SERRAT DEL SENTINELLA, DARNIUS (ALT EMPORDÀ) 30 03 15

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, seguidores i seguidors, del blog Lleureioci. Torno estar amb tots vosaltres, ja que feia temps que no estava per aqui. El passat 30 de març, varem poguer sortir a fer una ruta per la comarca del Alt Empordà, on varem fer un passeig per la ruta del Serrat del Sentinella, començant i acabant al poble de Darnius. Varem arribar a mig mati al poble de Darnius, tinguent una hora de cami de viatge, des de la ciutat de Girona. De fet, el temps no acompanyava gaire, ja que conduint, observava, que  estava una mica tapat (8.45 a.m). Cami cap a Darnius, veien el mateix, pero no va ser fins al migdia, que va sortir el sol i va acompanyar el dia. Dins del poble de Darnius, varem començar el cami circul.lar, per el carrer Trull, on es l’inici del cami, on esta tot indicat (costat de la plaça major del poble). Aquest cami tambe es ruta de mtb(agafem el cami de la linia de color groc). Comencem, passant per cases aillades i sortim cap el bosc, passant per dins d’una pineda i una amplia pista d’acces. Al cap d’uns mintus caminant direccio el Serrat de Sentinella, comencem a observar les grans montanyes que tenim al davant rocoses. Mes endavant apareix un riu, que en el primer no s’ha d’atravesar pas (tot i haben-t’hi la franja groga), varem continuar el cami cap a l’esquerra, tot seguint el riu a la dreta. (teniem una aplicacio, si no es  per a l’aplicacio, ens hauriem etivocat de trajecte dues vegades), mes endavant hi ha un altre pas on si atravasse’m el riu. Aquest cami atravessa un riu varies vegades, aquest si, es el segon intent, mes endavant ens varem trobar amb una incertesa, ja que el cartell d’indicacions el varem trobar desclavat i tirat al terra, on hi habia dos camins, un a la dreta i l’altre a l’esquerra (aquest de l’esquerra, es torna atravessar el riu, i es aquest, el cami que s’ha de segui, tot seguit d’una pujada), en aquest punt varem tornar a equivocar-nos per segona vegada, pero mirant l’aplicacio, varem agafar el cami correcte. Mes amunt s’ha d’atravessar una carretera local i segui endavant, on trobem mes endavant un altre encreuament, que agafem direccio a l’esquerra cap al Serrat del Sentinella. Agamfant aquest cami – sender, el cami es fa mes estret i es comença a complicar una mica, semble ser que aquest cami, fa un parell de setmanes, amb el temporal de pluges, va ser el pas de les aigues que baixaven de dalt d’aquestes muntanyes, ja que varem trobar, que el cami era bastant dificultos per pujar fins a dalt. Mentres vas pujant per aquest cami, es poden observa a la banda dreta un gran paisatge. Passat una estona, pujant per el cami, amb pedres d’obstacles i petits escalons, arribem a un mirador, on ja esta indicat, on es puja sobre unes roques. Dalt d’aquestes roques, podrem veure un gran paisatge, com el pantà de Boadella per un costat, La Vajol per un altre costat i per el costat de darrere es pot observar la montanya de les Alberes, inclus veient el cim del Puigneulos. Val la pena arribar fins a dalt d’aquestes roques i poder divisar una part de la comarca del Alt Empordà. Continuem mes endavant, tot caminant per un cami encara molt mes estret, pero sense entrebancs per el mig, podem anar una mica mes lleugers. Divissem mes endavant un altre petit mirador sobre unes altres roques, pero no hi pugem pas, i continuem seguim avall. En aquest cami, hi ha molta vegetacio, i forces pujades, pero es pot passar be. Al cap d’una estona, arribem en un espai, on tot es baixada i podem veure de lluny el seguent mirador (des d’aquest punt podem divissar el Golf de Roses, sempre que faci bon temps). Anem avançant, pero trobem un altre cami, amb entrebancs de nou, camins oberts per el mig per les ultimes pluges, son impracticables, agafem el cami per els laterals o per dins (aquests camins, tenen forats per el mig o per els laterals de mig metre a un metre, acompanyats de pedragots). Seguin per aquest cami, amb prudencia, fins arribar al creuament per anar al mirador principal, que tornar a ser una amplia pista normal i corrent. Arribem en un altre mirador, ens pensem que es el del Serrat del Sentinella, pero no ho es,(es el mirador de la tortuga)  de d’aquest punt, podem observar molts de llocs interesants, com el poble de Darnius de fons les muntanyes de les Alberes, a l’esquerra; el Golf de Roses a la part de davant on hi ha unes roques, on es el mirador de la tortuga, a la banda dreta trobem el pantà de Boadella i per sobre el pantà i trobem unes montanyes, entre les quals es poden observar el santuari de la mare de deu del Mont, mes a la dreta trobem ja les montanyes de la poblacio de La Vajol. Baixant, agafem un petit sender que ens porta al poble de Darnius, baixant per petits corriols, (ruta senyalada amb el color groc), on el cami tornar a ser complicat, passant per dins de boscos amb molta vegetacio. Mes endavant arribem al mirador de Serrat del Sentinella on hi ha una rampa i pot observar de nou el panta de Boadellà, en aquest punt, Darnius queda a uns 25 minuts. Aquesta ruta,  ha estat be, potser alguns punts del cami han sigut una mica complicats, pero hem pogut apreciar unes grans vistes. A continuacio us passo un petit video fotografic del recorregut, senyores i senyors, seguidores i seguidors, gaudiu d’aquest reportatge i fins aviat. Moltes gracies a tots per seguir aquest blog.

ENGLISH

Hi, good afternoon to all of you, fans and followers, blog Lleureioci. Be back with you, as long ago was not there. On March 30, we could leave to make a path for the region of Alt Empordà, where we take a walk along the path of the Sentinel Serrat, beginning and ending in the village of Darnius. We arrived mid-morning in the village of Darnius, have a way when traveling from the city of Girona. In fact, the weather is not too much, as driving, watching, I was a bit stuffy (8:45 am). Road to Darnius saw it, but it was not until noon that the sun came out and accompanied the day. In the village of Darnius, we began the circular path to the Trull Street, where the beginning of the road, where everything is indicated (next to the main square of the village). This path is also mtb route (take the road to the yellow line). Start, through Villas and leave no forest, passing within a forest and a wide access road. After a few minutes walking direction Serrat Sentinel, we begin to see the big rocky mountains before us. Later a river appears that the first step should not atravesa (even up now haben the yellow stripe), we continue the way to the left, following the river to the right. (We had an application, if not for the application, we should etivocat journey twice), but there is another step forward which will cross if the river. This road crosses a river several times, if this is the second attempt later we met with uncertainty, as the poster of the directions we found lying on the ground, where habia two paths, one to the right the other on the left (of the left, cross the river again, and this is the path to follow, then a climb), at this point we return to mistakes for the second time, but looking at the application, we take the right path. Above must traverse a local road and keep going, we find further on another crossroads, take it to the left towards the direction of Serrat Sentinel. Taking this path – the path, the path narrows and begins to complicate a little, seems to be this way, a couple of weeks, the rain storm was the passage of the water coming down from above these mountains, as we found that the road was quite difficult to climb to the top. While going up this way, you can see on the right a large landscape. Spent a while, going up the road with stones and obstacles of small steps, we reach a viewpoint where it is indicated, which goes up on the rocks. Top of these rocks, we see a large landscape, as Boadella one side, the other side Vajol to the side and behind you can see the mountains of Alberes even see the top of PUIGNEULOS. Worth to get on top of these rocks and possible to see a part of the region of Alt Emporda. Continue later on, even walking down a narrow path even more, but smooth to the middle, we can go a little lighter. Currencies forward another viewpoint on others small rocks, but there we go step, and we continue below. In this way, there is a lot of vegetation and strength gains, but can be passed. After a while, we get a space where everything is downhill and we can see from afar the following viewpoint (from this point we divissar Gulf of Roses, whenever the weather is nice). Come forward, but there is another path, with new obstacles, open roads for the last half rains are impractical, take the path to the sides or inside (these roads have holes in the middle or side half a meter to a meter, accompanied by stones). Following close behind, with caution, until the crossing to go to the main viewpoint, which extends back to being a normal track. We get another viewpoint, we think that the Serrat the Sentinel, but it is not (is the viewpoint of the turtle) of this point, we can see many interesting places such as the village of Darnius background Alberes mountains, to the left; Gulf of Roses at the front where there are rocks, where the viewpoint of the turtle on the right side are the Boadella and above the reservoir and find some mountains, among which you can see the sanctuary the Virgen del Monte, but right now are the mountains of the population Vajol. Going down, take a small path that leads to the village of Darnius down small paths (indicated with the yellow route), where the path back to being complicated, through forests in much vegetation. Later we reach the viewpoint of Serrat Sentinel where there is a ramp and be seen again Boadella, at this point, Darnius is about 25 minutes. This route has been good, maybe some parts of road have been a little complicated, but we have seen some great views. Then I pass a small video of photographic journey, ladies and gentlemen, fans and followers enjoy this article and see you soon. Thank you all for following this blog.

FRANCE

Salut, bonjour à vous tous, fans et adeptes, blog Lleureioci. Soyez de retour avec vous, comme il ya longtemps ne était pas là. Le 30 Mars, nous avons pu laisser faire un chemin pour la région de l’Alt Empordà, où nous prenons une promenade le long du chemin de la Sentinelle Serrat, commençant et se terminant dans le village de Darnius. Nous sommes arrivés en milieu de matinée dans le village de Darnius, ont une façon lorsque vous voyagez de la ville de Girona. En fait, le temps ne est pas trop, comme conduire, regarder, je étais un peu étouffante (08h45). Road to Darnius vu, mais il ne était pas jusqu’à midi que le soleil est sorti et a accompagné le jour. Dans le village de Darnius, nous avons commencé la trajectoire circulaire à la rue Trull, où le début de la route, où tout est indiqué (à côté de la place principale du village). Ce chemin est aussi la route vtt (prendre la route de la ligne jaune). Commencez, par Villas et ne laisser aucune forêt, en passant dans une forêt et un chemin d’accès large. Après quelques minutes à pied direction Serrat Sentinel, nous commençons à voir les grandes montagnes rocheuses devant nous. Plus tard, une rivière semble que la première étape ne devrait pas atravesa (même jusqu’à haben maintenant la bande jaune), nous continuons le chemin de la gauche, en suivant la rivière vers la droite. (Nous avons eu une demande, si ce ne est pour l’application, nous devrions etivocat voyage deux fois), mais il ya une autre étape qui traversera si la rivière. Cette route traverse une rivière à plusieurs reprises, si ce est la deuxième tentative plus tard, nous avons rencontré l’incertitude, que l’affiche des directions nous avons trouvé gisant sur le sol, où Habia deux chemins, l’un vers la droite l’autre sur la gauche (de la gauche, traverser la rivière à nouveau, et ce est la voie à suivre, puis une montée), à ​​ce stade nous revenons à des erreurs pour la deuxième fois, mais en regardant la demande, nous prenons le bon chemin. Ci-dessus doivent traverser une route locale et continuez, nous constatons en outre sur un autre carrefour, prendre à gauche vers la direction du Serrat Sentinel. Prendre ce chemin – le chemin, le chemin se rétrécit et commence à compliquer un peu, semble être de cette façon, une couple de semaines, la tempête de pluie a été le passage de l’eau qui descend d’en haut ces montagnes, comme nous avons trouvé que la route était assez difficile de grimper au sommet. En remontant cette façon, vous pouvez voir sur la droite un grand paysage. Je ai passé un certain temps, en remontant la route avec des pierres et les obstacles de petites étapes, nous atteignons un point de vue où il est indiqué, qui monte sur les rochers. Haut de ces roches, nous voyons un grand paysage, comme Boadella d’un côté, de l’autre côté Vajol sur le côté et derrière vous pouvez voir les montagnes des Albères même voir le haut de PUIGNEULOS. Worth pour obtenir sur le dessus de ces roches et possible de voir une partie de la région de l’Alt Emporda. Continuer plus tard, même en marchant sur un chemin encore plus étroite, mais lisser au milieu, nous pouvons aller un peu plus léger. Devises transmettre un autre point de vue sur d’autres petites roches, mais il nous vont pas, et nous continuons ci-dessous. De cette façon, il ya beaucoup de végétation et des gains de force, mais peut être passé. Après un certain temps, nous obtenons un espace où tout est en descente et nous pouvons voir de loin le point de vue suivant (à partir de ce point, nous divissar golfe de Roses, lorsque le temps est agréable). Venez en avant, mais il ya un autre chemin, avec de nouveaux obstacles, les routes ouvertes pour les dernières pluies de moitié sont impraticables, prendre le chemin sur les côtés ou à l’intérieur (ces routes ont des trous au milieu ou sur le côté un demi-mètre à un mètre, accompagné de pierres). Suivant de près, avec prudence, jusqu’au croisement pour aller à la vue principale, qui se étend de nouveau à être une piste normale. Nous obtenons un autre point de vue, nous pensons que le Serrat Sentinel, mais il ne est pas (est du point de vue de la tortue) de ce point, nous pouvons voir de nombreux lieux intéressants comme le village de Darnius fond Albères, à gauche; Golfe de Roses à l’avant où il ya des rochers, où le point de vue de la tortue sur le côté droit sont les Boadella et au-dessus du réservoir et de trouver des montagnes, dont vous pouvez voir le sanctuaire la Virgen del Monte sont, mais pour l’instant les montagnes de la population Vajol. En descendant, prendre un petit chemin qui mène au village de Darnius bas petits chemins (indiqués par la route jaune), où le chemin de nouveau à être compliquée, à travers les forêts dans beaucoup de végétation. Plus tard, nous atteignons le point de vue de Serrat Sentinel où il ya une rampe et être vu à nouveau Boadella, à ce stade, Darnius est d’environ 25 minutes. Cette route a été bonne, peut-être certaines parties de la route ont été un peu compliqué, mais nous avons vu de très belles vues. Puis je passe une petite vidéo du voyage photographique, mesdames et messieurs, fans et adeptes apprécient cet article et vous voir bientôt. Merci à tous pour suivre ce blog.

GERMANY

Hallo, guten Tag an alle von euch, Fans und Anhänger, ein Blog Lleureioci. Seien Sie wieder mit Ihnen, wie vor langer Zeit war nicht da. Am 30. März konnten wir verlassen, um einen Weg für die Region Alt Empordà, wo wir einen Spaziergang entlang der Bahn des Sentinel Serrat, beginnt und endet in der Gemeinde Darnius machen. Wir kamen am Vormittag in der Gemeinde Darnius, eine Möglichkeit haben, bei Reisen aus der Stadt Girona. In der Tat ist das Wetter nicht zu viel, als treibende und beobachtete, war ich ein bisschen stickig (08.45). Road to Darnius sah es, aber es war nicht bis zum Mittag, die Sonne kam heraus und begleitet den Tag. Im Dorf von Darnius, begannen wir mit der Kreisbahn zum Trull Street, wo der Anfang der Straße, in der alles (neben dem Hauptplatz des Dorfes) angezeigt. Dieser Weg ist auch MTB-Route (nehmen Sie die Straße auf die gelbe Linie). Starten Sie durch Villen und lassen keinen Wald, vorbei an in einem Wald und einem breiten Zufahrtsstraße. Nach ein paar Minuten zu Fuß Richtung Serrat Sentinel, beginnen wir zu den großen felsigen Bergen vor uns sehen. Später ein Fluss scheint, dass der erste Schritt sollte nicht atravesa (sogar bis jetzt Haben Sie das gelbe Streifen), wir den Weg weiter nach links, folgt dem Fluss auf der rechten Seite. (Wir hatten einen Antrag, wenn nicht für die Anwendung, sollten wir Reise zweimal etivocat), aber es ist ein weiterer Schritt, die, wenn der Fluss zu überqueren wird. Diese Straße überquert ein Fluss mehrere Male, wenn dies der zweite Versuch später mit Unsicherheit trafen wir uns, als das Plakat der Richtungen fanden wir auf dem Boden liegen, wo habia zwei Wege, eine auf der rechten Seite der andere auf der linken Seite (von der linken Seite, überqueren den Fluss wieder, und das ist der Weg zu folgen, dann ein Aufstieg), wir an dieser Stelle Fehler zurück zum zweiten Mal, aber wenn man die Anwendung übernehmen wir den richtigen Weg. Oberhalb müssen eine lokale Straße weiter auf eine weitere Kreuzung überqueren und fahren, so finden wir, nehmen Sie sie nach links in die Richtung des Serrat Sentinel. Diesen Weg – den Weg verengt sich der Weg und fängt an, ein wenig komplizierter zu machen, scheint diese Art und Weise, ein paar Wochen sein, die regen Sturm war der Durchgang des Wassers von oben herab, diese Berge, wie wir festgestellt, dass die Straße war ziemlich schwierig, nach oben klettern. Zwar gehen bis auf diese Weise, die Sie auf der rechten Seite eine große Landschaft sehen kann. Verbrachte einige Zeit, gehen die Straße mit Steinen und Hindernissen der kleinen Schritte, erreichen wir einen Aussichtspunkt, wo es angezeigt ist, die sich auf den Felsen geht. Top dieser Felsen, sehen wir eine große Landschaft, wie Boadella eine Seite, die andere Seite Vajol an der Seite und hinten können Sie die Berge des Alberes sehen sogar die Spitze des PUIGNEULOS. Worth, oben auf diesen Felsen und möglich zu erhalten, um einen Teil der Region des Alt Empordà sehen. Weiter später, auch zu Fuß auf einem schmalen Pfad noch mehr, aber glatt in die Mitte, können wir ein wenig leichter zu gehen. Währungen weiterleiten andere Sicht auf andere kleine Felsen, aber wir gehen Schritt, und wir unten weiter. Auf diese Weise gibt es eine Menge von Vegetation und Stärke gewinnt, kann aber weitergegeben. Nach einer Weile, erhalten wir einen Raum, in dem alles bergab und wir aus der Ferne der folgenden Sicht (von diesem Punkt sind wir divissar Golf von Roses, wenn das Wetter schön ist) sehen kann. Kommen Sie nach vorne, aber es gibt einen anderen Weg, mit neuen Hindernissen, offenen Straßen in den letzten Hälfte regnet sind unpraktisch, den Weg zu den Seiten oder innen (diese Straßen haben Löcher in der Mitte oder von der Seite einen halben Meter zu einem Meter, begleitet von Steinen). Dicht gefolgt, mit Vorsicht, bis zur Kreuzung, um zum Hauptaussichtspunkt, der ein normaler Spur zurück erstreckt gehen. Wir bekommen eine andere Sicht, die wir denken, dass die Serrat der Sentinel, aber es ist nicht (ist die Sicht der Schildkröte) von diesem Punkt können wir viele interessante Orte wie das Dorf von Darnius Hintergrund zu sehen Alberes Berge, auf der linken Seite; Golf von Roses an der Front, wo es Felsen, wo die Sicht der Schildkröte auf der rechten Seite sind die Boadella und oberhalb des Reservoirs und finden Sie einige Berge, unter denen Sie die Wallfahrtskirche zu sehen die Virgen del Monte, aber im Augenblick sind die Berge der Bevölkerung Vajol. Going down, nehmen Sie einen kleinen Weg, der zum Dorf Darnius unten kleine Wege (mit der gelben Route angegeben), wo der Weg zurück zu kompliziert, durch Wälder in viel Vegetation führt. Später erreichen wir den Standpunkt der Serrat Sentinel, wo es eine Rampe und wieder gesehen Boadella, an dieser Stelle, ist Darnius etwa 25 Minuten. Diese Strecke war gut, vielleicht einige Teile der Straße waren ein wenig kompliziert, aber wir haben eine großartige Aussicht zu sehen. Dann gebe ich ein kleines Video von fotografischen Reise, meine Damen und Herren, Fans und Anhänger genießen Sie diesen Artikel und wir sehen uns bald. Ich danke Ihnen allen für die diesen Blog.

PORTOGUESE

Oi, boa tarde a todos vocês, fãs e seguidores, blog Lleureioci. Estar de volta com você, como há muito tempo não estava lá. Em 30 de março, poderíamos deixar de fazer um caminho para a região de Alt Empordà, onde faremos uma caminhada ao longo do caminho do Sentinela Serrat, começando e terminando na aldeia de Darnius. Chegamos no meio da manhã, na aldeia de Darnius, tem uma maneira quando se viaja a partir da cidade de Girona. Na verdade, o tempo não é muito, como a condução, observando, eu estava um pouco abafado (08h45). Road to Darnius viu, mas não foi até o meio-dia que o sol saiu e acompanhou o dia. Na aldeia de Darnius, começamos o caminho circular à Trull Street, onde o início da estrada, onde tudo é indicada (ao lado da praça principal da vila). Este caminho é também rota mtb (pegar a estrada para a linha amarela). Comece, por meio de Villas e não deixar nenhuma floresta, passando por dentro de uma floresta e uma estrada de acesso de largura. Depois de alguns minutos a pé direção Serrat Sentinel, nós começamos a ver as grandes montanhas rochosas antes de nós. Mais tarde, um rio parece que o primeiro passo deve não atravesa (mesmo se já haben a faixa amarela), continuamos o caminho para a esquerda, seguindo o rio para a direita. (Tivemos um pedido, se não para a aplicação, devemos etivocat viagem duas vezes), mas há um outro passo em frente que vai atravessar se o rio. Esta estrada atravessa um rio várias vezes, se esta é a segunda tentativa depois nos encontramos com a incerteza, como o cartaz das direções nós encontrado deitado no chão, onde habia dois caminhos, um para a direita o outro à esquerda (da esquerda, atravessar o rio novamente, e este é o caminho a seguir, em seguida, uma subida), neste ponto, voltamos a erros para o segundo tempo, mas olhando para a aplicação, tomamos o caminho certo. Acima tem de atravessar uma estrada local e continue indo, encontramos ainda em outro cruzamento, levá-la para a esquerda, na direção da Serrat Sentinel. Tomando este caminho – o caminho, o caminho se estreita e começa a complicar um pouco, parece que ser dessa maneira, um par de semanas, a tempestade de chuva foi a passagem da água que vem do alto estas montanhas, como descobrimos que a estrada era muito difícil de subir até o topo. Ao ir-se desta forma, você pode ver à direita uma grande paisagem. Passado um tempo, indo até a estrada com pedras e obstáculos de pequenos passos, chegamos a um ponto de vista em que é indicado, que sobe sobre as rochas. Top dessas rochas, vemos uma grande paisagem, como Boadella um lado, o outro lado Vajol para o lado e para trás, você pode ver as montanhas de Alberes mesmo ver o topo da PUIGNEULOS. Vale a pena ficar em cima dessas rochas e possível ver uma parte da região de Alt Empordà. Continue mais tarde, mesmo andando por um caminho estreito ainda mais, mas sem problemas para o meio, podemos ir um pouco mais leve. Moedas transmitir a outro ponto de vista sobre os outros pequenas pedras, mas há que ir passo, e nós continuamos a seguir. Deste modo, existe uma grande quantidade de vegetação e os ganhos de força, mas pode ser passado. Depois de um tempo, temos um espaço onde tudo é downhill e podemos ver de longe o seguinte ponto de vista (a partir deste ponto que divissar Golfo de Roses, sempre que o tempo está bom). Vamos em frente, mas não há outro caminho, com novos obstáculos, estradas abertas para as últimas chuvas metade são impraticáveis, pegue o caminho para os lados ou no interior (essas estradas têm buracos no meio ou na lateral meio metro a um metro, acompanhada de pedras). Seguindo logo atrás, com cautela, até o cruzamento para ir para o ponto de vista principal, que se estende para trás a ser uma faixa normal. Ficamos com outro ponto de vista, pensamos que a Serrat o Sentinel, mas não é (é o ponto de vista da tartaruga) deste ponto, podemos ver muitos lugares interessantes, como a aldeia de Darnius fundo montanhas Alberes, à esquerda; Golfo de rosas na frente, onde há rochas, onde o ponto de vista da tartaruga no lado direito são o Boadella e acima do reservatório e encontrar algumas montanhas, entre as quais você pode ver o santuário Virgen del Monte, mas agora são as montanhas da população Vajol. Descendo, tomar um pequeno caminho que leva à aldeia de Darnius baixo pequenos caminhos (indicados com a rota amarelo), onde o caminho de volta para ser complicado, através de florestas em muita vegetação. Mais tarde, chegamos ao ponto de vista da Serrat Sentinela, onde há uma rampa e ser visto novamente Boadella, neste momento, Darnius é de cerca de 25 minutos. Esta via tem sido boa, talvez algumas partes estrada ter sido um pouco complicado, mas vimos algumas excelentes vistas. Então eu passar um pequeno vídeo de viagem fotográfica, senhoras e senhores, fãs e seguidores apreciar este artigo e vê-lo em breve. Obrigado a todos por seguir este blog.

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, i fan e seguaci, blog Lleureioci. Essere con voi, come tempo fa non c’era. Il 30 marzo, abbiamo potuto lasciare di fare un percorso per la regione di Alt Empordà, dove facciamo una passeggiata lungo il sentiero del Sentinel Serrat, iniziando e terminando nel villaggio di Darnius. Siamo arrivati ​​a metà mattina nel villaggio di Darnius, avere un modo quando si viaggia dalla città di Girona. In realtà, il tempo non è troppo, come la guida, guardare, ero un po ‘soffocante (08:45). Road to Darnius vide, ma non è stato fino a mezzogiorno che il sole è venuto fuori e ha accompagnato la giornata. Nel villaggio di Darnius, abbiamo iniziato il percorso circolare al Trull Street, dove l’inizio della strada, dove tutto è indicata (vicino alla piazza principale del paese). Questo percorso è anche percorso mtb (prendere la strada per la linea gialla). Avviare, attraverso Ville e non lasciano foresta, passando all’interno di un bosco e una larga strada di accesso. Dopo pochi minuti a piedi in direzione Serrat Sentinel, cominciamo a vedere le grandi montagne rocciose prima di noi. Più tardi un fiume sembra che il primo passo dovrebbe non atravesa (anche adesso haben la striscia gialla), continuiamo la strada verso sinistra, seguendo il fiume a destra. (Abbiamo avuto una richiesta, se non per l’applicazione, dovremmo etivocat viaggio due volte), ma vi è un altro passo in avanti che attraverserà se il fiume. Questa strada attraversa un fiume più volte, se questo è il secondo tentativo dopo ci siamo incontrati con l’incertezza, come il manifesto delle indicazioni che abbiamo trovato steso a terra, dove Habia due percorsi, uno verso destra l’altra a sinistra (di sinistra, attraversare di nuovo il fiume, e questa è la strada da seguire, poi una salita), a questo punto torniamo a errori per la seconda volta, ma guardando la domanda, prendiamo la strada giusta. Sopra deve attraversare una strada locale e andare avanti, troviamo più avanti un altro bivio, prendere a verso la direzione del Serrat Sentinel sinistra. Prendendo questo percorso – il percorso, il percorso si restringe e comincia a complicare un po ‘, sembra essere in questo modo, un paio di settimane, tempesta pioggia era il passaggio dell’acqua proveniente dall’alto queste montagne, come abbiamo scoperto che la strada era abbastanza difficile da salire in cima. Mentre andando in questo modo, si può vedere sulla destra di un ampio paesaggio. Abbiamo trascorso un po ‘, risalendo la strada con pietre e ostacoli di piccoli passi, si raggiunge un punto di vista in cui viene indicato, che sale sulle rocce. Top di queste rocce, vediamo un grande paesaggio, come Boadella un lato, l’altro lato Vajol a lato e dietro si possono vedere le montagne di Alberes anche vedere la cima della PUIGNEULOS. Vale la pena di venire a capo di queste rocce e possibile vedere una parte della regione di Alt Emporda. Continuare in seguito, anche a piedi lungo un sentiero stretto ancora di più, ma liscia al centro, siamo in grado di andare un po ‘più leggero. Valute avanti un altro punto di vista su altri piccole rocce, ma ci andiamo passo, e noi continuiamo sotto. In questo modo, vi è un sacco di vegetazione e guadagni di forza, ma può essere passato. Dopo un po ‘, si ottiene uno spazio in cui tutto è in discesa e si può vedere da lontano il seguente punto di vista (da questo punto abbiamo divissar Golfo di Roses, quando il tempo è bello). Vieni avanti, ma c’è un altro percorso, con nuovi ostacoli, strade aperte per le ultime piogge e mezzo sono poco pratico, si prende il sentiero ai lati o all’interno (queste strade hanno dei fori al centro o laterale mezzo metro ad un metro, accompagnata da pietre). Segue a ruota, con cautela, fino all’incrocio di andare al punto di vista principale, che si estende torna ad essere una pista normale. Otteniamo altro punto di vista, riteniamo che la Serrat Sentinel, ma non è (è il punto di vista della tartaruga) di questo punto, possiamo vedere molti luoghi interessanti, come il villaggio di Darnius sfondo montagne Alberes, a sinistra; Golfo di Roses sul davanti dove ci sono rocce, dove il punto di vista della tartaruga sul lato destro sono il Boadella e sopra il serbatoio e trovare alcune montagne, tra le quali si può vedere il santuario Virgen del Monte, ma in questo momento sono le montagne della popolazione Vajol. Scendendo, prendere un piccolo sentiero che conduce al villaggio di Darnius giù vialetti (indicati con il percorso giallo), dove il percorso torna ad essere complicata, attraverso foreste in molta vegetazione. In seguito si raggiunge il punto di vista di Serrat Sentinel dove c’è una rampa e si vede di nuovo Boadella, a questo punto, Darnius è di circa 25 minuti. Questo percorso è stato buono, forse alcune parti della strada sono stati un po ‘complicato, ma abbiamo visto alcune viste. Poi mi passa un piccolo video di fotografie di viaggio, signore e signori, fan e seguaci godere di questo articolo e vedere presto. Grazie a tutti per seguire questo blog.

LINK RUTA SERRAT DEL SENTINELLA, DARNIUS:

https://www.youtube.com/watch?v=UtK61FEZrMM

COORD. GPS, POBLE DE DARNIUS: 42° 22′ 9″ N, 2° 50′ 4″ E

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s