ATEMPTATS A BARCELONA (BCN) 17/8/17 (D17H17ANY17)

CATALÀ

Hola amics i amigues, molt bona tarda a tots vosaltres. Benvinguts de nou al vostre blog, de tots, el Lleureioci. Avui us vull parlar dels fets que varen passar fa 10 dies a la ciutat de Barcelona (Bcn) Catalunya. El passat dia 17 d’agost ’17. Fa temps que es deia que podia passar un atemptat a la ciutat de Barcelona, podria ser qualsevol dia de l’any. I ha passat, el dia menys esperat. On, a les rambles, el cor de la ciutat de Barcelona, a la tarda, on sempre esta ple de turistes sempre. Es podria a ver evitat aquest atemptat i tot els altres que han anat succeint, si. Si els paisos no fossin aliats dels grans paisos mundials com els EUA que van a crear guerres en altres paisos a matar gent innocent, al final la gent d’aquests paisos han de tornar el seu atac i com, 1º als Eua, 11 Setembre de 2001, les torres bessones, les varen abatir. Des de llavors, hi ha habut un abans i un despres. Aquesta data 11 s 2001, va ser l’inici d’un munt de guerres per a la resta de paisos. Eren aliats dels Eua, com l’estat espanyol (11 Març 2004), Londres Juliol 2004, entre altres. L’any passat 2016, Paris, Niça, Belgica. aquest 2017, a tocat a la gran ciutat cosmopolità de Barcelona, una de les millors ciutats del mon, on hi viuen molta gent de molts paisos diferents. a dia d’ara el balanç es de 17 morts i uns 100 ferits. els Mossos d’Esquadra, la Guardia Urbana de Barcelona, Sem, Bombers de la Generalitat, varen actuar al moment. Durant unes set hores, semblava que Catalunya era un Estat Independent, ja que ni les dos policies del govern espanyol estaven a Barcelona, ni el president central tampoc. El molt Honorable President de la Generalitat, Sr, Carles Puigdemont, juntament amb Ada Colau, l’alcadessa de la ciutat de Barcelona, varen estar pendents de tot des de el minut 0. El Govern central varen tardar moltissim en arribar. Ara be, a tot aquests fets, potser que el govern espanyol estigui al darrere de tot aixo, inclos, 15 dies abans, en el cas del Aeroport del Prat de Barcelona. Esta clar que el govern espanyol, vol desviar l’atencio del Referendum del proper dia 1 d’Octubre ’17 a Catalunya. Fa molt de temps que estan quedant retratats, pero no passa res, cada dia continuen fent coses seves, la questio, es desviar l’atencio i aixis, poguer fer mes coses o sigui agrandir la corrupcio, que no  en tenen gaire. Fa temps, que no miro res dels mitjans de comunicacio espanyols, perque, estan modificant tot sobre el que ve a Catalunya. Els mitjans de comunicacio estatals, tant publics com privats, estant mentitn a la societat espanyola de tota la peninsula. Es per aixo que molta gent espanyola tenen odi a Catalunya i als seus habitants catalans, pero son inconsients del que veuen als mitjans es fals. Abans dels 17 d’agost ’17, un parell de setmanes abans, vaig poguer llegir un articles on un exministre va comentar aixo…. http://www.agenciaincat.la/?p=30768. A dia d’ara, o de fet, ja fa molt de temps, ens podem creure els mitjans publics i privats estatals espanyols. No, perque la gran realitat a Barcelona, Catalunya, es una cosa i a Madrid veuen un altre realitat ficticia que no es, pero moltes persones aixo no ho veuen. Diaris, fan entrevistes al Presdient de la Generalitat, on tot el que explica, ho modifiquen de cara al public, o a la gran manifestacio de la pau ahir dissabte a Barcelona, depent quines cadenes estatals, nomes varen agafar el president del govern i el monarca i varen esborrar les estelades que hi habien darrere seu. El proper dia 1 d’Octubre ’17 queda a uns 36 dies, la comte enrere fa temps que ha començat, pero aquests 36 dies que queden seran molt durs.. en aquest temps, poden passar moltes coses,… Ja han passat uns esdevendiments molt dolents fa pocs dies, pero hi haura molta mes i tot aixo pot ser a traves de l’estat espanyol, on esta a darrere de tot aixo i fan veure que no ho son. Que quedi clar, el 11 de març de 2004 a l’atemptat de Madrid, on els trens varen explotar, i aixo que la catastrofe podria a ver sigut mes forta, ja que en un principi tenien que trobar-se tots els trens dins l’estacio i aixis poguer explotar a dins, un fallo d’uns segons va evitar mes tragedies. El llavors estats espanyol governat per els mateixos d’ara, varen dir que va ser una organitzacio que no era, pero la gent els va descobrir. Ara esta passant igual i continuen igual que en aquell temps, no han canviat pas. Be amics i amigues, davant aquesta situacio, mirem endavant, Barcelona, es una ciutat de pau, d’acollida per a molts ciutadans d’altres paisos. No tenim por, anem tirant endavant com si ja fossim un pais independent. Qui no estigui d’acord, potser ara, estara mes….No ens volen, fan boicots del cava, vagues del aeroport bcn eulen, tot aixo, el govern central i esta al darrere. El proper 1 Octubre ’17, fa temps que ho tenim decidit. No Tinc Por, Moltes gracies a tots i totes per seguir-me fins aviat. PD: En aquest reportatge no hi haura video, ja que molta gent va perdre la vida. Per la dignitat d’aquestes persones que ja no hi son, s’ha de considerar tenir respecte cosa que molts mitjans de comunicacio estatals, no la tenen.

ENGLISH

Hello friends and friends, very good afternoon to all of you. Welcome back to your blog, of all, the Leo’s. Today I want to talk about the events that took place 10 days ago in the city of Barcelona (Bcn) Catalunya. Last August 17 ’17. Some time ago it was said that an attack could happen in the city of Barcelona, ​​it could be any day of the year. And it has happened, the least expected day. Where, in the rambles, the heart of the city of Barcelona, ​​in the afternoon, where it is always full of tourists always. This attack could be avoided and all the others that have been happening, yes. If the countries were not allies of the great world countries like the U.S. who are going to create wars in other countries to kill innocent people, in the end the people of these countries must return their attack and how, 1st to the Eua, September 11th 2001, the twin towers, they lowered them. Since then, there has been one before and one after. This date 11th 2001, was the beginning of a lot of wars for the rest of the countries. They were allies of the Eua, such as Spain (March 11, 2004), London July 2004, among others. Last year 2016, Paris, Nice, Belgium. In 2017, in the great cosmopolitan city of Barcelona, ​​one of the best cities in the world, where many people live in many different countries. The balance is currently 17 dead and about 100 wounded. The Mossos d’Esquadra, the Urban Guard of Barcelona, ​​Sem, Generalitat’s Firemen, acted at the moment. For seven hours, it seemed that Catalonia was an Independent State, since neither the two Spanish government police were in Barcelona, ​​nor the central president either. The very Honorable President of the Generalitat, Mr. Carles Puigdemont, together with Ada Colau, the mayor of the city of Barcelona, ​​were paying attention to everything from minute 0. The central government took a long time to arrive. Now, in all these facts, perhaps the Spanish government is behind all this, included, 15 days before, in the case of the Prat Airport in Barcelona. It is clear that the Spanish government wants to divert the attention of the Referendum on October 1 ’17 in Catalonia. For a long time they are being portrayed, but nothing happens, every day they continue to do their thing, the question is to divert attention and thus, to do more, or to increase corruption, which does not have much. Some time ago, I do not see any of the Spanish media, because, they are changing everything about what’s coming in Catalonia. State media, both public and private, being lying in Spanish society throughout the peninsula. That is why many Spanish people hate Catalan and their Catalan inhabitants, but they are unaware of what they see in the media is false. Before August 17 ’17, a couple of weeks before, I could read articles where a former minister commented on this … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. As of now, or in fact, a long time ago, we can believe the public and private Spanish state media. No, because the great reality in Barcelona, ​​Catalonia, is something and in Madrid they see another fictional reality that is not, but many people do not see it. Newspapers, interview the Deputy of the Generalitat, where everything that explains, modify it in the face of the public, or the great manifestation of peace yesterday Saturday in Barcelona, ​​depriving what state chains, only the president of the government and the monarch And they erased the stars that were behind him. The next day of October 1 ’17 is about 36 days ago, the countdown has been a long time ago, but these 36 days are going to be very hard … in that time, many things can happen … They have already passed A few very bad events a few days ago, but there will be much more and all this can be through Spain, where it is behind all this and make it look like they are not. Let it be clear, on March 11, 2004, to the Madrid bombing, where the trains exploded, and that the catastrophe could be seen to be stronger, since all the trains had to be found in the beginning The station and this could explode inside, a few seconds failed to avoid tragedies. The then Spanish state ruled by the same now, they said it was an organization that was not, but people discovered them. Now it is happening the same and continue as in that time, they have not changed. Be friends and friends, in this situation, look ahead, Barcelona, ​​is a city of peace, hosted by many citizens of other countries. We are not afraid, let’s move forward as if we were an independent country. Whoever does not agree, maybe now, will be more … They do not want us, they make crazy boycots, strikes at the bcn eulen airport, all this, the central government and is behind. Next October 1 ’17, we have decided for a long time. I do not have fear, Thank you very much to everyone to follow me soon. PD: In this report there will be no video, since many people lost their lives. For the dignity of these for

FRANCE

Bonjour amis et amis, très bonne après-midi à vous tous. Bienvenue dans votre blog, de tous les Leo. Aujourd’hui, je veux parler des événements qui ont eu lieu il y a 10 jours dans la ville de Barcelone (Bcn) Catalunya. Le 17 août 17. Il y a quelque temps, on a dit qu’une attaque pourrait se produire dans la ville de Barcelone, ce pourrait être n’importe quel jour de l’année. Et c’est arrivé, le jour le moins attendu. Où, dans les promenades, le cœur de la ville de Barcelone, dans l’après-midi, où il est toujours plein de touristes toujours. Cette attaque pourrait être évitée et tous les autres événements se produisent, oui. Si les pays n’étaient pas des alliés des grands pays du monde comme les États-Unis qui vont créer des guerres dans d’autres pays pour tuer des personnes innocentes, les personnes de ces pays doivent renvoyer leur attaque et comment, le 1er à l’Eua, le 11 septembre 2001, les tours jumelles, ils les ont abaissés. Depuis, il y a eu un avant et un après. Cette date, 11e 2001, a été le début de nombreuses guerres pour le reste des pays. Ils étaient alliés de l’Eua, comme l’Espagne (11 mars 2004), Londres, juillet 2004, entre autres. L’année dernière 2016, Paris, Nice, Belgique. En 2017, dans la grande ville cosmopolite de Barcelone, l’une des meilleures villes du monde, où de nombreuses personnes vivent dans de nombreux pays. Le bilan est actuellement de 17 morts et environ 100 blessés. Les Mossos d’Esquadra, la garde urbaine de Barcelone, Sem, les pompiers de la Generalitat, agissaient en ce moment. Pendant sept heures, il semblait que la Catalogne était un État indépendant, car ni les deux policiers du gouvernement espagnol n’était à Barcelone, ni le président central non plus. Le très honorable président de la Generalitat, M. Carles Puigdemont, avec Ada Colau, le maire de la ville de Barcelone, faisaient attention à tout, à partir de la minute 0. Le gouvernement central a pris beaucoup de temps pour arriver. Maintenant, dans tous ces faits, peut-être le gouvernement espagnol est-il derrière tout cela, y compris 15 jours avant, dans le cas de l’aéroport de Prat à Barcelone. Il est clair que le gouvernement espagnol veut détourner l’attention du référendum le 1er octobre 17 en Catalogne. Pendant longtemps, ils sont dépeints, mais rien ne se passe, chaque jour, ils continuent à faire leurs affaires, la question est de détourner l’attention et donc d’en faire plus ou d’augmenter la corruption, ce qui n’a pas beaucoup. Il y a quelque temps, je ne vois aucun des médias espagnols, parce qu’ils changent tout ce qui se passe en Catalogne. Les médias d’Etat, publics et privés, se trouvent dans la société espagnole dans toute la péninsule. C’est pourquoi de nombreux habitants espagnols détestent le catalan et leurs habitants catalans, mais ils ignorent ce qu’ils voient dans les médias est faux. Avant le 17 août 17, quelques semaines auparavant, je pouvais lire des articles sur lesquels un ancien ministre a commenté … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. À l’heure actuelle, ou en fait, il y a longtemps, nous pouvons croire aux médias d’Etat espagnols publics et privés. Non, parce que la grande réalité à Barcelone, en Catalogne, c’est quelque chose et, à Madrid, ils voient une autre réalité fictive qui ne l’est pas, mais beaucoup ne le voient pas. Journaux, entretiens le député de la Generalitat, où tout ce qui l’explique, le modifie face au public, ou la grande manifestation de paix hier samedi à Barcelone, privant quelles chaînes d’Etat, seulement le président du gouvernement et le monarque Et ils ont effacé les étoiles qui étaient derrière lui. Le lendemain du 1er octobre 17, il y a environ 36 jours, le compte à rebours a été il ya longtemps, mais ces 36 jours vont être très difficiles … à ce moment-là, beaucoup de choses peuvent arriver … Ils sont déjà passés Quelques événements très mauvais il y a quelques jours, mais il y en aura beaucoup plus et tout cela peut se faire à travers l’Espagne, où il est derrière tout cela et faire ressembler qu’ils ne le sont pas. Dites-le, le 11 mars 2004, au bombardement de Madrid, où les trains ont explosé, et que la catastrophe aurait pu être plus forte, car d’abord tous les trains devaient être trouvés au sein de la La station et cela pourraient exploser à l’intérieur, quelques secondes n’ont pas réussi à éviter les tragédies. L’État espagnol alors gouverné par le même maintenant, ils ont déclaré que c’était une organisation qui n’était pas, mais les gens l’ont découvert. Maintenant, cela se produit de la même manière et continue comme à l’époque, ils n’ont pas changé. Soyez amis et amis, dans cette situation, regardez vers l’avant, Barcelone, est une ville de paix, accueillie par de nombreux citoyens d’autres pays. Nous n’avons pas peur, avançons comme si nous étions un pays indépendant. Celui qui ne convient pas, peut-être maintenant, sera plus … Ils ne nous veulent pas, ils font des garçons fous, frappent l’aéroport de Bcn eulen, tout cela, le gouvernement central et est en retard. Le 1er octobre prochain ’17, nous avons décidé depuis longtemps. Je n’ai pas peur, merci beaucoup à tous de me suivre bientôt. PD: Dans ce rapport, il n’y aura pas de vidéo, car de nombreuses personnes ont perdu leur vie. Pour la dignité de ceux-ci pour

GERMANY

Hallo Freunde und Freunde, sehr guter Nachmittag für euch alle. Willkommen zurück zu Ihrem Blog, von allen, die Leo’s. Heute möchte ich über die Ereignisse sprechen, die vor 10 Tagen in der Stadt Barcelona (Bcn) Catalunya stattgefunden haben. Letzten 17. August 17. Vor einiger Zeit wurde gesagt, dass ein Angriff in der Stadt Barcelona passieren könnte, es könnte jeden Tag des Jahres sein. Und es ist passiert, der am wenigsten erwartete Tag. Wo, in den Wanderungen, das Herz der Stadt Barcelona, ​​am Nachmittag, wo es immer voll von Touristen immer ist. Dieser Angriff könnte vermieden werden und alle anderen, die geschehen sind, ja. Wenn die Länder nicht Verbündete der großen Weltländer waren, wie die USA, die in anderen Ländern Kriege schaffen werden, um unschuldige Menschen zu töten, müssen die Leute dieser Länder am Ende ihren Angriff zurückgeben und wie zum 1. Eua am 11. September 2001, die Zwillingstürme, sie senkte sie. Seitdem gibt es eine vorher und eine nachher. Dieses Datum 11. 2001 war der Beginn vieler Kriege für den Rest der Länder. Sie waren Verbündete der Eua, wie Spanien (11. März 2004), London Juli 2004, unter anderem. Letztes Jahr 2016, Paris, Nizza, Belgien. Im Jahr 2017, in der großen kosmopolitischen Stadt Barcelona, ​​eine der besten Städte der Welt, wo viele Menschen in vielen verschiedenen Ländern leben. Die Balance ist derzeit 17 tot und etwa 100 verwundet. Die Mossos d’Esquadra, die Urban Guard von Barcelona, ​​Sem, Generalitters Feuerwehrleute, handelten im Moment. Für sieben Stunden schien es, dass Katalonien ein Unabhängiger Staat war, da weder die beiden spanischen Polizei in Barcelona noch der Zentralpräsident waren. Der sehr ehrenvolle Präsident der Generalitat, Herr Carles Puigdemont, zusammen mit Ada Colau, dem Bürgermeister der Stadt Barcelona, ​​achteten auf alles von Minute 0. Die Zentralregierung dauerte lange. Nun, in all diesen Tatsachen, vielleicht ist die spanische Regierung hinter all dem, eingeschlossen, 15 Tage vorher, im Fall des Prat-Flughafens in Barcelona. Es ist klar, dass die spanische Regierung die Aufmerksamkeit des Referendums am 1. Oktober 17 in Katalonien ablenken möchte. Für eine lange Zeit werden sie dargestellt, aber nichts passiert, jeden Tag, wo sie fortfahren, ihre Sache zu tun, ist die Frage, die Aufmerksamkeit abzulenken und damit mehr zu tun oder die Korruption zu erhöhen, die nicht viel hat. Vor einiger Zeit sehe ich keine der spanischen Medien, weil sie alles ändern, was in Katalonien kommt. Staatliche Medien, sowohl öffentlich als auch privat, in der spanischen Gesellschaft auf der ganzen Halbinsel liegen. Deshalb hassen viele spanische Leute Katalanisch und ihre katalanischen Bewohner, aber sie wissen nicht, was sie in den Medien sehen, ist falsch. Vor dem 17. August 17, ein paar Wochen vorher, konnte ich Artikel lesen, wo ein ehemaliger Minister kommentiert … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. Ab jetzt oder in der Tat, vor langer Zeit können wir den öffentlichen und privaten spanischen Staatsmedien glauben. Nein, denn die große Realität in Barcelona, ​​Katalonien, ist etwas und in Madrid sehen sie eine weitere fiktive Realität, die nicht ist, aber viele Leute sehen es nicht. Zeitungen, Interview der Stellvertreter der Generalitat, wo alles, was erklärt, modifizieren sie im Angesicht der Öffentlichkeit, oder die große Manifestation des Friedens gestern Samstag in Barcelona, ​​beraubt, welche Staatsketten, nur der Präsident der Regierung und der Monarch Und sie löschten die Sterne, die hinter ihm waren. Der nächste Tag des 1. Oktober 17 ist vor etwa 36 Tagen, der Countdown ist schon lange her, aber diese 36 Tage werden sehr hart sein … in dieser Zeit können viele Dinge passieren … Sie sind schon vergangen Ein paar sehr schlechte Ereignisse vor ein paar Tagen, aber es wird noch viel mehr geben und das alles kann durch Spanien sein, wo es hinter all dem steht und es so aussehen lässt wie sie nicht sind. Lass es am 11. März 2004 klar sein, bis die Bombenanschläge von Madrid, wo die Züge explodierten, und dass die Katastrophe stärker gesehen werden konnte, da alle Züge am Anfang zu finden waren Die Station und das könnte im Inneren explodieren, ein paar Sekunden nicht, um Tragödien zu vermeiden. Der damalige spanische Staat beherrschte das gleiche, sie sagten, es sei eine Organisation, die nicht war, aber die Leute entdeckten sie. Jetzt ist es passiert das gleiche und weiter wie in dieser Zeit, sie haben sich nicht geändert. Seien Sie Freunde und Freunde, in dieser Situation, schauen voraus, Barcelona, ​​ist eine Stadt des Friedens, die von vielen Bürgern anderer Länder gehostet wird. Wir haben keine Angst, lasst uns vorwärts gehen, als wären wir ein unabhängiges Land. Wer nicht einverstanden ist, vielleicht ist jetzt mehr … Sie wollen uns nicht, sie machen verrückte Boykott, Streiks auf dem Flughafen bcn eulen, all dies, die Zentralregierung und ist hinterher. Nach dem 1. Oktober 17 haben wir uns für eine lange Zeit entschieden. Ich habe keine Angst, Vielen Dank an alle, um mir bald zu folgen. PD: In diesem Bericht wird es kein Video geben, da viele Menschen ihr Leben verloren haben. Für die Würde von diesen für

PORTOGUESE

Olá amigos e amigos, boa tarde a todos vocês. Bem-vindo ao seu blog, de todos, os Leo. Hoje quero falar sobre os eventos ocorridos há 10 dias na cidade de Barcelona (Bcn) Catalunya. 17 de agosto passado 17. Algum tempo atrás, foi dito que um ataque poderia acontecer na cidade de Barcelona, ​​pode ser qualquer dia do ano. E aconteceu, o dia menos esperado. Onde, nas caminhadas, o coração da cidade de Barcelona, ​​à tarde, onde sempre está cheio de turistas sempre. Este ataque poderia ser evitado e todos os outros que estiveram acontecendo, sim. Se os países não fossem aliados dos grandes países do mundo, como os Estados Unidos, que criarão guerras em outros países para matar pessoas inocentes, no final, as pessoas desses países devem retornar seu ataque e como, primeiro a Eua, 11 de setembro 2001, as torres gêmeas, elas as abaixaram. Desde então, houve um antes e um depois. Esta data 11 de 2001, foi o início de muitas guerras para o resto dos países. Eles eram aliados da Eua, como Espanha (11 de março de 2004), Londres, julho de 2004, entre outros. No ano passado, 2016, Paris, Nice, Bélgica. Em 2017, na grande cidade cosmopolita de Barcelona, ​​uma das melhores cidades do mundo, onde muitas pessoas vivem em muitos países diferentes. O saldo é atualmente 17 mortos e cerca de 100 feridos. Os Mossos d’Esquadra, a Guarda Urbana de Barcelona, ​​Sem, Bombeiros da Generalitat, atuaram no momento. Por sete horas, parecia que a Catalunha era um Estado Independente, já que nem as duas policiais do governo espanhol estavam em Barcelona nem o presidente central. O muito honorável presidente da Generalitat, o Sr. Carles Puigdemont, juntamente com Ada Colau, o prefeito da cidade de Barcelona, ​​estavam prestando atenção a tudo desde o minuto 0. O governo central demorou muito para chegar. Agora, em todos esses fatos, talvez o governo espanhol esteja por trás de tudo isso, incluído 15 dias antes, no caso do aeroporto Prat em Barcelona. É claro que o governo espanhol quer desviar a atenção do referendo em 1 de outubro de 17 na Catalunha. Durante muito tempo estão sendo retratados, mas nada acontece, todos os dias eles continuam a fazer o que são, a questão é desviar a atenção e, assim, fazer mais, ou aumentar a corrupção, que não tem muito. Há algum tempo, não vejo nenhuma mídia espanhola, porque, estão mudando tudo sobre o que vem na Catalunha. Os meios de comunicação estatais, públicos e privados, estão mentindo na sociedade espanhola em toda a península. É por isso que muitos espanhóis odiam o catalão e seus habitantes catalães, mas eles não sabem o que eles vêem na mídia é falso. Antes de 17 de agosto de 17, algumas semanas antes, eu poderia ler artigos onde um ex-ministro comentou sobre isso … http://www.agenciaincat.la/?p=30768. A partir de agora, ou de fato, há muito tempo, podemos acreditar nos meios de comunicação estatais espanhóis públicos e privados. Não, porque a grande realidade em Barcelona, ​​Catalunha é algo e em Madrid eles vêem outra realidade fictícia que não é, mas muitas pessoas não a vêem. Jornais, entrevistar o deputado da Generalitat, onde tudo o que explica, modificá-lo diante do público ou a grande manifestação de paz ontem sábado em Barcelona, ​​privando as cadeias do estado, apenas o presidente do governo e o monarca E apagaram as estrelas que estavam atrás dele. No dia seguinte, de 1 de outubro de 17, há cerca de 36 dias, a contagem decrescente foi há muito tempo, mas esses 36 dias serão muito difíceis … naquele tempo, muitas coisas podem acontecer … Eles já passaram Alguns eventos muito ruins há alguns dias atrás, mas haverá muito mais e tudo isso pode ser através da Espanha, onde está por trás de tudo isso e faz com que pareça que eles não são. Deixe-se claro, em 11 de março de 2004, o atentado de Madrid, onde os trens explodiram, e que a catástrofe poderia ser vista como mais forte, já que todos os trens tinham que ser encontrados no começo A estação e isso poderia explodir por dentro, alguns segundos não conseguiram evitar tragédias. O então Estado espanhol governado pelo mesmo agora, eles disseram que era uma organização que não era, mas as pessoas as descobriram. Agora está acontecendo o mesmo e continua como naquele tempo, eles não mudaram. Seja amigo e amigo, nesta situação, olhe para frente, Barcelona, ​​é uma cidade de paz, hospedada por muitos cidadãos de outros países. Não temos medo, avançemos como se fosse um país independente. Quem não concorda, talvez agora, será mais … Eles não nos querem, fazem garotos malvados, atacam o aeroporto de Bcn eulen, tudo isso, o governo central e está atrasado. Em 1º de outubro de 17, decidimos por muito tempo. Não tenho medo, muito obrigado a todos a me seguir em breve. PD: neste relatório não haverá vídeo, já que muitas pessoas perderam a vida. Para a dignidade destes para

ITALIAN

Ciao amici e amici, buon pomeriggio a tutti voi. Benvenuti nel tuo blog, di tutti, il Leone. Oggi voglio parlare degli eventi che hanno avuto luogo 10 giorni fa nella città di Barcellona (Bcn) Catalunya. Ultimo 17 agosto ’17. Qualche tempo fa è stato detto che un attacco potrebbe avvenire nella città di Barcellona, ​​potrebbe essere qualsiasi giorno dell’anno. E è successo, il giorno meno atteso. Dove, nelle ramble, il cuore della città di Barcellona, ​​nel pomeriggio, dove è sempre pieno di turisti. Questo attacco potrebbe essere evitato e tutti gli altri che si sono verificati, sì. Se i paesi non erano alleati dei principali paesi del mondo come gli Stati Uniti che creano guerre in altri paesi per uccidere persone innocenti, alla fine la gente di questi paesi hanno di tornare all’attacco e come il primo degli Stati Uniti 11 settembre 2001, le torri gemelle, li abbassarono. Da allora, c’è stato uno prima e uno dopo. Questa data, 11 gennaio 2001, è stata l’inizio di molte guerre per il resto dei paesi. Furono alleati dell’Eua, come la Spagna (11 marzo 2004), Londra, luglio 2004, tra gli altri. L’anno scorso 2016, Parigi, Nizza, Belgio. Nel 2017, nella grande città cosmopolita di Barcellona, ​​una delle migliori città del mondo, dove molte persone vivono in molti paesi diversi. Il saldo è attualmente 17 morti e circa 100 feriti. I Mossos d’Esquadra, la guardia urbana di Barcellona, ​​Sem, i vigili del fuoco di Generalitat, hanno agito al momento. Per sette ore sembrava che la Catalogna fosse uno Stato Indipendente, poiché né le due poliziotti di governo spagnole erano a Barcellona né al presidente centrale. Il Presidente Onorevole della Generalitat, il signor Carles Puigdemont, insieme con Ada Colau l’alcadessa di Barcellona, ​​che tenere d’occhio su tutto, dal minuto 0. Il governo centrale sono stati molto prendere per arrivare. Ora, in tutti questi fatti, forse il governo spagnolo è dietro tutto questo, incluso, 15 giorni prima, nel caso dell’aeroporto Prat a Barcellona. È chiaro che il governo spagnolo vuole distogliere l’attenzione del referendum il 1 ottobre 17 in Catalogna. Molto tempo fa sono stato dipinto, ma non succede nulla, ogni giorno continuano le loro cose, il problema sta distogliendo l’attenzione e quindi più in grado di fare cose che è agrandir la corruzione, che non hanno molto. Qualche tempo fa, non vedo nessuno dei media spagnoli, perché stanno cambiando tutto su quello che viene in Catalogna. I media statali, sia pubblici che privati, trovano nella società spagnola in tutta la penisola. Ecco perché molti spagnoli odiano il catalano ei loro abitanti catalani, ma non sono consapevoli di ciò che vedono nei media è falsa. Prima che il 17 agosto ’17, poche settimane prima, ho la possibilità di leggere un articolo in cui un ex ministro ha detto che …. http://www.agenciaincat.la/?p=30768. Finora, o infatti, molto tempo fa possiamo credere ai media pubblici e privati ​​dello stato spagnolo. No, perché la grande realtà a Barcellona, ​​in Catalogna, è qualcosa e in Madrid vedono un’altra realtà fittizia che non lo è, ma molte persone non lo vedono. Giornali fanno interviste presdient del Governo, dove tutto ciò che conta, modificarlo al pubblico, o la grande manifestazione per la pace il Sabato a Barcellona depent quali canali di stato, solo che prendono il primo ministro e il monarca E hanno cancellato le stelle che erano dietro di lui. Il 1 ° ottobre ’17 è di circa 36 giorni, il conteggio è iniziato qualche tempo fa, ma in questi giorni restante 36 sarà molto difficile .. questa volta, tutto può succedere … E ‘stato esdevendiments un pessimo pochi giorni fa, ma ci saranno molti di più e tutto questo può essere attraverso la Spagna, che è dietro tutto questo e per vedere che non lo sono. Per essere chiari, 11 Marzo 2004 attacco terroristico a Madrid, dove sono stati sfruttati i treni, e che la catastrofe potrebbe vedere era un forte, perché aveva in un primo momento per soddisfare tutti i treni dentro La stazione e questo potrebbe esplodere dentro, pochi secondi non sono riusciti ad evitare le tragedie. Lo stato spagnolo allora governato dalla stessa ora, hanno detto che era un’organizzazione che non era, ma la gente li ha scoperti. Ora sta accadendo lo stesso e continuo come in quel momento, non sono cambiati. Essere amici e amici, in questa situazione, guardi avanti, Barcellona, ​​è una città di pace, ospitata da molti cittadini di altri paesi. Non abbiamo paura, passiamo avanti come se fossimo un paese indipendente. Chi non è d’accordo, forse ora più …. Vogliamo fare boicottaggi cava, colpisce Barcellona aeroporto Eulen, tutto questo, il governo centrale è dietro di esso. Il prossimo 1 Ottobre ’17 abbiamo deciso da molto tempo. Non ho paura, grazie a tutti a seguirmi presto. PD: In questa relazione non ci saranno video, poiché molte persone hanno perso la vita. Per la dignità di questi per

LINK VIDEO CANT DELS OCELLS PAU CASALS:

barcelona

 

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s