TURÓ DE PUIGSAGORDI (984 M) I CASTELL DE LA POPA (838,7 m) 15 02 14

CATALÀ

Hola, molt bon dia a tots, amics i amigues, seguidors i seguidores del bloc Lleureioci. Us porto un parell de reportatges fets aquest passat cap de setmana de dissabte 15 de febrer ’14, per la poblacio de Centelles, (Comarca d’Osona, dins la provincia de Barcelona). En motiu de les seves festes de Les Bruixes d’enguany de la poblacio. Varem gaudir de les festes i tambe abans d’entrar en la festa del poble, varen volguer visitar el Turó de Puigsagordi de 984 metres i el Castell de la Popa de  838,7 metres. A continuacio us paso en aquest reportatge ne el mateix video, imatges del Turo de Puigsagordi i el Castell de la Popa. Varem decidir començar per visitar aquests dos indrets, per el mati, ja que varem arribar a mig de mati, provinents de la pronvincia de Girona (1 hora aproximadament de cami), i com que teniem que visitar bastants de llocs, la estada a dalt els cims, va ser de curta durada, per aixo ho varem fer amb cotxe fins a dalt. pero anem per parts.

Per arribar al Turo de Puigsagordi, veniem provinents de Vic (C-17 de Vic a Granollers, sortida num.46), entrem direccio al poble de Centelles, per la carretera antiga de Vic a Granollers, (deixem la c-17, per la sortida 46, direccio Centelles). contiuem per la carretera de la dreta, i abans d’arribar al punt kilometric num.18 (queda a uns 50 m aproximadament del creuament), direccio Centelles, hi ha un creuament, agafem per el carrer de la dreta (a la banda esquerra direccio al cementiri del poble), on hi ha una petita senyalitzacio indicant el Puigsagordi (us haig de dir, que aquesta ruta, apenes hi ha indicacions, ens va costar molt de temps arribar fins a dalt els dos llocs que varem visitar, aqui intento especificar el lloc d’acces). agafant el creuament, direccio al Puigsagordi, continuem, direccio a l’hipica (tot deixant-lo a l’esquerra i continuem per una pista forestal (cami), direccio a la casa de colonies (costat hipica aproximadament), passat la casa de colonies, a l’entrada, pero a la banda dreta, hi ha el parking de la casa de colonies. Passat el parking, girem a la dreta, on continua el cami (el cami, els primers 500m es e terra, fins a la companyia de la llum Endesa, davant de la empresa endesa, fem un gir a l’esquerra (90º), on la carretera esta pavimentada fins al final (hi ha zones de la carretera pavimentada que esta en mal estat). Passem el primer creuament (a l’esquerra Via Ferrata i a la dreta, la pista que ens porta als Turons), pugem fins a dalt , pero a uns 500 metres dels repetidors mes a l’esquerra, ja que des d’abaix el poble es veuen. Arribant a dalt, per sorpresa, entre curva i curva, veiem un creuament a la dreta (gir 90º, amb indicacio del mirador del Puigsagordi), aquest creuament, es la ruta a peu des d’abaix el poble al mirador (unes dues hores). Seguim per aquest creuament a la dreta, passant uns camps, la carretera esta asfaltada. A uns 300 metres, trobem un creuament a la dreta (podem triar) o be girar a la dreta(a aquesta altura, en un dels camps, hi ha com punt de referencia, com una casa tipus bungalow), que ens portara, fen una mica mes de volta, o be seguir la carretera per on venim fins a dalt, (en aquest punt, la carretera gira cap a l’esquerra 90º, pero a la dreta hi ha un cami que puja, cosa que no es veu fins que estas ben ve a l’altura). Varem agafar per el cami d’abaix, ja que esta asfaltada fins al mateix turo. En el Turo, veiem, unes vistes impressionants, com es tenir el poble de Centelles, a baix als nostres peus, veure el Montserny davant nostres, i mes cap a l’esquerra, podem veure les singleres de Tavertet, els Pirineus i gran par de la comarca d’Osona. En les fotos, ja ho podreu veure. A dalt el cim, no hi ha barrera de seguretat en el mirador, o sigui precaucio. En el moment d’estar-hi feia vent.

Despres d’estar en aquest turo divisant aquests grans paisatges, varem continuar, fins al Castell de la Popa/Castell de Castellcir, on va ser força dificil arribar-hi (coords gps: 46′ 27″ N, 2° 10′ 37″ E). Varem anar a buscar la carretera per on habiem vingut, per continuar fins a dalt. us haig de dir que va ser bastant lios, i per sort varem trobar gent que ens va indicar el cami. (es continuar tota la carretera pavimentada fins al final, on hi ha una porta on hi deixarem el cotxe), pero per arribar aqui en aquest punt, es troben molts de creuaments, i cap esta senyalitzat (hi ha urbanitzacions, agafem la carretera pavimentada, que de fons veiem que hi ha una gran pujada ((( hi ha diverses))). Pasat el creuament de Puigsagordi, ens trobem un creuament, on seguim a l’esquerra, deixant un cami ample forestal i una linea electrica a la dreta(hem de deixar al marxa dret una casa que fa cantonada). Uns metres mes amunt, trobem un altre creuament, amb tres sortides (punt referencia, dipossit d’aigua, agafar la sortida 3, quedant el dipossit de l’aigua a l’esquerra i de fons es veu una gran pujada, continuar per aquesta,  a la sortida de la dreta es veu la montanya de Montserrat de fons) agafem direccio la masia el Corral. Aquesta pista te continues pujades i baixades en aquest indret (a vegades tambe per ubicacio, varem mirar el ferm de la pista, on es pot apreciar els llocs on es circula mes. Be al final d’una estona entretinguts (Puigsagordi a final pista pavimentada, potser hi pot haber-hi uns 4 o 5 kilometres de distancia) arribem fins la valla, on deixem el cotxe i continuem a peu. Pasat la barrera, on trobem una porta que s’obra, hi ha un altre creuament que agafem per l’esquerra (a la dreta, amb porta d’acces, porta a la font, que esta força a baix), on un cami va baixant i mes endavant ens trobem un gran camp, on anem caminant per el mig, (ja es veu el pas per el mig), i tot passejant per aquest maravellos paisatge, podrem observar, grans camps, fins veure de fons el Castell de la Popa. a mida que ens anem acostant, veiem a l’esquerra, la Torre de Collserola i El Tibidabo de la ciutat de Barcelona, mes cap al mig, veiem les montanyes de Montserrat. En poca estona arribem al castell, que esta enfilat a dalt una montanyeta i des de dalt el castell (obert), podem apreciar unes grans vistes, com  la montanya del Montseny, les montanyes de Montserrat, el Pirineu i altres cims. Pujar aqui dalt, ha estat molt be, es recomendable. Dinar tot veien aquest paisatge, per una estona.  Be seguidors i seguidores, a contiunacio us paso el link d’aquesta ruta. Ara mes endavant, en les properes hores, us posare el reportatge de la festa de les Bruixes de Centelles. Fins ara mateix.

ENGLISH

Hi, good day everyone, friends , fans and followers of the blog Lleureioci . We ‘ve made ​​a couple of reports this weekend on Saturday 15th February ’14 , the population Centelles ( Osona , in the province of Barcelona) . On the occasion of their festivals witches year of the population . We enjoy the festivities and before entering the village feast , they wanted to visit the Hill Puigsagordi 984 meters and the stern castle of 838.7 meters. Then you step out in this report the same video, images Puigsagordi Hill and Castle Stern . We decided to start visiting these two places, in the morning , as we reach the middle of the morning , from the province of Girona ( 1 hour approximately of road ) , as we had plenty of places to visit , stay at the top peaks , was of short duration, for that reason we did drive to the top . but we split .

To reach the hill Puigsagordi , Veni from Vic ( Vic C-17 in Granollers, num.46 output ) , enter Centelles towards the village , the road Old Vic in Granollers ( leave the C-17 to exit 46 , direction Centelles ) . Contius the road on the right before reaching the point num.18 kilometer ( about 50 m is approximately the cross ) Centelles direction , there is a junction , take the road to the right ( on the left side towards the village cemetery ), where there is a small signaling indicating Puigsagordi ( I have to say that this route, there are hardly indications, it took us a long time to reach the top two places that we visited , try here specify the access site ) . taking the intersection Puigsagordi direction , we continue , in the riding direction ( leaving it to the left and continue along a track ( road ) towards summer camp ( riding side approximately ) last house colonies at the entrance , but on the right side , there is parking in the summer camp . passed the car park, turn right , continue on the road ( the road , the first 500m is e land to light company Endesa, Endesa front of , make a left turn ( 90 degrees ), where the road is paved all the way (there are parts of the paved road that is in poor condition .) after the first crossing ( Via Ferrata on the left and on the right track that leads Hills ) , climb to the top , but about 500 meters repeaters month left, because from the village are below . Coming above, by surprise, between curve and curve , we see a cross on the right ( turn 90 degrees , indicating the lookout Puigsagordi ) , this intersection is the walking route from the village below the balcony ( two hours ) . follow this crossing to the right , passing fields , the road is paved . 300 meters , there is a crossover to the right ( you can choose ) either turn right ( at this point , in the camps , there no such reference point , such as a house bungalow ), which will lead us back a little fen , or follow the road where we come to the top , ( at this point, the road turns to the left 90 degrees but the right is a path that goes , which is not until you are well come around .) we took to the road below , as it is paved to the same hill . on the hill , see, stunning views , as have the people of Centelles down at our feet , see the Montserny us, and more to the left , we see the singles Tavertet , the Pyrenees and the region of large par Osona . in the photos , I can see . up top , there is no barrier in the gazebo , or caution . Upon being there was no wind .

After being in this hill currencies such great landscapes , we continue to Stern Castle / Castle Castellcir , which was quite difficult to get there ( gps coords : 46 ‘ 27 “N, 2 ° 10’ 37 ” E). We went to look for where the road came soon after , to continue to the top . I have to say it was quite Lios , and luckily we found people who told us the way . ( will continue throughout the paved road to the end where there is a door where we leave the car ) , but to come here at this point , there are many crossovers , and this marked head (there are developments , take the paved road that background we see that there is a big rise ( ( ( there are several ))) . Puigsagordi Past the crossing , we find an intersection where we left, leaving a wide path forest and the electric line right ( going left to right we have a corner house ) . few meters above , there is another crossover with three outputs ( reference point , dipossit water , take Exit 3 , the remaining water in dipossit the left background is a big climb , continue this at the exit on the left is the mountain of Montserrat background) take direction farmhouse Corral . this track has continuous ups and downs in this place ( in sometimes by location, we look at the firm of the track, where you can see the places where it circulates month. well at the end of a fun time ( Puigsagordi paved the end , perhaps there may have about 4 or 5 kilometers distance ) to reach the valley, where we leave the car and continue on foot. Past the barrier, where there is a door that opens , there is another crossroads , take the left (right , with gate access gate to the source , which is quite low ) , where a road goes down and later on we find a large field where we walk to the middle ( you can see the step by half ) , and walking through this wonderful landscape, we observed large fields , to see the bottom of the stern castle . pieces that we are approaching , we left the Collserola Tower and Tibidabo in Barcelona , but in the mid we see the mountains of Montserrat. Before long we reached the castle , which is perched above a Montanyeta the castle and up ( open ) , we can see some great sights , such as the Montseny mountain , mountains of Montserrat, Pyrenees and other peaks . Upload up here has been very good, is recommendable . lunch saw all this scenery for a while. Cordero fans and followers to step contiunacio you the link of this route . Now later on in the coming hours , I put the story of the Witches Centelles party . Until now.

FRANCE

Bonjour, bonne journée à tous , amis, fans et adeptes du blog Lleureioci . Nous avons fait quelques rapports ce week-end le samedi 15 Février ’14 , la population Centelles ( Osona , dans la province de Barcelone ) . A l’occasion de leurs fêtes sorcières année de la population . Nous apprécions les fêtes et avant d’entrer dans la fête du village , ils voulions visiter la colline Puigsagordi 984 mètres et le château de poupe de 838,7 mètres . Puis vous entrez dans ce rapport la même vidéo , images Puigsagordi Hill et le château Stern . Nous avons décidé de commencer à visiter ces deux endroits , dans la matinée, alors que nous atteignons le milieu de la matinée , de la province de Gérone ( environ 1 heure de route ) , que nous avions beaucoup d’endroits à visiter , rester au sommet pics , fut de courte durée , pour cette raison, nous n’avons dirigerons vers le haut . mais nous nous sommes séparés .

Pour atteindre la colline Puigsagordi , Veni de Vic ( Vic C- 17 à Granollers, sortie num.46 ) , entrez Centelles vers le village , la route Old Vic à Granollers ( quitter le C- 17 à sortie 46 , direction Centelles ) . Contius la route sur la droite avant d’atteindre le point num.18 km ( environ 50 m est d’environ la croix ) de direction Centelles , il ya un carrefour , prendre la route à droite ( sur le côté gauche vers le cimetière du village ) , où il ya un petit signalisation indiquant Puigsagordi ( je dois dire que cette route , il n’y a guère d’indications , il nous a fallu beaucoup de temps pour atteindre les deux premières places que nous avons visités , essayez ici spécifier le site d’accès ) . prenant l’intersection direction Puigsagordi , nous continuons , dans le sens de la marche ( en laissant à la dernière maison à gauche et continuer le long d’une piste (route ) vers le camp d’été ( équitation côté environ ) colonies à l’entrée , mais sur le côté droit , il ya un parking dans le camp d’été . passé le parking , tourner à droite , continuer sur la route ( la route , le premier 500m est une terre e de société lumière Endesa , Endesa devant , faire un virage à gauche ( 90 degrés ) , où la route est pavée tout le chemin ( il ya des parties de la route goudronnée qui est en mauvais état . ) après la première traversée ( Via Ferrata sur la gauche et sur ​​la bonne voie qui mène Hills ) , monter au sommet , mais à environ 500 mètres répéteurs mois gauche , parce que depuis le village ci-dessous . venant ci-dessus , par surprise , entre la courbe et la courbe , on voit une croix sur la droite ( tourner à 90 degrés , ce qui indique l’affût Puigsagordi ) , cette intersection est la voie de marche du village en dessous du balcon ( deux heures) . suivre cette traversée vers la droite , en passant des champs , la route est pavée . 300 mètres , il ya un croisement à droite ( vous pouvez choisir ) soit tourner à droite ( à ce stade , dans les camps , il pas de point de référence tel , comme un bungalow de la maison ) , qui nous ramènera un peu de fagnes, ou suivre la route où nous arrivons à la partie supérieure , ( à ce stade , la route tourne vers la gauche de 90 degrés mais le droit est un chemin qui va , ce qui n’est pas jusqu’à ce que vous êtes bien venez autour . ) , nous avons pris la route ci-dessous, il est pavé de la même colline . sur la colline , voir , vue imprenable , comme ont les gens de Centelles à nos pieds , voir le Montserny nous , et plus à gauche , nous voyons les singles Tavertet , les Pyrénées et la région de grand par Osona . sur les photos , je vois . en haut, il n’y a pas de barrière dans le gazebo , ou prudence. Après avoir été il n’y avait pas de vent .

Après avoir été dans cette colline monnaies de ces grands paysages , nous continuons à Stern Château / Château Castellcir , qui était très difficile d’y arriver ( coords gps : 46 ’27 ” N , 2 ° 10 ’37” E). Nous sommes allés à la recherche de la route où est venu peu de temps après , à continuer vers le haut . Je dois dire que c’était tout à fait Lios , et heureusement, nous avons trouvé des gens qui nous ont dit la manière . ( Il continuera tout au long de la route goudronnée jusqu’à la fin où il ya une porte où nous laissons la voiture ) , mais de venir ici en ce moment , il ya beaucoup de croisements , et cette tête marquée ( il ya des développements , prendre la route goudronnée ce contexte , nous voyons qu’il ya une forte hausse ( ( ( il ya plusieurs ) ) ) . Puigsagordi passé le passage à niveau, on trouve une intersection où nous sommes partis, laissant une forêt de chemin large et la ligne électrique droite ( aller à gauche à droite, nous avons une maison d’angle ) . quelques mètres au-dessus , il ya un autre croisement avec trois sorties (point de référence , l’eau de dipossit , prendre la sortie 3 , l’eau restant dans dipossit l’arrière-plan à gauche est une grande montée , poursuivre ce à la sortie sur la gauche est la montagne de Montserrat fond ) prendre la direction ferme Corral . ce titre a des hauts et des bas dans continus cet endroit ( dans parfois le lieu , nous examinons l’entreprise de la piste , où vous pouvez voir les endroits où il circule mois. ainsi à la fin d’un moment de plaisir ( Puigsagordi ouvert la fin , peut-être il peut y avoir environ 4 ou 5 km la distance ) pour rejoindre la vallée , où nous laissons la voiture et continuer à pied . passé la barrière , où il ya une porte qui s’ouvre, il est un autre carrefour , prendre à gauche (à droite , avec la porte porte d’accès à la source , ce qui est assez faible ) , où une route descend et plus tard , nous trouvons un grand champ où nous marchons au milieu ( vous pouvez voir l’étape de moitié ) , et la marche à travers ce merveilleux paysage , nous avons observé de grands champs , pour voir le bas du château de poupe . pièces que nous approchons , nous avons quitté la Tour de Collserola et Tibidabo à Barcelone , mais dans le milieu nous voyons les montagnes de Montserrat . Avant longtemps, nous avons atteint le château, qui est perché au-dessus d’un Montanyeta le château et plus ( ouvrir ) , nous pouvons voir quelques grands sites touristiques , tels que la montagne Montseny , des montagnes de Montserrat , Pyrénées et d’autres sommets . Chargez ici a été très bonne , est recommandable . déjeuner vit tout ce paysage pendant un certain temps . fans et adeptes Cordero à l’étape contiunacio vous le lien de cette route . maintenant plus tard dans les prochaines heures , je mets l’histoire de la sorcière Centelles partie . Jusqu’à maintenant .

GERMANY

Hallo, guten Tag alle, Freunde, Fans und Anhänger des Blogs Lleureioci . Wir haben ein paar der Berichte dieses Wochenende am Samstag, 15. Februar ’14 , die Bevölkerung Centelles ( Osona , in der Provinz Barcelona) gemacht . Anlässlich ihrer Feste Hexen Jahr der Bevölkerung. Wir genießen das Fest und vor Eintritt in die Dorffest , die Hill Puigsagordi 984 Metern und das Heck Burg von 838,7 Metern besuchen wollten . Dann trittst du in diesem Bericht die gleiche Video, Bilder Puigsagordi und Schloss Stern . Wir beschlossen, beginnen den Besuch dieser beiden Orte , in der Früh, als wir erreichen die Mitte des Vormittags , aus der Provinz Girona (1 Stunde von ca. Straße) , da wir viele Orte zu besuchen, bleiben an der Spitze Gipfel, war von kurzer Dauer , aus diesem Grund haben wir uns an die Spitze zu fahren. aber wir aufgeteilt.

Um den Hügel Puigsagordi , Veni von Vic ( Vic C-17 in Granollers, num.46 Ausgang) zu erreichen , geben Sie Centelles in Richtung des Dorfes , die Straße Old Vic in Granollers (lassen Sie die C-17 zu Ausfahrt 46 , Richtung Centelles ) . Contius die Straße, auf der rechten Seite vor Erreichen des Punktes num.18 km (ca. 50 m ist ungefähr das Kreuz) Richtung Centelles , gibt es eine Kreuzung , nehmen Sie die Straße nach rechts ( auf der linken Seite auf dem Dorffriedhof ), gibt es wo eine kleine Signal Puigsagordi anzeigt ( ich muss sagen , dass diese Route gibt es kaum Hinweise , es dauerte eine lange Zeit, um die ersten beiden Plätze , die wir besuchten erreichen , versuchen Sie hier geben Sie den Zugangsstelle ) . unter der Kreuzung Puigsagordi Richtung wir weiter , in Fahrtrichtung (Abfahrt ihn nach links und fahren entlang einer Schiene (Straße ) in Richtung Sommercamp (Reit Seite ungefähr) letzte Haus Kolonien am Eingang, sondern auf der rechten Seite, gibt es Parkplätze im Sommerlager. geben den Parkplatz , rechts abbiegen, weiter auf der Straße (die Straße ist die erste 500 E Land an Licht Endesa , Endesa vor , biegen Sie links ab (90 Grad) , wo die Straße den ganzen Weg ebnete (es gibt Teile der asphaltierten Straße, die in einem schlechten Zustand ist . ) nach dem ersten Durchgang ( Via Ferrata auf der linken und auf der rechten Spur, die Hügel führt ) , an die Spitze , aber etwa 500 Meter links Repeater Monat , weil aus dem Dorf sind unten. kommend oben , überrascht , zwischen Kurve und Kurve , sehen wir ein Kreuz auf der rechten Seite ( um 90 Grad , was die Suche Puigsagordi ), ist dieser Schnittpunkt der Wanderstrecke aus dem Dorf unter dem Balkon (zwei Stunden) . folgen dieser Kreuzung nach rechts , vorbei an Feldern , die Straße ist asphaltiert. 300 Meter , es ist ein Crossover auf der rechten Seite (Sie können wählen ) entweder rechts (an dieser Stelle , in den Lagern gibt kein solcher Referenzpunkt , wie ein Haus Bungalow ) , die uns führen wird wieder ein wenig fen , oder folgen Sie der Straße , wo wir an die Spitze zu kommen, (an dieser Stelle , wird der Weg zu den 90 Grad nach links sondern das Recht ist ein Weg, der geht , was nicht , bis Sie gut um zu kommen. ) nahmen wir an der Straße unten , wie es auf den gleichen gepflasterten Hügel ist . auf dem Hügel, sehen , herrliche Aussicht, wie die Menschen in Centelles zu unseren Füßen haben , lesen Sie unter dem Montserny uns , und mehr auf der linken Seite sehen wir die Singles Tavertet , die Pyrenäen und die Region von großen Stück Osona . auf den Fotos kann ich Upon dort war kein Wind zu sehen. Up Top, gibt es keine Barriere in der Gartenlaube oder Vorsicht. .

Nachdem er in diesem Hügel Währungen wie große Landschaften, wir weiterhin Stern Schloss / Burg Castellcir , die sehr schwierig zu erreichen ( GPS Koordinaten war : 46 ’27 ” N, 2 ° 10 ‘ 37 ” E). Wir gingen um , wo die Straße kam bald nach schauen , um an die Spitze fortsetzen. Ich muss sagen, es war ganz Lios , und zum Glück fanden wir Menschen, die uns den Weg erzählt. (Wird während der asphaltierten Straße bis zum Ende , wo gibt es eine Tür , wo wir das Auto verlassen weiter ), aber hier an dieser Stelle zu kommen , gibt es viele Übergänge , und das markierte Kopf (es gibt Entwicklungen , nehmen Sie die asphaltierte Straße Hintergrund , dass wir sehen, dass es einen großen Anstieg ((( es gibt mehrere ))) . Puigsagordi Vorbei an der Kreuzung, finden wir eine Kreuzung, wo wir links, so dass ein breiter Weg Wald und die elektrische Leitung rechts (in Richtung links nach rechts haben wir eine Ecke Haus). wenige Meter über gibt es ein weiteres Crossover mit drei Ausgängen (Referenzpunkt , dipossit Wasser, nehmen Sie die Ausfahrt 3, das restliche Wasser in dipossit links im Hintergrund ist ein großer Anstieg, weiterhin diese an der Ausfahrt auf der linken Seite ist der Berg von Montserrat Hintergrund) fahren Sie in Richtung Bauernhaus Corral . Diese Kette hat durchgehend Höhen und Tiefen in diesem Ort ( in manchmal nach Ort, schauen wir auf die Firma der Strecke , wo man die Stellen, wo es zirkuliert Monat sehen können. auch am Ende einer Spaßzeit ( Puigsagordi ebnete das Ende , vielleicht gibt es etwa 4 oder 5 Kilometer haben Abstand ), um das Tal, wo wir das Auto verlassen und zu Fuß zu erreichen. Vorbei an der Schranke, wo gibt es eine Tür, die sich öffnet, gibt es eine weitere Kreuzung , nehmen Sie die linke (rechts, mit Tor Zufahrtstor zu der Quelle , die recht niedrig ist ), wo eine Straße geht nach unten und später finden wir ein großes Feld, wo wir zu Fuß in die Mitte (man kann den Schritt um die Hälfte zu sehen) , und zu Fuß durch diese wunderbare Landschaft, beobachteten wir große Felder , um den Boden des Hecks Schloss zu sehen. Stücke, die wir nähern , verließen wir den Collserola Tower und Tibidabo in Barcelona, ​​sondern in der Mitte sehen wir die Berge von Montserrat. Bevor lange wir das Schloss, das über einem Montanyeta thront die Burg und bis (offen) erreicht , können wir einige tolle Sehenswürdigkeiten, wie dem Montseny Berg, Berge von Montserrat, Pyrenäen und andere Gipfel . Galerie hier ist sehr gut , ist empfehlenswert. Mittagessen sah all diese Landschaft für eine Weile. Cordero Fans und Anhänger zu Schritt contiunacio der Link von dieser Route. nun später in den kommenden Stunden , habe ich die Geschichte der Hexen Centelles Party. Bis jetzt .

PORTOGUESE

Oi , bom dia a todos , amigos, fãs e seguidores do blog Lleureioci . Fizemos um par de relatórios neste fim de semana , no sábado 15 de fevereiro ’14 , a população Centelles ( Osona , na província de Barcelona). Por ocasião de sua festivais bruxas ano da população. Nós desfrutar das festividades e antes de entrar na festa da aldeia , eles queriam visitar as Colina Puigsagordi 984 metros e do castelo de popa 838,7 metros. Então você sair neste relatório o mesmo vídeo, imagens Puigsagordi Hill e Castelo Stern. Decidimos começar a visitar esses dois lugares , na parte da manhã , como chegamos ao meio da manhã , a partir da província de Girona (1 hora aproximadamente de estrada), como tivemos muitos lugares para visitar, ficar no topo picos, foi de curta duração , por isso que fizemos de carro até o topo. mas nos separamos .

Para chegar à colina Puigsagordi , Veni de Vic ( Vic C- 17 em Granollers, saída num.46 ) , digite Centelles para a aldeia , a estrada Old Vic em Granollers ( deixar o C-17 para saída 46 , sentido Centelles ) . Contius a estrada à direita antes de chegar ao ponto num.18 km (cerca de 50 m é de cerca de cruz ) em direcção a Centelles , há uma junção , pegue a estrada para a direita ( no lado esquerdo em direção ao cemitério da aldeia ), onde há uma pequena sinalização indicando Puigsagordi (eu tenho que dizer que esta rota, quase não há indicações , levou um longo tempo para alcançar os dois primeiros lugares que visitamos , tente aqui especificar o local de acesso ) . tomando a interseção direção Puigsagordi , continuamos , no sentido de equitação ( deixando para a última casa à esquerda e continue ao longo de uma pista (estrada) para um acampamento de verão ( andar lado aproximadamente) colônias na entrada , mas no lado direito , há estacionamento no acampamento de verão. passado o parque de estacionamento , vire à direita , continue na estrada (a estrada , a primeira é de 500m e terra para empresa luz Endesa, Endesa frente , vire à esquerda ( 90 graus) , onde a estrada é pavimentada todo o caminho (há partes da estrada asfaltada que está em mau estado . ) após a primeira travessia (Via Ferrata na esquerda e no caminho certo que leva Hills) , subir até o topo , mas cerca de 500 metros repetidores mês esquerda , porque a partir da aldeia estão abaixo. Vindo acima , de surpresa, entre a curva e curva , vemos uma cruz à direita ( virar 90 graus , indicando a procura Puigsagordi ) , este cruzamento é o percurso a pé da aldeia abaixo da varanda ( duas horas ) . seguir esta travessia para a direita , passando por campos , a estrada é asfaltada. 300 metros , há um cruzamento para a direita (você pode escolher ) ou virar à direita (neste ponto , nos campos , não tal ponto de referência , como um bungalow casa) , o que nos levará de volta um pouco de fen , ou siga a estrada de onde viemos para o topo, (neste ponto , a estrada vira à esquerda 90 graus mas o direito é um caminho que vai, o que não é até que você é bem vindo por aí. ) que levou para a estrada a seguir, como é pavimentada para o mesmo monte. no morro, ver , vistas deslumbrantes , assim como o povo de Centelles baixo em nossos pés , veja o Montserny nós, e mais para a esquerda , vemos os singles Tavertet , os Pirinéus e região da grande par Osona . nas fotos , eu posso ver . lá em cima , não há nenhuma barreira no gazebo , ou cautela. ao ser não havia vento .

Depois de estar neste moedas colina tão grandes paisagens , continuamos a Stern Castelo / Castelo Castellcir , que foi muito difícil chegar lá ( coordenadas GPS: 46 ’27 “N, 2 ° 10 ‘ 37 ” E) . Fomos procurar onde a estrada veio logo depois, para continuar até o topo. Eu tenho que dizer que foi bastante Lios , e felizmente, encontramos pessoas que nos disseram o caminho. ( continuará ao longo da estrada asfaltada até o final, onde há uma porta onde deixamos o carro ), mas para vir aqui , neste ponto, há muitos crossovers , e esta cabeça marcada ( há desenvolvimentos , pegue a estrada pavimentada esse pano de fundo , vemos que há um grande aumento ((( existem vários ))) . Puigsagordi passado o cruzamento , encontramos um cruzamento onde saímos, deixando uma floresta caminho largo ea linha elétrica direita ( indo para a esquerda para a direita , temos uma casa de esquina ) . alguns metros acima , há uma outra passagem com três saídas (ponto de referência , a água dipossit , tome a saída 3 , a água restante em dipossit o fundo esquerda é uma grande subida , continue este na saída da esquerda é a montanha de Montserrat fundo ) tomar a direcção quinta Corral . esta pista tem altos e baixos contínuos neste lugar (em às vezes, por localização , olhamos para a empresa da pista, onde você pode ver os lugares onde circula mês. bem no final de um tempo divertido ( Puigsagordi pavimentou o final , talvez não pode ter cerca de 4 ou 5 km distância ) para chegar ao vale, onde deixamos o carro e continuar a pé . passado a barreira , onde há uma porta que se abre , há um outro cruzamento , vire à esquerda (à direita , com portão portão de acesso à fonte , que é muito baixa), onde a estrada vai para baixo e , mais tarde, encontramos um grande campo onde nós caminhamos para o meio (você pode ver o passo a metade ) , e caminhando por esta maravilhosa paisagem , observamos grandes campos , para ver o fundo do castelo de popa . peças que estão se aproximando , nós deixamos a Torre de Collserola e Tibidabo em Barcelona, ​​mas em meados da década vemos as montanhas de Montserrat. pouco tempo chegamos ao castelo, que fica situada acima de uma Montanyeta o castelo e para cima ( abrir ), podemos ver alguns grandes pontos turísticos, como a montanha Montseny , montanhas de Montserrat , Pirinéus e outros picos . Envie até aqui tem sido muito bom, é recomendável. almoço viu tudo isso cenário por um tempo. fãs Cordero e seguidores para intensificar contiunacio o link desta rota. Agora , mais tarde, nas próximas horas , eu coloquei a história da festa de bruxas Centelles . Até agora.

ITALIAN

Ciao , buona giornata a tutti , amici , fan e seguaci del blog Lleureioci . Abbiamo fatto un paio di rapporti in questo fine settimana di Sabato 15 febbraio ’14 , la popolazione Centelles ( Osona , nella provincia di Barcellona) . In occasione del loro festival streghe anno della popolazione . Ci godiamo i festeggiamenti e prima di entrare alla festa del villaggio, hanno voluto visitare la collina Puigsagordi 984 metri e il castello di poppa di 838,7 metri . Poi fate un passo in questa relazione lo stesso video , immagini Puigsagordi Hill e Castello di Stern . Abbiamo deciso di iniziare a visitare questi due luoghi , al mattino , come si raggiunge la metà della mattinata , dalla provincia di Girona (1 ora circa di strada) , come abbiamo avuto un sacco di posti da visitare , rimanere al top picchi , sia di breve durata , per questo motivo siamo andati in macchina al top . ma ci siamo lasciati .

Per raggiungere la collina Puigsagordi , Veni da Vic ( Vic C – 17 in Granollers , uscita num.46 ) , immettere Centelles verso il villaggio , la strada Old Vic a Granollers ( lasciare il C – 17 uscita 46 , direzione Centelles ) . Contius la strada a destra prima di raggiungere il num.18 chilometro punto ( circa 50 m è di circa croce ) direzione Centelles , c’è un bivio , prendete la strada a destra ( sul lato sinistro verso il cimitero del paese ), dove c’è un piccolo segnale che indica Puigsagordi ( devo dire che questo percorso , ci sono pochissime indicazioni , ci è voluto molto tempo per raggiungere i primi due posti che abbiamo visitato , provare qui specificare il sito di accesso ) . prendendo l’intersezione direzione Puigsagordi , continuiamo , nel senso di marcia ( lasciando l’ultima casa a sinistra e proseguire lungo una pista (strada ) in direzione campo estivo ( in sella a lato circa) colonie all’ingresso , ma sulla destra , c’è un parcheggio al campo estivo . passato il parcheggio , girare a destra , proseguire sulla strada (la strada , il primo 500 è l’e terra azienda luce Endesa , Endesa fronte , girare a sinistra ( 90 gradi) , dove la strada è asfaltata tutta la strada ( ci sono parti della strada asfaltata che è in cattive condizioni . ) dopo il primo incrocio ( Via Ferrata sulla sinistra e sulla strada giusta che porta Hills) , salire fino alla cima , ma a circa 500 metri ripetitori mese di sinistra , perché dal paese sono al di sotto . Venuta sopra , a sorpresa , tra la curva e la curva , si vede una croce sulla destra ( girare di 90 gradi , indicando il belvedere Puigsagordi ) , questo incrocio è il percorso a piedi dal villaggio sotto il balcone (due ore ) . seguire questo incrocio a destra , passando per i campi , la strada è asfaltata . 300 metri , c’è un incrocio a destra ( potete scegliere) o girare a destra ( a questo punto , nei campi , ci tale punto di riferimento , come ad esempio un bungalow casa ) , che ci porterà indietro di un po ‘di palude , o seguire la strada dove veniamo alla parte superiore , ( a questo punto , la strada gira a sinistra di 90 gradi ma il diritto è un percorso che va , che non è finché non si è ben venuto intorno . ) abbiamo preso la strada di sotto , in quanto è lastricata la stessa collina . sulla collina , vedere , vista mozzafiato, in quanto hanno le persone di Centelles ai nostri piedi , vedere la Montserny noi, e più a sinistra , vediamo i singoli Tavertet , i Pirenei e la regione di grandi par Osona . nelle foto , vedo . Sulla parte superiore , non vi è alcun ostacolo nel gazebo , o cautela . Dopo essere stato non c’era vento .

Dopo essere stato in questa collina valute così grandi paesaggi , continuiamo a Stern Castello / Rocca Castellcir , che era piuttosto difficile da raggiungere ( Coordinate GPS: 46 ’27 “N , 2 ° 10 ‘ 37 ” E) . Siamo andati a cercare dove la strada è venuto subito dopo , per continuare verso l’alto . Devo dire che è stato abbastanza Lios , e per fortuna abbiamo trovato persone che ci ha detto la strada . ( continuerà per tutta la strada asfaltata fino alla fine dove c’è una porta dove lasciamo l’auto ) , ma per venire qui , a questo punto , ci sono molti attraversamenti , e questa testa marcata ( non ci sono sviluppi , si imbocca la strada asfaltata questo contesto vediamo che c’è un forte aumento ( ( ( ce ne sono diversi ))) . Puigsagordi passato la traversata , troviamo un incrocio dove abbiamo lasciato , lasciando un bosco percorso largo e la linea elettrica a destra ( andando da sinistra a destra abbiamo una casa d’angolo ) . pochi metri , c’è un altro crossover con tre uscite (punto di riferimento , acqua dipossit , prendere l’uscita 3 , l’acqua rimasta in dipossit sullo sfondo a sinistra è una grande salita , continuare questa all’uscita a sinistra è la montagna di Montserrat sfondo ) prendere direzione casale Corral . questa pista ha continui alti e bassi in questo luogo (in a volte per posizione, guardiamo la ditta della pista , dove si possono vedere i luoghi dove circola mese. bene alla fine di un tempo di divertimento ( Puigsagordi spianato la fine , forse ci possono avere circa 4 o 5 km distanza ) per raggiungere la valle , dove lasciamo l’auto e proseguire a piedi . passato la barriera , dove c’è una porta che si apre , c’è un altro bivio , prendete a sinistra (a destra , con cancello cancello di accesso alla fonte , che è piuttosto bassa ) , dove una strada scende e poi troviamo un grande campo dove noi camminiamo al centro ( si può vedere il passo a metà) , e passeggiando per questo paesaggio meraviglioso , abbiamo osservato grandi campi , per vedere il fondo del castello di poppa . pezzi che ci stiamo avvicinando , abbiamo lasciato la Torre Collserola e il Tibidabo a Barcellona , ma a metà degli anni vediamo le montagne di Montserrat . In poco tempo abbiamo raggiunto il castello, che è arroccato sopra un Montanyeta il castello e superiore (aperto ) , possiamo vedere alcune grandi attrazioni, come il monte Montseny , montagne di Montserrat , Pirenei e altre cime . Carica qui è stato molto buono , è raccomandabile . pranzo ha visto tutto questo scenario per un po ‘. Cordero fan e seguaci al passaggio contiunacio il link di questo percorso . ora più tardi nelle prossime ore , ho messo la storia delle streghe Centelles partito . Fino ad ora.

LINK FOTOS RUTA TURÓ PUIGSAGORDI I CASTELL DE LA POPA:

http://www.youtube.com/watch?v=0leI-qbqNFs&feature=youtu.be

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s