenir la police catalane, les Mossos d’Esquadra. Nous sommes 8 jours après le référendum, ces jours-ci, beaucoup de choses peuvent se produire, elles sont capables de tout et de mois. Que beaucoup d’entre vous connaissent ce qui se passe à Barcelone. Le monde entier regarde ce que l’État peut faire. Vous savez que cet état central est unique au monde (quasibé) en raison de la grande corruption derrière vous, mais personne ne fait quoi que ce soit à l’extérieur. Il y a la communauté européenne, qui montre qu’elle la regarde et ne la regarde pas, si nous ne regardons pas le cas des réfugiés syriens qui venaient en Europe, ils se promenaient dans tous les pays, traversaient des climats de glace froide et froide, où ils allaient Les grandes familles avec de petits et grands membres et beaucoup d’entre eux n’arrivaient pas au destin et l’Europe ne faisait rien. Maintenant, avec le cas où il se passe à Barcelone (Catalogne), il semble qu’ils ne veulent pas voir non plus. Si les choses ne changent pas beaucoup, les Catalans font face à une semaine qui sera éternelle, car si la Generalitat est intervenue dans leurs comptes, leur police et peut-être aussi dans les médias publics catalans. Tout est possible. Si vous faites tout cela, auparavant, une personne de bon sens, je ne le ferais pas et je verrais tout d’abord ce qu’il regarde lui-même, une longue liste de saleté corrompue, mais comme il n’a pas deux doigts au devant, il est préférable d’analyser qui tombe Le plus faux et il fait tout avec des émeutes intactes où nous n’avons jamais fait de négligence. En outre, les médias d’état sont manipulés en offrant des choses qui ne le sont pas. La presse d’État n’est pas digne de confiance et maintenant, mais on devrait dépenser beaucoup d’argent. Les gens catalans sortent dans la rue et sortiront plus paisiblement, pas comme les autres qui ne veulent que se fâcher et affronter et publier les rumeurs à la presse et ne veulent que passer cela dans le reste du monde. Ce n’est pas ce que vous devriez voir. Il a reçu beaucoup de soutien de nombreux endroits, et c’est très bien, je trouve que la ville de Madrid a quitté les rues pour se manifester en faveur du peuple catalan (mercredi dernier) et à quelle date la protestation pacifique a été terminée à la porte de la ville. Soleil, la police a utilisé l’usage violent pour évacuer la place. Quelque chose qui n’a pas été vu à la télé. Soit, le peuple catalan attend le lendemain 1er octobre 17. Nous nous demandons, dans un pays démocratique avec la situation en ce moment, nous pourrons voter au référendum, ou non … Sois amis de partout dans le monde, comme c’est le cas dans lequel nous vivons en Catalogne, Au cours des prochaines heures ou des jours, beaucoup de choses peuvent se produire, mais en ce moment, nous ne savons pas comment elles vont venir, mais vous devez savoir que du centre elles feront tout leur possible et encore plus si elles n’ont pas deux doigts devant l’ensemble du groupe. Vous trouverez des liens pour suivre la situation catalane, plus que jamais, Barcelone, Catalogne, un pays possible, si vous nous quittez, vous pouvez exercer de manière pacifique. Citoyens et citoyens du monde entier, rassemblez le peuple catalan, maintenant plus que jamais, merci beaucoup. (Peut-être que cet espace pourrait être fermé au cours des prochaines heures, puisqu’il ferme tout sur le référendum et l’état catalan et nous avons demandé qu’il soit en train de fermer ces pages, ils devraient fermer tous les moyens de communication de l’Etat et ne pas fan, c’est une honte et un dégoût).

GERMANY

Hallo, sehr guter Nachmittag zu euch allen, meine Damen und Herren. Ich rufe euch alle mit einem neuen Schreiben an, da wir in einer Situation sind, die nicht in Ordnung ist, nach einigen. Ich glaube nicht, denn all dies wurde von ihnen soletas versammelt. Es ist schon lange her, dass sie zurückgegangen sind und jetzt haben sie es groß gemacht. Es war zu erwarten, denn sobald man sich die Frist ansieht, gab es eine Intuition, dass etwas mehr tun und es bei mehreren Gelegenheiten getan hätte. Die ganze Welt hat gesehen, dass es gerade in Barcelona und einem Monat oder so auch passiert. Sie wollen nur wählen, um unsere Zukunft Katalanisch zu entscheiden, aber lassen Sie uns nicht abstimmen. Sie sagen, dass im Land wir sind, es ist ein freies und demokratisches Land, das ist nicht wahr, gerade jetzt ist die Situation, die wir haben, dasselbe seit 50 Jahren. Diese Woche, am Dienstag, trat die Staatspolizei in den Stadtrat von Girona ein, Dimcres besuchte Barcelona (Bcn) die Generalitat, jetzt hat die Generalitat interveniert. Heute Samstag versuchen sie, die katalanische Polizei, die Mossos d’Esquadra, zu intervenieren. Wir sind 8 Tage nach dem Referendum, während dieser Tage können viele Dinge passieren, sie sind fähig zu alles und Monat. Sei, dass viele von euch wissen, was in Barcelona passiert ist. Die ganze Welt sieht an, was der Staatsstaat tun kann. Sie wissen, dass dieser Zentralstaat für die Welt einzigartig ist (Quasibé) wegen der großen Korruption hinter Ihnen, aber niemand tut etwas, um es draußen zu tun. Es gibt die europäische Gemeinschaft, die zeigt, dass sie zusieht und sieht es nicht an, wenn wir nicht auf den Fall von syrischen Flüchtlingen schauen, die nach Europa gekommen sind, würden sie einen Spaziergang in allen Ländern machen, indem sie durch kalte, kalte Eisklima gehen, wo sie hin wollten Große Familien mit kleinen und großen Mitgliedern und viele von ihnen kamen nicht zum Schicksal und Europa tat nichts. Jetzt mit dem Fall, dass es in Barcelona (Katalonien) passiert ist, scheint es, dass sie auch nicht sehen wollen. Wenn sich die Dinge nicht viel ändern, stehen die Katalanen vor einer Woche, die ewig sein wird, denn wenn die Generalitat nun in ihre Konten und ihre Polizei und vielleicht auch in die katalanischen öffentlichen Medien eingreift. Alles ist möglich Wenn du das alles machst, dann habe ich es mit einem guten Sinn nicht getan und würde zuerst mal sehen, was er selbst sieht, eine lange Liste von korruptem Schmutz, aber da er nicht zwei Finger vor sich hat, ist es am besten, diejenigen zu analysieren, die zu ihm fallen Die meisten Unrecht und er tut alles mit intakten Aufständen, wo wir noch nie etwas fahrlässiges getan haben. Auch die staatlichen Medien werden manipuliert, indem sie Dinge anbieten, die nicht sind. Die staatliche Presse ist nicht vertrauenswürdig und jetzt, aber man sollte viel Geld ausgeben. Die katalanischen Leute gehen aus und gehen mehr, friedlich, nicht wie andere, die nur aufregen und Konfrontationen und nur veröffentlichen die Gerüchte an die Presse und wollen nur, um dies in den Rest der Welt zu verbringen. Das ist nicht das, was du sehen solltest. Er hat viel Unterstützung von vielen Orten bekommen, und das ist sehr gut, ich finde, dass die Stadt Madrid die Straßen verlassen hat, um sich für das katalanische Volk (letzter Mittwoch) zu manifestieren und wie schnell der friedliche Protest vor der Tür der Stadt war. Sonne, die Polizei benutzte die heftige Verwendung, um den Platz zu evakuieren. Etwas, das nicht viel im Fernsehen gesehen wurde. Sei jetzt, die katalanischen Leute warten auf den nächsten Tag 1. Oktober 17. Wir fragen uns, in einem demokratischen Land mit der Situation im Moment können wir im Referendum abstimmen, oder nicht … Seien Sie, Freunde aus der ganzen Welt, wie die Situation, in der wir in Katalonien leben, In den nächsten Stunden oder Tagen können viele Dinge passieren, aber jetzt wissen wir nicht, wie sie kommen werden, aber man sollte sich bewusst sein, dass sie von der Mitte alles möglich machen und noch mehr, wenn sie nicht zwei Finger haben die ganze gruppe Sie finden Links, um die katalanische Situation zu folgen, jetzt mehr denn je, Barcelona, ​​Katalonien ein mögliches Land, wenn Sie uns verlassen, können Sie friedlich ausüben. Bürger und Bürger auf der ganzen Welt, nehmen Sie das katalanische Volk zusammen, jetzt mehr denn je, vielen Dank. (Vielleicht kann dieser Raum in den nächsten Stunden geschlossen werden, da er alles über das Referendum und den katalanischen Staat schließt und wir gefragt haben, dass es in diesem Prozess ist, diese Seiten zu schließen, müssten sie alle Mittel der staatlichen Kommunikation schließen und nicht Fan, es ist eine Schande und ein Ekel).

PORTOGUESE

Oi, boa tarde a todos vocês, senhoras e senhores. Eu abordo todos vocês com uma nova escrita, pois estamos em uma situação que está fora de ordem, de acordo com alguns. Eu não penso assim, porque tudo isso foi montado por eles soletas. Faz muito tempo que eles voltaram e agora o fizeram grande. Era de se esperar, porque assim que você olha o prazo, havia uma intuição de que algo faria e fizera em várias ocasiões. O mundo inteiro viu que está acontecendo agora em Barcelona e um mês ou mais também. Eles só querem votar, decidir o nosso futuro catalão, mas não nos deixe votar. Eles dizem que no país que somos, é um país livre e democrático, isso não é verdade, agora mesmo, a situação que temos é a mesma há 50 anos. Esta semana, na terça-feira, a polícia estadual estava entrando no município de Girona, dimcres visitou a Generalitat de Barcelona (Bcn), agora a Generalitat interveio. Hoje, eles tentam intervir na polícia catalã, os Mossos d’Esquadra. Estamos 8 dias após o referendo, durante esses dias, muitas coisas podem acontecer, são capazes de tudo e mês. Seja que muitos de vocês estejam cientes do que está acontecendo em Barcelona. O mundo inteiro examina o que o estado estadual pode fazer. Você sabe que este estado central é exclusivo do mundo (quasibé) por causa da grande corrupção atrás de você, mas ninguém faz nada para fazer isso fora. Existe a comunidade européia, que mostra que está observando e não a olha, se não olharmos para o caso de refugiados sírios que vieram para a Europa, eles iriam caminhar em todos os países, passando por climas gelados e gelados, para onde iam Grandes famílias com membros pequenos e grandes e muitos deles não chegaram ao destino e a Europa não fez nada. Agora, com o caso de que esteja acontecendo em Barcelona (Catalunha), parece que eles também não querem ver. Se as coisas não mudam muito, os catalães estão enfrentando uma semana que será eterna, pois se a Generalitat já interveio em suas contas e sua polícia e talvez também na mídia pública catalã. Tudo é possível. Se você fizer tudo isso, antes, uma pessoa com bom senso, eu não faria isso e eu primeiro veria o que ele mesmo deveria olhar, uma longa lista de sujeira corrupta, mas como ele não tem dois dedos na frente, é melhor analisar aqueles que se deparam com ele Muito errado e ele está fazendo tudo com revoltas intactas, onde nunca fizemos nada de negligente. Além disso, a mídia estatal é manipulada oferecendo coisas que não são. A imprensa estatal não é confiável e agora mesmo, mas deveria gastar muito dinheiro. O povo catalão está saindo na rua e vai sair mais, pacificamente, não como outros que só querem ficar chateados e confrontam e apenas publicam rumores para a imprensa e querem apenas gastar isso no resto do mundo. Este não é o que você deve ver. Ele recebeu muito apoio de muitos lugares, e isso é muito bom, acho que a cidade de Madrid deixou as ruas para manifestar-se em favor do povo catalão (quarta-feira passada) e quanto tempo o protesto pacífico terminou na porta da cidade. Dom, a polícia usou o uso violento para evacuar a praça. Algo que não foi visto muito na TV. Seja, agora, o povo catalão está aguardando no dia seguinte 1 de outubro de 17. Nos perguntamos, num país democrático com a situação no momento, poderemos votar no referendo, ou não … Seja, amigos de todo o mundo, como é a situação em que vivemos na Catalunha, Nas próximas horas ou dias, muitas coisas podem acontecer, mas agora não sabemos como elas virão, mas você deve estar ciente de que, do centro, fará todo o possível e ainda mais se não tiverem dois dedos na frente o grupo inteiro. Você encontrará links para seguir a situação catalã, agora mais do que nunca, Barcelona, ​​Catalunha, um país possível, se eles nos deixarem, você pode exercer pacificamente. Cidadãos e cidadãos de todo o mundo, junte o povo catalão, agora mais do que nunca, muito obrigado. (Talvez este espaço possa ser fechado nas próximas horas, pois está fechando tudo sobre o referendo e o Estado catalão e pedimos que ele esteja no processo de fechar essas páginas, eles teriam que fechar todos os meios de comunicação estatal e não fã, é uma vergonha e um desgosto).

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, signore e signori. Ti rivolgo a tutti con una nuova scrittura, perché siamo in una situazione che è fuori servizio, secondo alcuni. Non credo, perché tutto questo è stato assemblato da loro solette. Sono passati molto tempo da quando sono tornati e ora lo hanno fatto grande. Si doveva aspettare, perché appena si guarda la scadenza, c’è stata un’intuizione che qualcosa lo farebbe e lo avesse fatto in diverse occasioni. Il mondo intero ha visto che sta accadendo adesso in Barcellona e anche un mese. Vogliono solo votare, decidere il nostro futuro catalano, ma non votare. Dicono che nel paese siamo, è un paese libero e democratico, questo non è vero, in questo momento la situazione che abbiamo è la stessa per 50 anni fa. Questa settimana Martedì, entrarono nella città di Girona polizia dimcres Stato visitato Barcellona governo (BCN), come sostenuto dal governo sono intervenute. Oggi sabato cercano di intervenire alla polizia catalana, i Mossos d’Esquadra. Siamo 8 giorni dopo il referendum, durante questi giorni, molte cose possono accadere, sono capaci di tutto e mese. Sia che molti di voi sappiano cosa sta succedendo a Barcellona. Il mondo intero guarda a cosa può fare lo stato di stato. Sai che questo stato centrale è unico al mondo (quasibé) a causa della grande corruzione dietro di te, ma nessuno fa nulla per farlo all’esterno. C’è la comunità europea, il che dimostra che si sta guardando piuttosto guardare, se guardiamo il caso dei rifugiati dalla Siria che stavano per arrivare in Europa, l’hanno fatto a piedi da tutti i paesi attraverso grandi climi freddo gelido, dove c’erano Grandi famiglie con piccoli e grandi membri e molti di loro non arrivarono al destino e l’Europa non faceva niente. Ora con il caso che sta accadendo a Barcellona (Catalogna) sembra che non vogliono neanche vedere. Se le cose non cambiano molto, i catalani hanno una settimana in anticipo che sarà eterna, come se il governo è intervenuto oggi loro conti e di polizia e forse presto significa anche il pubblico catalano. Tutto è possibile. Se fate tutto questo prima, una persona di buon senso non lo farebbe e vedere prima cosa ha di guardare una lunga lista di corrupcional sporco, ma come tè o mezzo cervello, è meglio analizzare quelle cadute La cosa è sbagliata e lui sta facendo tutto con intatta turbolenza dove non abbiamo mai fatto nulla di negligente. Inoltre, i media statali vengono manipolati offrendo cose che non lo sono. La stampa statale non è affidabile e adesso, ma bisogna spendere un sacco di soldi. I catalani si spengono e uscire questo mese, in pace, non come altri che vogliono solo rivolte bene e scontri e disordini appena pubblicato sulla stampa e solo vogliono accadere al resto del mondo. Questo non è quello che dovresti vedere. Estende busto un sacco di sostegno da molti luoghi, e va bene, penso che la città di Madrid per andare a manifestarse a favore del popolo catalano (Mercoledì) e come hanno concluso la manifestazione pacifica nella Puerta del Sole, la polizia ha usato l’uso violento per evacuare la piazza. Qualcosa che non è stato visto molto sulla TV. Sii, adesso, il popolo catalano aspetta il giorno successivo il 1 ottobre 17. Ci chiediamo, in un paese democratico con la situazione in questo momento, cerchiamo di votare al referendum o no ….. Bene, amici in tutto il mondo, come è la situazione in cui viviamo Catalogna nelle prossime ore o giorni, può succedere di tutto, ma in questo momento non sappiamo come mai, ma deve fare attenzione perché dato che il centro farà tutto il possibile e anche di più se non si dispone di mezzo cervello l’intero gruppo. Troverete dei collegamenti per seguire la situazione catalana, ora più che mai, Barcellona, ​​Catalogna un possibile Paese, se ci lasci, puoi esercitare pacificamente. I cittadini ei cittadini di tutto il mondo, portano insieme i catalani, ora più che mai, grazie molto. (Forse questa zona forse chiuso nelle prossime ore, come tutto ciò che viene chiuso sulla questione referendum e lo stato è in catalano e ci chiediamo andare a chiudere queste pagine, che avrebbe chiudere tutta la metà di comunicazione e non fare dello stato fan, è una vergogna e un disgusto).

LINK VIEW TV,

TELEVISIÓ DE CATALUNYA (TV3) CANAL 3/24 NEWS  LINK VIEW:

http://www.ccma.cat/tv3/directe/324/

CATALUNYA RÀDIO LINK:

http://www.ccma.cat/catradio/

VIDEO FILM LES MISERABLES (INDEPENDENCE CATALONIA)

 

 

 

 

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s