ESPECIAL LLEUREIOCI BLOC (ON OFF)

CATALÀ

Hola, molt bon dia a tots vosaltres, seguidors i seguidores, del bloc Lleureioci. Soc l’autor d’aquest bloc Alex F. Avui, en aquest reportatge, sera un especial de l’evolucio d’aquest bloc Lleureioci, Ara en aquest temps, (Abril-Maig), pero del 2007, es va iniciar començant a fer rutes, pero no va ser fins al maig de 2008, que vaig començar a publicar-les en el bloc. Potser, perque mai habia pensat en fer-ho…pero les ultimes tecnologies que anaven sortint al mercat, va fer, que anes adquirint un gran coneixement, fins arribar fins aqui, per poguer ser vist a moltes llars de molts paisos del mon. Fer un bloc, al principi, no penses en el dia a dia, nomes publiques, pero a la llarga, vas descobrint noves etapes, i vas veien que el que fas, o veu molta mes gent fins i tot d’altres paisos…una cosa insolita, que no creia. Veient aquests resultats, vaig anar millorant encara molt mes i he arribat a fer coses increibles, en aquest bloc, que ja heu vist publicat. Aquest bloc, m’ha ajudat a pensar grans idees, en grans moments. Hi ha hagut grans reportatges, grans sortides, grans llocs vistos en 1º persona, i la fotografia ha inmortalitzat el lloc de record. Els ultims reportatges de la temporada, han sigut molt treballats, visitan grans indrets, observant grans llocs impressionants, i despres organitzar, personalment, l’ubicacio de les fotos, mantenin un ordre, una cosa, que ha fet impressionant molts reportatges. aquestes coses que inicies, al principi, no surten, surten mes endavant, cosa que a vegades ni hi penses. Del Maig de 2008 al maig d’enguany (2014), son sis anys de grans rutes i fotografies. Durant aquests sis anys s’han viscut moltes grans experiencies, que estic molt content d’haber fet, cosa que fa uns 8 anys enrera, no m’ho hagues imaginat mai tot aixo. Aquests sis anys voltant per una part del territori català, descobrir importants coses d’exposicions, fer comparacions de fotos, m’ha ajudat a desconectar de  moltes grans coses. Gracies a grans amics i amigues, fent rutes i visitar museus i exposicions diverses, he desconectat de coses molts dificils de passar, pero he tingut la suficient valantia per tirar endavant i poguer expressar aqui en aquest bloc. A vegades no es facil tirar endavant, per questions que s’adjunten tot a la vegada, com malalties d’algun membre familiar, separacions, acomiadaments..etc pero gracies aquest bloc, he pogut tirar endavant. Dono les gracies per haber conegut en un lloc de treball el que ha sigut i es un gran amic i company de rutes en Raul i la seva companya Ivette, on hem pogut gaudir d’impressionants rutes i passar-ho be, aqui els reportatges de rutes, amb les grans imatges possades en aquest bloc, queda com clar exemple d’on hem estat. Be, seguidors i seguidores, a continuacio, us passare uns links dels ultims grans treballs que he fet. He volgut adjuntar els millors videos que he fet, de grans projectes fets en les sortides, pero posades en fotos, per gaudir-lo aqui amb tots vosaltres. Han sigut moltes hores de treball, tancat al meu despatx, classificant fotos, seguint ordres de planols i mapes, per poguer seguir les rutes fotograficament parlat, pero tambe, en les sortides, fer-les amb els companys de rutes. A tot aixo, ara es un moment per fer un parentesis, ja que arriba el estiu i fins passat l’estiu, no tornare a publicar  en el bloc, ja que estare un altre cop al Hotel que vaig treballar l’any passat. Aquest any, ho mes ben dit, aquesta temporada, s’ha treballat de valent, amb bons reportatges….. Pero a partir del proxim, segurament hi haura un abans i un despres, si. He estat veient nous formats, que he estat estudiant per possar-ho aqui al bloc i crec que les coses canviaran una mica mes…..ho veurem. Be senyores i senyors, seguidors i seguidores d’arreu del mon (des del bloc 96 paisos diferents visitats, i des de el canal Youtuve des de 115 paisos diferents fins a l’actualtitat), gracies a tots vosaltres per seguir-me des de molts punts del mon, ha sigut un plaer per mi. A continuacio, en el ultim link, d’aquest reportatge, sortire jo personalment en les fotografies, cosa que no he fet feia temps per aquest bloc, aixis en coneixareu. Seguidores i seguidors ens veien, fins la propera.

GUIA DELS MILLORS LINKS DE GRANS REPORTATGES FETS PER LLEUREIOCI BLOG.

1º BARCELONA TOUR: https://www.youtube.com/watch?v=h6aW5yGOooU

2º GIRONA INTERIOR https://www.youtube.com/watch?v=Sx1RH3Yhh04

3º GIRONA- COSTA BRAVA: https://www.youtube.com/watch?v=jAP43DZanws

4º FERROCARRILS CATALANS, LINIES: https://www.youtube.com/watch?v=WdiuSCNLc5Y

5º AUTOMOBILS QUE HAN FET HISTORIA: https://www.youtube.com/watch?v=6QOFX5PZki0

6º MILLORS COTXES DE RALLY: https://www.youtube.com/watch?v=ikCw9ayZLTY

7º ELS MILLORS COTXES SUPER ESPORTIUS: https://www.youtube.com/watch?v=Tk8xMw38IVc

8º EL CIRCUIT DE BARCELONA CATALUNYA: https://www.youtube.com/watch?v=g9uIpq1yz1M

9º ESPECIAL LADA NIVA: https://www.youtube.com/watch?v=QuM5lsssRZo

ENGLISH

Hi, good day to all of you fans and followers , blog Lleureioci . I am the author of this blog Alex F. Now , in this report, will be a special performance of Lleureioci this blog , now at this time ( April-May ) , but in 2007 began starting routes, but it was not until May 2008, I started posting them on the blog . Perhaps because habia never thought about it … but recent technologies that were coming to market , he , who was acquired great knowledge , to get here , could be seen for many households in many countries . Make a blog, at first, did not think about every day , only public , but in the long run , you’ll discover new stages , and you see that you do , or see even more people from other countries .. . anything unusual , he did not believe . Seeing these results , I was still much better and I have come to do amazing things in this blog, you’ve already been published . This blog helped me to think big ideas in big moments . There have been reports great , great start , great places seen in 1st person , and photography has immortalized the site of memory. Recent reports of the season have been much studied , Visitanos great places, great places looking awesome , and then organize, personally , the location of the photos , maintain order , something that has many amazing stories. these things you start at the beginning , do not go , but come on, why not think about that sometimes . From May 2008 to May this year ( 2014 ) are six major routes and photos . During these six years have seen many great experiences , I’m very happy you’ve made ​​, which makes about 8 years ago , I had not imagined this. These six years around a part of the Catalan region , discovering things important exhibitions, photo comparisons , helped me to disconnect many great things . Thanks to great friends , doing tours and several museums and exhibitions , I disconnected difficult things happen, but I had enough to go ahead and Valantin could express here on this blog . Sometimes it is easy to succeed for questions attached all at once, like a family member illnesses , separations , layoffs etc. .. but thanks to this blog , I could keep going. Thank ‘ve known for a job that has been and is a great friend and fellow air Raul and his partner Yvette , where we enjoyed stunning routes and have fun , here reports routes with large images contain debugging in this blog is as clear example of where we have been . Well, followers and fans , then you will spend a few links of the last great work I’ve done . I wanted to attach the best videos I’ve done , big projects done in outflows , but put in photos, here to enjoy it with you . Many hours of work have been closed in my office , sorting photos, maps and following orders of maps, routes could continue to talk photographically , but also on the outputs , making them the companions of routes. In all this , it is now a time for a break , as summer arrives until last summer, I will not post on the blog, because it is another blow to the hotel I worked last year. This year , I rather this season , has worked hard , with good reports from next ….. But surely there will be a before and an after , yes. I’ve been seeing new formats that have been allowed to place student it here on the blog and I think things will change a little ….. we’ll see . Well ladies and gentlemen, fans and followers around the world (from 96 different countries visited the blog , and since the channel Youtuve from 115 different countries to the actualtitat ) , thanks to all of you to keep me from many parts of the world , it has been a pleasure for me. Then on the last link , in this report, I personally went out in the photographs , which I have not had time to blog this well knows . Fans and followers saw us up the next .

GUIDE TO THE BEST LINKS OF GREAT FEATURES FOR EVENTS BLOG LLEUREIOCI .

1 BARCELONA TOUR : https://www.youtube.com/watch?v=h6aW5yGOooU

2nd GIRONA INTERIOR https://www.youtube.com/watch?v=Sx1RH3Yhh04

3rd Girona : https://www.youtube.com/watch?v=jAP43DZanws

4th Catalan railway lines : https://www.youtube.com/watch?v=WdiuSCNLc5Y

5th cars that have made history : https://www.youtube.com/watch?v=6QOFX5PZki0

6th Best rally cars : https://www.youtube.com/watch?v=ikCw9ayZLTY

7th BEST SUPER SPORTS CAR : https://www.youtube.com/watch?v=Tk8xMw38IVc

8th Circuit de Barcelona Catalonia : https://www.youtube.com/watch?v=g9uIpq1yz1M

9th Special LADA NIVA : https://www.youtube.com/watch?v=QuM5lsssRZo

FRANCE

Salut, bonne journée à tous vous les fans et followers , un blog Lleureioci . Je suis l’auteur de ce blog Alex F. Maintenant , dans ce rapport , sera une représentation spéciale de Lleureioci ce blog , maintenant en ce moment ( Avril-Mai ) , mais en 2007, a commencé à partir routes , mais ce n’est qu’en mai 2008, j’ai commencé à les afficher sur le blog. Peut-être parce habia jamais pensé … mais les technologies récentes qui arrivaient sur ​​le marché , lui qui a été acquis une grande connaissance , pour en arriver là , on pouvait voir de nombreux ménages dans de nombreux pays . Faire un blog , au premier abord, ne pensez pas à tous les jours , seulement public, mais dans le long terme , vous découvrirez de nouvelles étapes , et vous voyez que vous faites, ou même de voir plus de gens d’autres pays .. . quelque chose d’inhabituel , il ne croyait pas . En voyant ces résultats , j’étais encore beaucoup mieux et je suis venu pour faire des choses étonnantes dans ce blog , vous avez déjà été publié . Ce blog m’a aidé à penser grandes idées dans de grands moments . Il ya eu des rapports grands , bon début, d’excellents endroits vus en 1ère personne , et la photographie a immortalisé le lieu de mémoire . Des rapports récents de la saison ont été beaucoup étudié , visitanos grandes places , de grands endroits à la recherche impressionnant, et puis les organiser, personnellement , l’emplacement des photos , maintenir l’ordre , quelque chose qui a beaucoup d’histoires étonnantes . ces choses que vous commencez au début , ne vont pas , mais allez, pourquoi ne pas penser que, parfois . De mai 2008 à mai de cette année ( 2014) sont les six routes principales et des photos . Pendant ces six années ont vu beaucoup de grandes expériences, je suis très heureux que vous avez fait , ce qui rend ya environ 8 ans , je n’avais pas imaginé cela. Ces six années autour d’une partie de la région catalane , découvrir des choses importantes expositions , des comparaisons de photo , m’ont aidé à déconnecter de grandes choses . Merci à grands amis , des visites faites et plusieurs musées et les expositions , je déconnecté choses difficiles arrivent , mais j’ai eu assez pour aller de l’avant et Valantin pourrait exprimer sur ce blog . Parfois, il est facile de réussir pour les questions rattachées à la fois , comme les maladies d’un membre de la famille , les séparations , les licenciements , etc .. mais grâce à ce blog, je pourrais continuer . Thank’ve connu pour un travail qui a été et est un grand ami et collègue air Raul et sa partenaire Yvette , où nous avons apprécié routes superbes et avoir du plaisir , rapporte ici routes avec de grandes images contiennent débogage dans ce blog en est l’exemple le plus clair de l’endroit où nous avons été. Eh bien , les adeptes et fans, alors vous passerez quelques liens de la dernière grande œuvre que j’ai fait. Je voulais joindre les meilleures vidéos que j’ai faites , les grands projets réalisés dans les sorties , mais mis dans les photos , ici pour en profiter avec vous . De nombreuses heures de travail ont été fermées dans mon bureau , le tri des photos , des cartes et suivant les ordres de cartes, itinéraires pourraient continuer à parler photographiquement , mais aussi sur les sorties , faisant d’eux les compagnons de routes . Dans tout cela, il est maintenant un temps d’une pause , comme l’été arrive jusqu’à l’été dernier , je ne vais pas poster sur le blog , car il est un autre coup à l’hôtel, j’ai travaillé l’année dernière . Cette année, j’ai plutôt cette saison , a travaillé dur , avec de bons rapports de prochaine ….. Mais il y aura sûrement un avant et un après , oui . J’ai été voir de nouveaux formats qui ont été autorisés à placer l’élève ici sur le blog et je pense que les choses vont changer un peu ….. nous verrons . Eh bien mesdames et messieurs , fans et adeptes dans le monde entier ( de 96 pays différents ont visité le blog, et depuis le canal Youtuve de 115 pays différents à la actualtitat ) , merci à vous tous de me garder de de nombreuses régions du monde , il a été un plaisir pour moi . Puis le dernier lien , dans ce rapport , personnellement, je suis allé dans les photographies, que je n’ai pas eu le temps de bloguer ce sait bien . Fans et adeptes nous ont vus le lendemain .

GUIDE DES MEILLEURS LIENS DE GRANDES CARACTÉRISTIQUES DE MANIFESTATIONS BLOG LLEUREIOCI .

1 BARCELONA TOUR : https://www.youtube.com/watch?v=h6aW5yGOooU

2ème GIRONA INTÉRIEUR https://www.youtube.com/watch?v=Sx1RH3Yhh04

3ème Girona : https://www.youtube.com/watch?v=jAP43DZanws

4e lignes de chemin de fer catalans : https://www.youtube.com/watch?v=WdiuSCNLc5Y

5e voitures qui ont fait l’histoire : https://www.youtube.com/watch?v=6QOFX5PZki0

6e Meilleures voitures de rallye : https://www.youtube.com/watch?v=ikCw9ayZLTY

7 MEILLEUR SUPER VOITURE DE SPORT : https://www.youtube.com/watch?v=Tk8xMw38IVc

8e Circuit de Catalogne Barcelone : https://www.youtube.com/watch?v=g9uIpq1yz1M

9 LADA NIVA spécial : https://www.youtube.com/watch?v=QuM5lsssRZo

GERMANY

Hallo, guten Tag an alle, Fans und Anhänger , Blog Lleureioci . Ich bin der Autor dieses Blogs Alex F. Nun , in diesem Bericht wird eine besondere Leistung der Lleureioci Blog , jetzt in dieser Zeit (April-Mai ), aber im Jahr 2007 begann ab Strecken , aber es war nicht bis Mai 2008 , begann ich Entsendung sie auf dem Blog. Vielleicht, weil habia nie darüber nachgedacht … aber die jüngsten Technologien, die auf den Markt kommen würden , er, der übernommen wurde großes Wissen , um hierher zu kommen , könnte für viele Haushalte in vielen Ländern gesehen werden . Machen Sie einen Blog, auf den ersten, nicht über jeden Tag zu denken , nur öffentlich, aber auf lange Sicht , werden Sie neue Stadien zu entdecken, und Sie sehen, dass Sie zu tun, oder sehen noch mehr Menschen aus anderen Ländern .. . nichts Ungewöhnliches , er glaube nicht . Sehen diese Ergebnisse , ich war noch viel besser, und ich bin gekommen , um erstaunliche Dinge in diesem Blog zu tun , haben Sie bereits veröffentlicht. Dieser Blog hat mir geholfen, große Ideen in großen Momente denken. Es gibt Berichte, groß, hat guten Start , die großen Plätze in der 1. Person gesehen, und Fotografie den Ort der Erinnerung verewigt. Aktuelle Berichte der Saison wurden viel studiert , visitanos große Plätze , große Plätze suchen genial, und dann zu organisieren, persönlich , die Lage der Fotos, um zu halten , etwas, das viele erstaunliche Geschichten hat . diese Dinge, die Sie am Anfang beginnen , nicht gehen , sondern kommen auf , warum nicht darüber , dass manchmal denken. Von Mai 2008 bis Mai dieses Jahres (2014) gibt sechs Hauptstrecken und Fotos. In diesen sechs Jahren haben viele tolle Erlebnisse gesehen , ich bin sehr glücklich, die Sie gemacht haben , die vor 8 Jahren macht , hatte ich nicht gedacht . Diese sechs Jahren um einen Teil der katalanischen Region , entdecken Dinge wichtig, Ausstellungen, Foto -Vergleiche, hat mir geholfen, viele tolle Sachen zu trennen. Durch gute Freunde , Tourneen und mehrere Museen und Ausstellungen, ich getrennt schwierige Dinge passieren , aber ich hatte genug voran gehen und Valantin könnte hier in diesem Blog zu äußern. Manchmal ist es einfach, für Fragen auf einmal angebracht , wie ein Familienmitglied Krankheiten , Trennungen , Entlassungen etc. .. aber dank diesem Blog erfolgreich zu sein, konnte ich weitermachen . Thank’ve für einen Job, war und ist ein großer Freund und Luft Raul und sein Partner Yvette, wo wir genossen atemberaubende Strecken und Spaß haben bekannt , hier berichtet Strecken mit großen Bilder enthalten Debugging in diesem Blog ist so klares Beispiel , wo wir gewesen sind. Nun, Anhänger und Fans , dann werden Sie ein paar Links der letzten großen Arbeit, die ich getan habe, zu verbringen. Ich wollte die besten Videos, die ich getan habe , große Projekte in Mittelabflüsse getan, aber in den Fotos gesagt, hier um es mit Ihnen zu genießen befestigen. Viele Stunden Arbeit haben in meinem Büro geschlossen, Sortieren von Fotos , Karten und folgenden Bestellungen von Karten, Routen konnte fotografisch weiter zu reden , sondern auch auf die Ausgänge , so dass sie die Gefährten von Routen. Bei all dem ist es jetzt eine Zeit für eine Pause , da der Sommer kommt , bis letzten Sommer , werde ich nicht auf dem Blog zu schreiben , denn es ist ein weiterer Schlag gegen das Hotel war ich im letzten Jahr. Dieses Jahr habe ich eher in dieser Saison, hat hart gearbeitet , mit guten Berichten nächste ….. Aber sicherlich wird es ein Vorher und ein Nachher , ja sein . Ich habe da neue Formate , die erlaubt wurden, um Schüler es hier auf dem Blog platzieren und ich denke, die Dinge ein wenig ändern ….. wir werden sehen. Nun, meine Damen und Herren , Fans und Anhänger auf der ganzen Welt (von 96 verschiedenen Ländern besuchten das Blog, und da der Kanal Youtuve aus 115 verschiedenen Ländern an der actualtitat ) , dank an euch alle von mir halten vielen Teilen der Welt, hat es eine Freude für mich. Dann auf den letzten Link, in diesem Bericht , ich persönlich ging in den Fotografien , die ich habe keine Zeit zum Bloggen diese gut kennt hatte . Fans und Anhänger sahen uns am nächsten .

Führer zu den besten LINKS GROSS FUNKTIONEN FÜR EVENTS BLOG LLEUREIOCI .

1 BARCELONA TOUR: https://www.youtube.com/watch?v=h6aW5yGOooU

2. GIRONA INNEN https://www.youtube.com/watch?v=Sx1RH3Yhh04

3. Girona: https://www.youtube.com/watch?v=jAP43DZanws

4. katalanischen Eisenbahnlinien : https://www.youtube.com/watch?v=WdiuSCNLc5Y

5. Autos, die Geschichte geschrieben haben : https://www.youtube.com/watch?v=6QOFX5PZki0

6. Beste Rallye-Autos : https://www.youtube.com/watch?v=ikCw9ayZLTY

7. BEST Supersportwagen : https://www.youtube.com/watch?v=Tk8xMw38IVc

8. Circuit de Barcelona Katalonien : https://www.youtube.com/watch?v=g9uIpq1yz1M

9. Besondere LADA NIVA : https://www.youtube.com/watch?v=QuM5lsssRZo

PORTOGUESE

Oi, bom dia a todos os fãs e seguidores do blog , Lleureioci . Eu sou o autor deste blog Alex F. Agora, neste relatório , será uma apresentação especial de Lleureioci este blog, agora neste momento (abril-maio ​​), mas em 2007 começou a começar rotas , mas não foi até maio de 2008, eu comecei a publicá-las no blog. Talvez porque habia nunca pensei sobre isso … mas tecnologias recentes que foram chegando ao mercado , ele, que foi adquirido um grande conhecimento , para chegar até aqui , poderia ser visto por muitas famílias em muitos países . Faça um blog, em primeiro lugar , não acho que todos os dias , só público, mas , a longo prazo , você vai descobrir novas etapas , e você vê que você faz, ou ver ainda mais pessoas de outros países .. . nada de anormal , ele não acreditou . Vendo esses resultados , eu ainda era muito melhor, e eu vim para fazer coisas incríveis neste blog, você já foi publicado. Este blog me ajudou a pensar grandes idéias em grandes momentos . Há relatos de grandes , grande começo , ótimos lugares visto em primeira pessoa, e fotografia imortalizou o local de memória. Relatórios recentes da temporada têm sido muito estudados, Visitanos ótimos lugares , ótimos lugares olhar incrível, e , em seguida, organizar , pessoalmente , o local das fotos , manter a ordem , algo que tem muitas histórias incríveis . essas coisas que você começar no início , não vá , mas vamos lá, por que não pensar sobre isso às vezes. De maio de 2008 a maio deste ano (2014 ), são seis grandes rotas e fotos. Durante estes seis anos, muitas experiências , eu estou muito feliz que você fez , o que faz com que cerca de 8 anos atrás, eu não tinha imaginado isso. Esses seis anos em torno de uma parte da região de Catalão , descobrindo coisas importantes exposições , comparações de fotos, me ajudou a desligar muitas coisas boas . Graças aos grandes amigos , fazendo passeios e vários museus e exposições , Desliguei coisas difíceis acontecer, mas eu tinha o suficiente para ir em frente e Valantin pudesse expressar aqui neste blog . Às vezes é fácil ter sucesso em questões ligadas de uma só vez , como doenças um membro da família , separações, demissões , etc .. , mas graças a este blog, eu poderia continuar. Thank’ve conhecido por um trabalho que tem sido e é um grande amigo e companheiro de ar Raul e seu parceiro de Yvette , onde nós apreciamos rotas deslumbrantes e se divertir, aqui relata rotas com imagens grandes conter depuração neste blog é exemplo tão claro de onde estivemos . Bem, seguidores e fãs , então você vai passar alguns links do último grande trabalho que fiz . Eu queria juntar os melhores vídeos que fiz, grandes projetos feitos em saídas , mas colocar em fotos , aqui para se divertir com você. Muitas horas de trabalho foram fechados no meu escritório , a triagem fotos, mapas e seguindo ordens de mapas, rotas poderia continuar a falar fotograficamente , mas também sobre as saídas , tornando- os companheiros de rotas. Em tudo isso, agora é um tempo para uma pausa , como o verão chega até o verão passado , eu não vou postar no blog, porque é mais um golpe para o hotel que eu trabalhei ano passado. Este ano, eu em vez nesta temporada, tem trabalhado duro , com bons relatórios a partir do próximo ….. Mas certamente haverá um antes e um depois , sim. Tenho visto novos formatos que foram autorizados a colocar estudante lo aqui no blog e eu acho que as coisas vão mudar um pouco ….. vamos ver. Bem senhoras e senhores, fãs e seguidores ao redor do mundo ( de 96 países diferentes visitaram o blog, e uma vez que o canal Youtuve de 115 países diferentes ao actualtitat ) , graças a todos vocês para me impedir de muitas partes do mundo , tem sido um prazer para mim . Então, no último link, neste relatório , fui pessoalmente nas fotografias, que eu não tive tempo para o blog esta bem sabe . Fãs e seguidores nos viu -se o seguinte.

Guia para os melhores LINKS de grandes recursos para eventos BLOG LLEUREIOCI .

1 BARCELONA TOUR : https://www.youtube.com/watch?v=h6aW5yGOooU

2 GIRONA INTERIOR https://www.youtube.com/watch?v=Sx1RH3Yhh04

3 Girona : https://www.youtube.com/watch?v=jAP43DZanws

4 linhas ferroviárias catalães : https://www.youtube.com/watch?v=WdiuSCNLc5Y

5 carros que fizeram história : https://www.youtube.com/watch?v=6QOFX5PZki0

6 carros melhor rali : https://www.youtube.com/watch?v=ikCw9ayZLTY

7 MELHOR SUPER SPORTS CAR : https://www.youtube.com/watch?v=Tk8xMw38IVc

8 º Circuito de Barcelona Catalunha: https://www.youtube.com/watch?v=g9uIpq1yz1M

9 Especial LADA NIVA : https://www.youtube.com/watch?v=QuM5lsssRZo

ITALIAN

Ciao , buona giornata a tutti voi appassionati e seguaci , blog Lleureioci . Sono l’autore di questo blog Alex F. Ora , in questa relazione , sarà una performance speciale di Lleureioci questo blog , ora, in questo momento ( aprile-maggio) , ma nel 2007 cominciai a partire percorsi, ma non è stato fino a maggio del 2008, ho iniziato pubblicandoli sul blog. Forse perché Habia mai pensato … ma le tecnologie recenti che stavano arrivando sul mercato, lui, che è stato acquisito grande conoscenza , per arrivare qui , potrebbe essere visto per molte famiglie in molti paesi . Fare un blog, in un primo momento , non pensare ogni giorno , solo pubblici, ma a lungo andare , scoprirete nuove fasi , e si vede che si fa, o vedere sempre più persone provenienti da altri paesi .. . qualcosa di insolito , non credeva . Vedendo questi risultati , ero ancora molto meglio e io sono venuto a fare cose incredibili in questo blog , hai già stato pubblicato . Questo blog mi ha aiutato a pensare grandi idee in grandi momenti . Ci sono state segnalazioni grandi , ottimo inizio , ottimi posti visto in prima persona , e la fotografia ha immortalato il sito della memoria . Recenti rapporti della stagione sono stati molto studiati , visitanos grandi luoghi , posti , cercando impressionante , e poi organizzare, personalmente , la posizione delle foto , mantenere l’ordine , qualcosa che ha molte storie incredibili . queste cose si avvia all’inizio, non vanno , ma si accendono , perché non pensare che a volte . Da maggio 2008 a maggio di quest’anno ( 2014) sono sei percorsi principali e foto . Durante questi sei anni hanno visto molte grandi esperienze , sono molto felice che hai fatto , che rende circa 8 anni fa , non avevo immaginato . Questi sei anni intorno una parte della regione catalana , scoprire cose importanti mostre fotografiche , confronti , mi ha aiutato a staccare molte grandi cose . Grazie ai grandi amici , tour facendo e diversi musei e mostre , ho staccato le cose difficili accadono , ma ho avuto abbastanza di andare avanti e Valantin potuto esprimere qui su questo blog. A volte è facile riuscire a questioni collegate tutte in una volta , come le malattie di un membro della famiglia , separazioni , licenziamenti ecc .. ma grazie a questo blog , potrei andare avanti. Thank’ve noto per un lavoro che è stato ed è un grande amico e compagno di aria Raul e la sua compagna Yvette , dove abbiamo goduto di percorsi mozzafiato e divertirsi , qui riporta percorsi con immagini di grandi dimensioni contengono il debug in questo blog è come chiaro esempio di dove siamo stati . Beh , seguaci e fan, quindi si trascorrere alcuni link dell’ultimo grande lavoro che ho fatto . Volevo attaccare i migliori video che ho fatto , grandi progetti realizzati in deflussi , ma metto in foto , qui a godere con voi . Molte ore di lavoro sono stati chiusi nel mio ufficio , smistamento foto, mappe e seguendo gli ordini di mappe , itinerari potrebbero continuare a parlare fotograficamente , ma anche sulle uscite , che li rende i compagni di itinerari . In tutto questo , ora è un momento per una pausa , come l’estate arriva fino alla scorsa estate , io non posterò sul blog, perché è un altro duro colpo per l’hotel ho lavorato l’anno scorso . Quest’anno , io invece in questa stagione , ha lavorato sodo , con buone relazioni prossimo ….. Ma sicuramente ci sarà un prima e un dopo , sì . Ho visto nuovi formati che sono stati autorizzati a mettere studente qui sul blog e penso che le cose cambieranno un po ‘ ….. vedremo. Beh, signore e signori , fan e seguaci in tutto il mondo ( provenienti da 96 diversi paesi hanno visitato il blog , e dato che il canale Youtuve da 115 diversi paesi per la actualtitat ) , grazie a tutti voi per mantenere me da molte parti del mondo , è stato un piacere per me . Poi l’ultimo anello , in questa relazione , sono andato personalmente nelle fotografie , che non ho avuto il tempo di questo blog sa bene . Fan e seguaci ci videro il successivo .

GUIDA AI MIGLIORI LINK DI GRANDI CARATTERISTICHE PER EVENTI BLOG LLEUREIOCI .

1 BARCELONA TOUR : https://www.youtube.com/watch?v=h6aW5yGOooU

2 ° GIRONA INTERNI https://www.youtube.com/watch?v=Sx1RH3Yhh04

3 ° Girona : https://www.youtube.com/watch?v=jAP43DZanws

4 linee ferroviarie catalani : https://www.youtube.com/watch?v=WdiuSCNLc5Y

5 vetture che hanno fatto la storia : https://www.youtube.com/watch?v=6QOFX5PZki0

6 migliori auto da rally : https://www.youtube.com/watch?v=ikCw9ayZLTY

7 BEST SUPER SPORTS CAR : https://www.youtube.com/watch?v=Tk8xMw38IVc

8th Circuit de Barcelona Catalogna : https://www.youtube.com/watch?v=g9uIpq1yz1M

9 Special LADA NIVA : https://www.youtube.com/watch?v=QuM5lsssRZo

LINK ESPECIAL LLEUREIOCI BLOG: 

https://www.youtube.com/watch?v=dCbF3iohxeU

 

 

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s