ELECCIONS PLEBISCITÀRIES PER EL PROPER 27 S (9) 15 (CATALUNYA)

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, seguidors i seguidores  del blog Lleureioci. Torno a estar amb vosaltres, amb un altre reportatge. Aquest reportatge, es especial, ja que no va de cap ruta o excursio que aixi fet ultimament, si no es d’una altre qüestio. sobre el proces politic que s’esta visquent en un pais que s’esta intentant concretar a ser-ho, pero que es troba amb molts d’entrebancs. Els catalans i catalanes ens trobem des de fa molt de temps, amb l’idea que Catalunya ha de ser un pais independent, i no ser una comunitat autonoma d’un altre estat. L’estat espanyol, no ens permet avançar amb un altre projecte que es te a Catalunya. De fet, no fa gaire ja us vaig parlar d’aquest projecte (per el passat 9 de novembre ’14). Tothom estava esperançat per el 9 de novembre de 2014, pero abans, va haber-hi el 11 de setembre de 2014, La Diada de Catalunya, on Barcelona es varen reunir per els seus carrers cap uns 2.000.000 de persones per revindicar el seu suport a la Independencia de Catalunya. Va ser un exit, veure Barcelona amb els dos carrers mes grans de la ciutat condal, com son l’Avinguda Diagonal i La Gran Via, amb uns 11 kilometres de longitut de la manifestacio. Despres de tot aquest gran esdeveniment del 11 s de ’14, faltaven 2 mesos  per les eleccions del 9 de novembre de 2014 per decidir el nostre futur de Catalunya, tothom estava a l’espectativa de que passaria aquell dia. Aquest dia, va ser genial, mes de 2.300.000 persones varen anar a votar. I va guanyar el Si. Despres d’aquest dia, tothom es pensava..que pasara ara. Us haig de dir que jo molt abans que passes, pensava que no passaria res, i de fet, no ha passat res. Ara tornen unes noves eleccions plebiscitaries, per el proper 27 de setembre de 2015, diuen que seran plebiscitaries un altre cop…. pero no es enganyem…. els grups politics (5-6 en total), no es posen d’acord entre ells, sempre hi ha estira i arronses. Ara venen, que tiran endavant el proces sobiranista….pero d’aqui unes setmanes, tornaran estar igual com fa poc…. que es que no hi ha acord entre ells i es tornen a separar. Aixo no es normal. Tampoc es normal, que l’actual president de la Generalitat, digui que esta amb el poble, quant ell i tot el seu grup, mai ha sigut independent. L’ANC, va dir que volia les eleccions per el febrer 2015, pero el President de la Generalitat, va dir de fer-les el setembre 2015. El President de la Generalitat, esta allargant el proces, i aixo fa avorrir a la gent i molt (allargar el proces, pot fer que el rival el passi al davant). El proper 27 de setembre 2015, potser tenir molt d’exit, pero crec que acabara igual que el passat 9 de novembre 2014, en res….. hi haura enganyat al poble catala un altre cop. President, l’any 2006, amb un altre manifestacio que va haber-hi a Bcn, tambe la va tombar (2007 acord CiU-PSOE). El 11 de setembre de 2012 Barcelona es va tornar omplir de gent per els carrers, per el mateix, voste va estar amb el poble. 11 de setembre de 2013, la via catalana, va ser un gran exit, voste ho va veure i va fer eleccions …. pero no va canviar gaire cosa. President, el passat 9 de novembre es varen fer unes noves eleccions, pero no va passar res, en absolut. Ara ha tornat a sortir amb la seva, posant noves eleccions per el proper 27 de setembre 2015… i crec que no passara res…. a dia d’avui he vist que esta posant noves formules per tirar endavant el proces, com l’hisenda propia i altres recursos, i ha dit que els propers mesos es tirara endavant…. President si ho fa faci d’una vegada i no enganyi el poble catala un altre cop. potser que per el tema del 9 de novembre es va trobar en secret amb el president de l’estat espanyol (dies abans?) per fer un nou pacte amagant noves coses i intentant apartar el proces….. president, no s’enganyi voste no es independent… no vulgui enganyar a la gent un altre cop…. no faci que el 27 de setembre quedi en res….. jo ha voste no m’ho crec… (parlant be) ja que tot el que el poble catala demana, voste te dues cares…. davant posa una pèro en te una altre…  Ser que es dificil que es pugui planificar-ho tot correcte, pactar amb l’estat, ser que es com predicar al desert, no val la pena anar-hi, i deixin correr tants de viatges a l’estat, per a res. Facin independent aquest petit pais i deixin gaudir a les catalanes i catalans, que ja fa temps que ho estem desitjant. President no faci esperar la gent mes i no enganyi un altre cop, que ser que es possible que ho tornara a fer…. vull dir a enganyar a la poblacio. Be senyores i senyors aixo es tot, espero aviat tornar a estar amb vosaltres, seguidores i seguidors… fins aviat.

ENGLISH

Hi, good afternoon to all of you, fans and followers of the blog Lleureioci. I’m back with you another story. This report is special because it was not any route or excursion done well lately, if not a different question. on the political process being to live in a country that is trying to be so specific, but it is with many obstacles. Catalans we are from long ago, the idea that Catalonia should be an independent country, not being an autonomous region of another state. The Spanish state, we can not move forward with another project that has to Catalonia. In fact, not long ago since I spoke of this project (for the past 9 November ’14). Everyone was hopeful for November 9, 2014, but before it was having on September 11, 2014, Day of Catalonia, where Barcelona is gathered through the streets towards some 2,000,000 people revindicar its support for the independence of Catalonia. It was a success, Barcelona saw the two major streets of the city Condal, such as Diagonal Avenue and Gran Via, with a length of 11 kilometers of the demonstration. After all this great event of ’14 11 s, missing two months to the elections of November 9, 2014 to decide our future in Catalonia, everyone was in the expectation that it would happen that day. This day was great, more than 2.3 million people were to vote. If I won. After this day, everyone pensava..que spend now. I must say that I spend a lot before, I thought that nothing would happen, and in fact, nothing has happened. Now back plebiscite new elections to the 27th September 2015, a plebiscite will say it again …. but …. not deceive political groups (5-6 overall), not put d agreement between them, there is always give and take. Now come, you throw forward the process of sovereignty …. but here a few weeks back was just as recently …. that there is no agreement between them and become separate. This is not normal. Nor is normal, the current President of the Government, saying it is the people, how he and all his group has never been independent. The ANC said it wanted the elections in February 2015 but the President of the Government said in September 2015 to the President of the Government, is extending the process, and this makes boring people and long (extending the process, you can make the area in front of the pass). On 27 September 2015 may very successful, but I think eventually as on 9 November 2014 there will be nothing ….. Catalan people deceived again. President, in 2006, another demonstration that having it in ny, also knocked (2007 agreement CiU-PSOE). On 11 September 2012 Barcelona became filled with people from the streets to the same people you were with. September 11, 2013, the Catalan way, was a great success, you saw it and make choices …. but it did not change much. President, on November 9, new elections were made, but nothing happened at all. Now once again get away with putting new elections on 27 September 2015 … and I think nothing will happen …. today I have seen that is putting forward new formulas for the process, as own finances and other resources, and said that the coming months will succeed President …. if you do it once and do not deceive the Catalan people again. perhaps that the issue of 9 November secretly met with the president of Spain (day before?) to make a new covenant hiding away trying new things and the process ….. president, no ‘ not independent fool you … do not want to fool people again …. do not do that on September 27 to nothing ….. I should not believe you … (speaking well ) since all the Catalan people ask you two faces …. but before you put another one … Being that it is difficult to plan everything right, agreed with the state, was that such preaching in the desert, not worth going there and giving up so many trips to the state for nothing. Make this small independent country and stop to enjoy the Catalans, who have long since we’re looking forward. President does not expect most people not fool again, it might be possible to return it …. I mean to mislead the population. Well ladies and gentlemen, that’s all, I hope to be back with you soon, fans and followers … you soon.

FRANCE

Salut, bonjour à vous tous, fans et adeptes du blog Lleureioci. Je suis de retour avec vous une autre histoire. Ce rapport est spécial parce que ce ne était pas ne importe quelle voie ou une excursion bien fait ces derniers temps, si ce ne est une question différente. sur le processus politique étant de vivre dans un pays qui cherche à être aussi précis, mais ce est avec beaucoup d’obstacles. Catalans nous sommes d’il ya longtemps, l’idée que la Catalogne devrait être un pays indépendant, ne étant pas une région autonome d’un autre Etat. L’État espagnol, nous ne pouvons pas aller de l’avant avec un autre projet qui doit Catalogne. En fait, il ne ya pas longtemps que je ai parlé de ce projet (pour les 9 dernières Novembre ’14). Tout le monde était plein d’espoir pour le 9 Novembre 2014, mais avant il a été d’avoir le 11 Septembre 2014, la Journée nationale de la Catalogne, où Barcelone est rassemblée dans les rues vers quelques 2.000.000 personnes revindicar son soutien à l’indépendance de la Catalogne. Ce fut un succès, Barcelone a vu les deux rues principales de la ville Condal, comme l’avenue Diagonal et Gran Via, avec une longueur de 11 kilomètres de la manifestation. Après tout ce grand événement du ’14 11 s, manquant deux mois aux élections du 9 Novembre 2014 au décider de notre avenir en Catalogne, tout le monde était dans l’attente que cela arriverait ce jour-là. Cette journée était super, plus de 2,3 millions de personnes étaient à voter. Si je ai gagné. Après cette journée, tout le monde pensava..que passer maintenant. Je dois dire que je passe beaucoup avant, je pensais que rien ne se passerait, et en fait, rien ne est arrivé. Maintenant, revenons plébisciter de nouvelles élections au 27 Septembre 2015, un plébiscite le répète …. mais …. pas tromper groupes politiques (5-6 de l’ensemble), non conditionnés d accord entre eux, il ya toujours donner et prendre. Maintenant venez, vous jetez avancer le processus de souveraineté …. mais ici il ya quelques semaines était tout aussi récemment …. qu’il n’y a pas d’accord entre eux et devenez séparé. Ce ne est pas normal. Est ni normale, l’actuel président du gouvernement, en disant que ce est le peuple, comment lui et tout son groupe n’a jamais été indépendant. L’ANC a déclaré qu’il voulait que les élections en Février 2015, mais le président du gouvernement a déclaré en Septembre 2015 pour le président du gouvernement, se étend le processus, ce qui rend les gens ennuyeux et long (étendre le processus, vous pouvez faire la zone en face de la passe). Le 27 Septembre 2015 peuvent très réussie, mais je pense finalement que le 9 Novembre 2014 Il ne sera rien ….. peuple catalan trompés à nouveau. Président, en 2006, une autre démonstration que l’avoir dans ny, également frappé (2007 CiU accord-PSOE). Le 11 Septembre 2012 Barcelona se est remplie avec des gens de la rue aux mêmes personnes avec qui vous étiez. 11 septembre 2013, le chemin catalan, fut un grand succès, vous avez vu et faire des choix …. mais il n’a pas beaucoup changé. Président, le 9 Novembre, de nouvelles élections ont été faites, mais rien ne est arrivé à tous. Maintenant une fois de plus sortir avec mettre de nouvelles élections le 27 Septembre 2015 … et je pense que rien ne se passera …. aujourd’hui, je ai vu que met de l’avant de nouvelles formules pour le processus, les finances et les autres ressources propres, et a déclaré que les prochains mois seront succéder au président …. si vous le faites une fois et ne pas tromper le peuple catalan à nouveau. peut-être que la question du 9 Novembre secrètement rencontré le président de l’Espagne (veille?) pour faire une nouvelle alliance cachant essayer de nouvelles choses et le processus ….. président, aucun ‘ pas fou indépendant, vous … ne voulez pas tromper les gens à nouveau …. ne pas faire que le 27 Septembre à rien ….. Je ne vous croirais pas … (bien parler ) puisque tous les peuple catalan vous demandent deux faces …. mais avant de vous mettre un autre … Etant donné que ce est difficile de tout planifier à droite, en accord avec l’État, était que cette prêcher dans le désert, pas la peine d’y aller et d’abandonner tant de voyages à l’état pour rien. Faites ce petit pays indépendant et se arrêter pour profiter des Catalans, qui ont depuis longtemps nous sommes impatients. Président ne se attend pas à la plupart des gens ne pas tromper, de nouveau, il pourrait être possible de revenir …. Je veux dire à tromper la population. Eh bien Mesdames et Messieurs, ce est tout, je espère être de retour bientôt avec vous, fans et adeptes … vous bientôt.

GERMANY

Hallo, guten Tag an alle von euch, Fans und Anhänger des Blogs Lleureioci. Ich bin wieder mit Ihnen eine andere Geschichte. Dieser Bericht ist etwas Besonderes, weil es keine Route oder Ausflug letztens gefallen, wenn nicht eine andere Frage. auf den politischen Prozess sein, in einem Land, das versucht, so genau zu sein wird zu leben, aber es ist mit vielen Hindernissen. Katalanen wir von vor langer Zeit sind, die Idee, dass Katalonien sollte ein unabhängiges Land zu sein, nicht in der eine autonome Region eines anderen Staates. Der spanische Staat, können wir nicht vorwärts zu bewegen mit einem anderen Projekt, das Katalonien hat. In der Tat, nicht lange her, da sprach ich von diesem Projekt (für das abgelaufene 9. November ’14). Jeder war hoffnungsvoll für 9. November 2014, aber bevor es auf 11. September 2014 mit, Tag von Katalonien, wo Barcelona ist durch die Straßen in Richtung versammelt einige 2.000.000 Menschen revindicar seine Unterstützung für die Unabhängigkeit Kataloniens. Es war ein Erfolg, Barcelona sah die beiden wichtigsten Straßen der Stadt Condal, wie der Avenida Diagonal und der Gran Via, mit einer Länge von 11 Kilometer um die Demonstration. Denn dieses große Ereignis von ’14 11 s, fehlen zwei Monate, um die Wahlen vom 9. November 2014, um unsere Zukunft in Katalonien entscheiden, jeder war in der Erwartung, dass sie an diesem Tag passieren. Dieser Tag war groß, mehr als 2,3 Millionen Menschen zu wählen waren. Wenn ich gewonnen habe. Nach diesem Tag pensava..que jeder nun zu verbringen. Ich muss sagen, dass ich viel vor, ich dachte, dass nichts passieren würde, und in der Tat, es ist nichts passiert. Nun zurück Volksabstimmung Neuwahlen zum 27. September 2015, wird eine Volksabstimmung es wieder sagen …. aber …. Fraktionen (5-6 insgesamt) nicht täuschen, nicht in d Vereinbarung zwischen ihnen, es gibt immer ein Geben und Nehmen. Nun komm, Sie den Prozess der Souveränität werfen vorwärts …. aber hier vor ein paar Wochen war genauso vor kurzem …. dass es keine Vereinbarung zwischen ihnen und werden getrennt. Dies ist nicht normal. Es ist auch normal, der aktuelle Präsident der Regierung, sagen, es ist das Volk, wie er und seine ganze Gruppe war noch nie unabhängig. Der ANC sagte, es wollte die Wahlen im Februar 2015, aber der Präsident der Regierung sagte im September 2015 an den Präsidenten der Regierung, erweitert den Prozess, und das macht langweilige Leute und lang (Verlängerung des Prozesses können Sie den Bereich vor der Passhöhe zu machen). Am 27. September 2015 können sehr erfolgreich, aber ich denke, schließlich als am 9. November 2014 wird es nichts ….. Katalanen wieder betrogen werden. Präsident, im Jahr 2006, ein weiterer Beweis, dass sie mit in ny, auch geschlagen (2007 Vereinbarung CiU-PSOE). Am 11. September 2012 Barcelona wurde mit Leuten von der Straße auf die gleichen Menschen, die Sie waren gefüllt. 11. September 2013, die katalanische Weise, war ein großer Erfolg, können Sie es sah und Entscheidungen zu treffen …. aber es hat nicht viel ändern. Präsident, am 9. November Neuwahlen wurden, aber nichts geschah überhaupt. Jetzt wieder weg mit Putting Neuwahlen am 27. September 2015 … und ich denke, es passiert nichts …. ich habe heute gesehen, dass nach vorne setzen neue Formeln für den Prozess, als eigenen Finanzen und andere Ressourcen, und sagte, dass in den kommenden Monaten Präsident gelingen …. wenn du es einmal tun und nicht die Katalanen wieder zu täuschen. vielleicht, dass das Thema des 9. November heimlich mit dem Präsidenten von Spanien getroffen (Tag vor?) einen neuen Bund zu machen versteckt weg, neue Dinge auszuprobieren und den Prozess ….. Präsident, nein ‘ nicht unabhängig täuschen … wollen nicht die Menschen wieder zu täuschen …. weiß nicht, nichts zu tun, dass am 27. September ….. Ich hätte dich nicht glauben … (spricht gut ), da alle Katalanen bitten Sie zwei Gesichter …. aber, bevor Sie eine andere … Ist, dass es schwierig ist, alles richtig zu planen, mit dem Staat vereinbart wurde dass eine solche Predigt in der Wüste, nicht wert, es aufzugeben und so viele Ausflüge in den Zustand für nichts. Nehmen Sie diese kleine unabhängiges Land und zu stoppen, um die Katalanen, die längst wir freuen uns zu genießen. Präsident erwartet nicht, dass die meisten Menschen nicht mehr täuschen, es könnte möglich sein, es zurückzugeben …. Ich meine, um die Bevölkerung zu täuschen. Nun meine Damen und Herren, das ist alles, ich hoffe, bald, Fans und Anhänger wieder bei dir sein … bald.

PORTOGUESE

Oi, boa tarde a todos vocês, fãs e seguidores do blog Lleureioci. Estou de volta com você outra história. Este relatório é especial porque não havia nenhuma rota ou excursão bem feito ultimamente, se não for uma questão diferente. sobre o processo político estar a viver em um país que está tentando ser tão específico, mas é com muitos obstáculos. Catalães estamos de há muito tempo, a idéia de que a Catalunha deve ser um país independente, não sendo uma região autónoma de outro estado. O Estado espanhol, não podemos avançar com um outro projeto que tem para a Catalunha. Na verdade, não há muito tempo desde que eu falava desse projeto (para o passado 09 de novembro ’14). Todo mundo estava esperançoso para 09 de novembro de 2014, mas antes que ele estava tendo em 11 de setembro de 2014, Dia da Catalunha, onde Barcelona é recolhida pelas ruas em direção a algumas 2.000.000 pessoas revindicar sua apoio à independência da Catalunha. Foi um sucesso, Barcelona viu os dois principais ruas da cidade Condal, como a Avenida Diagonal ea Gran Via, com um comprimento de 11 quilômetros de a manifestação. Depois de todo esse grande evento de ’14 11 s, faltando dois meses para as eleições de 9 de novembro de 2014 para decidir o nosso futuro na Catalunha, todos estavam na expectativa de que isso iria acontecer naquele dia. Este dia foi ótimo, mais de 2,3 milhões de pessoas estavam a votar. Se eu ganhasse. Depois deste dia, todos pensava..que gastar agora. Devo dizer que eu gasto muito antes, eu pensei que nada iria acontecer, e de fato, nada aconteceu. Agora, de volta plebiscito novas eleições para o dia 27 de Setembro de 2015, um plebiscito vai dizer isso de novo …. mas …. não enganar os grupos políticos (5-6 globais), não acondicionados d acordo entre eles, há sempre dar e receber. Agora venha, você joga para a frente o processo de soberania …. mas aqui algumas semanas atrás foi tão recentemente …. que não há acordo entre eles e tornar-se independente. Isto não é normal. Também não é normal, o atual presidente do Governo, dizendo que é o povo, como ele e todo o seu grupo nunca foi independente. O CNA disse que queria que as eleições em fevereiro de 2015, mas o presidente do Governo disse que, em setembro de 2015, para o Presidente do Governo, está estendendo o processo, e isso faz com que as pessoas chatas e longo (estendendo o processo, você pode fazer a área em frente do passe). Em 27 de setembro 2015 podem muito bem sucedida, mas acho que, eventualmente, como em 9 de novembro de 2014 não haverá nada ….. povo catalão enganados novamente. Presidente, em 2006, uma demonstração de que tê-lo em ny, também bateu (2007 acordo CiU-PSOE). Em 11 de setembro, 2012 Barcelona ficou cheio de pessoas das ruas para as mesmas pessoas que estavam com. 11 setembro de 2013, a forma como o catalão, foi um grande sucesso, você viu isso e fazer escolhas …. mas não mudou muito. Presidente, em 9 de novembro, novas eleições foram feitas, mas nada aconteceu. Agora, mais uma vez fugir com a colocação de novas eleições em 27 de setembro de 2015 … e eu acho que não vai acontecer nada …. hoje eu vi que está a avançar com novas fórmulas para o processo, como próprias finanças e outros recursos, e disse que os próximos meses vão suceder o presidente …. se você fizer isso uma vez e não enganar o povo catalão novamente. talvez que a questão de 9 de Novembro secretamente se reuniu com o presidente da Espanha (dia antes?) para fazer uma nova aliança se escondendo tentar coisas novas e o processo ….. presidente, não ” não tolo independente você … não quero enganar as pessoas de novo …. não faça isso em 27 de setembro para nada ….. eu não deveria acreditar em você … (falar bem ), já que todo o povo catalão pedir-lhe duas caras …. mas antes de colocar outro … Sendo que é difícil planejar tudo certo, concordou com o Estado, foi que tal pregar no deserto, não vale a pena ir lá e desistir de tantas viagens para o estado para nada. Faça este pequeno país independente e parar para apreciar os catalães, que têm muito tempo desde que nós estamos olhando para a frente. O presidente não espera a maioria das pessoas não enganar mais uma vez, pode ser possível para devolvê-lo …. eu quero dizer para enganar a população. Bem senhoras e senhores, isso é tudo, espero estar de volta com você em breve, os fãs e seguidores … você em breve.

ITALIAN

Ciao, buon pomeriggio a tutti voi, i fan e seguaci del blog Lleureioci. Eccomi di nuovo con voi un’altra storia. Questo rapporto è speciale perché non era una rotta o escursione fatto bene ultimamente, se non una questione diversa. sul processo politico è quello di vivere in un paese che sta cercando di essere così specifici, ma è con molti ostacoli. Catalani siamo da molto tempo fa, l’idea che la Catalogna dovrebbe essere un paese indipendente, non essendo una regione autonoma di un altro Stato. Lo Stato spagnolo, non possiamo andare avanti con un altro progetto che ha in Catalogna. In realtà, non molto tempo fa, da quando ho parlato di questo progetto (per il passato 9 novembre ’14). Tutti erano di speranza per il 9 novembre 2014, ma prima che fosse avendo l’11 settembre 2014, giorno della Catalogna, dove Barcellona è raccolto per le strade verso alcune 2.000.000 persone revindicar sua sostegno per l’indipendenza della Catalogna. E ‘stato un successo, Barcellona ha visto le due principali strade della città Condal, come Diagonal e Gran Via, con una lunghezza di 11 chilometri della manifestazione. Dopo tutto questo grande evento del ’14 11 s, mancano due mesi alle elezioni del 9 novembre 2014 per decidere il nostro futuro in Catalogna, tutti erano in attesa che sarebbe accaduto quel giorno. Questo giorno è stato grande, più di 2,3 milioni di persone erano a votare. Se ho vinto. Dopo questa giornata, tutti pensava..que spendere ora. Devo dire che io passo molto prima, ho pensato che non sarebbe successo niente, e di fatto, nulla è accaduto. Ora torniamo Plebiscito nuove elezioni per il 27 settembre 2015, un plebiscito lo ripeto …. ma …. non inganna i gruppi politici (5-6 complessivo), non ha messo d accordo tra di loro, c’è sempre dare e avere. Ora arriva, si lancia in avanti il ​​processo di sovranità …. ma qui poche settimane fa era altrettanto recente …. che non c’è un accordo tra di loro e diventare indipendente. Questo non è normale. Né è normale, l’attuale presidente del governo, dicendo che è il popolo, come lui e tutto il suo gruppo non è mai stato indipendente. L’ANC ha detto che voleva che le elezioni nel mese di febbraio 2015, ma il Presidente del Governo ha detto che nel mese di settembre 2015 per il Presidente del Governo, sta estendendo il processo, e questo rende le persone noiose e lunga (che applica la procedura, è possibile rendere l’area di fronte al passo). Il 27 settembre 2015 possono molto successo, ma penso che alla fine, come il 9 novembre 2014 non ci sarà nulla ….. popolo catalano ingannato di nuovo. Presidente, nel 2006, un’altra dimostrazione che averlo a New York, anche bussato (2007 accordo CiU-PSOE). In data 11 settembre 2012 Barcellona si riempì di gente dalle strade alle stesse persone eri con. 11 Settembre 2013, il modo in cui il catalano, è stato un grande successo, hai visto e fare scelte …. ma non cambia molto. Presidente, il 9 novembre, sono state fatte nuove elezioni, ma non è successo niente affatto. Ora, ancora una volta farla franca con mettere nuove elezioni il 27 settembre 2015 … e credo che non accadrà nulla …. oggi ho visto che sta mettendo avanti nuove formule per il processo, le finanze e le altre risorse proprie, e ha detto che i prossimi mesi riusciranno Presidente …. se lo si fa una sola volta e non ingannare di nuovo il popolo catalano. forse che la questione del 9 novembre segretamente incontrato con il presidente della Spagna (giorno prima?) per fare un nuovo patto nascondersi provare cose nuove e il processo ….. presidente, no ‘ non sciocco indipendente voi … non si vuole prendere in giro ancora una volta le persone …. non farlo il 27 settembre a nulla ….. non dovrei crederti … (parlare bene ) dal momento che tutti i catalani chiedono due facce …. ma prima di mettere un altro … è che è difficile pianificare tutto per bene, d’accordo con lo Stato, è stato che tale predicazione nel deserto, non vale la pena andare lì e rinunciando così tanti viaggi allo stato per niente. Fate questo piccolo paese indipendente e fermarsi a godere i catalani, che hanno da tempo che stiamo guardando avanti. Il presidente non si aspetta la maggior parte delle persone non ingannare ancora una volta, potrebbe essere possibile restituire …. voglio dire a indurre in errore la popolazione. Bene signore e signori, questo è tutto, spero di essere di nuovo con voi presto, i fan e seguaci … a presto.

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s