9 DE NOVEMBRE DE 2014

CATALÀ

Hola, senyores i senyors, seguidors i seguidores d’aquest blog de Lleureioci. Estic de nou amb vosaltres, amb un altre reportatge, el mateix dia que la ruta, el passat 9 de novembre ’14, mes conegut com a 9 n. Us preguntareu, perque, 9 n, que es aquesta data. us haig de dir que aquesta data, va ser un dia molt especial per la gent de Catalunya, milers de catalans i catalanes d’arreu del mon, varem ser cridats anar a votar, per decidir el nostre futur pais, que es diu Catalunya. Va ser important anar a votar, on mes de 2.305.000 persones ho varen fer, on unes 1.800.000, varen votar Si i Si, per el Referendum, cosa que l’estat espanyol ens va negar, de d’un bon principi. Es sabia que aquest Referendum, seria anul.lat per el govern central, pero aqui es va fer igual les votacions. Al final no es varen fer en locals municipals sino en instituts de les grans ciutats i pobles. La veu del poble català es va fer evident davant la prohibicio del govern espanyol. Votar, deixar la papereta dins l’urna de cartro, per molts, va ser un gran fet emocional, que venia de molt de temps. Molta gent no va poguer arribar a veure aixo, en aquest gran dia, pero en el seu dia, habien parlat als seus coneguts i els seus familiars i nets. Va arribar l’hora, i aquest fet, va ser molt brillant. Vet aqui el resultat. Fa anys, que els catalans i catalanes, reclamen el estat propi, com es Catalunya, un nou Estat d’Europa i del mon. I tirem endavant, ja que sabem quina es la resposta del govern central…..(Negativa com sempre) i fer-nos la vida impossible. Tirem endavant els catalans i catalanes, per un fet sense relevancies, com es un gran estat espanyol, amb el govern central implicat en casos de corrupcio al 100 %, on cada dia, surt alguna nova noticia per desviar l’atencio. Pero aixo no es tot, el govern central, es capaç de fer enviar el passat 9 n a Barcelona, camions amb tancs, i jeeps de l’exercit per atentar a Catalunya, o nomes per espantar a la gent, son unes de les millors coses que saben fer, es evident, que queden en ridicul davant de tot el mon, pero ells, continuen aquest cami, sense que passi res. Es per aixo, que els catalans i catalanes volem el nostre pais, que es diu Catalunya, nosaltres, no ens sentim espanyols, fa molt de temps, volem marxar d’aqui per anar a la nostra terra i gaudir-la. Es per aixo, que fa anys, que ens fem sentir per a tot el mon. Vosaltres, el mon, ens cregueu a tots nosaltres els catalans i catalanes, el 2012, 2.000.000 de persones, varen sortir a manifestar-se a Barcelona, per el 11 de setembre de 2012. L’ 11 de setembre de 2013, es va fer la via per la independencia, que va anar dels pobles d’Alcanar   fins Al Perthus (frontera francesa), on en aquests mes de 400 kilometres, es va fer la gran via. I aquest 11 de setembre de 2014, es va fer la V de victoria a la ciutat de Barcelona, on es varem omplir 11 kilometres de longitut, (Carrers, Avinguda Diagonal i Gran Via) les 1.800.000 vingudes d’arreu de Catalunya per donar suport aquest 9 n. Tots aquests actes, varen ser molt emotius i tambe molt pacifics, sense problemes.  L’estat espanyol, no vol ni dialogar, i impedeix parlar d’aquest tema. Les dos ultimes votacions a altres llocs del mon, com el Quevec (Canadà), o Escocia aquest passat mes de setembre de ’14, el referendum va sortir negatiu, pero el Senyor David Cameron, 1º ministre, va permetre celebrar el referendum, cosa que l’estat espanyol no va fer. Si l’estat espanyol si hagues envolucrat igual com va fer Cameron, hagues estat diferent, pero com que nomes fan tonteries, no se els pot creure per a res (estat espanyol). Podran fer molt viatges aqui a Catalunya per convencer la gent… perque, si la majoria, ja no els creu. Venen  per a res….pero que hi farem….. no saben que fer mes…. Ens impedeixen votar, fent portar carros de combat, portavions, l’exercit (amagats en diverses ciutats)…. no inverteixen en res a Catalunya, fan grans infrestructures, en aeroports que no aterren cap avio (Aeroport de Castello). Aixis es el govern espanyol…amagant mentides i manipulant les seves televisions….. Pero una cosa concreta us vull dir, i es, la diferencia que hi ha, entre Catalunya i l’estat espanyol, es la seguent. 2012,2013 i 2014 de l’11 de setembre, tot es celebra en normalitat a Catalunya i acaba en normalitat i pacificament. Ara, en el centre de l’estat espanyol, mes concretament, en el moviment indignats 15 de maig de la capital espanyola, amb el gran moviment, quant acaba la gran manifestacio al centre de la ciutat, la gent quant començar a marxar, pacificament, la policia surt i els fa marxar violentment, cosa que a Catalunya aixo no va passar mai. Be, es per aixo, que aquest 9 n, per nosaltres, els catalans i catalanes, varem dir si i si, la majoria, i ara, aquesta passada tardor, sabiem que seria molt moguda per aqui a terres catalanes, i ha passat el dia….. i encara no estem….estem començant a gaudir, del nostre pas a  pas d’en mica en mica, cap a la Independencia del nostre pais que es diu Catalunya. Senyores i senyors, molt bona tarda i fins aviat.

ENGLISH

Hello, ladies and gentlemen, fans and followers of this blog Lleureioci. I am with you again, with another report on the same day that route, on 9 November ’14, better known as No 9. I ask because, n 9, that this date. I have to say that this date was a very special day for the people of Catalonia, thousands of Catalans around the world, we were called to vote to decide our future country, said Catalonia. It was important to vote, where more than 2,305,000 people were doing it, where some 1.8 million, voted Yes and Yes to the referendum, which Spain denied us from the very beginning . We knew that this referendum would be nullified by the central government, but here was equal voting. In the end were made in local municipal schools but in the big cities and towns. The voice of the Catalan became apparent to the Spanish government’s ban. Vote, leaving the ballot in the ballot box cardboard, for many, it was a great emotional fact, coming from a long time. Many people not being able to get to see that, in this great day, but at the time, habiam talked to acquaintances and relatives and clean. It’s time, and this was very bright. Here is the result. Years ago, the Catalans claim the state itself, as Catalonia, a new state of Europe and the world. I throw on, because we know what is the response of the central government ….. (Negative as always) and to make life impossible. Let the Catalans ahead, a fact without revealance, as a large Spain, the central government involved in corruption cases to 100%, where every day some new news out to divert attention. But that’s not all, the central government is able to send the 9th na Barcelona, trucks with tanks and army jeeps for attention to Catalonia, or just to scare people, are some of the best things they do, obviously, you look ridiculous before the whole world, but they continue this way, without anything happening. This is why the Catalans want our country, which is called Catalonia, we do not feel Spanish long ago, we leave here to go to our land and enjoy it. That is why, years ago, we felt that for the entire world. You, the world, we believe all of us Catalans, 2012, 2,000,000 people were out to demonstrate in Barcelona by 11 September 2012. On 11 September 2013, is asked the way to independence, it was the people of Alcanar to Perthus (French border), where these more than 400 kilometers, was the big track. And this September 11, 2014 was the fifth victory of the city of Barcelona, where we fill length of 11 kilometers (streets, Diagonal Avenue and Gran Via) from around the 1,800,000 of Catalonia 9 n support this. All these acts were very emotional and very peaceful, no problems. Spain, one does not want to talk and stop talking about this topic. The last two votes in other parts of the world, as Quevec (Canada), or Scotland this past September ’14, the referendum came out negative, but Mr David Cameron, 1st minister, was allowed to hold the referendum, which that Spain did. If Spain envolucrat just as if I had asked Cameron had been different, but just do silly things like that, do not you believe them at all (Spain). Can do much to travel here Catalonia to convince people … because if the majority, not the cross. Sold for anything …. but that will not know what to do ….. but …. We prevent voting by carrying tanks, aircraft carrier, the army (hidden in several cities) … . not invest anything in Catalonia, make great infrestructura in airports that do not land any Air (Castello). Thus the Spanish government … hiding lies and manipulating their televisions ….. But I want to say something concrete, and the difference between Catalonia and Spain, is as follows. 2012.2013 and 2014 September 11, everything is normally held in Catalonia and ends normally and peacefully. Now, in the center of Spain, more specifically, in the May 15 movement outraged the Spanish capital, with great movement, just how large demonstration in the center of the city, how people began to march, peacefully the police went out and made violently, which in Catalonia, this never happened. Well, that is why, this 9 n, for us, the Catalans, and if we tell if the majority, and now, this past fall, I knew that it would be moved to here in Catalan lands, and has passed day ….. …. and yet we are beginning to enjoy our step by step in gradually towards independence of our country called Catalonia. Ladies and gentlemen, good evening and see you soon.

FRANCE

Bonjour, mesdames et messieurs, fans et adeptes de ce blog Lleureioci. Je suis de nouveau avec vous, avec un autre rapport sur le même jour dans cette voie, le 9 Novembre ’14, mieux connu sous le n ° 9. Je demande parce que, n 9, que cette date. Je dois dire que cette date était un jour très spécial pour les gens de la Catalogne, des milliers de Catalans à travers le monde, nous avons été appelés à voter pour décider de notre futur pays, a déclaré la Catalogne. Il était important de voter, où plus de 2.305.000 personnes le faisaient, où quelque 1,8 millions d’habitants, ont voté oui et oui au référendum, dont l’Espagne nous a refusé dès le début . Nous savions que ce référendum serait annulé par le gouvernement central, mais ici était égale vote. En fin de compte ont été faites dans les écoles municipales locales, mais dans les grandes villes et les villes. La voix de la catalane est devenu évident pour l’interdiction du gouvernement espagnol. Votez, laissant le bulletin dans l’urne en carton, pour beaucoup, ce était un grand fait émotionnel, provenant d’un long moment. Beaucoup de gens ne étant pas en mesure d’obtenir de voir que, dans ce grand jour, mais à l’époque, habiam parlé à des connaissances et des parents et propre. Il est temps, et ce était très lumineux. Voici le résultat. Il ya des années, les Catalans prétendent l’Etat lui-même, comme la Catalogne, un nouvel état de l’Europe et le monde. Je jette sur, parce que nous savons quelle est la réponse du gouvernement central ….. (négative comme toujours) et de rendre la vie impossible. Que les Catalans à venir, un fait sans revealance, comme une grande Espagne, le gouvernement central impliqué dans des affaires de corruption à 100%, où chaque jour un nouveau nouvelles sur pour détourner l’attention. Mais ce ne est pas tout, le gouvernement central est en mesure d’envoyer la 9e na Barcelone, camions avec des chars et des jeeps de l’armée pour l’attention à la Catalogne, ou tout simplement pour effrayer les gens, sont quelques-unes des meilleures choses ils le font, de toute évidence, vous ridiculiser devant le monde entier, mais ils continuent de cette façon, sans rien se passe. Ce est pourquoi les Catalans veulent que notre pays, qui est appelé la Catalogne, nous ne nous sentons pas l’espagnol il ya longtemps, nous partirons d’ici pour aller à notre terre et en profiter. Ce est pourquoi, il ya des années, nous avons estimé que pour le monde entier. Vous, le monde, nous croyons que nous tous Catalans, 2012, 2.000.000 personnes étaient à démontrer à Barcelone le 11 Septembre 2012. Le 11 Septembre 2013, est demandé à la voie de l’indépendance, ce est le peuple de Alcanar à Perthus (frontière française), où ces plus de 400 km, a été la grande piste. Et en ce 11e Septembre, 2014 a été la cinquième victoire de la ville de Barcelone, où nous remplissons longueur de 11 km (rues, Avenue Diagonal et Gran Via) du monde 1,8 millions de Catalogne 9 n appui. Tous ces actes ont été très émotionnelle et très calme, pas de problèmes. Espagne, on ne veut pas parler et de cesser de parler de ce sujet. Les deux derniers votes dans d’autres parties du monde, comme Quevec (Canada), ou en Ecosse en Septembre ’14 passé, le référendum est sorti négatif, mais M. David Cameron, 1er ministre, a été autorisé à organiser le référendum, qui que l’Espagne a fait. Si l’Espagne envolucrat comme si je avais demandé Cameron avait été différent, mais juste faire des choses stupides comme ça, ne vous les croyez du tout (Espagne). Peut faire beaucoup voyager ici Catalogne pour convaincre les gens … parce que si la majorité, pas la croix. Vendu pour rien …. mais ce ne sauront pas quoi faire ….. mais …. Nous empêchons le vote par transportant des citernes, porte-avions, l’armée (caché dans plusieurs villes) … . ne pas investir quoi que ce soit en Catalogne, faire de grands infrestructura dans les aéroports qui ne atterrissent pas Air (Castello). Ainsi, le gouvernement espagnol se cachant … mensonges et la manipulation de leurs téléviseurs ….. Mais je tiens à dire quelque chose de concret, et la différence entre la Catalogne et l’Espagne, est la suivante. 2012.2013 et 2014 Septembre 11, tout se tient normalement en Catalogne et se termine normalement et pacifiquement. Maintenant, dans le centre de l’Espagne, plus précisément, dans le mouvement le 15 mai outragé la capitale espagnole, avec beaucoup de mouvement, combien grande manifestation dans le centre de la ville, comment les gens ont commencé à marcher, pacifiquement la police est sorti et a fait violemment, ce qui en Catalogne, ce ne est jamais arrivé. Eh bien, ce est pourquoi, le 9 n, pour nous, les Catalans, et si nous dire si la majorité, et maintenant, l’automne dernier, je savais que ce serait déplacé ici dans les terres catalanes, et a passé jours ….. …. et pourtant nous commençons à profiter de notre étape par étape dans progressivement vers l’indépendance de notre pays qui se appelle la Catalogne. Mesdames et Messieurs, bonsoir et à bientôt.

GERMANY

Hallo, meine Damen und Herren, Fans und Anhänger dieses Blogs Lleureioci. Ich bin bei euch wieder mit einem anderen Bericht am selben Tag, dass Weg, am 9. November ’14, besser als No 9 bekannt. Ich frage, weil, n 9, dass zu diesem Zeitpunkt. Ich muss sagen, dass dieses Datum war ein ganz besonderer Tag für die Menschen in Katalonien, Tausende von Katalanen auf der ganzen Welt, wir wurden aufgefordert, zu stimmen, um unsere Zukunft Landes entscheiden, die Katalonien. Es war wichtig, zu wählen, in dem mehr als 2.305.000 Menschen, es zu tun, in dem einige 1,8 Millionen stimmten Ja und Ja, um das Referendum, die Spanien verweigert uns von Anfang an . Wir wussten, dass dieses Referendum von der Zentralregierung zunichte gemacht, aber hier war gleiches Stimmrecht. Am Ende wurden in kommunalen Schulen, sondern in den großen Städten und Gemeinden aus. Die Stimme des katalanischen wurde auf Verbot der spanischen Regierung deutlich. Vote, so dass die Stimmzettel in die Wahlurne Karton, für viele war es eine große emotionale Tatsache, aus einer langen Zeit. Viele Menschen nicht in der Lage zu bekommen, das zu sehen, in diesem großen Tag, aber zu der Zeit, sprach habiam zu Bekannten und Verwandten und sauber. Es ist Zeit, und das war sehr hell. Hier ist das Ergebnis. Vor Jahren, die Katalanen Anspruch auf den Staat selbst, wie Katalonien, einen neuen Zustand von Europa und der Welt. Ich werfe auf, weil wir wissen, was ist die Antwort der Zentralregierung ….. (Negative wie immer) und das Leben unmöglich zu machen. Lassen Sie die Katalanen vor, eine Tatsache, ohne revealance, da ein großer Spanien, der Zentralregierung in Korruptionsfällen zu 100% beteiligt ist, wo jeden Tag ein paar neue Nachrichten aus, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Aber das ist nicht alles, die Zentralregierung in der Lage ist, den 9. na Barcelona zu schicken, Lastkraftwagen mit Panzern und Armeejeeps für Aufmerksamkeit auf Katalonien, oder einfach nur um Leute zu erschrecken, sind einige der besten Dinge, sie, natürlich, Sie lächerlich vor der ganzen Welt aus, sie so weitergeht, ohne dass etwas passiert. Deshalb ist die Katalanen wollen unser Land, die als Katalonien ist, fühlen wir uns nicht Spanisch vor langer Zeit verlassen wir hier, um unser Land zu gehen und genießen Sie es. Deshalb, vor Jahren, fühlten wir, dass für die gesamte Welt. Sie, die Welt, glauben wir, wir alle Katalanen 2012 waren 2.000.000 Menschen aus, um in Barcelona durch den 11. September 2012. Am 11. September 2013 zeigen wird fragte den Weg in die Unabhängigkeit, war es die Menschen in Alcanar zu Perthus (Französisch Grenze), wo diese mehr als 400 Kilometer, war der große Strecke. Und das 11. September 2014 war der fünfte Sieg der Stadt Barcelona, wo wir füllen Länge von 11 km (Straße, der Avenida Diagonal und der Gran Via) aus der ganzen 1.800.000 von Katalonien 9 n unterstützen dies. Alle diese Handlungen waren sehr emotional und sehr ruhig, keine Probleme. Spanien muss man nicht reden will und aufhören, über diesem Thema. Die letzten beiden Stimmen in anderen Teilen der Welt, wie Quevec (Kanada), oder Schottland im vergangenen September ’14, kam das Referendum negativ, aber Herr David Cameron, erster Minister, durfte das Referendum, halten die dass Spanien hat. Wenn Spanien envolucrat als ob ich gebeten hatte Cameron war anders gewesen, aber nur tun dumme Dinge wie das, oder nicht zu glauben überhaupt (Spanien). Kann viel tun, um hier zu reisen Katalonien, Leute zu überzeugen … denn wenn die Mehrheit, nicht das Kreuz. Verkauft für alles …. aber das wird nicht wissen, was zu tun ist ….. aber …. Wir verhindern, dass die Stimmabgabe durch die Tanks, Flugzeugträger, die Armee (in mehreren Städten versteckt) … . nichts in Katalonien zu investieren, machen große infrestructura in Flughäfen, die keine Luft (Castello) nicht Land. So hat die spanische Regierung … versteckt Lügen und Manipulation von ihren Fernseher ….. Aber ich möchte etwas Konkretes zu sagen, und der Unterschied zwischen Katalonien und Spanien, ist wie folgt. 2012.2013 und 2014 11. September ist alles, was in der Regel in Katalonien statt und endet normal und friedlich. Jetzt, im Zentrum von Spanien, genauer gesagt, in der 15. Mai Bewegung empört die spanische Hauptstadt, mit großer Bewegung, wie große Demonstration im Zentrum der Stadt, wie die Menschen begannen zu marschieren, friedlich Die Polizei ging hinaus und machte mit Gewalt, was in Katalonien, das nie passiert. Nun, das ist der Grund, warum diese 9 n, für uns, die Katalanen, und wenn wir sagen, wenn die Mehrheit, und jetzt, im vergangenen Herbst, wusste ich, dass es hier in katalanischen Land bewegt werden, und ist vergangen Tag ….. …. und doch beginnen wir unsere Schritt für Schritt allmählich in Richtung Unabhängigkeit unseres Landes genannt Katalonien zu genießen. Meine Damen und Herren, guten Abend und bis bald.

PORTOGUESE

Olá, caros colegas, fãs e seguidores deste blog Lleureioci. Eu estou com você de novo, com outro relatório no mesmo dia em que a rota, em 9 de Novembro ’14, mais conhecido como nº 9. Eu pergunto porque, n 9, que esta data. Eu tenho que dizer que esta data foi um dia muito especial para o povo da Catalunha, milhares de catalães ao redor do mundo, fomos chamados a votar para decidir o nosso futuro país, disse Catalunha. Era importante para votar, onde mais de 2.305 mil pessoas estavam fazendo isso, onde cerca de 1,8 milhões, votaram sim e sim ao referendo, que a Espanha nos negado desde o início . Sabíamos que este referendo seria anulada pelo governo central, mas aqui foi igual votação. No final, foram feitas em escolas municipais locais, mas nas grandes cidades e vilas. A voz do catalão se tornou evidente para a proibição do governo espanhol. Vote, deixando a cédula na urna de papelão, para muitos, foi um grande fato emocional, que vem de um longo período de tempo. Muitas pessoas não ser capaz de começar a ver que, neste grande dia, mas no momento, habiam conversou com conhecidos e parentes e limpo. É hora, e isso foi muito brilhante. Aqui está o resultado. Anos atrás, os catalães reivindicação do próprio Estado, como Catalunha, um novo Estado da Europa e do mundo. Eu jogo em diante, porque sabemos o que é a resposta do governo central ….. (Negative como sempre) e para tornar a vida impossível. Deixe-os catalães à frente, um fato sem revealance, como uma grande Espanha, o governo central envolvido em casos de corrupção a 100%, onde todos os dias alguma nova notícia para desviar a atenção. Mas isso não é tudo, o governo central é capaz de enviar o 9º na Barcelona, caminhões com tanques e jipes do exército para chamar a atenção para a Catalunha, ou apenas para assustar as pessoas, são algumas das melhores coisas eles, obviamente, você fica ridículo diante do mundo inteiro, mas eles continuam desta forma, sem que nada aconteça. É por isso que os catalães querem o nosso país, que é chamado Catalunha, não sentimos espanhol há muito tempo, deixamos aqui para ir para nossa terra e se divertir. É por isso que, anos atrás, nós sentimos que para o mundo inteiro. Você, o mundo, acreditamos que todos nós catalães, 2012, 2.000.000 pessoas estavam fora de demonstrar, em Barcelona em 11 de setembro de 2012. Em 11 de setembro de 2013, é perguntou o caminho para a independência, era o povo de Alcanar a Perthus (fronteira com a França), onde estes mais de 400 km, foi a grande pista. E este 11 de setembro, 2014, foi a quinta vitória da cidade de Barcelona, onde enchemos comprimento de 11 km (ruas, a Avenida Diagonal ea Gran Via) de todo o 1,8 milhão de Catalonia 9 n suportar isto. Todos esses atos foram muito emocional e muito tranquila, sem problemas. Espanha, a pessoa não quer falar e parar de falar sobre este tema. Os dois últimos votos em outras partes do mundo, como Quevec (Canadá), ou na Escócia passado setembro ’14, o referendo foi negativo, mas o Sr. David Cameron, 1º ministro, foi autorizado a realizar o referendo, o que que a Espanha fez. Se a Espanha envolucrat como se eu tivesse perguntado Cameron tivesse sido diferente, mas só faço coisas bobas como essa, você não acredita-los em tudo (Espanha). Pode fazer muito para viajar aqui Catalunha para convencer as pessoas … porque se a maioria, não a cruz. Vendido por nada …. mas isso não vai saber o que fazer ….. mas …. Nós evitar o voto através da realização tanques, porta-aviões, o exército (escondido em várias cidades) … . não investir nada na Catalunha, fazer grande infrestructura em aeroportos que não desembarcar qualquer Air (Castello). Assim, o governo espanhol … escondendo mentiras e manipulação de seus televisores ….. Mas eu quero dizer algo concreto, e que a diferença entre a Catalunha e Espanha, é o seguinte. 2012.2013 e 2014 11 de setembro de tudo é normalmente realizada na Catalunha e termina normalmente e pacificamente. Agora, no centro de Espanha, mais especificamente, no movimento de 15 de maio indignados da capital espanhola, com grande movimento, o quão grande manifestação no centro da cidade, como as pessoas começaram a marchar pacificamente a polícia saiu e fez violentamente, o que, na Catalunha, isso nunca aconteceu. Bem, é por isso que, este 9 n, para nós, os catalães, e se nós dizer se a maioria, e agora, no outono passado, eu sabia que iria ser transferido para aqui em terras catalãs, e já passou dia ….. …. e ainda estamos começando a desfrutar do nosso passo a passo em gradualmente para a independência do nosso país chamado Catalunha. Senhoras e senhores, boa noite e até breve.

ITALIAN

Ciao, signore e signori, appassionati e seguaci di questo blog Lleureioci. Io sono con voi ancora una volta, con un altro rapporto sullo stesso giorno in cui percorso, il 9 novembre ’14, meglio conosciuto come No 9. Lo chiedo perché, n 9, che questa data. Devo dire che questa data è stata una giornata molto speciale per il popolo della Catalogna, migliaia di catalani in tutto il mondo, siamo stati chiamati a votare per decidere il futuro del nostro paese, ha detto Catalogna. Era importante votare, dove più di 2.305.000 persone sono state facendo, dove circa 1,8 milioni di euro, hanno votato sì e sì al referendum, che la Spagna ci ha negato fin dall’inizio . Sapevamo che questo referendum sarebbe annullato dal governo centrale, ma qui è stato pari votazione. Alla fine sono state fatte nelle scuole comunali locali, ma nelle grandi città e città. La voce del catalano è diventato evidente per il divieto del governo spagnolo. Vote, lasciando il voto in cartone urne, per molti, è stato un grande fatto emotivo, proveniente da un lungo periodo di tempo. Molte persone non essere in grado di arrivare a vedere che, in questo grande giorno, ma al momento, habiam parlato con conoscenti e parenti e puliti. E ‘tempo, e questo è stato molto brillante. Ecco il risultato. Anni fa, i catalani sostengono lo Stato stesso, come la Catalogna, un nuovo stato d’Europa e del mondo. Butto su, perché sappiamo qual è la risposta del governo centrale ….. (negativo come sempre) e per rendere la vita impossibile. Lasciate che i catalani avanti, un dato di fatto, senza revealance, come una grande Spagna, il governo centrale coinvolti in casi di corruzione al 100%, dove ogni giorno qualche nuova notizia fuori per distogliere l’attenzione. Ma non è tutto, il governo centrale è in grado di inviare il 9 na Barcellona, camion con carri armati e jeep dell’esercito per l’attenzione a Catalogna, o semplicemente per spaventare la gente, sono alcune delle cose migliori lo fanno, ovviamente, si guardano ridicolo davanti al mondo intero, ma continuano in questo modo, senza che accada nulla. Questo è il motivo per cui i catalani vogliono il nostro paese, che si chiama la Catalogna, non ci sentiamo spagnolo tempo fa, lasciamo qui per andare alla nostra terra e godere. È per questo che, anni fa, abbiamo ritenuto che per il mondo intero. Si, il mondo, crediamo che tutti noi catalani, 2012, 2.000.000 di persone erano fuori per dimostrare a Barcellona del 11 settembre 2012. Il 11 settembre 2013, viene ha chiesto la strada per l’indipendenza, era il popolo di Alcanar a Perthus (confine con la Francia), dove questi oltre 400 chilometri, è stata la pista grande. E questo 11 Settembre 2014 è stata la quinta vittoria della città di Barcellona, dove ci riempiamo la lunghezza di 11 chilometri (strade, Diagonal e Gran Via) da tutto il 1.800.000 di Catalogna 9 n sostenere questo. Tutti questi atti erano molto emozionante e molto tranquillo, senza problemi. Spagna, uno non vuole parlare e smettere di parlare di questo argomento. Gli ultimi due voti in altre parti del mondo, come Quevec (Canada), o in Scozia lo scorso settembre ’14, il referendum è uscito negativo, ma il signor David Cameron, primo ministro, è stato permesso di tenere il referendum, che che la Spagna ha fatto. Se la Spagna envolucrat come se avessi chiesto a Cameron era stato diverso, ma basta fare cose stupide come quella, non ci credi a tutto (Spagna). Può fare molto di viaggiare qui Catalogna per convincere la gente … perché se la maggioranza, non la croce. Venduto per nulla …. ma che non sanno cosa fare ….. ma …. Abbiamo impedire il voto portando carri armati, portaerei, l’esercito (nascosto in diverse città) … . non investire nulla in Catalogna, fare grande infrestructura negli aeroporti che non sbarcare Air (Castello). Così il governo spagnolo … nasconde bugie e manipolare le loro televisioni ….. Ma io voglio dire qualcosa di concreto, e la differenza tra la Catalogna e la Spagna, è la seguente. 2012.2013 e il 2014 l’11 settembre, tutto è normalmente tenuto in Catalogna e termina normalmente e tranquillamente. Ora, nel centro della Spagna, più precisamente, nel movimento 15 maggio offendono la capitale spagnola, con grande movimento, quanto grande manifestazione nel centro della città, come la gente ha cominciato a marciare, pacificamente La polizia uscì e fece violenza, che in Catalogna, questo non è mai accaduto. Beh, questo è il motivo per cui, questo 9 n, per noi, i catalani, e se diciamo se la maggior parte, e ora, lo scorso autunno, sapevo che sarebbe stato spostato qui in terre catalane, e ha superato giorno ….. …. ma stiamo cominciando a godere il nostro passo dopo passo in graduale verso l’indipendenza del nostro paese chiamato Catalogna. Signore e signori, buonasera ea presto.

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s