TOUR PER LA PROVINCIA DE GIRONA INTERIOR FOTOGRÀFICA (1º PART)

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, seguidors i seguidores, del bloc Lleureioci de tot arreu, benvinguts de nou al bloc. Avui us porto un nou reportatge, pero aquest reportatge, esta fet en dos parts, si, el que sentiu. He volgut entrar a dins la provincia de Girona, fotograficament. M’explico, ja fa molt de temps que estic fen rutes, amb altres companys, potser des de maig de 2007. En aquests temps, hem pogut visitar molts de llocs d’aquesta gran provincia catalana de Girona. Ara, en aquests reportatge, he volgut fer un resum dels millors llocs que hem visitat. Disfrutar de diferents paisatges que la natura ens ofereix, i us puc assegurar que hi ha molts de llocs, que son un privilegi, poguer-los visitar personalment. Aquest reportatge, i el seguent, recullen, aquests llocs. Visitar aquests indrets privilegiats, ha estat molt be, pero ara, es el moment, de posar-ho aqui, en format d’alta definicio. Pero aqui no s’acaba aquestes vistes, no. No tindria sentit, perque he volgut fer-ho d’una manera, que es pugui atravessar la provincia de Girona, trobant aquests llocs seguint un ordre, o sigui, els indrets que es veuran a continuacio, els seguents llocs, estan molt aprop entre ells. Aquest primer reportatge, comença, per dins la ciutat de Girona, visitant diferents punts molts coneguts de la ciutat, pero despres sortim de la ciutat de Girona, per recorrer, els voltants de la ciutat, veien diferents indrets. Girona, comença que esta ben comunicada, tant per aeroport (Aeroport Girona Costa Brava, 10 kms ciutat), l’estacio de tren de l’Alta Velocitat al centre mateix de la ciutat. Entran per el gran passeig de la Devesa de la ciutat molt aprop d’aquest passeig i trobem el gran Restaurant del El Celler de Can Roca , num 1 mundial l’any 2013 i num.2 actualment (2014). Tot entran al barri vell atravessant el riu Onyar, per veure l’esglesia de Sant Felix i el seu interior. Tambe veien el call jueu i la Catedral de Sant Narcis de Girona, com la plaça del Vi, de l’ajuntament de Girona i la rambla de la ciutat. El pont de pedra, per on podem gaudir d’unes vistes increibles del barri vell, i tambe veiem el pont de les peixateries velles (Pont Eiffel), on mes endavant tenim les voltes de la plaça independencia o de Sant Agusti. En aquest terme, surtim de la ciutat de Girona, tot mirant el seu voltant, cami del Santuari dels Angels ( a uns 500 metres), on podrem veure des d’aquest cim, la ciutat de Girona, i una part de la Costa Brava. En aquest santuari del els Angels, un 8 d’agost de 1958, es va celebrar la cerimonia de Salvador i Gala Dali. Anem direccio a Celra, passant per l’Illa dels Salzes, on en una estacio de tardor, veiem el paisatge d’aquesta estacio tardoral, veien el color vermellenc d’alguns arbres. Mes endavant, tenim el llac de Banyoles dins del Pla de l’Estany, amb unes vistes extraordinaries. Fem aquest passeig per Banyoles, que deixem enrere, anem cap la seguent poblacio, el poble de Besalú, on hi trobem el seu pont medieval, on el podem atravessar de cap a cap i entrem al seu barri vell, que es increible. Passat Besalu, entrem a la comarca de La Garrotxa, on trobem el poble de Castellfollit de la Roca, aquest poble esta encim d’una gran montanya, on es pot veure quant s’esta arribant al poble. En aquest poble, trobem la desviacio fins al poble d’Oix, on trobem uns grans paisatges de natura molt espectaculars. Tambe, dins la Garrotxa, trobem la ruta de Sant Aniol d’Aguja, on podem veure el seu riu que ens acompanya durant la ruta fins la part final, on hi ha l’esglesia i la casa que s’esta restaurant. Arribem a la capital de la Garrotxa, que es la ciutat d’Olot, on vista des de el volca Montsecopa, veien com s’aixeca la ciutat d’Olot, a mig mati, una mica emboirada, tot envoltada de natura, en l’estacio de la tardor. Aqui a Olot i sobre tot al seu voltant, hi ha una gran zona, coneguda com la Fageda d’en Jordà, uns grans paratges, on podem apreciar l’estacio de la tardor i veure el paisatge tardoral de la Fageda d’en Jordà.Una mica mes amunt, direccio a Vic, sobre el Santuari de la Salut (Coll de Revell) trobem un increible paisatge, el de Roques Encantades, on gaudim d’un paisatge espectacular, amb una gran vegetacio. Per aqui al costat de Roques Encantades, hi trobem el Santuari de El Far, on des de el balco, veurem unes grans vistes com la gran singlera de Tavertet i el embassament de Sau, tot anant direccio al salt del Sallent, tambe es pot veure les singleres. En aquest lloc i trobem el Santuari de Cabrera, La cova o roca La Foradada del poble de l’Esquirol (Osona) tot seguint el seguent poble que es Tavertet i veien les seves grans singleres, vistes des de molts de llocs. anem baixant direccio a Vic, on trobem el embassament de Sau i tambe es poden apreciar les singleres de Tavertet. Deixem aquest gran indret per anar a visitar molt aprop d’aquest paratge, Santa Fe del Montseny, en l’estacio primaveral on podem gaudir d’un gran paisatge amb vistes a una vegetacio esplendida. D’aqui ens anem fins al Monestir de Montserrat (El Bagès), on visitem aquest gran monestir, visitant la Moreneta, un gran icona Català. Visitat, aquest indret, anem direccio al Santuari de Queralt, on podrem veure la ciutat de Berga, a sota als seus peus i podrem gaudir de veure el Montseny de fons, al horitzo. a mes de veure el seu santuari. Pero mes amunt, d’aquest lloc i trobem el naixement del Llobregat, les Fonts del Llobregat del poble de Castellar de N’hug (El Berguedà), veien els seus saltants d’agua. Visitat aquest paratge, direccio a la comarca del ripollès, entre mig hi ha el Santuari de Montgrony, tambe amb grans paisatges interesants per veure, tot anant cap a Ribes de Fresser per arribar a la Vall de Nùria, el cim mes alt, on tambe hi arriba un tren cremallera, al cim hi ha el Santuari de Nùria. A la comarca del Ripollès, tot baixant, hi trobem el poble de Beget, al mig de la natura, on hi ha els cims de Les Bruixes i de Sant Marc i el Coma Negre. D’aquest espectacular lloc, anem cap al Castell de Requesens, (l’Albera, Alt Empordà). Aqui acabem el primer recorregut, d’aquest reportatge, que ha sigut de Girona al Castell de Requesens. Ara, tota aquesta explicacio que us he fet, seguint tot el ordre, la trobareu en espectaculars imatges en HD, espero que les puguin disfrutar, com jo les vaig disfrutar personalment en el seu moment, aquests indrets i paisatges, es gaudeixen per si soles…..disfrutin d’aquest video  gracies i fins aviat….be, torno deseguida,, amb la 2º part, sobre la Costa Brava, tambe amb els millors imatges amb la meva narracio.

ENGLISH

Hello , good evening to all of you fans and followers , blog Lleureioci everywhere , welcome back to the blog. Today I bring you a new report, but this report is made ​​in two parts , if what you hear . I wanted to enter in the province of Girona, photographically . I mean, as long I’m fen routes, with other companions, perhaps since May 2007. At this time, we have been able to visit many places of this great Catalan province of Girona. Now, in this report , I wanted to make a summary of the best places we have visited . Enjoy landscapes that nature offers us , and I can assure you that there are many places that are a privilege being able to visit them personally . This article and the next , pick up these places. Privileged to visit these places has been great, but now is the time to put it here in HD format . But that does not stop these views , no. It would not make sense , because I wanted to do it one way, you can go through the province of Girona , finding these sites using a command , that is, the places that will be then the following sites are very close between them. This first story begins , inside the city of Girona , visiting many different points known in the city, but after leaving the city of Girona, to go, around the city , see different places . Girona, begins that is well connected both airport ( Girona Costa Brava Airport , 10 kms City ) Station High Speed ​​Rail in the heart of the city. Entail the Big Meadow Walk of the city very near this walk and find great restaurant El Celler de Can Roca , the global No. 1 in 2013 and currently num.2 ( 2014 ) . Even in the old entail crossing the river Onyar to see the church of St. Felix and inside. Also see the Jewish quarter and the Cathedral of Saint Narcis Girona , like the Wine square of the city of Girona and the boulevard of the city. The stone bridge , where you can enjoy incredible views of the old town , and see the old fishmongers Bridge (Pont Eiffel ), where we have later on around the Plaza Independencia and San Augustine . In this place , out of the city of Girona , looking around the truck Sanctuary of Angels ( 500 meters ), where we see this peak from the city of Girona, and part of the Costa Brava . In this sanctuary of Angels , 8 August 1958 , the ceremony was held in Salvador and Gala Dali . We Celra direction , to the Isle of willows , where a fall season , we see the landscape of this autumn season , saw the reddish color of some trees. Later , we have the Lake Banyoles in the Plan of the Lake with breathtaking views . Let’s walk through this Banyoles , we leave behind , we head next village , town of Besalu , where are your bridge , where we go through from start to finish and enter your old neighborhood , which is amazing. Besalu past , we enter the region of La Garrotxa , where are the people Castellfollit of the Rock , the town is a large mountain tops , where you can see how much was coming to town. In this town , the turning to the village of Loix , where we find a very large spectacular natural landscapes . Also , in the Garrotxa find path Sant Aniol d’Aguja , where we can see the river with us during their route to the final , where the church and the house is being restored . We arrived in the capital of the Garrotxa , which Olot , where Montsecopa view from the volcano , seen as rising Olot , mid-morning , a bit clouded , all surrounded by nature , in ‘ fall season . Here in Olot on everything around , there is a large area known as the Beech in Jordan , some great places where you can appreciate the season of autumn and see the landscape of autumn beech in Jordan . higher up , towards Vic about Sanctuary Health ( Coll de Revell ) are an incredible landscape, the enchanted Rock , where we enjoy spectacular scenery with great vegetation. For here beside Enchanted Rock , there is the Sanctuary of El Faro , where from the balcony, see some great views as the great singlera Tavertet and Sau Reservoir , heading towards the Sellent jump , you can see the singles . In and Sanctuary Cabrera cave or rock the Cavern of the people of the Squirrel (Barcelona ) following the next town that Tavertet and saw his big singles seen from many places . going down towards Vic , where are the Sau reservoir and you can see the singles Tavertet . Let this great place to visit this place very near Santa Fe del Montseny , in the spring season where we can enjoy great scenery overlooking a splendid vegetation . Here we go to the Monastery of Montserrat ( Bages ), where we visit the great monastery , visiting the Black Madonna , a great icon Catalan . Visited this place , let the direction Queralt Sanctuary , where you can see the town of Berga , below your feet and you can enjoy watching the Montseny line, the horizon . see more of his sanctuary. But up to this site and found the source of the Llobregat, the Sources of the town of Castellar de Llobregat N’hug ( The Berguedá ) saw its waterfalls of water . Visited this place , towards the region of Ripoll , in between there is the Sanctuary Montgrony , great landscapes also interesting to see , if we go to to get Fresser Ribes to Núria , the highest peak , where there comes a cog railway on the top is the sanctuary of Nuria. In the Ripollès running down , there is the village of Beget in the middle of nature, where the peaks of San Marco and The Witches and Eat Black . In this spectacular place we go to Castle Requesens ( Albera , Alt Emporda ) . Here we finish the first route of this report, which has been Girona Castle Requesens . Now, all this explanation that I have done , all the following order, available in spectacular HD images , I hope that they can enjoy , I like the person I enjoyed at the time , these places and landscapes are enjoyed alone enjoy this video ….. thanks and see you soon …. well, back then , with the 2nd part , on the Costa Brava, also with better images with my narrative .

FRANCE

Bonjour , bonsoir à tous les fans et les adeptes , un blog Lleureioci partout , bienvenue sur le blog. Aujourd’hui je vous apporte un nouveau rapport , mais ce rapport est en deux parties , si ce que vous entendez . Je voulais entrer dans la province de Gérone , photographiquement . Je veux dire, aussi longtemps que je suis routes fen , avec d’autres compagnons , peut-être depuis mai 2007. A cette époque , nous avons été en mesure de visiter de nombreux endroits de cette belle province catalane de Gérone . Maintenant , dans ce rapport , je voulais faire un résumé des meilleurs endroits que nous avons visités . Profitez des paysages que nous offre la nature , et je peux vous assurer qu’il ya beaucoup d’endroits qui sont un privilège d’être en mesure de leur rendre visite personnellement . Cet article et le suivant , ramasser ces lieux . Le privilège de visiter ces lieux a été grand , mais il est maintenant le temps de le mettre ici en format HD . Mais cela n’empêche pas ces points de vue , non. Il ne serait pas logique , parce que je voulais le faire d’une façon , vous pouvez aller dans la province de Gérone , de trouver ces sites en utilisant une commande , qui est, les endroits qui seront alors les sites suivants sont très proches entre les eux. Cette première histoire commence , dans la ville de Gérone , en visitant différents points connus dans la ville , mais après avoir quitté la ville de Gérone , aller, autour de la ville , voir des endroits différents . Girona , commence ce qui est bien relié à la fois l’aéroport ( Gérone-Costa Brava , à 10 km de ville ) Gare ferroviaire à grande vitesse dans le coeur de la ville . Entraîner le Big Meadow promenade de la ville très près de cette promenade et trouver un grand restaurant El Celler de Can Roca , le n ° 1 mondial en 2013 et actuellement num.2 ( 2014) . Même dans la vieille entraîner traverser la rivière Onyar à voir l’église de Saint-Félix et à l’intérieur . Voir aussi le quartier juif et la cathédrale de Saint Narcis Girona , comme la place du vin de la ville de Girona et le boulevard de la ville . Le pont de pierre , où vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur la vieille ville , et de voir les anciens poissonniers Bridge ( Pont Eiffel ) , où nous avons plus tard autour de la Plaza Independencia et San Augustin . Dans ce lieu , hors de la ville de Gérone , en regardant autour du camion Sanctuaire des Anges ( 500 mètres ) , où l’on voit ce pic de la ville de Gérone et de la Costa Brava . Dans ce sanctuaire des anges , dont 8 Août 1958, la cérémonie a eu lieu à Salvador Dali et Gala . Nous direction Celra , à l’île de saules , où la saison de l’automne , nous voyons le paysage de cette saison d’automne , vu la couleur rougeâtre de quelques arbres . Plus tard , nous avons le lac de Banyoles dans le plan du lac avec des vues à couper le souffle . Passons en revue ce Banyoles , nous laissons derrière nous , nous nous dirigeons prochain village , ville de Besalu , où sont votre pont , où nous passons par de bout en bout et entrez votre ancien quartier , ce qui est incroyable . Besalu passé , nous entrons dans la région de la Garrotxa , où sont les gens Castellfollit du Rocher , la ville est un grand sommet des montagnes , où vous pouvez voir combien a été vient à la ville . Dans cette ville , le tournant vers le village de Loix , où l’on trouve une très grande paysages naturels spectaculaires . En outre, dans la Garrotxa trouver le chemin de Sant Aniol d’ Aguja , où l’on peut voir la rivière avec nous au cours de leur route vers la finale , où l’église et la maison est en cours de restauration . Nous sommes arrivés dans la capitale de la Garrotxa , qui Olot, où Montsecopa vue du volcan , vu que la hausse Olot , en milieu de matinée , un peu assombri , le tout entouré par la nature , en « saison d’automne . Ici, à Olot tout autour , il ya une grande zone connue comme le hêtre en Jordanie , quelques grands endroits où vous pouvez apprécier la saison de l’automne et de voir le paysage de l’automne hêtre en Jordanie . plus haut , vers Vic sur Sanctuaire de la santé ( Coll de Revell ) sont un paysage incroyable , l’ Enchanted Rock , où nous jouissons d’ un paysage spectaculaire avec beaucoup de végétation . Pour ici, près de Enchanted Rock , il est le sanctuaire de El Faro , où depuis le balcon , voir de très belles vues que le grand Tavertet de singlera et réservoir de Sau , se dirigeant vers le saut Sellent , vous pouvez voir les célibataires . Dans Sanctuary et Cabrera grotte ou secouer la Caverne de la population de l’écureuil ( Barcelone ) après la prochaine ville qui Tavertet et a vu ses grands simple vu de nombreux endroits . descendant vers Vic , où êtes le barrage de Sau et vous pouvez voir les célibataires Tavertet . Que ce super endroit à visiter ce lieu très près de Santa Fe del Montseny , dans la saison du printemps où nous pouvons profiter de magnifiques paysages donnant sur une splendide végétation . Ici, nous allons au monastère de Montserrat ( Bages ) , où nous visitons le grand monastère , visiter la Vierge Noire , une grande icône catalane. Visité en cet endroit , laisser la direction Queralt sanctuaire , où vous pouvez voir la ville de Berga , sous vos pieds et vous pouvez regarder la ligne Montseny , l’horizon . voir plus de son sanctuaire . Mais à ce site et trouvé la source du Llobregat , les Sources de la ville de Castellar de Llobregat N’hug ( Le Berguedá ) a vu ses cascades d’eau . Visité en cet endroit , vers la région de Ripoll , entre les deux il est le sanctuaire Montgrony , grands paysages aussi intéressantes à voir , si nous allons à obtenir Fresser Ribes de Núria , le plus haut sommet , où Il arrive un train à crémaillère sur le dessus est le sanctuaire de Nuria . Dans les Ripollès couler , il ya le village de Beget au milieu de la nature , où les pics de San Marco et Les sorcières et manger noir . Dans ce lieu spectaculaire nous allons au château de Requesens ( Albera , Alt Emporda ) . Ici, nous terminons la première voie de ce rapport , qui a été Girona château de Requesens . Maintenant, tout ce que cette explication que j’ai fait , tout l’ordre suivant , disponible en images HD spectaculaires , j’espère qu’ils pourront profiter , J’aime la personne que je aimé à l’époque, ces lieux et les paysages sont appréciés seul Profitez de cette vidéo ….. merci et à bientôt …. Eh bien, à l’époque , avec la 2ème partie, sur la Costa Brava , également avec de meilleures images avec mon récit .

GERMANY

Hallo, guten Abend euch allen Fans und Anhänger , Blog Lleureioci überall , willkommen zurück auf den Blog . Heute bringe ich euch einen neuen Bericht , aber dieser Bericht ist in zwei Teilen, wenn das, was Sie hören. Ich wollte in der Provinz Girona fotografisch treten. Ich meine, wie lange ich bin Moorwege , mit anderen Gefährten , vielleicht seit Mai 2007 an. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir an vielen Orten dieses großen katalanischen Provinz Girona besuchen. Jetzt , in diesem Bericht , wollte ich eine Zusammenfassung der besten Orte, die wir besucht haben, zu machen. Genießen Landschaften , dass die Natur uns bietet , und ich kann Ihnen versichern , dass es viele Orte, die ein Privileg in der Lage, sie persönlich zu besuchen. Dieser Artikel und die nächste , nehmen Sie diese Orte . Privilegierte , diese Orte zu besuchen, war großartig , aber jetzt ist die Zeit, es hier im HD-Format setzen . Aber das bedeutet nicht , diese Ansichten zu stoppen , nein. Es würde keinen Sinn machen , weil ich es tun wollte, ein Weg , können Sie durch die Provinz Girona zu gehen, finden Sie diese Seiten mit einem Befehl , das heißt, dann sind die folgenden Seiten sind die Orte, die sein wird, ganz in der Nähe zwischen sie . Diese erste Geschichte beginnt , in der Stadt Girona , Besuch von vielen verschiedenen Punkten in der Stadt bekannt, aber nach dem Verlassen der Stadt Girona , um zu gehen, um die Stadt, an verschiedenen Orten zu sehen . Girona, beginnt , dass ist gut sowohl Flughafen ( Flughafen Girona Costa Brava , 10 km Stadt) Bahnhof High Speed ​​Rail im Herzen der Stadt verbunden . Bergen die Große Wiese -Weg der Stadt ganz in der Nähe dieser Wanderung und finden großes Restaurant El Celler de Can Roca , die globale Nummer 1 im Jahr 2013 und derzeit num.2 (2014) . Auch in der alten Folge über den Fluss Onyar , die Kirche St. Felix und innen zu sehen. Siehe auch das jüdische Viertel und die Kathedrale von Saint Narcis Girona, wie der Weinplatz der Stadt Girona und dem Boulevard der Stadt. Die steinerne Brücke , wo man einen unglaublichen Blick auf die Altstadt genießen können , und sehen die alten Fischhändler -Brücke ( Pont Eiffel) , wo wir später rund um die Plaza Independencia und San Augustine. In diesem Ort , aus der Stadt Girona , auf der Suche rund um die LKW Sanctuary of Angels (500 m), wo wir sehen, diese Spitze von der Stadt Girona, und ein Teil der Costa Brava . In diesem Heiligtum der Engel , den 8. August 1958 wurde die Zeremonie in Salvador Dali und Gala statt. Wir Celra Richtung , auf die Isle of Weiden, wo eine Herbst-Saison, sehen wir die Landschaft dieser Herbstsaison , sah die rötliche Farbe von einigen Bäumen. Später haben wir den See von Banyoles in den Plan des Sees mit atemberaubender Aussicht. Lassen Sie uns über diese Banyoles gehen, verlassen wir , fahren wir nächste Dorf , der Stadt von Besalu, wo sind deine Brücke , wo wir durch gehen von Anfang bis Ende und Ihren alten Nachbarschaft, die erstaunlich ist, eingeben. Besalu Vergangenheit , die die Region von La Garrotxa , wo sind die Menschen, Castellfollit des Felsens geben wir , die Stadt ist ein großer Berggipfel , wo man sehen kann , wie sehr die Stadt kommen . In dieser Stadt, die Hinwendung zu dem Dorf Loix , wo wir eine sehr große spektakuläre Naturlandschaften. Auch in der Garrotxa finden Sant Aniol d’ Weg Aguja , wo wir den Fluss mit uns während der Weg ins Finale , wo die Kirche und das Haus restauriert wird sehen . Wir kamen in der Hauptstadt der Garrotxa , was Olot , wo Montsecopa Blick aus dem Vulkan , wie steigende Olot , Mid- Morgen, ein wenig getrübt , alle umgeben von Natur, gesehen in ” Herbst-Saison . Hier in Olot auf alles um sich herum , gibt es eine große Fläche wie die Buche in Jordanien, einige Plätze , wo man die Saison Herbst schätzen und sehen die Landschaft der Herbst Buchen in Jordanien bekannt . höher , in Richtung Vic zu Sanctuary Health ( Coll de Revell ) sind eine unglaubliche Landschaft, der Enchanted Rock, wo wir genießen spektakuläre Landschaft mit großen Vegetation. Denn hier neben Enchanted Rock gibt es die Wallfahrtskirche von El Faro, wo vom Balkon aus sehen Sie einige tolle Aussicht als der große singlera Tavertet und Sau -Stausee, in Richtung der Sellent springen, können Sie sehen, die Singles . In und Sanctuary Cabrera Höhle oder rocken die Höhle von den Menschen der Eichhörnchen (Barcelona ) nach der nächsten Stadt, die Tavertet und sah seinen großen Singles aus vielen Orten zu sehen . hinunter in Richtung Vic, wo sind die Sau-Reservoir , und Sie können die Singles sehen Tavertet . Lassen Sie dieses großartiger Ort , um diesen Ort ganz in der Nähe von Santa Fe del Montseny , in der Frühjahrssaison , wo wir tolle Landschaft mit Blick auf eine herrliche Vegetation genießen zu besuchen. Hier gehen wir zum Kloster von Montserrat ( Bages ) , wo wir das große Kloster , Besuch der Schwarzen Madonna , eine große Ikone Katalanisch. Diesen Ort besucht , lassen die Richtung Queralt Sanctuary, wo Sie die Stadt Berga, unter den Füßen zu sehen und genießen Sie beobachten den Montseny Linie , den Horizont . sehen Sie mehr von seinem Heiligtum . Aber bis zu dieser Seite und fand die Quelle des Llobregat, die Quellen der Stadt Castellar de Llobregat N’hug ( Die Berguedá ) sah seinen Wasserfällen Wasser. Besuchte diesen Ort, gegenüber der Region von Ripoll, dazwischen liegt die Wallfahrtskirche Montgrony , tolle Landschaften auch interessant zu sehen , wenn wir gehen, um Fresser Ribes zu Núria , dem höchsten Gipfel , zu bekommen, wo Es kommt eine Zahnradbahn auf der Oberseite ist das Heiligtum von Nuria . In die Ripollès liefen , gibt es das Dorf Beget in der Mitte der Natur , wo die Gipfel von San Marco und der Hexen und essen Black. In diesem spektakulären Ort gehen wir zum Schloss Requesens ( Albera , Alt Empordà ) . Hier beenden wir die erste Route in diesem Bericht , die seit Girona Burg Requesens . Nun , all diese Erklärung , dass ich getan habe, alle folgenden Reihenfolge , in spektakulären HD-Bilder , ich hoffe, dass sie genießen können , Ich mag die Person, die ich zu der Zeit genossen werden diese Orte und Landschaften allein genossen genießen Sie dieses Video ….. danke und bis bald …. Nun, damals mit dem zweiten Teil , an der Costa Brava, auch bessere Bilder mit meiner Erzählung.

PORTOGUESE

Olá , boa noite a todos os fãs e seguidores do blog , Lleureioci em todos os lugares , bem-vindo de volta ao blog . Hoje trago-lhe um novo relatório, mas este relatório é feito em duas partes , se o que você ouve. Eu queria entrar na província de Girona, fotograficamente . Quero dizer , desde que eu sou rotas fen , com outros companheiros, talvez desde maio de 2007. Neste momento , temos sido capazes de visitar muitos lugares deste grande província catalã de Girona. Agora, neste relatório , eu queria fazer um resumo dos melhores lugares que já visitou. Desfrute de paisagens que a natureza nos oferece , e posso assegurar- lhe que há muitos lugares que são um privilégio ser capaz de visitá-los pessoalmente . Este artigo e no próximo, pegar esses lugares. Privilegiada para visitar estes lugares tem sido grande , mas agora é a hora de colocá-lo aqui em formato HD. Mas isso não impede que esses pontos de vista , não. Não faria sentido, porque eu queria fazê-lo de uma maneira, você pode atravessar a província de Girona , encontrar esses sites através de um comando , ou seja, os locais que serão , em seguida, os seguintes locais são muito próximos entre los . Esta primeira história começa , dentro da cidade de Girona , visitando diversos pontos conhecidos da cidade, mas depois de deixar a cidade de Girona, para ir, ao redor da cidade , ver lugares diferentes. Girona, começa que é bem relacionado tanto ao aeroporto ( Girona Costa Brava Airport , a 10 kms da cidade) Estação Ferroviária de Alta Velocidade , no coração da cidade. Envolve o Big Meadow Caminhada da cidade muito perto esta caminhada e encontrar grande restaurante El Celler de Can Roca, o n º 1 mundial em 2013 e atualmente num.2 (2014) . Mesmo na idade implica atravessar o rio Onyar para ver a igreja de São Felix e no interior. Veja também o Bairro Judeu e da Catedral de São Narcis Girona, como a praça de vinhos da cidade de Girona e da avenida da cidade. A ponte de pedra, onde pode desfrutar de uma vista incrível da cidade velha, e ver as antigas peixarias Bridge ( Pont Eiffel) , onde temos mais tarde ao redor da Plaza Independencia e San Augustine . Neste lugar, fora da cidade de Girona, olhando ao redor do caminhão Santuário dos Anjos (500 metros) , onde vemos este pico da cidade de Girona, e parte da Costa Brava . Neste santuário dos Anjos , 08 de agosto de 1958 , a cerimônia foi realizada em Salvador e Gala Dali. Nós direção Celra , para a Ilha de salgueiros, onde a temporada de outono, vemos a paisagem da estação do outono, viu a cor avermelhada de algumas árvores . Mais tarde, nós temos o Lago Banyoles no Plano do Lago , com vistas deslumbrantes . Vamos examinar este Banyoles, que deixamos para trás , dirigimo-nos ao lado da aldeia, cidade de Besalu, onde são sua ponte, onde passamos do início ao fim e insira o seu antigo bairro , que é incrível. Besalu passado , entramos na região de La Garrotxa , onde estão as pessoas Castellfollit do Rock, a cidade é um grande cumes das montanhas , onde você pode ver o quanto estava vindo à cidade . Nesta cidade , o virando-se para a aldeia de Loix , onde encontramos muito grandes paisagens naturais espetaculares. Além disso, no Garrotxa encontrar caminho Sant Aniol d’ Agulha , onde podemos ver o rio com a gente durante a sua rota para a final, onde a igreja ea casa está sendo restaurado. Chegamos na capital da Garrotxa , que Olot, onde Montsecopa vista do vulcão , visto como ascensão Olot, a meio da manhã , um pouco nublado, tudo rodeado por natureza, em ‘ cair temporada. Aqui em Olot em tudo ao seu redor , há uma grande área conhecida como o Beech na Jordânia, alguns grandes lugares onde se pode apreciar a temporada de outono e ver a paisagem de outono faia na Jordânia . mais acima , em direção Vic sobre Santuário de Saúde ( Coll de Revell ) são uma paisagem incrível , o Enchanted rock, onde podemos desfrutar de paisagens espectaculares com muita vegetação . Pois aqui ao lado Enchanted Rock , há o Santuário de El Faro, onde a partir da varanda , ver algumas excelentes vistas como o grande Tavertet singlera e Sau Reservoir, caminhando para o salto Sellent , você pode ver os singles . Em e Santuário Cabrera caverna ou balançar o Cavern do povo de o esquilo ( Barcelona ), após a próxima cidade que Tavertet e viu seus grandes solteiros visto de muitos lugares. indo em direção Vic, onde são o reservatório Sau e você pode ver os singles Tavertet . Que este ótimo lugar para se visitar este lugar muito perto de Santa Fe del Montseny , na primavera , onde podemos desfrutar de grande cenário com vista para uma vegetação esplêndida . Aqui vamos nós para o Mosteiro de Montserrat ( Bages ) , onde visitaremos o grande mosteiro , a visitar a Virgem Negra , um grande ícone catalão. Visitei este lugar , deixe a direção Queralt Sanctuary, onde você pode ver a cidade de Berga, abaixo de seus pés e você pode assistir a linha de Montseny , o horizonte . ver mais de seu santuário . Mas até este site e encontrei a fonte do Llobregat, as fontes da cidade de Castellar de Llobregat N’hug (The Berguedà ) viu suas cachoeiras de água. Visitei este lugar , para a região de Ripoll, entre há o Santuário Montgrony , grandes paisagens também interessantes para ver, se formos para obter Fresser Ribes de Núria , o pico mais alto , onde chega um trenzinho no topo é o santuário de Nuria . Nos Ripollès escorrendo , há a aldeia de Beget no meio da natureza, onde os picos de San Marco e As Bruxas e comer Preto . Neste lugar espetacular vamos ao Castelo Requesens ( Albera , Alt Empordà ) . Aqui nós terminamos a primeira via deste relatório , que tem sido Girona Castelo Requesens . Agora, toda essa explicação que eu tenho feito , toda a seguinte ordem , disponível em imagens espetaculares em HD , espero que eles possam desfrutar , eu gosto da pessoa que eu gostava na época, esses lugares e paisagens são apreciados sozinho Aproveite este vídeo ….. Obrigado e até breve …. Bem, naquela época, com a 2 ª parte, na Costa Brava , também com melhores imagens com a minha narrativa.

ITALIAN

Ciao , buona serata a tutti voi appassionati e seguaci , blog Lleureioci ovunque , bentornati al blog . Oggi vi porto un nuovo rapporto , ma questo rapporto è realizzato in due parti , se ciò che si sente . Volevo entrare nella provincia di Girona , fotograficamente . Voglio dire , finché io sono percorsi fen , con altri compagni , forse dal maggio 2007. In questo momento , siamo stati in grado di visitare molti luoghi di questa grande provincia catalana di Girona . Ora , in questa relazione , ho voluto fare una sintesi dei migliori posti che abbiamo visitato . Godere di paesaggi che la natura ci offre , e vi posso assicurare che ci sono molti luoghi che sono un privilegio poter visitare personalmente . Questo articolo e il successivo , raccogliere questi luoghi . Privilegiata per visitare questi luoghi è stato grande , ma ora è il momento di metterlo qui in formato HD . Ma che non si ferma questi punti di vista , no. Non avrebbe senso , perché volevo farlo in un modo , si può passare attraverso la provincia di Girona , trovare questi siti utilizzando un comando , cioè , i luoghi che saranno quindi i seguenti siti sono molto vicine tra loro. Questa prima storia inizia , all’interno della città di Girona , visitando diversi punti noti in città , ma dopo aver lasciato la città di Girona , per andare , in giro per la città , vedere luoghi diversi . Girona , comincia ben collegata sia l’aeroporto (Girona Costa Brava Airport , 10 km Città ) stazione ferroviaria ad alta velocità nel cuore della città . Prevedono il Big Meadow Walk della città molto vicino questa passeggiata e trovare ottimo ristorante El Celler de Can Roca , il n ° 1 mondiale nel 2013 e attualmente num.2 ( 2014) . Anche nel vecchio comporta che attraversa il fiume Onyar per vedere la chiesa di San Felice e dentro . Vedi anche il quartiere ebraico e la Cattedrale di San Narcis Girona , come la piazza del vino della città di Girona e il viale della città . Il ponte di pietra , dove si può godere una vista incredibile della città vecchia , e vedere le vecchie pescherie Bridge ( Pont Eiffel ) , dove abbiamo seguito nei pressi di Plaza Independencia e San Agostino . In questo luogo , fuori dalla città di Girona , guardandosi intorno il camion Santuario degli Angeli ( 500 metri) , dove vediamo questo picco dalla città di Girona , e parte della Costa Brava . In questo santuario degli Angeli , 8 agosto 1958 , la cerimonia si è svolta a Salvador e Gala Dalí . Noi direzione Celra , all’isola di salici , dove una stagione autunnale , vediamo il paesaggio di questa stagione autunnale , ha visto il colore rossastro di alcuni alberi . Più tardi , abbiamo il lago di Banyoles nel Piano del lago con vista mozzafiato . Camminiamo attraverso questo Banyoles , ci lasciamo alle spalle , ci dirigiamo prossimo villaggio, città di Besalu , dove sono il vostro ponte, dove passiamo attraverso dall’inizio alla fine e inserisci il tuo quartiere vecchio , che è incredibile . Besalu passato , entriamo nella regione di La Garrotxa , dove sono le persone Castellfollit della Rocca , la città è un grande cime delle montagne , dove si può vedere quanto stava arrivando in città . In questa città , la svolta al villaggio di Loix , dove troviamo molto grandi paesaggi naturali spettacolari . Inoltre , nel Garrotxa trovare il percorso Sant Aniol d’ Aguja , dove possiamo vedere il fiume con noi durante il loro percorso verso la finale, dove è in fase di restauro la chiesa e la casa . Siamo arrivati ​​nella capitale della Garrotxa , che Olot , dove vista Montsecopa dal vulcano , visto come l’aumento Olot , a metà mattina , un po ‘offuscato , il tutto circondato dalla natura, in ‘ caduta stagione . Qui a Olot su tutto intorno , c’è una grande zona conosciuta come il faggio in Giordania , alcuni ottimi posti dove si può apprezzare la stagione d’autunno e vedere il paesaggio di autunno faggio in Giordania . più in alto , verso Vic su Sanctuary salute ( Coll de Revell ) sono un incredibile paesaggio , la Enchanted Rock , dove godiamo di uno scenario spettacolare con grande vegetazione . Perché qui accanto Enchanted Rock , vi è il Santuario di El Faro , dove dal balcone , vedere delle fantastiche viste come la grande Tavertet singlera e Sau Reservoir , dirigendosi verso il salto Sellent , si può vedere i singoli . In e Santuario Cabrera grotta o rock la Caverna del popolo dello scoiattolo (Barcellona ) a seguito della cittadina successivo che Tavertet e vide i suoi grandi singoli visto da molti luoghi . scendendo verso Vic , dove sei il serbatoio Sau e si possono vedere i singoli Tavertet . Lasciate questo posto fantastico per visitare questo luogo molto vicino a Santa Fe del Montseny , nella stagione primaverile , dove possiamo godere di grande scenario si affaccia su una splendida vegetazione . Qui andiamo al Monastero di Montserrat ( Bages ) , dove visitiamo il grande monastero , visita la Madonna Nera , una grande icona catalano . Visitato questo luogo , lasciare la direzione Queralt Santuario , dove si può vedere la città di Berga , sotto i vostri piedi e si può godere guardando la linea Montseny , l’orizzonte . vedere di più del suo santuario . Ma fino a questo sito e ho trovato la fonte del Llobregat , le Fonti del comune di Castellar de Llobregat N’hug ( Il Berguedá ) ha visto le sue cascate d’acqua. Visitato questo luogo , verso la regione di Ripoll , in mezzo c’è il Santuario Montgrony , grandi paesaggi anche interessanti da vedere , se andiamo ad arrivare Fresser Ribes a Núria , la vetta più alta , dove arriva una ferrovia a cremagliera in alto è il santuario di Nuria . Nelle Ripollès che scende , c’è il villaggio di Beget in mezzo alla natura , dove i picchi di San Marco e Le streghe e mangiare Nera. In questo luogo spettacolare andiamo a Castello Requesens ( Albera , Alt Empordà ) . Qui finiamo la prima via di questa relazione , che è stata Girona castello di Requesens . Ora , tutta questa spiegazione che ho fatto , tutto il seguente ordine , disponibile in immagini spettacolari in HD , spero che possano godere , mi piace la persona che ho apprezzato , al momento , questi luoghi e paesaggi sono goduto da solo Godetevi questo video ….. grazie ea presto …. Bene, allora , con il 2 ° parte , sulla Costa Brava , anche con le immagini migliori con la mia narrazione .

LINK TOUR FOTOGRAFIC PROVINCIA DE GIRONA INTERIOR BY LLEUREIOCI: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx1RH3Yhh04

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s