27 S 2015 LES ELECCIONS PLEBISCITARIES AL PARLAMENT CATALÀ

CATALA

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, seguidores i seguidors, amics i amigues d’arreu del mon, sigueu benvinguts de nou aquest blog del Lleureioci.

Avui 27 de setembre del 2015, esta siguent espectacular el que esta passat a Catalunya. Avui els catalans i catalanes decidim per poguer ser un pais lliure, sense estar lligats a un altre pais que no ens vol. Avui es decisiu, encara que altres no vulguin veure la realitat, com han fet fins ara. Diguem prou a tot un temps que nomes han impedit fer el que voliem, nomes voliem ser independents i no ens deixen…. per ser aixo, no diguem disbarats, no possem entrebancs per el mig….. en canvi qui no ens deixa, ens estar possant entrebancs estupids dia si i dia tambe, nomes per desviar l’atencio i atemorir a la poblacio. Es tindriem que preocupar mes per ells que tenen molta bruticia acumulada a dins la seva propia organitzacio que no pas a la nostra. Tenir casos de corrupcio al 100%, tenir el president d’un estat que no es creible al 1.500%, on no te gaire coneixement de res…… per no dir res, o si, en gastar-se uns millions en coses que no toquen…. en canvi per a la resta, esta a la penuria.

Marxem d’un estat que no ens vol, on ens esta maltractant psicologicament, ens estar fen la punyeta, com per exemple us dire petits casos del que esta passant aquests dies, abans de les eleccions. Parlar en català, en fronteres dels aeroports nacionals, com jutges com p.ex, estan siguent apalizats per la mateixa policia castellana, o parlar en català en un restaurant de les Illes Balears i ser expulsats del restaurant per el simple fet de parlar amb una llenguatge del mon, com es el català. El català no fa mal, el contrari, pero serta gent no els accepta i estem reben aquestes consequencies. a tot aixo, cada dia, estant fen desviar l’atencio com poden, montant discursos de la por, fen estrategies, trucar la premsa nacional, enganyar… etc, inclus, s’ha arribat a la conclusio, que han arribat en el mon de l’esport per prohibir que entrin en certs llocs. Ara tambe han tocat la banca, per temes de que poden apareixer la moneda del corralito. Fa un mes tot aixo, no habia sortit pas, ja us dic, cada dia en preparant una de grossa que amb el temps, es va diluint. Per aixo a Catalunya, diguem prou, marxem ja. Que ens deixin tranquils i que poguem gaudir. Avui ja he votat, hi he pogut veure la gent esperant feliç per poguer votar, perque avui, es un dia historic per els catalans i catalanes. Espero que aquesta sigui la darrere votacio, pugui ser la definitiva, sense enganys. És dificil, poguer  dir aixo…sense enganys. La gent està esperançada. Espero que no torni a passar com el passat 9 N 2014, que no va passar res, aqui, ara avui, el 27 semble que els grups independents, han estudiat una mica mes el projecte que han sentit al llarg d’uns quants anys (4 o 5) del que demanava el poble català, Senyors, seria hora de fer realitat aquest projecte, ja que l’altre no serveix de res, esta en un lloc que nomes fan ximpleries, de fet ja fa temps que s’esta veien, omplir la premsa en coses que no tenen sentit. Em pregunto, si serien capaços, de poguer fer manifestacions com les que va fer la ANC en aquests ultims anys, per a tot Catalunya, pero a dins a la capital espanyola, i pacificament, crec que aixo no en tenen n’idea. Tenen idea d’una cosa aquesta gent, no, cap en absolut, ni el seu cap…. Estan centrats en una cosa i aixis van. Fa temps que penso que ja estic en un Estat Català, perque el que veig des de l’altre estat, no es gens creible. ens ignoren quasibe la majoria. Ara, a dos dies de les eleccions, el govern de l’estat surt a la tv parlant en català…. senyors, no cal que feu mes el ridicul, perque la gent ja us veu, vostes no tenen vergonya per a res ni per als seus, verognya els hi tindria que fer i encara aixis son feliços….. desapareixareu del mapa molt aviat, i aquesta no es Catalunya qui marxara sino una altra. Ara podeu anar diguen que si Catalunya es independent, quedara fora del Euro i de la Unio Europea, mira potser sera millor, ja que per l’entrada de l’Euro va ser un desastre on va començar la pobresa per diversos estats, i estar a l’Unio Europea, pot estar be, com a Europeu, pero veien com estan tractant els Sirians que estant vinguent cap a Europa es de por.

Be senyores i senyors, espero que aquest dia, el 27 de setembre 2015, sigui un referent al mon, com el dia on es va celebrar unes eleccions de caracter plebiscitari i varen guanyar de forma contundent. Encara aixis, els altres diran el que voldran i la resta del mon esta veiem tot el que passar i ho esta recolzant. Senyores i senyors, seguidors i seguidores del blog Lleureioci, es un plaer poguer parlar la situacio que s’esta visquen en un pais que va en aument  de ser una realitat, sense problemes ni tonteries…. Visca Catalunya per un pais mes al mon. Molt bona tarda  i fins aviat.

ENGLISH

Hello, good evening to all of you, fans and supporters, friends around the world, be welcome again this blog Lleureioci.

Today, 27 September 2015, are spectacular is what is happening in Catalonia. Today Catalans could be decided by a free, without being tied to another country that does not want us. Today is crucial, but others do not want to see reality, they have done so far. Say a sufficiently long prevented only do what we wanted, I just wanted to be independent and not to be …. let us do this, we do not say nonsense we put no obstacles for those who do not change in the middle ….. let us we were stupid by putting obstacles day in and day out, only to divert attention and to intimidate the population. It ought to worry about them much dirt that have accumulated within their own organization than ours. Having 100% corruption, had been president of a not credible at 1.500%, which does not have much knowledge of anything to say nothing …… or if, spend a few millions things that do not touch …. however for the rest, is a hardship.

From a state that does not want us where we are psychologically abusing us be fen things difficult, such cases we say little of what is happening these days before the elections. Speaking in Catalan, the boundaries domestic airports, such as eg judges, they are the same police apalizats Spanish or Catalan speaking at a restaurant in the Balearic Islands and expelled from restaurant to simply speak with World language, as Catalan. The Catalan does not hurt, otherwise, Serta but people do not agree and we get these consequences. all this, every day, being fen deflect such attention, speeches mounting fear fen strategies, call the national press, cheat … etc included, has reached the conclusion that arrived in the world of sport to ban them from entering certain places. Now you have touched the banking issues that may appear to the currency of the yard. A month ago all this, you did not step out because I say every day preparing a fat that eventually, becomes diluted. To do this in Catalonia, say enough already left. Let us mind that we can enjoy. Today I voted, I’ve seen happy people waiting to vote, because today is a historic day for Catalans. I hope this is behind the poll, may be short, without deceit. It is difficult, being able to say this … without cheating. People are hopeful. I hope it does not happen again as the 9th N 2014 that nothing happened, here now today, 27 independent groups seem to have studied a bit more project they have heard over several years ( 4 or 5) of the Catalan people asking, sir, it would be time to make this project a reality, and the other is useless, in a place that is just nonsense are actually long since aready seen , fill the press in things that do not make sense. I wonder if they would be able, being able to make statements like that made the ANC in recent years, for all Catalonia, but inside the Spanish capital, peacefully and believe that this does not have to n’idea. Their idea of ​​a thing these people, no, none whatsoever, nor his head …. They are focused on one thing and were well. For some time I think I’m in a Catalan state, because what I see from the other state, is not credible. quasibe ignore us most. Now, two days before the elections, the state government goes on speaking Catalan tv …. Gentlemen, you do not need the more ridiculous, because people will see you, you have no shame at all or their, verognya them would do and yet are happy ….. soon disappear from the map, and this is not Catalonia but who will march again. Now you go tell them that if Catalonia is independent left out of the Euro and the European Union will look maybe better, since the entry of the euro was a disaster on poverty began several states, and be the EU can be good, as in Europe, but the Syrians are trying to see how it came into being in Europe fear.

Well ladies and gentlemen, I hope this day, September 27, 2015 is a landmark in the world, as the day which held elections plebiscitary character and they won decisively. Still, others say and what you want to see the rest of the world is all that happened and it is supporting. Ladies and gentlemen, fans and followers of the blog Lleureioci is a pleasure to talk about the situation that is being able to live in a country that was in increase of a reality no problems or nonsense …. Long live Catalonia per month in a country world. Very good evening and see you soon.

FRANCE

Bonjour, bonne soirée à vous tous, fans et supporters, amis du monde entier, soyez les bienvenus à nouveau ce blog Lleureioci.

Aujourd’hui, le 27 Septembre 2015, sont spectaculaires est ce qui se passe en Catalogne. Aujourd’hui Catalans pourrait être décidé par un libre, sans être lié à un autre pays qui ne veut pas de nous. Aujourd’hui est crucial, mais d’autres ne veulent pas voir la réalité, ils l’ont fait jusqu’ici. Dites suffisamment longtemps empêché seulement faire ce que nous voulions, je voulais juste être indépendant et ne pas être …. nous faisons cela, nous ne disons pas un non-sens que nous mettons pas d’obstacles pour ceux qui ne changent pas dans le milieu ….. nous nous étions stupides en mettant des obstacles au jour le jour, pour détourner l’attention et à intimider la population. Il devrait vous soucier de leur quantité de saleté qui se sont accumulés au sein de leur propre organisation que la nôtre. Avoir 100% la corruption, avait été président d’un pas crédible à 1,500%, ce qui n’a pas beaucoup de connaissance de quoi que ce soit de ne rien dire …… ou si, passer quelques millions des choses qui ne touchent pas …. mais pour le reste, est une épreuve.

D’un Etat qui ne veut pas que nous sommes psychologiquement où nous abusons-nous être des choses fen difficile, de tels cas, nous en disent peu de ce qui se passe ces jours avant les élections. À parler en catalan, les limites aéroports nationaux, comme par exemple des juges, ils sont les mêmes policiers apalizats espagnol ou de langue catalane dans un restaurant dans les îles Baléares et expulsé de restaurant pour tout simplement parler avec la langue mondiale, le catalan. Le Catalan ne fait pas mal, sinon, Serta mais les gens ne sont pas d’accord et nous obtenons ces conséquences. tout cela, chaque jour, étant fen dévier une telle attention, discours de montage stratégies de fen peur, appelez la presse nationale, tricher … etc inclus, a atteint la conclusion qui est arrivé dans le monde du sport pour leur interdire de pénétrer dans certains endroits. Maintenant que vous avez touché les questions bancaires qui peuvent apparaître à la monnaie de la cour. Il ya un mois tout cela, vous ne sortez parce que je dis la préparation de tous les jours une graisse que finalement, se dilue. Pour ce faire, en Catalogne, en dire assez déjà quitté. Laissez-nous l’esprit que nous pouvons profiter. Aujourd’hui, je voté, je l’ai vu des gens heureux d’attente de vote, car aujourd’hui est un jour historique pour les Catalans. Je espère que cette est derrière le sondage, peut être courte, sans tromperie. Il est difficile, étant en mesure de dire ce … sans tricher. Les gens sont pleins d’espoir. Je espère qu’il ne se reproduise pas que le 9 N 2014 que rien ne se passe, ici maintenant, aujourd’hui, 27 groupes indépendants semblent avoir étudié un projet de plus de bits qu’ils ont entendu sur plusieurs années ( 4 ou 5) du peuple catalan demander, monsieur, il serait temps de faire de ce projet une réalité, et l’autre est inutile, dans un endroit qui est tout simplement absurde sont en fait depuis longtemps aready vu , remplissez la presse dans des choses qui ne font pas sens. Je me demande si ils seraient en mesure, être capable de faire des déclarations comme celle faite l’ANC au cours des dernières années, pour toute la Catalogne, mais à l’intérieur de la capitale espagnole, pacifiquement et de croire que ce ne doit pas n’idea. Leur idée d’une chose de ces gens, non, rien que ce soit, ni sa tête …. Ils sont concentrés sur une chose et étaient bien. Depuis quelque temps, je pense que je suis dans un état catalan, parce que ce que je vois de l’autre Etat, est pas crédible. quasibe nous ignorer plus. Maintenant, deux jours avant les élections, le gouvernement de l’Etat va à parler Catalan TV …. Messieurs, vous ne devez plus ridicule, parce que les gens vont vous voir, vous avez pas honte du tout ou leur, verognya entre eux le feraient et pourtant sont heureux ….. bientôt disparaître de la carte, et ce ne sont pas la Catalogne, mais qui va marcher à nouveau. Maintenant, vous allez leur dire que si la Catalogne est indépendante gauche sur l’euro et l’Union européenne se penchera peut-être mieux, depuis l’entrée de l’euro a été une catastrophe sur la pauvreté a commencé à plusieurs Etats, et être l’UE peut être bon, comme en Europe, mais les Syriens sont d’essayer de voir comment il est né en Europe de la peur.

Mesdames et Messieurs Eh bien, je l’espère, ce jour, le 27 Septembre, 2015 est un point de repère dans le monde, comme le jour qui a tenu des élections de caractère plébiscitaire et ils ont gagné de manière décisive. Pourtant, d’autres disent et ce que vous voulez voir le reste du monde est tout ce qui est arrivé et il soutient. Mesdames et messieurs, fans et adeptes du blog Lleureioci est un plaisir de parler de la situation qui est d’être capable de vivre dans un pays qui était en augmentation d’une réalité pas de problèmes ou absurdités …. Vive la Catalogne par mois dans un pays monde. Très bonne soirée et à bientôt.

GERMANY

Hallo, guten Abend an euch alle, Fans und Unterstützer, Freunde auf der ganzen Welt, willkommen zu sein auch in diesem Blog Lleureioci.

Heute, 27. September 2015, sind spektakulär ist das, was in Katalonien geschieht. Heute Katalanen konnten durch eine freie entschieden werden, ohne dass ein anderes Land, das nicht will, dass Sie uns gebunden. Heute ist von entscheidender Bedeutung, aber andere wollen nicht die Realität zu sehen, haben sie bisher getan. Sagen, eine ausreichend lange verhindert nur das tun, was wir wollten, ich wollte nur, unabhängig zu sein und nicht zu sein …. lassen Sie uns dies zu tun, wir sagen nicht, Unsinn keine Hindernisse für diejenigen, die nicht in der Mitte ändern legen wir ….. lassen Sie uns wir dumm waren, indem sie Hindernisse, Tag ein, Tag aus, nur um die Aufmerksamkeit abzulenken und um die Bevölkerung einzuschüchtern. Es sollte darum kümmern viel Schmutz, die innerhalb ihrer eigenen Organisation als bei uns angesammelt haben. Mit 100% der Korruption, hatte Präsident einer nicht glaubwürdig bei 1,500%, die nicht über viel Wissen über alles, nichts zu sagen …… oder wenn, verbringen Sie ein paar Millionen gewesen Dinge, die sich nicht berühren …. aber für den Rest, ist eine Härte.

Von einem Staat, der nicht will, dass uns Wo wir sind psychologisch missbraucht uns fen Dinge schwierig sein, solchen Fällen sagen wir wenig von dem, was in diesen Tagen geschieht vor den Wahlen. Speaking in Katalanisch, die Grenzen inländischen Flughäfen, wie zB Richter, sie sind die gleichen Polizei apalizats Spanisch oder Katalanisch sprechen in einem Restaurant auf den Balearen und vom Restaurant einfach vertrieben sprechen Weltsprache, da Katalanisch. Die katalanische tut nicht weh, sonst, Serta aber die Menschen nicht einverstanden, und wir diese Folgen zu bekommen. all dies, jeden Tag, wobei fen abzulenken solche Aufmerksamkeit, Reden Montage Angst fen Strategien, rufen Sie die nationale Presse, betrügen … etc enthalten, zu dem Schluss gekommen, dass in angekommen erreicht Die Welt des Sports, um sie von der Eingabe bestimmten Orten zu verbieten. Jetzt können Sie die Bankenprobleme, die der Währung des Hofes erscheinen können berührt haben. Vor einem Monat all das, hast du nicht aussteigen, weil ich sage jeden Tag bereitet ein Fett, das irgendwann, wird verdünnt. Um dies in Katalonien zu tun, sagen, genug bereits verlassen. Lassen Sie uns daran, dass wir genießen können. Heute stimmte ich, ich habe gerne Menschen warten, um abstimmen zu sehen, denn heute ist ein historischer Tag für die Katalanen. Ich hoffe, dass hinter der Umfrage ist, kann kurz sein, ohne Betrug. Es ist schwierig, in der Lage, dies zu sagen …, ohne zu betrügen. Die Menschen sind hoffnungsvoll. Ich hoffe, dass es nicht wieder im 9. N 2014, dass nichts passiert, jetzt hier heute geschehen, 27 unabhängigen Gruppen, um ein bisschen mehr Projekt sie über mehrere Jahre zu hören (studiert zu haben scheinen 4 oder 5) des katalanischen Volkes zu fragen, Sir, wäre es Zeit, um dieses Projekt zu verwirklichen sein, und der andere ist nutzlos, in einem Ort, der nur Unsinn sind eigentlich längst aready gesehen , füllen Sie die Presse in Dinge, die keinen Sinn machen. Ich frage mich, ob sie in der Lage wäre, in der Lage, Aussagen zu machen wie das machte den ANC in den letzten Jahren für alle Katalonien, aber innerhalb der spanischen Hauptstadt, friedlich und glauben, dass dies nicht zu n’idea haben. Ihre Vorstellung von einem, was diese Menschen, nein, überhaupt keine, noch den Kopf …. Sie werden sich auf eine Sache konzentriert und waren gut. Seit einiger Zeit Ich glaube, ich bin in einer katalanischen Staat, weil das, was ich sehe, von dem anderen Staat, ist nicht glaubwürdig. quasibe ignorieren uns am meisten. Jetzt, zwei Tage vor den Wahlen, geht die Landesregierung zu sprechen Katalanisch tv …. Meine Herren, Sie sind nicht der lächerlicher brauchen, denn die Menschen werden Sie sehen, keine Scham haben Sie überhaupt oder deren, verognya sie tun würde, und doch glücklich ….. bald von der Landkarte verschwinden, und das ist nicht Katalonien aber wer einmal marschieren wird. Jetzt gehen Sie ihnen sagen, dass, wenn Katalonien unabhängig links aus dem Euro und der Europäischen Union aussehen wird vielleicht besser, da der Eintrag des Euro war eine Katastrophe über die Armut begann mehrere Staaten, und sein Die EU kann gut sein, wie in Europa, aber die Syrer versuchen zu sehen, wie es zustande kam in Europa die Angst.

Nun meine Damen und Herren, ich hoffe, dieser Tag, 27. September 2015 ist ein Meilenstein in der Welt, wie am ersten Tag, die Wahlen plebiszitären Charakter gehalten, und sie entschieden hat. Dennoch, andere sagen, und was Sie, um den Rest der Welt sehen wollen, ist alles, was passiert, und es unterstützt. Meine Damen und Herren, Fans und Anhänger des Blogs Lleureioci ist ein Vergnügen, über die Situation, die sein wird, in der Lage, in einem Land, das zu einem Anstieg der Realität keine Probleme oder Unsinn war zu leben …. Es lebe Katalonien pro Monat in einem Land sprechen Welt. Sehr guten Abend und bis bald.

PORTOGUESE

Olá, boa noite a todos vocês, fãs e simpatizantes, amigos de todo o mundo, bem-vindo de novo neste blog Lleureioci.

Hoje, 27 de setembro de 2015, são espetaculares é o que está acontecendo na Catalunha. Hoje catalães poderia ser decidido por um livre, sem estar vinculado a um outro país que não nos quer. Hoje é crucial, mas outros não querem ver a realidade, eles têm feito até agora. Diga um tempo suficientemente longo impedida só fazem o que queríamos, eu só queria ser independente e não estar …. vamos fazer isso, não dizemos disparates que colocamos nenhum obstáculo para aqueles que não mudam no meio ….. deixe-nos que éramos estúpidos, colocando obstáculos dia após dia, só para desviar a atenção e para intimidar a população. Ele deveria se preocupar com eles muita sujeira que se acumularam dentro de sua própria organização que a nossa. Tendo 100% de corrupção, tinha sido presidente de um não é credível em 1,500%, o que não tem muito conhecimento em nada para dizer nada …… ou se, gastar alguns milhões coisas que não tocam …. no entanto, para o resto, é uma dificuldade.

De um estado que não quer-nos onde estamos psicologicamente abusar de nós ser coisas fen difícil, nesses casos dizemos pouco do que está acontecendo estes dias antes das eleições. Falando em catalão, os limites aeroportos domésticos, como por exemplo, juízes, eles são os mesmos polícia apalizats espanhol ou catalão falando em um restaurante nas Ilhas Baleares e expulso do restaurante para simplesmente falar com língua mundial, como catalão. O catalão não ferir, caso contrário, Serta, mas as pessoas não concordam e nós temos essas conseqüências. tudo isso, todos os dias, sendo fen desviar essa atenção, discursos de montagem estratégias fen medo, chamar a imprensa nacional, enganar … etc incluído, chegou à conclusão de que chegou em o mundo do esporte para proibi-los de entrar em determinados lugares. Agora você tocou as questões bancárias que podem aparecer para a moeda do quintal. Um mês atrás, tudo isso, você não sair porque eu digo todos os dias preparando uma gordura que, eventualmente, torna-se diluído. Para fazer isso, na Catalunha, dizer o suficiente já foi embora. Vamos esquecer que podemos desfrutar. Hoje votei, eu vi pessoas felizes esperando para votar, porque hoje é um dia histórico para os catalães. Espero que isso está por trás da pesquisa, pode ser curto, sem engano. É difícil, ser capaz de dizer isso … sem fazer batota. As pessoas estão esperançosos. Espero que isso não aconteça novamente como a 9 N 2014 que nada aconteceu, aqui, agora, hoje, 27 grupos independentes parecem ter estudado um pouco mais do projeto que ouviram ao longo de vários anos ( 4 ou 5) do povo catalão pedindo, senhor, seria hora de fazer esse projeto uma realidade, eo outro é inútil, em um lugar que é apenas um disparate são, na verdade, há muito tempo visto aready , preencher a imprensa em coisas que não fazem sentido. Eu me pergunto se eles seriam capazes, sendo capaz de fazer declarações como que fez o ANC nos últimos anos, apesar de toda Catalunha, mas dentro da capital espanhola, pacificamente e acredito que este não tem de n’idea. Sua idéia de uma coisa dessas pessoas, não, absolutamente nenhuma, nem a cabeça …. Eles estão focados em uma coisa e estavam bem. Por algum tempo, eu acho que eu estou em um estado catalão, porque o que eu vejo do outro Estado, não é credível. quasibe nos ignorar mais. Agora, dois dias antes das eleições, o governo estadual continua falando catalão TV …. Senhores, você não precisa o mais ridículo, porque as pessoas vão vê-lo, você não tem vergonha em tudo ou a sua, verognya lhes faria e ainda estão felizes ….. logo desaparecer do mapa, e isso não é Catalonia mas quem vai marchar novamente. Agora você vai dizer-lhes que, se a Catalunha é independente de esquerda fora do Euro e da União Europeia vai olhar talvez melhor, desde a entrada do euro foi um desastre sobre a pobreza começou vários estados, e ser a UE pode ser bom, como na Europa, mas os sírios estão a tentar ver como ele surgiu na Europa medo.

Senhoras e senhores, bem, eu espero que o dia de hoje, 27 de setembro de 2015 é um marco no mundo, como o dia em que realizou eleições caráter plebiscitário e venceram decisivamente. Ainda assim, outros dizem eo que você quer ver o resto do mundo é tudo o que aconteceu e está a apoiar. Senhoras e senhores, fãs e seguidores do blog Lleureioci é um prazer falar sobre a situação que está a ser capaz de viver em um país que estava em crescimento de uma realidade sem problemas ou absurdo …. Viva Catalonia por mês em um país mundo. Muito boa noite e até breve.

ITALIAN

Ciao, buona serata a tutti voi, appassionati e sostenitori, amici in tutto il mondo, sia il benvenuto di nuovo questo blog Lleureioci.

Oggi, 27 settembre 2015, sono spettacolari è quello che sta succedendo in Catalogna. Oggi catalani potrebbe essere decisa da un libero, senza essere legato ad un altro paese che non vuole noi. Oggi è fondamentale, ma altri non vogliono vedere la realtà, hanno fatto finora. Dire sufficientemente lungo impedito solo fare quello che volevamo, ho solo voluto essere indipendente e non essere …. facciamolo questo, noi non diciamo sciocchezze mettiamo ostacoli per coloro che non cambiano nel mezzo ….. farci eravamo stupidi mettendo ostacoli giorno dopo giorno, solo per distogliere l’attenzione e per intimidire la popolazione. Dovrebbe preoccuparsi di loro molto sporco che si sono accumulati all’interno della propria organizzazione del nostro. Avere 100% la corruzione, era stato presidente di una poco credibile a 1.500%, che non ha molta conoscenza di qualcosa da dire niente …… o se, spendere qualche milione cose che non toccano …. ma per il resto, è un disagio.

Da uno stato che non ci vuole dove siamo psicologicamente abusando di essere cose fen difficili, questi casi dicono poco di ciò che sta accadendo in questi giorni prima delle elezioni. Parlando in catalano, i confini aeroporti nazionali, come ad esempio i giudici, sono la stessa polizia apalizats spagnolo o catalano parlando ad un ristorante nelle isole Baleari e espulso dal ristorante semplicemente parlare con lingua mondiale, come il catalano. Il catalano non fa male, altrimenti, Serta ma le persone non sono d’accordo e otteniamo queste conseguenze. tutto questo, ogni giorno, essendo fen deviano tale attenzione, i discorsi di montaggio strategie fen paura, chiamare la stampa nazionale, imbrogliare … ecc incluso, è giunta alla conclusione che è arrivato in il mondo dello sport di vietare loro di entrare in certi luoghi. Ora avete toccato i problemi bancari che possono apparire alla valuta del cantiere. Un mese fa tutto questo, non è un passo fuori perché lo dico ogni giorno la preparazione di un grasso che alla fine, diventa diluito. Per fare questo in Catalogna, dire basta già lasciato. Cerchiamo importa che possiamo godere. Oggi ho votato, ho visto gente felice in attesa di votare, perché oggi è un giorno storico per catalani. Spero che questo sia dietro il sondaggio, può essere breve, senza inganni. E ‘difficile, essendo in grado di dire questo … senza barare. Le persone sono fiduciosi. Spero che non accada di nuovo come il 9 ° N 2014, che non è successo niente, qui ora oggi, 27 gruppi indipendenti sembrano aver studiato un po ‘più di progetto che hanno sentito per diversi anni ( 4 o 5) del popolo catalano che chiede, signore, sarebbe il momento di rendere questo progetto una realtà, e l’altro è inutile, in un luogo che è solo una sciocchezza sono in realtà da tempo aready visto , riempire la stampa in cose che non hanno senso. Mi chiedo se sarebbero in grado, essendo in grado di fare affermazioni del genere che ha fatto l’ANC in questi ultimi anni, per tutta la Catalogna, ma all’interno della capitale spagnola, pacificamente e credere che questo non deve n’idea. La loro idea di una cosa che queste persone, no, nessuno di sorta, né la sua testa …. Essi si concentrano su una cosa e sono stati bene. Da tempo penso di essere in uno stato catalano, perché quello che vedo da altro stato, non è credibile. quasibe ci ignorano più. Ora, due giorni prima delle elezioni, il governo dello stato continua a parlare catalano tv …. Signori, non è necessario il più ridicolo, perché la gente ti vedranno, non avete vergogna a tutti o il loro, verognya li farebbero eppure sono felici ….. presto scomparirà dalla mappa, e questa non è la Catalogna, ma che sfilerà di nuovo. Ora si va dire loro che se la Catalogna è indipendente sinistra fuori l’euro e l’Unione europea avrà un aspetto forse meglio, dopo l’entrata dell’euro è stato un disastro sulla povertà iniziata diversi stati, ed essere l’UE può essere buono, come in Europa, ma i siriani stanno cercando di vedere come è venuto in essere in Europa la paura.

Bene signore e signori, spero che questo giorno, 27 settembre, 2015 è un punto di riferimento nel mondo, come il giorno che ha tenuto le elezioni di carattere plebiscitario e che ha vinto con decisione. Ancora, altri dicono e ciò che si vuole vedere il resto del mondo, è tutto ciò che è accaduto e sta sostenendo. Signore e Signori, fan e seguaci del blog Lleureioci è un piacere parlare della situazione che si sta in grado di vivere in un paese che era in aumento di una realtà senza problemi o senza senso …. Viva la Catalogna al mese in un paese mondo. Molto buona serata ea presto.

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s