CATALUNYA UN NOU ESTAT D’EUROPA

CATALÀ

Hola amics i amigues, seguidors i seguidores d’aquest bloc Lleureioci de tot el mon. Avui, us porto un reportatge especial. Faig un parentesi en lo referent al mon del automobil, per difondre un reportatge sobre un nou pais, que esta en portes de sortir al mon. Es sobre un petit pais, que es diu Catalunya, on el idioma oficial, es el Català. Potser a molts de vosaltres, no el conegueu aquest idioma, per a la resta del mon. Es preguntareu, perque escric aixo, i es, perque, els catalans i catalanes, volem un pais o estat independent, sense dependre d’altres paisos, com esta ara mateix, perque aquesta situacio es insostenible. L’estat espanyol, cada vegada posa mes traves a tots els ciutadans catalans. Hem de dir prou a tot aixo. Catalunya, amb la seva capital, la ciutat de Barcelona, es mereix molt mes, no el que esta passant ara mateix. Els ciutadans i ciutadanes, estem farts d’espoli fiscal, enganys politics que estan dividint la poblacio. No ho hem de permetre tot aixo. A continuacio, us oferire uns links que son de videos, aquests videos, no son fets per mi, son d’altre gent, pero, es la realitat que vivim a Catalunya. Vull que conegueu Catalunya, com es, quines son les seves tradicions i la seva manera de viure. Aquest reportatge,  serveix, per veure una realitat que altres no volen veure, i ens fan la vida impossible. Aqui en aquest bloc sabeu que sempre hi ha coses de qualitat, pues tambe vull que veieu, que aqui a Catalunya, som gent pacifica i admirem al mon com els demes sense complicacions. Be, a continuacio, veureu videos, que son molt emocionants, ha passat, i les situacions son impressionants. Ara us escric pas a pas. (Nota important, el que be a continuacio, es real, no fictici)

1º  Historia de Catalunya, la manera com es, a traves de Wikipedia:  http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya.i  a continuacio un video sobre Catalunya https://www.youtube.com/watch?v=IPl19ap4Io0. Com es Catalunya, a continuacio us mostro un video del Youtube (per a la resta del mon) amb angles, amb el lema WHAT IS IT CATALUNYA: https://www.youtube.com/watch?v=-HIo7br7cI4.

2º L’onze de setembre, es la Diada Nacional de Catalunya, pero els grans atemtats que va haber-hi el 11 de setembre de 2001, fa que tots els anys, la resta del mon s’enrecordi d’aquesta gran tragedia. A continuacio, des de fa un parell de diades, en el any 2012, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), va volguer fer un gran repte, hi va consistir en fer una gran manifestacio per la independencia de Catalunya, per els carrers de la ciutat catalana de Barcelona, concretament el 11 de setembre de 2012. Aquest dia, Barcelona, va fer historia, en reunir mes de 1.500.000 de persones vingudes d’arreu de l’Estat Català. Va ser increible (jo no hi vaig ser-hi, m’ho vaig perdre, per mi va ser una llastima). A continuacio, us paso un video, de com es va viure aquell gran dia, per els carrers de la ciutat de Barcelona, imatges molt emotives..MANIFESTACIO A BCN 11 9 12: https://www.youtube.com/watch?v=ScHsS8vzh-8. Com que aquesta manifestacio va ser un exit sense precedents i va donar la volta al mon. Es va a conseguir, que el mes de novembre, hi haguessin eleccions, amb el resultat de guanyar els mateixos que hi ha ara (CiU, Convergencia i Unio). Any 2013, amb CiU al capdavant, no es veuen gaires indicis de fer grans canvis, tot el contrari. L’Assemblea Nacional Catalana, al llarg d’aquest any 2013, proposa d’organitzar un gran concert per la llibertat d’expressio de Catalunya, i el fa el dia 29 de Juny 2013, al mitic Estadi del F.C Barcelona, el Camp Nou. Va ser un gran concert, (que tampoc vaig poguer assistir i m’hagues agradat moltissim ser-hi). 90.000 persones varen assistir en aquest concert, va ser impressionant, a mes d’emocionant, amb l’himne dels segadors (himne oficial de Catalunya). A continuacio, imatges del gran concert per la Llibertat al Camp Nou,(29 06 2013) CONCERT LLIBERTAT CAMP NOU: https://www.youtube.com/watch?v=g35qNYUwKn8. Aquest concert va ser increible, tambe va donar la volta al mon. En canvi altres paisos, no ho valen volguer anunciar, es mes, deien que es tenia que clausurar el camp on es va fer el concert. Be a tot aixo, a continuacio, us passare el video del himne oficial d’aquest pais que es diu Catalunya. el seu himne i  es Els Segadors, es impressionant i tambe l’issada de la bandera catalana, la senyera/estelada.  ESTELADA I CANT DELS SEGADORS HIMNE DE CATALUNYA: https://www.youtube.com/watch?v=J8fZVZiw0a4. Aquest concert es va celebrar amb molt d’exit, i l’ho millor de tot, es que es va fer amb tranquilitat i pacificament, cosa que algun estat volia que fos desastros i no ho va aconseguir. Diada 11 de setembre de 2013, una nova diada de Catalunya, amb un nou suport per a l’independencia de Catalunya, on l’Assemblea Catalana nacional, va propossar per aquesta diada, fer una gran cadena humana, que unis tot el territori catala. Aquest gran esdeveniment, va tenir un altre gran exit, que tambe va donar la volta al mon, a continuacio, us paso aquest espectacular video d’aquesta gran via catalana. 11 9 13, VIA CATALANA: https://www.youtube.com/watch?v=vdwJjdRDc60. Aquesta gran via Catalana, que va atravessar Catalunya de Nord a Sur, veien les imatges, son emocionants, (tampoc vaig poguer assistir aquesta gran via catalana per treball, espero en properes edicions poguer estar-hi). Catalunya, te diverses coses, que fa que el catalans i catalanes, gaudim d’aquest territori, a continuacio un altre video  amb imatges de Catalunya. https://www.youtube.com/watch?v=3FWNGPJ9uJc. Catalunya te mes bonics paisatges, com el Delta de l’Ebre, La Costa Daurada, La Costa Brava, Els Pirineus, entre altres. Grans ciutats, com la capital Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona aquestes grans ciutats, totes quatre, tenen aeroport (Barcelona Terminal T1, Girona Aeroport Costa Brava, Lleida Alguaire Aeroport i Reus. Units tambe per el tren d’alta velocitat TAV per les quatre  grans ciutats catalanes. Catalunya, tambe hi ha grans personatges de reconegut renom, com va ser el compositor Pau Casals amb el seu cant dels ocells https://www.youtube.com/watch?v=qKoX01170l0. i el pintor Salvador Dali,. Catalunya, tambe te grans tradicions musicals i festes catalanes. El ball tradicional català, son les sardanes https://www.youtube.com/watch?v=ukhYNgXJ-nY  i tambe hi ha cançons marineres, conegudes com a havaneres.https://www.youtube.com/watch?v=K_XJj6WisFg. Hi una impressionant canço, es el virolai de l’escolania de Montserrat, aqui teniu el video. https://www.youtube.com/watch?v=7-Fkh3mUqWY. En un altre apartat, tenim les colles castelleres, mes coneguts com a castellers, fent grans torres humanes, https://www.youtube.com/watch?v=jIFuWXzseyQ i la festa dels nans i capgrossos. En l’apartat gastronomic, ultimament, la cuina catalana, es famosa a tot el mon, amb els grans cuiners dels Germans Roca del Celler de Can Roca de Girona i el Restaurant El Bulli de Ferran Adria, per a la Costa Brava, entre Roses i Cap de Norfeu.. Tampoc podia faltar, en el seu  degut temps, en el apartat d’esports, d’un gran icona del futbol, el F.C Barcelona, conegut arreu del mon, amb els seu millor joc de l’era Josep Guardiola, que aficionats, seguidors culers i Catalunya smepre tindran en el seu record, aquells 19 titols guanyats en quatre o cinc anys, va ser increible. Be, fins aqui, un resum, del que es aquest nou pais que es diu Catalunya, que es oberta al mon, per gaudir-la. Senyores i senyors, seguidors del bloc, gaudiu d’aquest reportatge, hi ha un esperit molt emocionant dels catalans i catalanes. He volgut fer un petit resum, donant a conexier aquest gran petit pais, oblidat per alguns, i ara amb mes força que mai Catalunya, s’ha de veure a tot el mon. Seguidors i seguidores, fins la propera.

ENGLISH

Dear friends , fans and followers of this blog Lleureioci around the world . Today I bring you a special report . I do to escape the world in concern of the car, to spread a report about a new country , which is in my doors off . It is on a small country , said Catalonia , where the official language is Catalan. Perhaps many of you do not know the language , for the rest of the world. We ask, why write this , and because, Catalans , we want a separate state or country , without relying on other countries , as is now , because this situation is unsustainable. Spain, increasingly puts more obstacles in all Catalan citizens . We say all this enough . Catalonia , with its capital , Barcelona , deserves much , not what is happening right now. Citizens , we are tired of looting tax cheating politicians who are dividing the population . We did not allow this. Here are links that will offer some videos , these videos are not made ​​by me are other people, however, is the reality that we live in Catalonia. I know that Catalonia , as what are their traditions and their way of life. This report serves to see a reality that others do not want to see, and make our life miserable . Here on this blog you know that there are always good things , I also spikes you see , here in Catalonia , we are peaceful people and admire the world as uncomplicated to earth . Well , then you will see videos that are very exciting happened, and the situations are impressive. Now I write step by step. ( Important note , what good then it’s real , not fictitious )

1 History of Catalonia , the way , through Wikipedia http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya.ia Here’s a video about Catalonia https://www.youtube.com/watch?v=IPl19ap4Io0 . How Catalonia , then I show a video of Youtube ( to the world ) angles , with the slogan WHAT IS IT CATALAN : https://www.youtube.com/watch?v=-HIo7br7cI4 .
The eleven 2nd of September, the National Day of Catalonia , but the big atemtats that it was having on 11 September 2001, makes every year, the world remembers this great tragedy . Then for a couple of festivals , in 2012, the Catalan National Assembly (ANC ) , he wanted a challenge , it was to make a demonstration for the independence of Catalonia , in the streets Catalan city of Barcelona , specifically on 11 September 2012. That day, Barcelona made ​​history , bringing together more than 1.5 million people from around the state Catalan . It was amazing ( I do not I was there , I missed it , for me it was a shame ) . Here paso a video of how he lived that great day for the city streets of Barcelona, ​​very emotive images Demonstration in Barcelona .. 11 9 12: https://www.youtube.com/watch ? v = ScHsS8vzh -8. Since this event was an unprecedented success and turned to the world . It will achieve that in November , there were elections , which resulted in them winning there now ( CiU, Convergence and Union ) . 2013, CiU with the head, not seen much evidence to make big changes , just the opposite. The Catalan National Assembly , in this year 2013, proposes to organize a big concert for freedom of expression in Catalonia, and held on 29 June 2013, the legendary FC Barcelona stadium , Camp Nou . It was a great concert ( not that I would have liked him to attend and there was a lot ) . 90,000 people attended this concert was awesome , as well as exciting , with the Reapers anthem ( anthem of Catalonia). Then images of the great concert for Freedom at Camp Nou (29 06 2013) FREEDOM CONCERT Camp Nou https://www.youtube.com/watch?v=g35qNYUwKn8 . This concert was amazing , also around the world. However other countries , not worth announcing wanted , indeed, it was said that closing the field where the concert took place . Be all this , then you will pass the video anthem of this country called Catalonia . its anthem and Reaper is awesome and also issada of the Catalan flag , the flag / Starry . Starry and singer Reapers Catalan anthem : https://www.youtube.com/watch?v=J8fZVZiw0a4 . This concert was held with great success , and best of all it , it was done calmly and peacefully , which was a disastrous wanted it and got it. Day 11 September 2013, a new day of Catalonia, with new support for the independence of Catalonia , where the Catalan National Assembly , he propossar to this day , making a human chain , that united the whole of Catalonia . This great event was another great success , which also turned to the world , then you step this spectacular video of this great Catalan way . 11 9 13 VIA CATALAN : https://www.youtube.com/watch?v=vdwJjdRDc60 . This great track Catalan , who go through Catalonia North to South , saw the images are exciting ( I also unable to attend this great Catalan way to work , I hope in future editions might be there ) . Catalonia , has several things that makes the Catalans enjoyed this territory , then another video with images of Catalonia . https://www.youtube.com/watch?v=3FWNGPJ9uJc . Catalonia is the most beautiful landscapes such as the Ebro Delta , Costa Dorada, Costa Brava , Pyrenees , among others. Big cities, like the capital Barcelona, ​​Girona , Lleida and Tarragona these cities , all four have airport ( Terminal 1 in Barcelona , Girona Costa Brava Airport , Lleida and Reus Airport Alguaire . States also to the TGV high speed train for four major cities in Catalonia . Catalonia , there are great characters recognized reputation, as was the composer Pau Casals with the birdsong https://www.youtube.com/watch?v=qKoX01170l0 . painter Salvador Dali and , . Catalonia , also has great musical traditions and Catalan festivals . traditional Catalan dancing , sardana are the https://www.youtube.com/watch?v=ukhYNgXJ-nY and seafaring songs are known as Havana . https://www.youtube.com/watch?v=K_XJj6WisFg . impressive song There is Virolai the choir Montserrat here’s the video . https://www.youtube.com/watch?v = 7 – Fkh3mUqWY . Elsewhere , we have gangs castle, better known as towers , causing great human towers , and https://www.youtube.com/watch?v=jIFuWXzseyQ party of dwarves and tadpoles . In the section gastronomic lately Catalan cuisine is famous around the world , with great chefs Brothers Rock Celler de Can Roca in Girona and Restaurant El Bulli Ferran Adria for the Costa Brava, Roses between No Norfeu .. and could not miss , in due time, in the sports section of a major icon of football , FC Barcelona , known around the world , with his best game of the era Joseph Guardiola fans , followers and fans will smepre Catalonia in his memory , those 19 titles won in four or five years, it was incredible . Well, up here a summary of what this new country called Catalonia , which is open to the world , to enjoy it . Ladies and gentlemen , followers of the blog , enjoy this piece , there is a very exciting spirit of the Catalans . I wanted to make a short summary giving connection to this great little country , forgotten by some, and now more than ever Catalonia has been seen around the world. Followers and fans until the next

FRANCE

Chers amis, fans et adeptes de ce blog Lleureioci dans le monde entier . Aujourd’hui je vous apporte un rapport spécial . Je fais d’échapper au monde dans le souci de la voiture , de diffuser un rapport sur un nouveau pays , qui est dans mes portes de congé. Il est sur ​​un petit pays , a déclaré la Catalogne, où la langue officielle est le catalan . Peut-être beaucoup d’entre vous ne connaissent pas la langue , pour le reste du monde . Nous demandons , pourquoi écrire cela, et parce que, Catalans , nous voulons un État ou un pays distinct , sans compter sur d’autres pays , comme c’est maintenant , parce que cette situation est insoutenable . Espagne , met de plus en plus d’obstacles à tous les citoyens catalans . Nous disons tout cela suffit . Catalogne , avec sa capitale , Barcelone , mérite beaucoup , pas ce qui se passe en ce moment . Citoyens , nous sommes fatigués de pillage politiciens tricher fiscales qui divisent la population . Nous n’avons pas le permettre. Voici des liens qui offrent des vidéos , ces vidéos ne sont pas faites par moi sont d’autres personnes , cependant, c’est la réalité que nous vivons en Catalogne . Je sais que la Catalogne , que ce sont leurs traditions et leur mode de vie . Ce rapport sert à voir une réalité que les autres ne veulent pas voir , et faire de notre vie misérable . Ici, sur ce blog, vous savez qu’il ya toujours de bonnes choses , je pointes aussi vous voyez, ici en Catalogne , nous sommes des gens pacifiques et admirez le monde aussi simple à terre . Eh bien, alors vous verrez des vidéos qui sont très excitant qui s’est passé, et les situations sont impressionnants . Maintenant, j’écris étape par étape . ( Note importante , à quoi bon alors il est réel , pas fictif )

1 Histoire de la Catalogne , la manière , par Wikipedia http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya.ia Voici une vidéo à propos de Catalonia https://www.youtube.com/watch?v=IPl19ap4Io0 . Comment Catalogne , alors je montre une vidéo de Youtube ( dans le monde ) angles , avec le slogan QUOI S’AGIT-IL CATALAN : https://www.youtube.com/watch?v=-HIo7br7cI4 .
Le onze 2nd Septembre, la Journée nationale de la Catalogne , mais les grandes atemtats qu’il éprouvait le 11 Septembre 2001, le fait chaque année , le monde se souvient de cette grande tragédie . Ensuite, pour un couple de festivals , en 2012 , l’Assemblée nationale catalane (ANC ) , il voulait un défi , c’était de faire une démonstration de l’indépendance de la Catalogne , dans les rues ville catalane de Barcelone , plus précisément le 11 Septembre 2012. Ce jour-là , Barcelone a fait l’histoire , réunissant plus de 1,5 millions de personnes de partout dans le catalan de l’Etat. Il était incroyable (je ne je n’étais pas là , je l’ai raté , pour moi c’était une honte ) . Voici une vidéo de paso comment il a vécu ce grand jour pour les rues de Barcelone de la ville , des images très émotives démonstration à Barcelone .. 11 9 12 : https://www.youtube.com/watch ? v = ScHsS8vzh -8 . Depuis cet événement a été un succès sans précédent et se tourna vers le monde . Il permettra d’atteindre que en Novembre , il y avait des élections , ce qui a entraîné les y gagner maintenant ( CiU , Convergence et Union ) . 2013 , CiU avec la tête , ne voit pas beaucoup de preuves à faire de grands changements , tout le contraire . L’Assemblée nationale catalane , en cette année 2013, se propose d’organiser un grand concert pour la liberté d’expression en Catalogne , et a tenu le 29 Juin 2013, le légendaire stade du FC Barcelone , le Camp Nou . Il a été un grand concert ( pas que je l’aurais souhaité participer et il y avait beaucoup ) . 90 000 personnes ont assisté à ce concert était génial , ainsi que passionnant , avec l’hymne Reapers ( hymne de la Catalogne ) . Puis les images du grand concert pour la liberté au Camp Nou (29 06 2013) LIBERTÉ CONCERT Camp Nou https://www.youtube.com/watch?v=g35qNYUwKn8 . Ce concert était incroyable , également dans le monde entier . Cependant, d’autres pays , ne vaut pas annoncer voulaient , en effet , il a été dit que la fermeture du champ où le concert a eu lieu . Soyez tout cela, alors vous passerez l’hymne vidéo de ce pays qui s’appelle la Catalogne . son hymne et Reaper est génial et aussi issada du drapeau catalan , le drapeau / étoilée . Étoilée et chanteur moissonneurs hymne catalan : https://www.youtube.com/watch?v=J8fZVZiw0a4 . Ce concert a eu lieu avec un grand succès , et le meilleur de tous , il a été fait calmement et pacifiquement , qui était un désastre voulu et obtenu il . Jour 11 Septembre 2013, une nouvelle journée de Catalogne , avec un nouveau soutien pour l’indépendance de la Catalogne , où l’Assemblée nationale catalane , il propossar à ce jour , faisant une chaîne humaine , qui a uni l’ ensemble de la Catalogne . Ce grand événement a été un grand succès , qui s’est également tourné vers le monde , alors vous entrez cette vidéo spectaculaire de ce grand chemin catalan . 11 9 13 VIA CATALAN : https://www.youtube.com/watch?v=vdwJjdRDc60 . Ce grand Catalan de la piste, qui passent par la Catalogne Nord au Sud , a vu les images sont passionnants ( J’ai aussi pu assister à cette grande manière catalan de travailler , j’espère dans les prochaines éditions pourraient être là ) . Catalogne , a plusieurs choses qui rend les Catalans apprécié ce territoire , puis une autre vidéo avec des images de la Catalogne . https://www.youtube.com/watch?v=3FWNGPJ9uJc . La Catalogne est les plus beaux paysages comme le Delta de l’Ebre , Costa Dorada , Costa Brava , Pyrénées , entre autres . Les grandes villes , comme la capitale de Barcelone , Gérone, Lérida et Tarragone ces villes , tous les quatre ont aéroport ( Terminal 1 à Barcelone , de Gérone-Costa Brava , Lleida et l’aéroport de Reus Alguaire . Unis aussi le TGV train à grande vitesse pour quatre grandes villes de Catalogne . Catalogne , il ya de grands caractères reconnus réputation, comme ce fut le compositeur Pau Casals avec le chant des oiseaux https://www.youtube.com/watch?v=qKoX01170l0 . peintre Salvador Dali et . Catalogne , a également de grandes traditions musicales et festivals catalans . danse traditionnelle catalane , Sardana sont la https://www.youtube.com/watch?v=ukhYNgXJ-nY et chansons de marins sont connus comme la Havane . https://www.youtube.com/watch?v=K_XJj6WisFg . chanson impressionnante Il est Virolai la chorale Montserrat Voici la vidéo . https://www.youtube.com/watch?v = 7 – Fkh3mUqWY . Ailleurs , nous avons château de gangs , mieux connu sous le nom des tours , provoquant de grands tours humaines , et https://www.youtube.com/watch?v=jIFuWXzseyQ partie de nains et de têtards . Dans la section cuisine gastronomique récents catalan est célèbre dans le monde entier , avec de grands chefs Roche de frères Celler de Can Roca à Gérone et restaurant El Bulli de Ferran Adria pour la Costa Brava , Roses entre pas de Norfeu .. et ne pouvait pas manquer , en temps utile , dans la section des sports d’une icône majeure du football , le FC Barcelone , connu dans le monde entier , avec son meilleur match de l’ère Joseph fans de Guardiola , adeptes et fans seront smepre Catalogne dans sa mémoire , les 19 titres remportés dans quatre ou cinq ans , c’était incroyable . Eh bien, ici un résumé de ce que ce nouveau pays appelé la Catalogne , qui est ouverte sur le monde , d’en profiter. Mesdames et Messieurs , les adeptes du blog , profiter de cette pièce , il ya un esprit très excitant des Catalans . Je voulais faire un court résumé qui permet une connexion à ce grand petit pays , oublié par certains, et maintenant plus que jamais la Catalogne a été vu dans le monde entier . Adeptes et fans jusqu’à la prochain

GERMANY

Liebe Freunde, Fans und Anhänger dieses Blogs Lleureioci der ganzen Welt. Heute bringe ich euch einen Sonderbericht . Ich tun, um die Welt in Sorge des Autos zu entkommen, um einen Bericht über ein neues Land , die in meine Türen ist aus verbreiten. Es ist auf einem kleinen Land, sagte Katalonien, wo die Amtssprache ist Katalanisch. Vielleicht haben viele von euch nicht die Sprache, die für den Rest der Welt kennen. Wir fragen, warum dies schreibe, und weil , Katalanen , wir wollen einen eigenen Staat oder Land , ohne sich auf andere Länder , wie jetzt , denn diese Situation ist unhaltbar. Spanien, setzt immer mehr Hindernisse in allen katalanischen Bürger. Wir sagen, das alles genug. Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona, ​​verdient viel , nicht das, was gerade passiert. Bürgerinnen und Bürger , wir sind müde von Plünderungen Steuer Betrug Politiker, die Teilung der Bevölkerung . Wir haben nicht zu. Hier sind einige Links, die Videos anbieten wird , sind diese Videos nicht von mir sind andere Leute, aber die Realität ist , dass wir in Katalonien leben. Ich weiß, dass Katalonien, als was sind ihre Traditionen und ihre Lebensweise . Dieser Bericht dient dazu, eine Realität , die andere nicht sehen wollen, sehen und machen unser Leben zur Hölle . Hier auf diesem Blog, das Sie wissen, dass es immer gute Sachen , ich Spikes auch Sie sehen , hier in Katalonien , wir sind friedliche Menschen und bewundern Sie die Welt, wie unkompliziert die Erde. Na ja, dann werden Sie Videos, die sehr spannend sind, passiert zu sehen, und die Situationen sind beeindruckend. Jetzt schreibe ich Schritt für Schritt. ( Wichtiger Hinweis , was gut ist, dann ist es real, nicht fiktiv )

1 Geschichte von Katalonien, die Art und Weise , durch Wikipedia http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya.ia Hier ist ein Video über Katalonien https://www.youtube.com/watch?v=IPl19ap4Io0 . Wie Katalonien, dann ein Video von Youtube zeige ich ( in der Welt ) Winkel , mit dem Slogan WAS IST DAS Katalanisch: https://www.youtube.com/watch?v=-HIo7br7cI4 .
Die elf 2. September , dem Nationalfeiertag von Katalonien, aber die großen atemtats , dass es am 11. September 2001 mit , macht jedes Jahr , erinnert sich die Welt diese große Tragödie. Dann für ein paar Festivals, im Jahr 2012, die katalanische Nationalversammlung (ANC) , wollte er eine Herausforderung , es war eine Demonstration für die Unabhängigkeit Kataloniens zu machen, in den Straßen katalanischen Stadt Barcelona, ​​die speziell auf 11. September 2012 . An diesem Tag machte Barcelona Geschichte, an der mehr als 1,5 Millionen Menschen aus der ganzen Staat Katalanisch. Es war erstaunlich, (ich weiß nicht ich dort war , habe ich es verpasst , für mich war es eine Schande ) . Hier ein Video von paso , wie er lebte , dass großer Tag für die Straßen der Stadt von Barcelona, ​​sehr emotionale Bilder Demonstration in Barcelona .. 11 9 12: https://www.youtube.com/watch ? v = ScHsS8vzh -8 . Da diese Veranstaltung war ein beispielloser Erfolg und wandte sich an die Welt. Es wird erreicht, dass im November gab es Wahlen, die in ihnen jetzt gibt es zu gewinnen ( CiU , Konvergenz und Union) geführt. 2013 CiU mit dem Kopf, nicht viel Beweise, um große Veränderungen zu machen, genau das Gegenteil gesehen . Die katalanische Nationalversammlung , in das Jahr 2013 , schlägt ein großes Konzert für die Freiheit der Meinungsäußerung in Katalonien zu organisieren, und am 29. Juni 2013 statt , dem legendären Stadion des FC Barcelona , Camp Nou . Es war ein tolles Konzert (nicht , dass ich ihn gerne besuchen und es gab eine Menge ) . 90.000 Menschen nahmen an diesem Konzert war fantastisch , ebenso wie aufregend, mit dem Schnitter Hymne ( Hymne von Katalonien ) . Dann Bilder des großen Konzert für die Freiheit im Camp Nou (29 06 2013) FREEDOM CONCERT Camp Nou https://www.youtube.com/watch?v=g35qNYUwKn8 . Das Konzert war super, auch der ganzen Welt. Aber auch andere Länder , nicht wert, kündigt wollte , ja , es wurde gesagt , dass die Schließung des Feldes , wo das Konzert stattfand. Seien Sie all dies , dann werden Sie das Video Hymne dieses Landes genannt Katalonien geben . seine Hymne und Reaper ist genial und auch issada der katalanischen Flagge , die Flagge / Sternen . Sternen und Sänger Schnitter katalanischen Hymne : https://www.youtube.com/watch?v=J8fZVZiw0a4 . Das Konzert wurde mit großem Erfolg statt , und am besten von allen , es war ruhig und friedlich durchgeführt , die eine katastrophale wollte und bekam es war. Tag 11 September 2013, ein neuer Tag von Katalonien, mit neuer Unterstützung für die Unabhängigkeit von Katalonien, wo die katalanische Nationalversammlung , propossar er bis zum heutigen Tag , so dass eine Menschenkette , die die ganz Katalonien vereint . Diese große Veranstaltung war ein großer Erfolg , der auch wandte sich an die Welt, dann Sie Schritt für dieses spektakuläre Video von diesem großen katalanischen Weg . 11 9 13 VIA Katalanisch: https://www.youtube.com/watch?v=vdwJjdRDc60 . Diese tolle Strecke Katalanisch, Katalonien , die durch Nord nach Süd gehen , sah die Bilder sind spannend ( ich auch nicht in der Lage , dieses großen katalanischen Weg zur Arbeit zu besuchen, ich hoffe, dass in künftigen Ausgaben könnte es sein). Katalonien, hat einige Dinge, die die Katalanen genossen dieses Gebiet , dann ein weiteres Video mit Bildern von Katalonien macht . https://www.youtube.com/watch?v=3FWNGPJ9uJc . Katalonien ist die schönsten Landschaften wie die Ebro-Delta , Costa Dorada , Costa Brava , Pyrenäen, unter anderem. Große Städte , wie die Hauptstadt Barcelona , Girona, Lleida und Tarragona diese Städte , die alle vier haben Flughafen ( Terminal 1 in Barcelona, ​​Girona Costa Brava Airport, Flughafen Reus und Lleida Alguaire . Staaten auf, auch der TGV für vier großen Städten in Katalonien. Katalonien , gibt es große Zeichen erkannt Ruf , da war der Komponist Pau Casals mit dem Vogelgezwitscher https://www.youtube.com/watch?v=qKoX01170l0 . Maler Salvador Dali und , . Katalonien, hat auch große musikalische Tradition und katalanische Festivals. traditionelle katalanische Tanz Sardana sind die https://www.youtube.com/watch?v=ukhYNgXJ-nY und Seefahrt Songs werden als Havanna bekannt. https://www.youtube.com/watch?v=K_XJj6WisFg . beeindruckende Song Es gibt Virolai der Chor Montserrat Hier ist das Video . https://www.youtube.com/watch?v = 7- Fkh3mUqWY . Anderswo haben wir Banden Schloss , besser bekannt als Türme , verursacht große Menschentürme und https://www.youtube.com/watch?v=jIFuWXzseyQ Partei der Zwerge und Kaulquappen . In der Sektion Gastronomie in letzter Zeit katalanische Küche ist berühmt in der ganzen Welt, mit großen Küchenchefs Brothers Rock Celler de Can Roca in Girona und Restaurant El Bulli Ferran Adria für die Costa Brava , Roses zwischen kein Norfeu .. und konnte nicht verpassen , rechtzeitig , in der Sportteil einer großen Ikone des Fußballs, FC Barcelona, ​​auf der ganzen Welt bekannt ist, mit seinem besten Spiel der Ära Joseph Guardiola Fans , Follower und Fans Katalonien in seinem Gedächtnis smepre gewann diese 19 Titel in vier oder fünf Jahren , es war unglaublich. Nun, hier eine Zusammenfassung von dem, was dieses neue Land namens Katalonien, das offen für die Welt ist , es zu genießen. Meine Damen und Herren , Anhänger des Blogs , genießen Sie dieses Stück , es ist eine sehr spannende Geist der Katalanen. Ich wollte eine kurze Zusammenfassung geben Verbindung zu diesem großen kleinen Land , die von einigen vergessen, und jetzt mehr denn je Katalonien hat auf der ganzen Welt gesehen . Anhänger und Fans bis zum nächsten

PORTOGUESE

Queridos amigos, fãs e seguidores deste blog Lleureioci todo o mundo. Hoje trago-lhe um relatório especial. Eu faço para escapar do mundo em preocupação do carro, para espalhar um relatório sobre um novo país , que está em minhas portas fora . É em um pequeno país , disse Catalunha, onde a língua oficial é o catalão . Talvez muitos de vocês não conhecem a linguagem, para o resto do mundo. Pedimos , por isso que escrevo isto, e porque, catalães , queremos um estado ou país independente, sem depender de outros países , como é agora, porque esta situação é insustentável. Espanha , cada vez mais coloca mais obstáculos em todos os cidadãos da Catalunha. Dizemos tudo isso suficiente. Catalunha, com sua capital , Barcelona, ​​merece muito , não o que está acontecendo agora . Os cidadãos , estamos cansados ​​de saques fiscais enganando os políticos que estão dividindo a população . Nós não permitem isso. Aqui estão os links que vai oferecer alguns vídeos , estes vídeos não são feitas por mim, são outras pessoas , no entanto, é a realidade que vivemos na Catalunha. Eu sei que a Catalunha , como quais são as suas tradições e seu modo de vida . Este relatório serve para ver uma realidade que os outros não querem ver, e tornar nossa vida miserável. Aqui neste blog você sabe que há sempre coisas boas , eu também picos você vê, aqui na Catalunha, somos pessoas pacíficas e admirar o mundo como simples de terra. Bem, então você vai ver os vídeos que são muito emocionante aconteceu, e as situações são impressionantes. Agora eu escrever passo a passo. (Nota importante , o que é bom , então é real, e não fictício)

1 História da Catalunha , o caminho, através Wikipedia http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya.ia Aqui está um vídeo sobre Catalonia https://www.youtube.com/watch?v=IPl19ap4Io0 . Como Catalunha, então eu mostrar um vídeo do Youtube ( para o mundo) ângulos , com o slogan O QUE É CATALÃO : https://www.youtube.com/watch?v=-HIo7br7cI4 .
Os onze 02 de setembro , o Dia Nacional da Catalunha, mas os grandes atemtats que estava tendo no dia 11 de Setembro de 2001, faz todos os anos , o mundo se lembra desta grande tragédia. Depois de um par de festivais , em 2012 , a Assembleia Nacional Catalão (ANC) , ele queria um desafio , era para fazer uma demonstração para a independência da Catalunha , nas ruas cidade catalã de Barcelona , mais especificamente em 11 de setembro de 2012. Naquele dia, Barcelona fez história , reunindo mais de 1,5 milhões de pessoas de todo o estado catalão . Foi incrível (eu não estava lá, eu perdi , para mim foi uma vergonha) . Aqui paso um vídeo de como ele viveu o grande dia para as ruas da cidade de Barcelona, ​​imagens muito emotivas Manifestação em Barcelona .. 11 9 12 : https://www.youtube.com/watch ? v = ScHsS8vzh – 8 . Uma vez que este evento foi um sucesso sem precedentes e virou-se para o mundo . Ele vai conseguir que, em novembro , houve eleições , o que resultou em lhes ganhar lá agora ( CiU , Convergência e União ) . De 2013, CiU com a cabeça , não vi muita evidência para fazer grandes mudanças , apenas o oposto . A Assembleia Nacional Catalão , neste ano de 2013, propõe-se organizar um grande concerto para a liberdade de expressão , na Catalunha, e realizada em 29 de junho de 2013, o lendário estádio do FC Barcelona , Camp Nou . Foi um grande concerto (não que eu teria gostado de participar e não havia muito). 90.000 pessoas assistiram a este concerto foi incrível , bem como emocionante , com o hino Reapers ( hino da Catalunha) . Em seguida, as imagens do grande concerto para a Liberdade em Camp Nou (29 06 2013) LIBERDADE CONCERT Camp Nou https://www.youtube.com/watch?v=g35qNYUwKn8 . Este concerto foi incrível, também ao redor do mundo. No entanto, outros países, não vale a pena anunciar queria, de fato , foi dito que o fechamento do campo onde o show aconteceu . Seja tudo isso, então você vai passar o hino vídeo deste país chamado Catalunha. seu hino e Reaper é incrível e também issada da bandeira catalã , o sinalizador / Starry . Starry e cantor Reapers hino catalão : https://www.youtube.com/watch?v=J8fZVZiw0a4 . Este concerto foi realizado com grande sucesso , eo melhor de tudo isso , foi feito com calma e de forma pacífica, o que foi uma desastrosa queria e conseguiu. Dia 11 setembro de 2013, um novo dia de Catalunha, com o novo suporte para a independência da Catalunha, onde a Assembléia Nacional Catalão , ele propossar até hoje , fazendo uma corrente humana , que uniu toda a Catalunha . Este grande evento foi outro grande sucesso , que também virou-se para o mundo, então você pisa este vídeo espetacular deste grande forma catalão. 11 9 13 VIA CATALÃO : https://www.youtube.com/watch?v=vdwJjdRDc60 . Esta grande Catalão pista, que passam por Catalunha Norte a Sul, viu as imagens são empolgantes (eu também não comparecer a esta ótima maneira Catalão para trabalhar , espero que em edições futuras pode estar lá) . Catalunha, tem várias coisas que faz os catalães gostou deste território , em seguida, um outro vídeo com imagens da Catalunha. https://www.youtube.com/watch?v=3FWNGPJ9uJc . Catalunha é das mais belas paisagens como o Delta do Ebro , Costa Dorada , Costa Brava , Pirinéus, entre outros. Grandes cidades , como a capital Barcelona , Girona , Lleida e Tarragona estas cidades , todos os quatro têm aeroporto (Terminal 1 em Barcelona , Girona Costa Brava Airport , Lleida e Reus Aeroporto Alguaire . Unidos também ao TGV trem de alta velocidade para quatro principais cidades da Catalunha. Catalunha, há grandes personagens reconhecida reputação , como foi o compositor Pau Casals com o canto dos pássaros https://www.youtube.com/watch?v=qKoX01170l0 . pintor Salvador Dali e , . Catalunha, também tem grandes tradições musicais e festivais catalães. tradicional dança catalão, Sardana são o https://www.youtube.com/watch?v=ukhYNgXJ-nY e canções marítimas são conhecidos como Havana. https://www.youtube.com/watch?v=K_XJj6WisFg impressionante canção. Há Virolai o coro Montserrat Aqui está o vídeo . https://www.youtube.com/watch?v = 7- Fkh3mUqWY . outros lugares, temos gangues castelo , mais conhecido como torres, causando grandes torres humanas e https://www.youtube.com/watch?v=jIFuWXzseyQ grupo de anões e girinos. Na seção gastronômica cozinha recentemente catalã é famosa em todo o mundo, com grandes chefs Brothers Rock Celler de Can Roca , em Girona e Restaurante El Bulli de Ferran Adria para a Costa Brava , Roses entre não Norfeu .. e não poderia faltar, em devido tempo, na seção de esportes de um grande ícone do futebol , o FC Barcelona, ​​conhecida em todo o mundo, com o seu melhor jogo da época Joseph fãs Guardiola , seguidores e fãs vão smepre Catalunha, em sua memória, esses 19 títulos conquistados em quatro ou cinco anos , era incrível. Bem, aqui um resumo do que este novo país chamado Catalunha, que está aberto para o mundo, para se divertir. Senhoras e senhores , os seguidores do blog, aproveite esta peça, há um espírito muito emocionante dos catalães . Eu queria fazer um pequeno resumo dando ligação a este grande país pequeno, esquecido por alguns, e agora mais do que nunca Catalunha foi visto em todo o mundo . Seguidores e fãs até a próxima

ITALIAN

Cari amici, fan e seguaci di questo blog Lleureioci tutto il mondo. Oggi vi porto un rapporto speciale . Lo faccio per sfuggire al mondo nella sollecitudine della vettura, per diffondere un rapporto su un nuovo paese , che è nelle mie porte off . Si tratta di un piccolo paese, ha detto la Catalogna , dove la lingua ufficiale è il catalano . Forse molti di voi non conoscono la lingua , per il resto del mondo . Chiediamo , perché scrivere questo , e perché , catalani , vogliamo uno stato o paese a sé stante , senza fare affidamento su altri paesi , come è ora, perché questa situazione è insostenibile . Spagna , pone sempre più ostacoli in tutti i cittadini catalani . Diciamo tutto questo abbastanza . Catalogna, con la sua capitale , Barcellona , merita molto , non ciò che sta accadendo in questo momento . I cittadini , siamo stanchi di saccheggi fiscali barare politici che stanno dividendo la popolazione . Noi non permettiamo questo . Ecco i link che offriranno alcuni video , questi video non sono fatte da me sono altre persone , invece , è la realtà che viviamo in Catalogna . So che la Catalogna , come quello che sono le loro tradizioni e il loro modo di vita . Questo rapporto serve a vedere una realtà che gli altri non vogliono vedere , e rendere la nostra vita miserabile . Qui su questo blog si sa che ci sono sempre cose buone , io punte anche di vedere , qui in Catalogna , siamo persone pacifiche e ammirare il mondo come semplice terra . Bene , allora vedrete i video che sono molto emozionante successo , e le situazioni sono impressionanti . Ora scrivo passo per passo . ( Nota importante , quello buono allora è vero , non fittizio )

1 Storia della Catalogna , il modo, attraverso Wikipedia http://ca.wikipedia.org/wiki/Catalunya.ia Ecco un video su Catalogna https://www.youtube.com/watch?v=IPl19ap4Io0 . Come Catalogna , poi mi mostra un video di Youtube ( al mondo ) angoli , con lo slogan CHE COS’E ‘ CATALANO : https://www.youtube.com/watch?v=-HIo7br7cI4 .
Il 2 ° undici settembre , la Giornata Nazionale della Catalogna , ma le grandi atemtats che stava avendo 11 settembre 2001 , rende ogni anno , il mondo ricorda questa grande tragedia . Poi per un paio di festival , nel 2012 , l’Assemblea Nazionale Catalana ( ANC ) , che voleva una sfida , era di fare una manifestazione per l’indipendenza della Catalogna , nelle strade città catalana di Barcellona , precisamente in data 11 settembre 2012. Quel giorno , a Barcellona ha fatto la storia , che riunisce più di 1,5 milioni di persone provenienti da tutto il catalano stato . E ‘stato incredibile ( io non ero lì , ho perso , per me è stato un vero peccato ) . Qui paso un video di come ha vissuto quel grande giorno per le strade della città di Barcellona , immagini molto emotive Dimostrazione a Barcellona .. 11 9 12 : https://www.youtube.com/watch ? v = ScHsS8vzh – 8 . Dal momento che questo evento è stato un successo senza precedenti e si voltò verso il mondo . Si realizzare che nel mese di novembre , ci sono state le elezioni , che hanno provocato in loro vincere lì adesso ( CiU , Convergenza e Unione ) . 2013 , CiU con la testa , non si vedono molte prove per fare grandi cambiamenti , esattamente l’opposto . L’Assemblea Nazionale della Catalogna, in questo anno 2013 , si propone di organizzare un grande concerto per la libertà di espressione in Catalogna , e ha tenuto il 29 giugno 2013, il leggendario stadio FC Barcelona , Camp Nou . E ‘stato un grande concerto (non che lo avrei voluto partecipare e c’era un sacco ) . 90.000 persone hanno assistito a questo concerto era incredibile , così come emozionante, con l’inno Reapers ( inno della Catalogna ) . Poi le immagini del grande concerto per la libertà al Camp Nou (29 06 2013) FREEDOM CONCERTO Camp Nou https://www.youtube.com/watch?v=g35qNYUwKn8 . Questo concerto è stato incredibile, anche in tutto il mondo . Tuttavia altri paesi, non vale la pena annunciare volevano, anzi , si è detto che la chiusura del campo dove il concerto ha avuto luogo. Essere tutto questo, allora si passa il video inno di questo paese chiamato Catalogna. il suo inno e Reaper è impressionante e anche issada della bandiera catalana , la bandiera / stellata . Starry e cantante mietitori inno catalano : https://www.youtube.com/watch?v=J8fZVZiw0a4 . Questo concerto si è tenuto con grande successo , e meglio di tutti , è stato fatto con calma e in pace , che è stato un disastroso voluto e ottenuto. Giorno 11 Settembre 2013 , un nuovo giorno della Catalogna , con il nuovo supporto per l’indipendenza della Catalogna , dove l’Assemblea Nazionale della Catalogna, ha propossar a questo giorno , facendo una catena umana , che ha unito tutta la Catalogna . Questo grande evento è stato un altro grande successo , che ha anche rivolto al mondo , allora fate un passo questo video spettacolare di questo grande modo catalano. 11 9 13 VIA CATALANO : https://www.youtube.com/watch?v=vdwJjdRDc60 . Questo grande catalano pista, che passano attraverso la Catalogna Nord a Sud , ha visto le immagini sono entusiasmanti ( ho anche potuto partecipare a questa grande senso catalano di lavorare , spero che nelle prossime edizioni potrebbe essere lì) . Catalogna, ha diverse cose che rende i catalani goduto questo territorio , poi un altro video con le immagini della Catalogna . https://www.youtube.com/watch?v=3FWNGPJ9uJc . Catalogna è i paesaggi più belli , come il Delta dell’Ebro, Costa Dorada , Costa Brava , Pirenei , tra gli altri. Le grandi città , come la capitale di Barcellona , Girona , Lleida e Tarragona queste città , tutti e quattro hanno aeroporto ( Terminal 1 a Barcellona , Girona Costa Brava Airport , Lleida e l’aeroporto di Reus Alguaire . Membri anche al TGV treno ad alta velocità quattro principali città della Catalogna . Catalogna , ci sono grandi personaggi riconosciuti reputazione , così come lo era il compositore Pau Casals con il canto degli uccelli https://www.youtube.com/watch?v=qKoX01170l0 . pittore Salvador Dalì e , . Catalogna, ha anche grandi tradizioni musicali e feste catalane. danza tradizionale catalano , Sardana sono il https://www.youtube.com/watch?v=ukhYNgXJ-nY e le canzoni marinare sono conosciuti come l’Avana . https://www.youtube.com/watch?v=K_XJj6WisFg . canzone impressionante C’è Virolai il coro Montserrat Ecco il video . https://www.youtube.com/watch?v = 7 – Fkh3mUqWY . Altrove , abbiamo bande castello, meglio conosciuto come torri , causando grandi torri umane , e https://www.youtube.com/watch?v=jIFuWXzseyQ partito di nani e girini . Nella sezione cucina gastronomica recentemente catalana è famosa in tutto il mondo , con grandi chef Brothers Roccia Celler de Can Roca a Girona e il ristorante El Bulli di Ferran Adria per la Costa Brava , Roses tra No Norfeu .. e non poteva mancare , a tempo debito , nella sezione sportiva di una grande icona del calcio , FC Barcelona , conosciuto in tutto il mondo, con la sua miglior partita dell’era Giuseppe i fan di Guardiola , seguaci e fan saranno smepre Catalogna in sua memoria , quei 19 titoli vinti in quattro o cinque anni , è stato incredibile . Bene , qui un riassunto di ciò che questo nuovo paese chiamato Catalogna, che è aperta al mondo , per godere . Onorevoli colleghi , seguaci del blog, godere di questo pezzo , c’è uno spirito molto emozionante dei catalani . Volevo fare un breve riassunto che dà il collegamento a questo piccolo grande paese , dimenticato da alcuni, e ora più che mai la Catalogna è stato visto in tutto il mondo . Seguaci e tifosi fino alla prossima

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s