TOUR PER LA PROVINCIA DE GIRONA FOTOGRÀFICA DE LA COSTA BRAVA (i 2º PART)

CATALÀ

Hola, molt bona tarda de nou, seguidors i seguidores, del bloc Lleureioci, vinc amb la 2º i ultima part d’aquest especial reportatge que he fet sobre la provincia de Girona. Que us ha semblat la 1º part…. espero que l’hagueu gaudit moltissim… ara be la 2º part, la continuacio, pero de la provincia de Girona interior passem a la Costa Brava, de Nord a Sud..esteu preparats…. endavant. Comencem, pero, encara per el massis de l’Albera, on hi ha el Castell de Requesens (Alt Empordà), tot seguint direccio al cim del Puigneulos, on hi divisem grans vistes, com la montanya del Canigò, nevada, tot veient-la per sobre els nubols, es espectacular… tambe es veu, una part de la Catalunya Nord, com la ciutat de Perpinya al fons… i per un altre costat es veu el Golf de Roses… impressionant. Anem per el començament de la Costa Brava, la part Nord, des de el mirador del poble de Cerbere de la Merenda (França, la Catalunya Nord), a l’entrada, tot veient, la part de la Costa Brava..espectacular imatges, de la meditarranea. A partir d’aqui a Cerbere, el Mar Mediterrani, ens seguira fins al final quasibe. Entrem per el poble de Portbou, veien la seva platja i petit poble, vist des de diferents llocs, diversos detalls fotografics. Mirador de la montanya de Portbou, on podem divisar el mar Mediterrani de ple veien de fons pobles com Port de la Selva… en aquest punt de la montanya, i bufa molt de vent, tramontana, amb ratxes fortes (entre 100 i + de 200 km/h aproximadament), no sempre, pero es un punt on es habitual. D’aquest poble de Portbou, anem cap el Monestir de Sant Pere de Rodes, on podem divisar el mar Mediterrani i el Golf de Roses, vist des del castell de Sant Salvador de Verdera. En aquest punt es poden apreciar altres vistes del Alt Empordà. Mes avall, direccio al poble de Vilajuiga, i trobem els Dolmens de Vilajuiga, tambe, amb grans imatges del Golf de Roses, inclus de la de les montanyes del Pirineu nevat i la ciutat de Figueres. Aquest paratge de l’Alt Empordà, es increible, amb paisatges espectaculars, entrem al parc del Cap de Creus, fins a dalt de tot al Far, on apreciem unes espectaculars imatges, veient diferents llocs, molt aprop queda el poble de Cadaques, original silueta del poble vista des de el mar cap a dins… espectacular de moltes diferents maneres. Pero continuem direccio a Roses, pero abans, anem cap al paratge de Cap de Norfeu, on hi ha un restaurant que va ser fa un temps el millor del mon, El Bulli del cuiner Ferran Adrià, dins aquest paratge es poden gaudir dels paisatges i cales que hi ha, amb un lloc tranquil veien a passar els petit iots i barques.. espectacular. Direccio Roses i Empuriabrava, ens trobem un espai protegit, els Aiguamolls de l’Empordà, on queda a en un costat del Golf de Roses que es pot veure de fons amb grans vistes. i miradors. mes lluny queda el poble de l’Escala, on hi ha el paratge de Cala Montgo, platja i ruta fins al Castell de Montgri, entremig d’aquesta gran ruta es pot apreciar el Golf de Roses i l’altre punt de montanya, com el sector de Cap de Norfeu i Cadaques. es impressionant. Coves, bunquers, arribem al Castell de Montgri, al cim del Montgri, tot veien unes grans vistes des de a dalt la fortaleça del castell, com les Illes Medes, el Golf de Roses, el sector del Alt Emporda interior, i una part del Baix Empordà i el Girones, com el cim del Santuari de els Angels. Des de el Cim del Montgri, baixem direccio a les ruines del poblat iberic d’Ullastret (Baix Empordà). En aquests voltants hi trobem la ciutat de la Bisbal d’Empordà on al seu costat hi ha la montanya de les Gavarres, on hi trobem el cim del Puig d’Arques, on hi ha un dels radars meteorologics catalans. En aquest punt, al balco del cim, podem divisar una part del Alt Emporda i el Golf de Roses de fons amb el Mar Mediterrani tambe a la vista. En aquests llocs, podem veure, els cims de Els Metges, i Els Angels amb el Pirineu de fons nevat.. Baixem cap al poble de Romanya de la Selva que queda al voltant, on hi ha el dolmen de la Cova d’en Daina i es poden arribar a veure la ciutat de Palamos i el seu port de Sant Joan (vist des de la creu de Romanya), i des de el mirador de les Mirandes tambe a Romanya, es poden veure el Montseny, el poble de Solius i Santa Cristina D’aro i Sant Feliu de Guixols, son petits paisatges. Mes a baix, agafem direccio al poble turistic de Platja d’Aro, on per el passeig maritim de Cavall Bernat, ens dirigim cap a Cala Rovira agafant el cami de ronda a roques planes, gaudin d’un agradable passeig, veien la  mar increible. Pero Platja d’Aro, ciutat turistica d’estiu, passem al seu poble vei de S’agaro, on enfllem per el cami de ronda, veien paisatges increibles, com a Palamos de fons, i grans entorns  fins a Sant Feliu de Guixols. Son diferents temps, en diferentes estacions del any, Sant Feliu de Guixols, amb un rere fons del mar brillant vist des de el cim de l’ermita de  Sant Elm divisem una part de la Costa Brava fins als l’entorn de Tossa de Mar. En aquest indret, ens apropem a la Costa Brava Sud, on hi ha la platja de Cala Fenals de Lloret de Mar, i el terreny de la platja es increible , pero els dia de les fotos era un 4 de febrer de 2014, i semblava que era primavera-estiu… Pero es un petit espai en mig de la natura increible. Arribem al punt final d’aquest reportatge, amb la poblacio veina de Blanes, on visitem el Jardi Botanic de la poblacio, un espai, per veure grans llocs i bons punts estrategics fotografics. Be seguidors, i seguidores del Bloc Lleureioci, arribo al final de la temporada amb aquest gran reportatge de la provincia de Girona, vista des de diferents punts, fet en diverses estacions de l’any, on ara he pogut seleccionar les millors fotos de cada lloc, a continuacio us passo les fotos en HD, on segueix l’ordre que us he explicat aqui a dalt, seguiu aquest video, amb tranquilitat..espero que us agradi…. Jo us deixo, per el proper reportatge, que sera un altre especial, si, sera un especial on en podreu coneixer, ja que fare un on off i surtire davant la camara, potser molts de vosaltres no en conegueu, i he decidit que haig de sortir perque en conegueu tots vosaltres. Senyores i senyors, moltes gracies per continuar disfrutant d’aquest bloc, ens veiem en el proper reportatge. Molt bona tarda a tots.

ENGLISH

Hello , good evening again, fans and followers , blog Lleureioci , I come to the 2nd and last part of this special report I made about the province of Girona . What do you think the 1st part …. I hope you’ve enjoyed a lot … But the 2nd part , the continuation , but in the province of Girona Costa Brava inside pass from North to South are .. ready …. later. We begin , however, still the Albera Massif , where the Castle Requesens ( Alt Emporda ) , following the direction of the top of PUIGNEULOS , where we saw great views as the Canigou mountain , snow, seeing all on to the núbol is great … is also a part of Northern Catalonia , like the city of Perpignan in the background … and the other side is the Gulf of Roses … awesome. Come to the beginning of the Costa Brava, the North from the viewpoint of the people of the Cerbere Merenda (France , Northern Catalonia ) , at the entrance , and saw the part of the Costa Brava .. spectacular images of the Meditarráneo . From here on Cerbere the Mediterranean Sea, we will follow until the end quasibe . We went to the town of Port Bou beach and saw his small town , seen from different places , different photographic detail . Lookout Mountain from Port Bou , where we sighted the Mediterranean saw a full line towns like Port de la Selva … at this point of the mountain and blowing a lot of wind , north wind , with gusts strong ( + 100 to 200 km / h approximately) , not always, but it is a point where common . In this town of Port Bou , moving towards the Monastery of Sant Pere de Rodes, where we sighted the Mediterranean Sea and the Gulf of Roses, seen from the castle of San Salvador Verdera . At this point you can see other views of Alt Emporda . Further down towards the village of Vilajuiga and dolmens are Vilajuïga , too, with great images of the Gulf of Roses, included in the snowy mountains of the Pyrenees and the town of Figueres . This place of Alt Emporda is amazing , with spectacular scenery , we entered the park of Cap de Creus , to the top of the lighthouse , where we appreciate spectacular images , seeing different places , near the village of Cadaques is original silhouette view of the town from the sea inwards … a great many different ways. But we continue towards Roses , but before we head to Cape Norfeu place where there is a restaurant that was a while ago the best in the world, El Bulli chef Ferran Adrià in this place you can enjoy the scenery and creeks that there is a quiet saw passing yachts and small boats .. spectacular. Roses and Empuriabrava direction , we find a protected space , the Empordà Marshes , which lies on one side of the Gulf of Roses background you can see with great views . and viewpoints . farther is the village of L’Escala, where the place of Cala Montgo , path to the beach and Montgrí midst of this great route you can see the Gulf of Roses , and the other about mountain, as No sector of Norfeu Cadaques . is awesome. Caves, bunkers , reach the Montgrí the top Montgri , even saw some great views from the top of the castle fortress , as the Medes Islands , Gulf of Roses, Alt Emporda domestic sector , and part of and Baix Emporda Girona , like the top of Sanctuary of Angels . From the top of Montgri down towards the ruins of the Iberian Ullastret ( Baix Empordà ) . In this city there are around Bisbal on your side is the mountain Gavarres , where we find the peak of Puig d’Arques , where a meteorological radar Catalans. At this point, the top of the balcony , we can make out part of the Alt Emporda and the Gulf of Roses background with the Mediterranean Sea also in sight. In these places , we can see the tops of the doctors , and the angels with the snowy Pyrenees .. down to the village of Selva who is around , where the dolmen cave in Gamo and you can get to see the city and its port of Palamos St. John ( seen from the cross Romagna) , and from the viewpoint of the Romagna Mirandes also can be seen Montseny village and Solius Santa Cristina d’Aro and Sant Feliu , are small landscapes. Below, we take the direction resort town of Platja d’Aro , where to promenade Cavall Bernat , we went to Cala Rovira take the road round flat rocks , enjoying a nice walk , saw incredible sea . But Platja d’Aro , summer tourist city , we S’agaro its neighboring town , where enfllem to the walkway , saw incredible landscapes as Palamos line, and large environments to Sant Feliu . Are different times , in different seasons of the year , San Feliu , with the sea behind bright seen from the top of the chapel of San Telmo we saw a part of the Costa Brava to around Tossa de Mar . In this place , we approached the southern Costa Brava , where the beach of Cala Fenals Lloret de Mar Beach and the ground is amazing , but the day was a photo of 4 February 2014 , and seemed it was spring-summer … but it’s a small space in the middle of nature ‘s amazing . We reached the end of this report, the nearby town of Blanes , where we visit the Botanical Garden of the population , a place to see great places and good photographic strategic points . Well fans , followers and Blog Lleureioci , reached the end of the season with this great story from the province of Girona , seen from different points made ​​in several seasons where I could now select the best photos of each place , then I pass the pictures in HD, which follows the order that I have explained the above , follow this video , calmly .. hope you like it …. I leave you for the next report , which is another special date will be a special where you wish , as I shall on and off surtire facing camera , perhaps many of you do not know , and I decided to leave because I know you all. Ladies and gentlemen , thank you to continue enjoying this blog , see you in the next article . Good afternoon everyone.

FRANCE

Bonjour , bonsoir à nouveau , les fans et les adeptes blog Lleureioci , je viens à la 2e et dernière partie de ce rapport spécial que j’ai fait sur ​​la province de Gérone . Que pensez-vous de la 1ère partie …. J’espère que vous avez apprécié beaucoup … Mais la 2ème partie, la poursuite , mais dans la province de Gérone-Costa Brava intérieur passe du nord au sud sont .. prêt …. plus tard . Nous commençons , cependant, reste le massif des Albères , où le château de Requesens ( Alt Emporda ) , suivant la direction de la partie supérieure de PUIGNEULOS , où nous avons vu de superbes vues de la montagne Canigou , neige , voyant tous sur le núbol est grand … est aussi une partie de la Catalogne du Nord , comme la ville de Perpignan, dans le fond … et de l’autre côté est le golfe de Roses … génial. Venez au début de la Costa Brava , au nord du point de vue des gens de la Cerbere Merenda (France , Catalogne Nord ) , à l’entrée , et a vu la partie de la Costa Brava .. images spectaculaires du Meditarráneo . A partir de là Cerbere la mer Méditerranée , nous allons suivre jusqu’à la fin de quasibe . Nous sommes allés à la ville de la plage de Port Bou et vu sa petite ville , vu de différents endroits , différents détails photographiques . Lookout Mountain de Port Bou , où nous avons aperçu la Méditerranée a vu une des villes pleines de ligne comme Port de la Selva … à ce point de la montagne et de la poudrerie beaucoup de vent , vent du nord , avec des rafales forte ( + 100 à 200 kmh environ), pas toujours , mais il est un point où commune . Dans cette ville de Port Bou , se déplaçant vers le monastère de Sant Pere de Rodes , où nous avons aperçu la mer Méditerranée et le golfe de Roses , vu depuis le château de San Salvador Verdera . A ce stade, vous pouvez voir d’autres vues de l’Alt Empordà . Plus bas, vers le village de Vilajuiga et dolmens sont Vilajuïga , aussi, avec de belles images sur le golfe de Roses , inclus dans les montagnes enneigées des Pyrénées et la ville de Figueres . Ce lieu de Alt Emporda est incroyable , avec des paysages spectaculaires , nous sommes entrés dans le parc du Cap de Creus , au sommet du phare , où nous apprécions des images spectaculaires , en voyant des endroits différents , près du village de Cadaqués est original vue de la silhouette de la ville de la mer vers l’intérieur … un grand nombre de façons différentes . Mais nous continuons en direction de Roses , mais avant nous nous dirigeons vers le Cap Norfeu endroit où il ya un restaurant qui était tout à l’heure le meilleur dans le monde , El Bulli cuisinier Ferran Adrià dans cet endroit vous pouvez profiter du paysage et criques qu’il ya une scie calme passant yachts et de petits bateaux .. spectaculaire . Roses et Empuriabrava direction , on trouve un espace protégé , les marais de l’Empordà , qui se trouve sur un côté du golfe de Roses fond vous pouvez voir avec de superbes vues . et points de vue . plus loin se trouve le village de L’Escala , où la place de Cala Montgo , chemin de la plage et Montgrí milieu de cette grande route, vous pouvez voir le golfe de Roses , et l’autre sur la montagne , comme Aucun secteur de Norfeu Cadaques . est impressionnante . Caves, bunkers , atteignent le sommet Montgrí Montgri , même vu de très belles vues du haut de la forteresse du château , comme les îles Medes , Golfe de Roses , Alt Emporda secteur domestique , et une partie de et Baix Empordà Gérone , comme le sommet du sanctuaire des anges . Du haut de Montgri descendre vers les ruines de la péninsule ibérique Ullastret ( Baix Empordà ) . Dans cette ville il ya environ Bisbal sur le côté est Gavarres de montagne , où nous trouvons le pic de Puig d’Arques , où un radar météorologique Catalans . À ce stade, le haut du balcon , nous pouvons faire une partie de l’ Alt Emporda et le golfe de Roses fond avec la mer Méditerranée également en vue. Dans ces endroits , on peut voir les sommets des médecins , et les anges avec les Pyrénées enneigées .. vers le village de Selva qui est autour , où la grotte de dolmen Gamo et vous pouvez obtenir de voir la ville et de son port de Palamos St. John (vu de la Romagne croix ) , et du point de vue de la Romagne Mirandes peut également être vu village Montseny et Solius Santa Cristina d’Aro et Sant Feliu , sont de petits paysages . Ci-dessous , nous prenons la direction la station balnéaire de Platja d’Aro , où se promener Cavall Bernat , nous sommes allés à Cala Rovira prendre la route rondes roches plates , bénéficiant d’une belle promenade , vu la mer incroyable . Mais Platja d’Aro , ville touristique de l’été , nous s’agaró sa ville voisine , où enfllem à la passerelle , vu des paysages incroyables comme ligne Palamos , et les grands environnements à Sant Feliu . Sont des moments différents, à différentes saisons de l’année , San Feliu , avec la mer derrière lumineux vu depuis le sommet de la chapelle de San Telmo , nous avons vu une partie de la Costa Brava à environ Tossa de Mar . Dans ce lieu , nous avons approché le sud de la Costa Brava , où la plage de Cala Fenals Plage de Lloret de Mar et de la terre est incroyable , mais la journée a été une photo du 4 Février 2014, et semblait c’était le printemps -été … mais c’est un petit espace au milieu de la nature est étonnant . Nous sommes arrivés à la fin de ce rapport , la ville voisine de Blanes , où nous visitons le jardin botanique de la population , un endroit pour voir de grands lieux et de bons points stratégiques photographiques . Eh bien les fans , fidèles et Blog Lleureioci , ont atteint la fin de la saison avec cette belle histoire de la province de Gérone , vu à partir de différents points soulevés dans plusieurs saisons où je pourrais maintenant sélectionner les meilleures photos de chaque place, puis je passe les images en HD , qui suit l’ordre dans lequel je l’ai expliqué ci-dessus , suivez cette vidéo , calmement .. espérons qu’il vous plaira …. je vous laisse pour le prochain rapport , qui est une autre date spéciale sera une spéciale où vous le souhaitez, comme je vais sur et hors surtire face à la caméra , peut-être beaucoup d’entre vous ne savent pas , et j’ai décidé de quitter parce que je vous connais tous. Mesdames et Messieurs , je vous remercie de continuer à profiter de ce blog , vous voir dans le prochain article . Bonjour à tous.

GERMANY

Hallo, guten Abend wieder , Fans und Anhänger , Blog Lleureioci , komme ich zu dem zweiten und letzten Teil dieses Sonderberichts ich über der Provinz Girona . Was denken Sie, der 1. Teil …. Ich hoffe, dass Sie eine Menge genossen haben … Aber der zweite Teil , die Fortsetzung , aber in der Provinz Girona Costa Brava öffnender Pass von Nord nach Süd sind .. bereit …. später. Wir beginnen jedoch immer noch die Albera -Massiv, wo die Burg Requesens (Alt Empordà ) , nach der Richtung der Oberseite des PUIGNEULOS , wo wir sahen tolle Aussicht als Canigou Berg, Schnee , Sehen alle auf die núbol ist toll … ist auch ein Teil von Nord- Katalonien, wie die Stadt Perpignan im Hintergrund … und die andere Seite ist der Golf von Roses … awesome . Kommen Sie zu Beginn der Costa Brava, nördlich von der Sicht der Menschen in der Cerbere Merenda (Frankreich , Nord Katalonien), am Eingang, und sah das Teil der Costa Brava .. spektakuläre Bilder der Meditarráneo . Von hier an Cerbere das Mittelmeer, werden wir bis zum Ende quasibe folgen . Wir gingen in die Stadt Port Bou Strand und sah seine kleine Stadt, von verschiedenen Orten, unterschiedliche fotografische Detail gesehen . Lookout Mountain von Port Bou , wo wir das Mittelmeer gesichtet sah ein komplettes Sortiment Städten wie Port de la Selva … an diesem Punkt des Berges und weht viel Wind , Nordwind, mit Böen stark ( + 100 bis 200 km / h ungefähr), nicht immer, aber es ist ein Punkt, wo häufig. In dieser Stadt Port Bou , und sich dadurch das Kloster Sant Pere de Rodes , wo wir gesichtet das Mittelmeer und den Golf von Roses, von der Burg von San Salvador Verdera gesehen . An dieser Stelle können Sie auch andere Ansichten von Alt Empordà zu sehen. Weiter unten in Richtung des Dorfes Vilajuiga und Dolmen sind Vilajuïga , auch, mit tollen Bildern auf den Golf von Roses, in den schneebedeckten Bergen der Pyrenäen und der Stadt Figueres enthalten. Dieser Ort des Alt Empordà ist erstaunlich , mit einer spektakulären Landschaft , betraten wir den Park von Cap de Creus, auf die Spitze des Leuchtturms , wo wir spektakuläre Bilder zu schätzen wissen , da verschiedene Orte , nahe dem Dorf von Cadaques ist original Silhouette Blick auf die Stadt vom Meer nach innen … sehr viele verschiedene Arten. Aber wir fahren weiter in Richtung Roses, aber bevor wir zum Cape Norfeu Ort, wo es ein Restaurant, das vor einer Weile war das beste in der Welt, El Bulli Ferran Adrià Koch in diesem Ort, die Landschaft zu genießen und kann Bäche , dass es eine ruhige Säge vorbeifahrenden Yachten und kleine Boote .. spektakulär. Roses und Empuriabrava Richtung , finden wir einen geschützten Raum , der Empordà Sümpfe , die auf einer Seite des Golfes von Roses Hintergrund liegt mit herrlichem Blick sehen kann. und Sichtweisen . weiter ist das Dorf von L’Escala, wo der Ort von Cala Montgo , Weg zum Strand und Montgrí inmitten dieser großen Route, die Sie auf den Golf von Roses und die andere über die Berge sehen können, wie Kein Sektor der Norfeu Cadaques . ist genial. Höhlen , Bunker, erreichen die Montgrí die Top Montgrí , sah sogar einige tolle Aussicht von oben auf die Burg Festung , wie die Medes-Inseln , Golf von Roses, Alt Empordà Binnensektor , und ein Teil und Baix Empordà Girona, wie die Spitze der Wallfahrtskirche der Engel. Von der Spitze des Montgrí nach unten in Richtung der Ruinen der iberischen Ullastret ( Baix Empordà ) . In dieser Stadt gibt es rund Bisbal auf Ihrer Seite ist die Berg Gavarres , wo wir den Gipfel des Puig d’ Arques , wo ein Wetterradar Katalanen. An diesem Punkt die Spitze der Balkon, wir können machen, Teil des Alt Empordà und dem Golf von Roses Hintergrund mit dem Mittelmeer auch in Sicht. In diesen Orten können wir die Spitzen der Ärzte die Engel mit den schneebedeckten Pyrenäen .. auf dem Dorf Selva , die rund ist , sehen, und wo die Dolmen Höhle in Gamo und Sie bekommen können , um die Stadt und den Hafen von Palamos St. John (aus dem Quer Romagna zu sehen) zu sehen, und aus der Sicht der Romagna Mirandes können auch Montseny Dorf und Solius gesehen werden Santa Cristina d’Aro und Sant Feliu , sind kleine Landschaften. Im Folgenden nehmen wir die Richtung Badeort Platja d’Aro, wo Cavall Bernat Promenade , gingen wir in Cala Rovira Nehmen Sie die Straße runden flachen Felsen, genießen einen schönen Spaziergang , sah unglaublich Meer . Aber Platja d’Aro, Sommer touristische Stadt , s’agaró wir seine Nachbarstadt , wo enfllem auf den Gehweg , sah unglaubliche Landschaften wie Palamos Linie und großen Umgebungen nach Sant Feliu . Sind verschiedenen Zeiten , in verschiedenen Jahreszeiten , San Feliu , mit dem Meer hinter hell von der Spitze der Kapelle San Telmo gesehen sahen wir einen Teil der Costa Brava bei Tossa de Mar . In diesem Ort , näherten wir uns der südlichen Costa Brava, wo der Strand von Cala Fenals Lloret de Mar Strand und dem Boden ist erstaunlich , aber der Tag war ein Foto vom 4. Februar 2014 und schien es war Frühjahr-Sommer … aber es ist ein kleiner Raum in der Mitte der Natur ist erstaunlich . Wir erreichten das Ende dieses Berichts , der nahe gelegenen Stadt Blanes, wo wir den Botanischen Garten der Bevölkerung , einen Ort, um die großen Plätze und gute fotografische strategischen Punkten zu sehen. Nun, Fans , Anhänger und Blog Lleureioci , hat das Ende der Saison mit diesem großen Geschichte aus der Provinz Girona, von verschiedenen Punkten in mehrere Saisons gemacht , wo ich jetzt wählen die besten Fotos von jedem gesehen findet, dann gehe ich die Bilder in HD, die die Reihenfolge , dass ich die oben erläutert folgt , folgen Sie diesem Video, ruhig .. hoffe es gefällt euch …. Ich lasse Sie für den nächsten Bericht, der ist ein weiteres besonderes Datum wird eine spezielle , wo Sie wollen , wie ich an und aus surtire gerichtete Kamera, vielleicht viele von euch nicht wissen , und ich beschloss zu gehen, weil ich weiß, Sie alle. Meine Damen und Herren , ich danke Ihnen , um weiterhin in den Genuss dieses Blog , finden Sie im nächsten Artikel . Guten Tag alle.

PORTOGUESE

Olá , boa noite , novamente, os fãs e seguidores , o blog Lleureioci , eu venho para a 2 ª e última parte deste relatório especial que fiz sobre a província de Girona. O que você acha da 1 ª parte …. Espero que você tenha gostado muito … Mas a segunda parte , a continuação , mas na província de Girona Costa Brava passe interior de Norte a Sul são .. pronto …. mais tarde . Começamos, no entanto, ainda a Albera Massif , onde o Castelo Requesens (Alt Empordà ) , seguindo a direção da parte superior do PUIGNEULOS , onde vimos excelentes vistas como a montanha Canigou , neve , vendo tudo para o núbol é grande … é também uma parte do norte da Catalunha, como a cidade de Perpignan , no fundo … e do outro lado é o Golfo de Rosas … incrível. Venha para o início da Costa Brava, no Norte do ponto de vista das pessoas do Cerbere Merenda (França , norte da Catalunha) , na entrada, e viu a parte da Costa Brava .. imagens espetaculares do Meditarráneo . Daqui em Cerbere o Mar Mediterrâneo , seguiremos até o final quasibe . Fomos para a cidade de Praia Port Bou e viu sua pequena cidade , visto de diferentes lugares, detalhes fotográficos diferente. Lookout Mountain de Port Bou, onde avistamos o Mediterrâneo viu uma completa linha de cidades como Port de la Selva … a esta altura da montanha e soprando muito vento , o vento norte, com rajadas fortes (+ 100 a 200 kmh , aproximadamente) , nem sempre , mas é um ponto em comum . Nesta cidade de Port Bou , movendo-se em direção ao Mosteiro de Sant Pere de Rodes, onde avistamos o Mar Mediterrâneo e do Golfo de Rosas , vista do castelo de San Salvador Verdera . Neste ponto, você pode ver outros pontos de vista de Alt Empordà . Mais abaixo em direcção à aldeia de Vilajuiga e dólmenes são Vilajuïga , também, com grandes imagens do Golfo de Rosas , incluídos nas montanhas nevadas dos Pirinéus e da cidade de Figueres . Este lugar de Alt Empordà é incrível, com uma paisagem espectacular , entramos no parque de Cap de Creus, a parte superior do farol, onde nós apreciamos imagens espetaculares , vendo lugares diferentes, perto da aldeia de Cadaques é original vista da silhueta da cidade a partir do mar para dentro … um grande número de maneiras diferentes. Mas continuamos em direção Roses, mas antes de irmos para Cabo Norfeu lugar onde há um restaurante que era há um tempo atrás o melhor do mundo , El Bulli chefe Ferran Adrià , neste lugar onde você pode desfrutar da paisagem e riachos que existe uma serra tranquila passando iates e pequenas embarcações .. espetacular. Rosas e direção Empuriabrava , encontramos um espaço protegido , os Pântanos Empordà , que fica em um lado do Golfo de Rosas fundo você pode ver , com excelentes vistas . e pontos de vista. mais distante é a aldeia de L’Escala, quando o local de Cala Montgo, caminho para a praia e Montgrí meio desta grande rota que você pode ver o Golfo de Roses, eo outro sobre montanha, como No setor de Norfeu Cadaques . é incrível . Caves, bunkers , chegar ao topo Montgrí Montgri , até mesmo viu alguns excelentes vistas a partir do topo do castelo , como as Ilhas Medes , Golfo de Rosas , Alt Empordà sector doméstico , e parte de e Baix Emporda Girona, como o topo de Santuário dos Anjos. Do alto da Montgri para baixo em direção às ruínas do Ullastret Ibérica ( Baix Empordà ) . Nesta cidade há cerca de Bisbal do seu lado é o Gavarres montanha , onde encontramos o pico de Puig d’ Arques , onde um radar meteorológico catalães. Neste ponto, o topo da varanda , nós podemos fazer a parte do Alt Empordà e no Golfo do Fundo das rosas com o mar Mediterrâneo também à vista. Nesses lugares , podemos ver os topos dos médicos , e os anjos com os Pirineus nevados .. até a vila de Selva que está ao redor, onde a caverna dólmen em Gamo e você pode começar a ver a cidade e seu porto de Palamos São João ( visto a partir da Romagna cruz), e do ponto de vista da Romagna Mirandes também pode ser visto aldeia Montseny e Solius Santa Cristina d’ Aro e Sant Feliu, são pequenas paisagens. Abaixo, vamos dar o resort cidade direção de Platja d’Aro, onde a promenade Cavall Bernat , fomos a Cala Rovira pegar a estrada redondos rochas planas , desfrutando de uma boa caminhada , vi o mar incrível . Mas Platja d’ Aro , cidade turística de verão , nós s’agaró sua cidade vizinha , onde enfllem para a passarela , viu paisagens incríveis como linha Palamos e grandes ambientes a Sant Feliu . São momentos diferentes, em diferentes estações do ano , San Feliu, com o mar atrás brilhante vista do alto da capela de San Telmo , vimos uma parte da Costa Brava para cerca de Tossa de Mar . Neste lugar, que nos aproximávamos do sul da Costa Brava, onde a praia de Cala Fenals Lloret de Mar Beach e no chão é incrível , mas o dia era uma foto de 4 de Fevereiro de 2014, e parecia era primavera-verão … mas é um pequeno espaço no meio da natureza incrível. Chegamos ao final deste relatório, a cidade vizinha de Blanes, onde visitamos o Jardim Botânico da população, um lugar para ver lugares grandes e bons pontos estratégicos fotográficas. Bem fãs , seguidores e Blog Lleureioci , chegou ao final da temporada com esta grande história da província de Girona , visto de diferentes pontos feitos em várias temporadas onde eu poderia agora selecionar as melhores fotos de cada lugar, então eu passo as imagens em HD , que segue a ordem que expliquei acima , siga este vídeo , com calma .. espero que gostem …. Deixo-vos para o próximo relatório , que é uma outra data especial será um especial onde você quiser, como eu devo ligar e desligar surtire câmera virada , talvez muitos de vocês não sabem, e eu decidi sair , porque eu sei que todos vocês . Senhoras e senhores , obrigado a continuar a desfrutar deste blog, vê-lo no próximo artigo . Boa tarde a todos .

ITALIAN

Ciao , buona sera ancora una volta , i fan e seguaci , blog Lleureioci , vengo alla parte 2 ° e ultimo di questa relazione speciale che ho fatto sulla provincia di Girona . Cosa pensi del 1 ° parte …. Spero vi sia piaciuta molto … Ma la 2a parte , la continuazione , ma in provincia di Girona Costa Brava passaggio dal Nord al Sud sono .. pronto …. più tardi . Cominciamo , però , ancora il massiccio del Albera , dove il Castello Requesens ( Alt Empordà ) , seguendo la direzione della cima del PUIGNEULOS , dove abbiamo visto una splendida vista come la montagna Canigou , neve , vedendo tutto al núbol è grande … è anche una parte di Catalogna del Nord , come la città di Perpignan in sottofondo … e l’altro lato è il Golfo di Roses … incredibile . Venite all’inizio della Costa Brava , il Nord dal punto di vista della gente del Cerbere Merenda (Francia , Catalogna del Nord ) , all’ingresso, e ha visto la parte della Costa Brava .. immagini spettacolari del Meditarráneo . Da qui in Cerbere Mar Mediterraneo , seguiremo fino alla fine quasibe . Siamo andati alla città di spiaggia di Port Bou e ho visto la sua piccola città , visto da luoghi diversi , diversa dettaglio fotografico . Lookout Mountain da Port Bou , dove abbiamo avvistato il Mediterraneo ha visto un pieno cittadine linea come Port de la Selva … a questo punto della montagna e soffia un sacco di vento , vento del nord , con raffiche forti ( + 100 a 200 chilometri all’ora circa) , non sempre , ma è un punto comune . In questa città di Port Bou , andando verso il Monastero di Sant Pere de Rodes , dove abbiamo avvistato il Mar Mediterraneo e il Golfo di Roses , visto dal castello di San Salvador Verdera . A questo punto è possibile vedere altre viste di Alt Empordà . Più in basso verso il villaggio di Vilajuiga e dolmen sono Vilajuïga , anche, con grandi immagini del Golfo di Roses , incluse tra le montagne innevate dei Pirenei e la città di Figueres . Questo luogo di Alt Empordà è incredibile , con uno scenario spettacolare , siamo entrati nel parco di Cap de Creus , in cima al faro , dove apprezzare le immagini spettacolari , vedere luoghi diversi , vicino al villaggio di Cadaques è originale vista silhouette della città dal mare verso l’interno … un gran numero di modi diversi . Ma proseguiamo verso Roses , ma prima ci dirigiamo a Capo Norfeu luogo dove c’è un ristorante che era qualche tempo fa il migliore del mondo , El Bulli lo chef Ferran Adrià in questo luogo si può godere il paesaggio e insenature che ci sia una sega tranquilla che passa yacht e piccole imbarcazioni .. spettacolare . Rose e direzione Empuriabrava , troviamo uno spazio protetto , Paludi Empordà , che si trova su un lato del Golfo di Roses sfondo si possono vedere con una splendida vista . e punti di vista . più lontano si trova il villaggio di L’ Escala , in cui il luogo di Cala Montgo , percorso per la spiaggia e Montgrí mezzo a questo grande percorso è possibile vedere il Golfo di Roses, e l’altro sulla montagna, come Nessun settore di Norfeu Cadaques . è impressionante . Grotte , bunker , raggiungono la Montgrí all’inizio Montgri , anche visto alcuni ottimi panorami dalla cima del castello-fortezza , come le Isole Medes , Golfo di Roses , Alt Empordà settore domestico , e parte della e Baix Empordà Girona , come la parte superiore del Santuario degli Angeli . Dalla cima del Montgri verso le rovine del iberica Ullastret ( Baix Empordà ) . In questa città ci sono circa Bisbal dalla vostra parte è il Gavarres di montagna, dove troviamo il picco di Puig d’ Arques , dove un radar meteorologici catalani . A questo punto , la parte superiore del balcone , possiamo scorgere una parte del Alt Empordà e il Golfo di Roses sfondo con il mare Mediterraneo anche in vista. In questi luoghi , possiamo vedere le cime dei medici , e gli angeli con i Pirenei nevosi .. fino alla frazione di Selva , che è in giro, dove la grotta dolmen in Gamo e si può arrivare a vedere la città e il suo porto di Palamos San Giovanni ( visto dalla Romagna croce) , e dal punto di vista della Romagna Mirandes può anche essere visto villaggio Montseny e Solius Santa Cristina d’ Aro e Sant Feliu , sono piccoli paesaggi . Qui di seguito , prendiamo la direzione località turistica di Platja d’ Aro , dove poter passeggiare Cavall Bernat , siamo andati a Cala Rovira prendere la strada rotonda scogli piatti , godendo di una bella passeggiata , visto incredibile mare . Ma Platja d’Aro , estate città turistica , ci s’Agaró la sua città vicina , dove enfllem alla passerella , visto paesaggi incredibili come linea di Palamos e grandi ambienti a Sant Feliu . Sono tempi diversi , in differenti stagioni dell’anno , San Feliu , con il mare alle spalle luminoso visto dalla cima della cappella di San Telmo abbiamo visto una parte della Costa Brava a circa Tossa de Mar . In questo luogo , ci siamo avvicinati al sud Costa Brava , dove la spiaggia di Cala Fenals di Lloret de Mar e la terra è incredibile , ma la giornata è stata una foto del 4 febbraio 2014, e sembrava era primavera-estate … ma è un piccolo spazio in mezzo alla natura di stupefacente . Siamo giunti alla fine di questa relazione , la vicina città di Blanes , dove visitiamo il giardino botanico della popolazione , un posto per vedere posti ed i punti strategici fotografiche . Well fan, followers e blog Lleureioci , ha raggiunto la fine della stagione con questa grande storia della provincia di Girona , visto da diversi punti effettuati in parecchie stagioni con ora potevo selezionare le migliori foto di ogni posto , allora io passo le immagini in HD , che segue l’ordine che ho spiegato sopra , seguite questo video , con calma .. spero vi piaccia …. vi lascio per la prossima relazione , che è un’altra data speciale sarà uno speciale in cui si desidera , come lo farò on e off surtire fotocamera rivolta , forse molti di voi non sanno , e ho deciso di lasciare perché ti conosco tutti . Signore e signori , vi ringrazio per continuare a godere di questo blog , ci vediamo nel prossimo articolo . Buon pomeriggio a tutti .

LINK 2º VIDEO TOUR PROVINCIA DE GIRONA, COSTA BRAVA NORD A SUD BY LLEUREIOCI BLOC: 

https://www.youtube.com/watch?v=jAP43DZanws

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s