27 S 2015 ELECCIONS NEFASTES A SELECCIONAT 130º PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots, seguidores i seguidors, amics i amigues del blog Lleureioci del mon, benvinguts de nou. Res, l’ultim escrit que vaig fer, fara cosa d’uns tres dies, en plena negociacions dels grups politics parlamentaris, va sortir elegit el 130º President de la Generalitat de Catalunya. Al cap d’uns tres mesos i mig de les ultimes eleccions del 27 s 2015, ara ha sortit el president electe. Ha sigut un canvi molt fort, de cop i volta, potser s’esta situant o definint el nou govern català que volem la majoria de catalans i catalanes. Potser l’anterior President, el Sr. Artur Mas, amb aquests tres mesos de negociacions amb JxSi, la Cup, Anc, Ami…ha arribat a una conclusio. Potser aquests ultims quatre o cinc anys que ha governat, ha sigut ple de tensions com mai, per part de diferents coses, com l’altre estat que no volem dependre. Potser des de el passat 27 S 2015 s’ha mogut coses internes dins del grup de CIU com la des unio de Convergencia i Unio, separar una gran llosa dins d’aquest grup com fer continuar Artur Mas i Josep Duran i Lleida i la solucio o pensaments diferents que ha fet trencar aquest grup politic. A mes de tot aixo, ara, Artur Mas, el molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, el 129º, ha fet un gran gest que li tocava fer feia anys. Durant aquests quatre o cinc ultims anys de mandat, Artur Mas has viscut cada 11 de setembre dels ultims anys (2012/13/14/15) sentir la gent del poble el que volia.  Potser ara s’ha donat comte que la gent volia un canvi. Aquest gest que ha fet per poguer posar el nou President de la Generalitat  (130º) el molt Honorable Sr. Cales Puigdemont, ex batlle de la ciutat de Girona (precipitadament) i tambe president de l’Associacio de Municipis per l’Independencia (AMI). Amb aquest canvi, de central – dreta a esquerra, potser si que ens podem encarrilar a un canvi que ja fa potser un any i mig s’estava intentan fer, pero que no s’arribava a un accord. Ara potser si que podrem tirar endavant amb els politics adecuats. Es un canvi ben aconseguit, aixo si, sense manipular des de darrere l’actual president. La presa de possessio ha sigut en temps record, abans no s’inicies el nou procediment de nous comicis per el proper 6 de març 2016, que queda enrere. Aquest canvi, ha sigut gran, pero s’ha d’estar fort perque des de l’estat central atacarant novament, ja sabem que estan fen el ridicul, pero encara aixis, a hores d’ara no s’han enterat de res. Crec que de l’estat, tambe volien Artur Mas fora de la presidencia, pero que al seu lloc i hagues un president mou tou facil per a ells poguer-li fer la guitza. Pero veient ahir el proces d’investidura del 130º President de la Generalitat de Catalunya el molt Honorable Sr Carles Puigdemont, va s’haver parar molt be els peus a l’oposicio. Com sempre l’oposicio no va estar mai a l’altura del president, i com per exemple van fer un gest de molt mala educacio, de veurels asseguts i no aplaudir, en el moment d’entrar els president en funcions a la sala del Parlament Català, quant la resta de grups parlamentaris, estaven aixecats i aplaudint. Potser no caldra tenir-los en comte als grups de l’oposicio, perque des de l’estat, ara estan a corre cuita per formar govern, pero encara aixis, surti el que surti, a Catalunya farant el mateix…. O sigui que si a Catalunya han fet un gran canvi, senyors politics catalans, endavant, no us atureu perque tenim un bon cami pero amb molta feina per fer. potser la desilucio que tenien fa menys de 24 hores, s’ha passat al contrari, pero encara aixis no podem cantar victoria, perque s’ha de treballar molt dur i fort, perque les envestides de l’estat continuaran, Si sabem que continuen anant a la seva i no canviaran de parer. Senyors, Presidents, tant Català, com Anc, Ami, Parlament, aquest canvi d’aquest cap de setmana passat, ha sigut un gran canvi de contrarellotge, molt ben fet. algun grups crec que s’ha sortit amb la seva (fent fora Artur Mas) i potser trobo que ho han aconseguits amb les seves decisions, potser les desilusions de la resta de ciutadans/ciutadanes catalanes tindrien que entendre, pero crec que potser una gran meitat no ho saben encara, pero be, trobo que aquest canvi politic, esta ben aconseguit. Ara es hora d’anar endavant i començar a veure coses que fa temps estavem esperant, senyors politics, no us torneu a parar (9 n 2014 , 27 s 2015), ara aquest 10 01 2016 es l’hora d’anar per feina….continueu aixis, no falleu a la gent. Moltes gracies, Visca Catalunya per un pais que ha sabut fer el canvi precis, on en altres paisos semble estar enrocats en la miseria uns quatre anys mateix o no estant tancats a tot, no hi ha comunicacio en lloc pero semble ser que el grup politic de l’oposicio, estar començant a establir acords i tornar al dialeg en diferents paisos. aixo ja es una altre cosa, pero es entre ells, aqui anem fen amb el nou canvi, es el començament.. s’anira veien… fins la propera.

ENGLISH

Hi, good afternoon everyone, fans and supporters, friends blog Lleureioci the world, welcome back. Nothing, I made the last written, it will make about three days, during the negotiations of the parliamentary political groups, went 130º elected President of the Generalitat of Catalonia. After about three and a half months of the last elections in 2015 is 27, has now left the president-elect. It was a very strong change, suddenly, perhaps placing aready or defining new Catalan government that we want the majority of Catalans. Perhaps the former President, Mr. Artur Mas, with three months of negotiations with JxSi the Cup, ANC, Ami … has reached a conclusion. Maybe these last four or five years has governed has been full of tension as ever, by different things, like the other state that does not want to depend. Maybe from the past 27 S 2015 has moved things into internal group CIU as union it from Convergence and Union, a separate slab in this group how to continue Artur Mas and Josep Duran i Lleida and solution has different thoughts or break this political group. In addition to all this now, Artur Mas, the Honorable President of the Generalitat of Catalonia, the 129º has made a great gesture that had to do for years. During the recent four or five years in office, Artur Mas’ve lived every September 11 of last year (2012/13/14/15) felt that the townspeople wanted. Maybe now the count has been that people wanted a change. This gesture has done for being able to put the new President of the Generalitat (130º) the Honourable Mr. Cales Puigdemont, former mayor of the city of Girona (hastily) and also president of the Association of Municipalities for Independence (AMI). With this change of power – right to left, maybe if we can track a change that makes it maybe a year and a half he was trying to do, but not reached an accord. Now maybe if we can move forward with political adecuats. It is a well-managed change, though without manipulating from behind the current president. The inauguration has been in record time before the new procedure does not start for new elections on 6 March 2016 that remains behind. This change has been great, but you must be strong because from the central state will attack again, we know that the fen are ridiculous, but even so, by now should not be buried at all. I think of the state, Artur Mas also wanted out of the presidency, but instead had a president moves soft and easy for you they could annoy. But yesterday watching the process investiture 130º President of the Generalitat of Catalonia, the Honorable Mr. Charles Puigdemont he had very good feet to stop the opposition. As always the opposition was never up to the President and as such made a very rude gesture, to watch them sit and applaud when entering the acting president in the room Catalan Parliament, how the other parliamentary groups were raised and clapping. It may not be necessary to have them count the groups of the opposition, because from the state, are now runs baked to form the government, but still, what comes out at the same farant Catalonia …. O So if Catalonia have made a big change, gentlemen politicians Catalans ahead, do not stop because we have a good way but with much work to do. desilucio perhaps they had less than 24 hours, the opposite has happened, but still can not sing victory, because it has to work very hard and strong, because the state will continue the attacks, we know that if they continue its not going to change his mind. Gentlemen, Presidents, both Catalan as ANC, Ami, Parliament, this shift this past weekend, has been a big change of trial, very well done. some groups believe that it has come out with its (outside Artur Mas fen) and perhaps feel they have achieved with their decisions, perhaps the disillusions of other citizens / Catalan citizens would understand that, but I think maybe a Half do not know yet, but hey, I find that political change is well managed. Now it is time to go ahead and begin to see things that we were waiting for some time, gentlemen politicians, do not try to stop (n 9 2014 2015 s 27) 10 01 2016 Now this is the time to go to work continue …. So do not fail the people. Thank you, Long live Catalonia a country that has managed to change precis, where in other countries seem to be enrocats in misery about four years it or not being closed around, no communication instead but seems to be that the political group Opposition was beginning to establish agreements and return to dialogue in different countries. This is already something else, but it is among them, here we go with the new fen however, will see the beginning .. … until next time.

FRANCE

Salut, bonjour à tous, fans et supporters, amis Bloguer Lleureioci le monde, bienvenue. Rien, je fait le dernier écrit, il fera environ trois jours, pendant les négociations des groupes politiques parlementaires, est allé 130º élu président de la Generalitat de Catalogne. Après des mois à propos de trois ans et demi des dernières élections en 2015 est 27, a maintenant quitté le président élu. Ce fut un changement très forte, tout à coup, peut-être placer aready ou de définir le nouveau gouvernement catalan que nous voulons que la majorité des Catalans. Peut-être l’ancien président, M. Artur Mas, avec trois mois de négociations avec JxSi la Coupe, ANC, Ami … a abouti à une conclusion. Peut-être que ces quatre ou cinq dernières années a gouverné a été pleine de tension que jamais, par différentes choses, comme l’autre Etat qui ne veut pas dépendre. Peut-être les choses du passé 27 S 2 015 a déménagé dans le groupe interne CIU que de l’union Convergence et Union, une dalle séparée dans ce groupe comment continuer Artur Mas et Josep Duran i Lleida et solution a différentes pensées ou casser ce groupe politique. En plus de tout cela maintenant, Artur Mas, l’honorable Président de la Generalitat de Catalogne, le 129º a fait un grand geste qui a dû faire depuis des années. Au cours des quatre ou cinq dernières années de son mandat, Artur Mas’ve vécu tous les 11 Septembre de l’année dernière (2012/13/14/15) a estimé que les citadins voulait. Peut-être que maintenant le nombre a été que les gens voulaient un changement. Ce geste a fait pour être en mesure de mettre le nouveau président de la Generalitat (130º) l’honorable M. Cales Puigdemont, ancien maire de la ville de Girona (à la hâte) et également président de l’Association des municipalités pour l’Indépendance (AMI). Avec ce changement de pouvoir – de droite à gauche, peut-être si nous pouvons suivre un changement qui rend peut-être un an et demi, il a essayé de faire, mais pas atteint un accord. Maintenant peut-être si nous pouvons aller de l’avant avec adecuats politiques. Il est un changement bien géré, bien que sans manipuler de derrière le président actuel. L’inauguration a été en un temps record avant la nouvelle procédure ne démarre pas de nouvelles élections le 6 Mars 2016, reste derrière. Ce changement a été formidable, mais vous devez être forte parce que de l’Etat central va attaquer à nouveau, nous savons que les fen sont ridicules, mais même ainsi, maintenant ne doit pas être enterré à tous. Je pense que de l’état, Artur Mas voulait aussi sortir de la présidence, mais plutôt eu un président se déplace doux et facile pour vous, ils pourraient gêner. Mais en regardant l’investiture du processus 130º président de la Generalitat de Catalogne, hier, l’honorable M. Charles Puigdemont il avait de très bons pieds pour arrêter l’opposition. Comme toujours l’opposition n’a jamais été jusqu’à le président et en tant que telle fait un geste très impoli, de les voir assis et applaudissent à l’entrée du président par intérim dans la chambre Parlement catalan, comment les autres groupes parlementaires ont été soulevées et des applaudissements. Il peut ne pas être nécessaire d’avoir les compter les groupes de l’opposition, car à partir de l’état, sont dirige maintenant au four pour former le gouvernement, mais encore, ce qui revient au même Farant Catalogne …. O Donc, si la Catalogne ont fait un grand changement, messieurs les politiciens Catalans avant, ne vous arrêtez pas parce que nous avons une bonne façon, mais avec beaucoup de travail à faire. desilucio peut-être qu’ils avaient moins de 24 heures, le contraire qui est arrivé, mais ne peut toujours pas chanter victoire, car il doit travailler très dur et fort, parce que l’Etat continuera les attaques, nous savons que si ils continuent sa ne va pas changer son esprit. Messieurs, présidents, à la fois le catalan comme ANC, Ami, le Parlement, ce changement ce week-end passé, a été un grand changement de procès, très bien fait. certains groupes estiment qu’il est sorti avec son (en dehors Artur Mas fen) et peut-être se sentent qu’elles ont accompli avec leurs décisions, peut-être les désillusions d’autres citoyens / citoyens catalans comprends cela, mais je pense que peut-être un la moitié ne sait pas encore, mais bon, je trouve que le changement politique est bien géré. Maintenant, il est temps d’aller de l’avant et de commencer à voir des choses que nous attendions depuis un certain temps, messieurs les politiciens, ne pas essayer d’arrêter (n 9 2014 2015 s 27) 10 01 2 016 Maintenant, il est temps d’aller au travail continuer …. Donc, ne pas décevoir le peuple. Merci, Vive la Catalogne un pays qui a réussi à changer Précis, où dans d’autres pays semblent être dans la misère enrocats environ quatre ans, il ou ne pas être fermée autour de la place, pas de communication mais semble être que le groupe politique Opposition commençait à établir des accords et revenir au dialogue dans les différents pays. Ceci est déjà quelque chose d’autre, mais il est parmi eux, on y va avec la nouvelle fen cependant, voir le début .. … jusqu’à la prochaine fois.

GERMANY

Hallo, guten Tag alle, Fans und Unterstützer, Freunde Blog Lleureioci die Welt, willkommen zurück. Nichts, ich habe das letzte geschrieben, es wird etwa drei Tage zu machen, während der Verhandlungen der parlamentarischen Fraktionen ging 130º gewählten Präsidenten der Generalitat von Katalonien. Nach etwa dreieinhalb Monaten nach den letzten Wahlen im Jahr 2015 ist 27, hat sich nun links der gewählte Präsident. Es war eine sehr starke Veränderung, plötzlich, vielleicht aready platzieren oder neue katalanische Regierung, die wir wollen, dass die Mehrheit der Katalanen zu definieren. Vielleicht ist der ehemalige Präsident, Mr. Artur Mas, mit drei Monaten Verhandlungen mit JxSi das Cup, ANC, Ami … hat einen Abschluss zu erreichen. Vielleicht sind diese letzten vier oder fünf Jahren regiert hat sich voller Spannung wie immer, von verschiedenen Dingen, wie der andere Staat, der nicht will, abhängen. Vielleicht aus der Vergangenheit 27 S 2015 hat die Dinge in die internen Gruppen CIU als Gewerkschafts es von Konvergenz und Union, einer separaten Platte in dieser Gruppe, wie Artur Mas und Josep Duran i Lleida und Lösung weiter bewegt hat andere Gedanken oder brechen diese Fraktion. Zusätzlich zu all dies jetzt, Artur Mas, der ehrenwerte Präsident der Generalitat von Katalonien, das 129º hat eine große Geste, die für Jahre zu tun hatte gemacht. In den letzten vier oder fünf Jahre im Amt, lebte Artur Mas’ve jeden 11. September des vergangenen Jahres (2012/13/14/15) der Ansicht, dass die Städter wollten. Vielleicht ist jetzt der Graf war, dass die Leute wollten eine Veränderung. Diese Geste hat sich für die Möglichkeit, den neuen Präsidenten der Generalitat (130º) den Herrn Mr. gesetzt getan Cales Puigdemont, ehemaliger Bürgermeister von der Stadt Girona (hastig) und auch Präsident der Vereinigung der Gemeinden für die Unabhängigkeit (AMI). Mit diesem Machtwechsel – von rechts nach links, vielleicht, wenn wir eine Änderung, die es vielleicht ein Jahr und eine Hälfte er versuchte, zu tun, aber nicht erreicht ein Abkommen macht verfolgen. Nun vielleicht, wenn wir können uns mit den politischen adecuats bewegen. Es ist ein gut geführtes Veränderung, wenn auch ohne Manipulation von hinter dem jetzigen Präsidenten. Die Einweihung wurde in Rekordzeit gewesen, bevor das neue Verfahren nicht zu Neuwahlen beginnen am 6. März 2016, die zurückbleibt. Diese Änderung war großartig, aber man muss stark sein, weil aus der Zentralstaat wird wieder angreifen, wissen wir, dass die fen sind lächerlich, aber auch so, jetzt sollten überhaupt nicht begraben werden. Ich denke, der Staat, Artur Mas wollte auch von der Präsidentschaft, sondern hatte ein Präsident bewegt sich weich und Ihnen leicht, sie zu ärgern könnte. Aber gestern beobachtete den Prozess Investitur 130º Präsident der Generalitat von Katalonien, der ehrenwerte Herr Charles Puigdemont er hatte sehr gute Füße, um die Opposition zu stoppen. Wie immer die Opposition war nie bis zu den Präsidenten und als solche hat eine sehr unhöfliche Geste, zu beobachten, sie sitzen und applaudieren bei der Eingabe der amtierende Präsident in den Raum katalanischen Parlament, wie die anderen Fraktionen wurden angehoben und klatschen. Es ist vielleicht nicht notwendig, dass sie zählen die Gruppen der Opposition sein, weil vom Staat, sind jetzt läuft gebacken, um die Regierung zu bilden, aber immer noch, was dabei herauskommt gleichzeitig Farant Katalonien …. O Also, wenn Katalonien haben eine große Veränderung, meine Herren Politiker Katalanen vor gemacht, nicht aufhören, weil wir einen guten Weg, aber mit viel Arbeit zu tun. desilucio vielleicht hatten sie weniger als 24 Stunden, das Gegenteil passiert ist, aber immer noch nicht den Sieg zu singen, weil es sehr hart und stark arbeiten muss, weil der Staat die Angriffe weiter, wir wissen, dass, wenn sie weiterhin sein Gehen nicht, seine Meinung zu ändern. Meine Herren Präsidenten, sowohl Katalanisch als ANC, Ami, das Parlament, diese Verschiebung am vergangenen Wochenende, war eine große Veränderung der Studie, sehr gut gemacht. Einige Gruppen glauben, dass das Unternehmen mit seinen kommen (außerhalb von Artur Mas fen) und vielleicht das Gefühl haben, mit ihren Entscheidungen, vielleicht den Enttäuschungen von anderen Bürgern / katalanischen Bürger verstehen, dass erreicht wird, aber ich denke, vielleicht ein Die Hälfte weiß es noch nicht, aber hey, ich finde, dass politischer Wandel ist gut geführt. Jetzt ist es Zeit zu gehen und beginnen, Dinge, die wir uns für einige Zeit warten, meine Herren Politiker sehen, versuchen Sie nicht zu stoppen (n 9 2014 2015 s 27) 10 01 2016 Nun ist dies die Zeit, um zur Arbeit zu gehen weiter …. also versäumen Sie nicht die Menschen. Vielen Dank, lebe Katalonien ein Land, das es geschafft hat, precis, wo in anderen Ländern scheinen enrocats im Elend etwa vier Jahren oder nicht sein, die um geschlossene, keine Kommunikation statt ändern, aber scheint zu sein, dass die Fraktion Opposition begann Abkommen festzulegen und zum Dialog in den verschiedenen Ländern. Das ist schon etwas anderes, aber es ist unter ihnen, hier gehen wir mit dem neuen fen wird jedoch den Anfang .. zu sehen … bis zum nächsten Mal.

PORTOGUESE

Oi, boa tarde a todos, fãs e simpatizantes, amigos blogue Lleureioci o mundo, bem-vindo de volta. Nada, eu fiz o último escrito, ele vai fazer cerca de três dias, durante as negociações dos grupos políticos parlamentares, fomos 130º eleito Presidente da Generalitat da Catalunha. Depois de meses cerca de três e meio das últimas eleições em 2015 é 27, já deixou o presidente eleito. Foi uma mudança muito forte, de repente, talvez colocando aready ou definindo novo governo catalão que queremos que a maioria dos catalães. Talvez o ex-presidente, o Sr. Artur Mas, com três meses de negociações com JxSi a Copa, ANC, Ami … chegou a uma conclusão. Talvez estes últimos quatro ou cinco anos tem governado tem sido cheia de tensão, como sempre, por coisas diferentes, como o outro estado que não quer depender. Talvez desde o passado 27 S 2015 mudou as coisas em grupo interno OIC como união lo de Convergência e União, uma laje separada neste grupo como continuar Artur Mas e Josep Duran i Lleida e solução tem pensamentos diferentes ou quebrar esse grupo político. Além de tudo isso agora, Artur Mas, o presidente Honrosa da Generalitat da Catalunha, o 129º fez um grande gesto que tinha que fazer por anos. Durante os últimos quatro ou cinco anos no cargo, Artur Mas’ve viveu cada 11 de setembro do ano passado (2012/13/14/15) considerou que as pessoas da cidade queriam. Talvez agora a contagem tem sido que as pessoas queriam uma mudança. Este gesto tem feito para ser capaz de colocar o novo presidente da Generalitat (130º) o Sr. Mr. Cales Puigdemont, ex-prefeito da cidade de Girona (apressadamente) e também presidente da Associação de Municípios pela Independência (AMI). Com esta mudança de poder – direita para a esquerda, talvez se nós pode acompanhar uma mudança que faz com que seja talvez um ano e meio, ele estava tentando fazer, mas não chegaram a um acordo. Agora, talvez se podemos avançar com adecuats políticos. É uma mudança bem-cuidados, embora sem manipulação por trás do atual presidente. A inauguração foi em tempo recorde antes de o novo procedimento não iniciar novas eleições em 6 de Março de 2016, que fica para trás. Esta mudança tem sido grande, mas você deve ser forte, porque a partir do estado central vai atacar novamente, sabemos que os fen são ridículas, mas mesmo assim, até agora não deve ser enterrado em tudo. Eu acho que do estado, Artur Mas também queria sair da presidência, mas em vez teve um presidente se move suave e fácil para você eles poderiam irritar. Mas ontem assistindo a investidura processo 130º Presidente da Generalitat da Catalunha, o Sr. honorável Charles Puigdemont ele tinha muito bons pés para parar a oposição. Como sempre a oposição nunca foi até o Presidente e, como tal, fez um gesto muito rude, para vê-los sentar e aplaudir quando entrar o presidente em exercício na sala Parlamento Catalão, como os outros grupos parlamentares foram levantadas e palmas. Pode não ser necessário tê-los contar os grupos da oposição, por causa do estado, são agora corre cozido para formar o governo, mas ainda assim, o que sai ao mesmo farant Catalunha …. O Então, se Catalunha fez uma grande mudança, senhores políticos catalães frente, não pare, porque temos um bom caminho, mas com muito trabalho a fazer. desilucio talvez eles tinham menos de 24 horas, o oposto aconteceu, mas ainda não pode cantar vitória, porque tem que trabalhar muito duro e forte, porque o Estado vai continuar os ataques, sabemos que, se eles continuam a sua não vai mudar de idéia. Senhores, Presidentes, tanto catalão como ANC, Ami, o Parlamento, essa mudança no fim de semana passado, foi uma grande mudança de julgamento, muito bem feito. alguns grupos acreditam que ele saiu com sua (fora Artur Mas fen) e talvez sintam que têm conseguido com as suas decisões, talvez as desilusões de outros cidadãos / cidadãos catalães iria entender isso, mas eu acho que talvez um Metade não sei ainda, mas hey, eu acho que a mudança política é bem gerida. Agora é hora de ir em frente e começar a ver as coisas de que estávamos à espera de algum tempo, senhores políticos, não tente parar (n 9 2014 2015 s 27) 10 01 2016 Agora, este é o momento de ir para o trabalho continuar …. Então não deixe o povo. Obrigado, Viva Catalonia um país que conseguiu mudar precis, onde em outros países parecem ser enrocats em miséria cerca de quatro anos ele ou não sendo fechado em torno, não há comunicação em vez, mas parece ser que o grupo político Oposição estava começando a estabelecer acordos e retornar ao diálogo em diferentes países. Isso já é outra coisa, mas é entre eles, aqui vamos nós com o novo fen no entanto, vai ver o começo .. … até a próxima vez.

ITALIAN

Ciao, buona a tutti pomeriggio, fan e sostenitori, amici Lleureioci il mondo, bentornato. Niente, ho fatto l’ultimo scritto, farà circa tre giorni, durante i negoziati dei gruppi politici parlamentari, è andato 130º eletto Presidente della Generalitat della Catalogna. Dopo circa tre mesi e mezzo delle ultime elezioni nel 2015 è 27, ora ha lasciato il presidente eletto. E ‘stato molto forte cambiamento, improvvisamente, forse mettendo aready o la definizione di nuovo governo catalano che vogliamo che la maggior parte dei catalani. Forse l’ex presidente, il signor Artur Mas, con tre mesi di trattative con JxSi la Coppa, ANC, Ami … ha raggiunto una conclusione. Forse questi ultimi quattro o cinque anni, ha governato è stato pieno di tensione, come sempre, da cose diverse, come l’altro stato che non vuole dipendere. Forse dal passato 27 S 2015 si è spostato le cose in gruppo interno OIC come unione dalla Convergenza e Unione, una lastra separata in questo gruppo come continuare Artur Mas e Josep Duran i Lleida e soluzione ha pensieri diversi o rompere questo gruppo politico. In aggiunta a tutto questo ora, Artur Mas, il Presidente Onorevole della Generalitat della Catalogna, il 129º ha fatto un grande gesto che ha avuto a che fare per anni. Durante i recenti quattro o cinque anni di mandato, Artur Mas’ve vissuto ogni 11 settembre dello scorso anno (2012/13/14/15) ritiene che i cittadini volevano. Forse ora il conteggio è stato che la gente voleva un cambiamento. Questo gesto ha fatto per essere in grado di mettere il nuovo presidente della Generalitat (130º) l’onorevole Mr. Cales Puigdemont, ex sindaco della città di Girona (frettolosamente), e anche presidente dell’Associazione dei Comuni per l’Indipendenza (AMI). Con questo cambiamento di potere – da destra a sinistra, forse se siamo in grado di tenere traccia di un cambiamento che lo rende forse un anno e mezzo che stava cercando di fare, ma non ha raggiunto un accordo. Ora forse, se siamo in grado di andare avanti con adecuats politici. Si tratta di un cambiamento ben gestita, ma senza manipolare da dietro l’attuale presidente. L’inaugurazione è stata in tempi record prima che la nuova procedura non parte per nuove elezioni il 6 Marzo 2016 che rimane dietro. Questo cambiamento è stato grande, ma si deve essere forte perché da parte dello Stato centrale attaccare di nuovo, sappiamo che i fen sono ridicole, ma anche così, oramai non dovrebbe essere sepolto a tutti. Penso dello Stato, Artur Mas ha voluto anche dalla presidenza, ma invece ha avuto un presidente si muove morbida e facile per voi avrebbero potuto infastidire. Ma ieri a guardare l’investitura processo 130º Presidente della Generalitat della Catalogna, l’onorevole signor Charles Puigdemont aveva ottimi piedi per fermare l’opposizione. Come sempre l’opposizione non è mai stato fino al presidente e come tale fatto un gesto molto maleducato, per vederli sedersi e applaudire quando si entra nel presidente ad interim in sala Parlamento catalano, come gli altri gruppi parlamentari sono state sollevate e battendo le mani. Potrebbe non essere necessario farli contare i gruppi dell’opposizione, perché da parte dello Stato, sono ora corre al forno per formare il governo, ma ancora, che cosa viene fuori allo stesso farant Catalogna …. O Quindi, se la Catalogna hanno fatto un grande cambiamento, signori politici catalani avanti, non si fermano perché abbiamo un buon modo, ma con molto lavoro da fare. desilucio forse avevano meno di 24 ore, è accaduto l’opposto, ma ancora non può cantare vittoria, perché deve lavorare molto duro e forte, perché lo Stato continuerà gli attacchi, sappiamo che se continuano la sua non intenzione di cambiare idea. Signori, presidenti, sia il catalano come ANC, Ami, il Parlamento, questo cambiamento lo scorso fine settimana, è stato un grande cambiamento di processo, molto ben fatto. alcuni gruppi ritengono che è uscito con la sua (fuori da Artur Mas fen) e, forse, sentono di aver ottenuto con le loro decisioni, forse le delusioni degli altri cittadini / cittadini catalani avrebbero capire che, ma credo che forse un la metà non lo so ancora, ma hey, trovo che il cambiamento politico è ben gestita. Ora è il momento di andare avanti e cominciare a vedere le cose che stavamo aspettando da tempo, signori politici, non cercare di fermare (n 9 2014 2015 s 27) 10 01 2016 Ora, questo è il momento di andare al lavoro continua …. Quindi non mancano le persone. Grazie, Viva la Catalogna un paese che è riuscito a cambiare precis, dove in altri paesi sembrano essere enrocats in miseria circa quattro anni o no essere chiusi in giro, nessuna comunicazione, invece, ma sembra essere che il gruppo politico Opposizione cominciava a stabilire accordi e tornare al dialogo in diversi paesi. Questo è già qualcosa d’altro, ma è in mezzo a loro, qui si va con la nuova palude però, vedrà l’inizio .. … fino alla prossima volta.

 

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s