LADA NIVA 4X4 ( VAZ – AUTOVAZ) VERSIONS

CATALÀ

Hola, molt bona tarda a tots vosaltres, seguidors i seguidores, estic per aqui de nou, amb un altre reportatge. Aquest, he tingut que demanar permis a una pagina especialitzada, en el model que ve a continuacio. Haig de donar les gracies a la paigna web Nivamania.es, per oferir-me totes les seves fotos. Be, feia temps que buscava fotos del legendari Lada Niva 4×4, ja que fa anys, ja el tenia vist per aqui (1990 i mes). Aquest vehicle 4×4 que va sortir cap a l’any 1976, i que ara, encara es ven amb la carrosseria igual, potser hi han fet algunes petites modificacions, pero be, es el Lada Niva que ens te acostumats a tots els afcionats al 4×4 i aquest model especialment. Es un vehicle, per sortir de la carretera, amb unes prestacions, bastant bones (4×4), pero per el que fa a prestacions per a carretera, diguessim que no es per tirar coets. En el seu temps, empleava el motor d’origen Fiat (1.600 cm3 i 78 cv de carburador) amb unes prestacions discretes ( uns 14,6 l als 100 de benzina de mitjana i una velocitat punta entorn als 130 km/h).Pero l’any 1994, es varen canviar els interiors i els seients davanters sujectaven una mica mes el cos. El tablero tambe va ser revisat i el porto posterior tambe, ja que arribava fins a baix, a l’altura dels pilots i tenia una bona area de carrega i descarrega. Per el que fa als motors, tambe es varen canviar, varen passar de 1.600 cm3 d’origen Fiat al 1.700 cm3 (80 cv) injeccio d’origen Gm, amb una reduccio dels consums) De dins estava força desfassat i encara ara en les actuals versions i falta coses, pero be es el que hi ha per ara. Encara es veuen alguns vehicles d’aquest model, jo per aqui nomes en n’he vist la versio mes “normal”, la de 3 portes 1.6 i 1.7i tancada, pero tambe vaig poguer veure la versio cabrio. Ara buscant per fer aquest reportatge, resulta que el Lada Niva, a Rusia, el seu pais d’origen, han fet moltes mes versions d’aquest model, i a continuacio us passare les fotos, en format video d’aquestes altres versions ruses, que en vaig arribar a contar, mes de 45 versions, de les quals 6 encara es fabriquen. M’enrecordo d’aquest model, que potser el veies i et semblava lleig de carrosseria, pero dins, l’enginy que portava era perfecte (caixa de reductores, que en aquest link us passo (video del Youtube) com fer anar les reductores del Lada Niva:  http://www.youtube.com/watch?v=TcuatDEkYJY  Tambe la seva aerodinamica, no era gaire bona, ja que a partir de certa velocitat, feia molta fressa ( fa). Els motors, ( de carburador 1.600 cm3) en freds, es necessitaven del famos estarter, sino impossible engegar-los. Eren motors montats en factories de Lada a Togliatti (Federacio de Rusia) a baixes temperatures (-30º o mes). Pero aquest model, es continua fent, pero amb el motor 1.7i d’origen Gm. Fa uns anys, Lada va tenir com una mena de joint venture amb Chevrolet, on varen fabricar un nou Niva(2005), sota el nom de Chevrolet Niva. Aquesta versio no ha sortit del seu pais, ja que depen quins paisos, amb les normatives que tenen, aquest vehicle (Lada Niva) ho te restringit. Actualment, Renault- Nissan- Dacia, va comprar accions de Lada i per Rusia es poden veure models del Dacia Logan Break 1 gen, sota nom de Lada Largus.  Be feta aquesta explicacio us passo el link del video d’unes quantes versions del Niva, que estan fetes, seguint l’ordre de l’any de fabricacio de cada model fins a les ultimes, on son els que actualment encara es fabriquen. Seguidors i seguidores d’aquest model rus, disfruteu de les imatges. Fins la propera.

HISTORIA

El Lada Niva neix l’any 1970 per l’antic Estat Sovietic, ordenant a la factoria Autovaz disenyar rapidament un vechile 4×4 de cost economic per a us diari per agricultors. Entre 1971 i 1972 els ingeniers d’Autovaz, fan el primer prototip 4×4, amb sostre de lona amb mecanica Fiat. 1973 es don llum verda a la coneguda carrosseria autoportant del Niva. 1974, apareix un nou prototip molt similar als fabricats en serie,amb la novetat d’anar equipats amb el legendari motor 1600 del Seat 1500 amb alguns arreglos de la marca. 1976, S’nicia l’esperada fabricacio en serie dels primers Niva, La seva produccio anual agafaria les 90.000 unitats. L’any 2006, Lada, va fabricar la xifra 1,8 mi.lions del totes les seves versions.

ENGLISH

Hello , good evening to all of you fans and followers , I’m here again with another story . This I had to ask permission to specialist sites in the model that follows . I have to thank paigna Nivamania.es website to offer me all your photos. Well, had long sought legendary Lada Niva 4×4 photos , because years ago , I had already seen here (1990 and more). This 4×4 vehicle that came out around the year 1976 and now , still sold the same body , there may have been some minor changes , but hey , the Lada Niva that you used all 4×4 afcionats and this particular model . It is a vehicle to leave the road, with a performance quite good ( 4×4 ) , but by making a provision for the road, we say that it is time to throw . In his time employee of origin Fiat engine ( 1,600 cm3 and 78 hp carburetor ) with discrete features (about 14.6 s 100 petrol average and a top speed around 130 km / h) . Pero 1994 and the interiors were changed front seats sujectaven a little body. The tablero was also reviewed and the tailgate also because it got to the bottom , around the pilots and had a good area for loading and unloading . By making engines , were also changed , they went from 1,600 cm3 to 1,700 cm3 original Fiat ( 80 hp ) injection of GM origin , with a reduction in consumption ) inside was still in force and the desfassat current versions and tackle things , but what is it good for now. Still see some vehicles of this model , I here only in the version I’ve seen “normal” , the 3-door 1.6 and 1.7i closed , but I could see the cabrio version . Now looking to make this report , is that the Lada Niva in Russia , its country of origin, have many more versions of this model, and then we ‘ll pick the photos, a video of these other versions Ruse , I got to tell you that , more than 45 versions , of which 6 are still made . I remember this model, maybe you saw the body and I looked ugly , but inside, wit wearing was perfect ( reducing box , which I pass on this link ( Youtube video ) how to use the reductive the Lada Niva : http://www.youtube.com/watch?v=TcuatDEkYJY also its aerodynamics was not very good, because from a certain speed, it was very noise ( does) . engines ( carburetor 1,600 cm3 ) in cold , it takes the famous starter , but impossible to implement them . engines were mounted in factories Lada Togliatti ( Federation of Russia ) at low temperatures ( 30 ° or more ) . these models , it continues , but with the 1.7i engine source Gm . few years ago, Lada had a kind of joint venture with Chevrolet , where they make a new Niva (2005), under the name of Chevrolet Niva . This version is not out of their country , because it depends which countries with regulations that have this car ( Lada Niva ) has restricted it . currently, Dacia – Renault-Nissan bought shares Lada and Russia can see Dacia Logan Break 1 models gene, under name Lada dropping . well done this explanation I pass the link of the video a few versions of the Niva , which are made , the order of the year of manufacture of each model to the last , where they are that are still made today . Followers and fans of this Russian model , enjoy the images. Till next .

HISTORY

Lada Niva was founded in 1970 by the former Soviet states , ordering the factory Autovaz quickly to design a 4×4 vechile cost for daily use by farmers. Between 1971 and 1972 Autovaz engineers to make the first prototype 4×4 with canvas roof with mechanical Fiat . 1973 gift ahead in the popular self-supporting body of Niva . 1974 appears very similar to a prototype manufactured in series , be equipped with the new engine in 1600 with the legendary Seat in 1500 with some brand Arreglos . 1976 S’nicia expected mass production of the first Niva , will take its annual production 90,000 units . In 2006 , Lada , made ​​the figure of 1.8 mi.lions all versions .

FRANCE

Bonjour , bonsoir à tous les fans et les adeptes , je suis ici à nouveau avec une autre histoire . Cette j’ai dû demander la permission de sites spécialisés dans le modèle qui suit . Je tiens à remercier paigna site Nivamania.es à me proposer toutes vos photos . Eh bien, avait longtemps cherché légendaires Lada Niva photos 4×4 , car il ya des années , j’avais déjà vu ici ( 1990 et plus ) . Ce véhicule 4×4 qui est sorti autour de l’an 1976 et maintenant , vendu toujours le même corps , il peut y avoir eu des changements mineurs , mais bon, la Lada Niva que vous utilisé tous afcionats 4×4 et ce modèle particulier . Il s’agit d’un véhicule à quitter la route , avec une performance assez bonne ( 4×4 ) , mais en faisant une provision pour la route , nous disons qu’il est temps de jeter . Dans son employé à temps d’origine moteur Fiat ( 1600 cm3 et 78 ch carburateur ) avec des caractéristiques distinctes ( environ 100 en moyenne d’essence de 14,6 et une vitesse de pointe d’environ 130 km / h) . Pero 1994 et les intérieurs ont été modifiés sièges avant sujectaven un petit corps . Le tablero a également été revu et le hayon aussi parce qu’il a obtenu au fond , autour des pilotes et avait une bonne zone pour le chargement et le déchargement . En rendant les moteurs , ont également été modifiés , ils sont passés de 1 600 cm3 à 1700 cm3 d’origine Fiat ( 80 ch) injection d’origine GM , avec une réduction de la consommation ) à l’intérieur était encore en vigueur et le desfassat Les versions actuelles et aborder les choses , mais ce qui est bon pour l’entreprise . Voir encore quelques véhicules de ce modèle , je ici que dans la version que j’ai vu “normal” , la 3 portes 1.6 et 1.7i fermé , mais je pouvais voir la version cabrio . Maintenant cherchent à faire ce rapport , c’est que la Lada Niva en Russie , son pays d’origine , ont beaucoup plus de versions de ce modèle , et puis nous allons choisir les photos, une vidéo de ces autres versions Ruse , je dois vous dire que , plus de 45 versions , dont 6 sont encore fabriqués . Je me souviens de ce modèle , peut-être que vous avez vu le corps et j’ai regardé laid , mais à l’intérieur , l’esprit portait était parfait ( réduction de boîte , qui je passe sur ce lien ( vidéo Youtube ) comment utiliser le réducteur Lada Niva : . http://www.youtube.com/watch?v=TcuatDEkYJY aussi son aérodynamique n’était pas très bon , parce que d’une certaine vitesse , il était très bruit ( ne ) des moteurs ( carburateur 1600 cm3 ) dans le froid , il faut le fameux démarreur , mais les moteurs impossible de les mettre en œuvre . ont été montés dans les usines Lada Togliatti ( Fédération de Russie ) à basse température ( 30 ° ou plus). ces modèles, il continue , mais avec la source de moteur de 1.7i Gm . il ya quelques années , Lada avait une sorte de joint-venture avec Chevrolet , où ils font une nouvelle Niva (2005 ) , sous le nom de Chevrolet Niva . Cette version n’est pas hors de leur pays , car il dépend de quels pays avec les règlements qui ont cette voiture Lada Niva ( ) a limité il . Actuellement , Dacia – Renault – Nissan a acheté des actions de Lada et la Russie peuvent voir Dacia Logan break 1 modèles gène , sous le nom de Lada chute . bien fait cette explication je passe le lien de la vidéo quelques versions de la Niva , qui sont faites , l’ordre de l’année de fabrication de chaque modèle à la dernière , où ils sont qui sont toujours faits aujourd’hui . adeptes et fans de ce modèle russe , jouissent des images . Jusqu’à la prochaine .

HISTOIRE

Lada Niva a été fondée en 1970 par les anciens Etats soviétiques , ordonnant l’usine Autovaz rapidement à concevoir un coût 4×4 vechile pour une utilisation quotidienne par les agriculteurs . Entre 1971 et 1972 ingénieurs AutoVAZ de faire le premier prototype 4×4 avec toit en toile avec Fiat mécanique . 1973 cadeau en avance dans le corps autoportant populaire de Niva . 1974 semble très similaire à un prototype fabriqué en série , être équipé du nouveau moteur en 1600 avec le siège légendaire en 1500 avec quelques Arreglos de marque . 1976 S’nicia prévu la production de masse de la première Niva , prendra ses annuels production de 90.000 unités . En 2006 , Lada , a fait le chiffre de 1,8 mi.lions toutes les versions .

GERMANY

Hallo, bin ich guten Abend euch allen Fans und Anhänger hier wieder mit einer anderen Geschichte. Das hatte ich die Erlaubnis zu Fachstellen in der nachfolgenden Modell fragen. Ich muss paigna Nivamania.es Website danken mir alle Ihre Fotos zu bieten . Nun, hatte lange gesucht Lada Niva 4×4 legendäre Fotos, denn vor Jahren hatte ich bereits hier (1990 und mehr) gesehen . Das 4×4 Fahrzeug, das sich um das Jahr 1976 kam und jetzt, noch den gleichen Körper verkauft , es war vielleicht ein paar kleine Änderungen , aber hey, der Lada Niva 4×4 , dass Sie der afcionats verwendet und dieses spezielle Modell . Es ist ein Fahrzeug , um die Straße zu verlassen, mit einer Performance recht gut ( 4×4) , sondern durch eine Rückstellung für die Straße , sagen wir, dass es Zeit ist, zu werfen. In seiner Zeit Mitarbeiter der Herkunft Fiat-Motor (1.600 cm3 und 78 PS Vergaser ) mit diskreten Funktionen ( etwa 14,6 s Benzin durchschnittlich 100 und eine Höchstgeschwindigkeit um 130 km / h). Pero 1994 und die Innenräume wurden verändert Vordersitze sujectaven einen kleinen Körper . Die tablero wurde ebenfalls überprüft und die Heckklappe auch, weil es auf den Boden bekam , um die Piloten und hatte ein gutes Gebiet für das Be-und Entladen. Durch die Motoren wurden ebenfalls geändert , werden sie aus 1.600 cm3 ging auf 1.700 cm3 Original Fiat ( 80 PS ) Injektion von GM Herkunft, mit einer Verbrauchsreduzierung ) im Inneren noch in Kraft war und die desfassat Aktuelle Versionen und zu bekämpfen Dinge, aber was ist es gut für heute. Noch sehen einige Fahrzeuge dieses Modells habe ich hier nur in der Version, die ich gesehen habe, “normal”, der 3-Türer 1.6 und 1.7i geschlossen, aber ich konnte die Cabrio -Version zu sehen. Jetzt suchen, um diesen Bericht zu machen, ist, dass der Lada Niva in Russland, seinem Ursprungsland , haben viele weitere Versionen dieses Modells , und dann werden wir die Fotos , ein Video von dieser Versionen Ruse holen , Ich muss Ihnen sagen , dass mehr als 45 Versionen , von denen sechs noch gemacht . Ich dieses Modell erinnern , vielleicht den Körper sah, und ich sah hässlich, aber innen , Witz tragen war perfekt (Verringerung der Box, die ich auf diesen Link ( Youtube -Video -Pass) , wie man die reduktive verwenden Lada Niva das : . http://www.youtube.com/watch?v=TcuatDEkYJY auch die Aerodynamik war nicht sehr gut, weil ab einer bestimmten Geschwindigkeit , es war sehr Rauschen ( tut), Motoren ( Vergaser 1.600 cm3) in kalten, nimmt es die berühmten Starter , aber unmöglich, sie zu implementieren. Motoren wurden in Fabriken Lada Togliatti ( Federation of Russia) bei niedrigen Temperaturen ( 30 ° oder mehr). dieser Modelle montiert , es geht weiter , Aber mit dem 1.7i Motor Quelle Gm . vor einigen Jahren hatte Lada eine Art Joint Venture mit Chevrolet, wo sie einen neuen Niva (2005) zu machen, unter dem Namen Chevrolet Niva . Diese Version ist nicht aus der ihr Land , denn es hängt davon ab , welche Länder mit Regelungen, die dieses Auto haben ( Lada Niva ) hat sich beschränkt. Derzeit gekauft Dacia -Renault -Nissan -Aktien Lada und Russland Dacia Logan Reduzierung 1 Modelle zu sehen Gen , unter dem Namen Lada Drop. gut gemacht diese Erklärung, die ich den Link des Videos übergeben ein paar Versionen des Niva , die gemacht werden , die Reihenfolge der im Jahr der Herstellung jedes Modell bis zum letzten, wo sie sind , die noch heute bestehen. Followers und Fans dieser russische Modell , genießen Sie die Bilder. Bis zum nächsten .

GESCHICHTE

Lada Niva wurde 1970 von den ehemaligen Staaten der Sowjetunion gegründet , Bestellung der Fabrik Autovaz schnell auf ein 4×4 vechile Kosten für den täglichen Gebrauch von den Landwirten zu entwerfen. Zwischen 1971 und 1972 Autovaz Ingenieure, um den ersten Prototypen 4×4 mit Zeltdach mit mechanischer Fiat zu machen. 1973 Geschenk vor in der beliebten selbsttragende Karosserie des Niva . 1974 erscheint ein neuer Prototyp sehr ähnlich, die in Serie hergestellt, mit der Neuheit von Going mit dem legendären Motor 1600 1500 Sitz Arreglos einiger der Marke ausgestattet. 1976 S’nicia erwartet Massenproduktion des ersten Niva , seine jährliche Produktion 90.000 Einheiten zu nehmen. Im Jahr 2006 , Lada , machte die Zahl von 1,8 mi.lions alle Versionen .

PORTOGUESE

Olá , boa noite a todos os fãs e seguidores , estou aqui novamente com outra história. Isto eu tenho que pedir permissão para sites especializados no modelo que se segue. Tenho de agradecer paigna site Nivamania.es para me oferecer todas as suas fotos . Bem, há muito procurado lendários Lada Niva 4×4 fotos , porque anos atrás, eu já tinha visto aqui (1990 e muito mais) . Este veículo 4×4 que saiu por volta do ano 1976 e , agora, ainda vendeu o mesmo corpo , pode ter havido algumas pequenas alterações , mas hey, o Lada Niva que você usou todos os afcionats 4×4 e este modelo específico. É um veículo para sair da estrada, com um desempenho muito bom ( 4×4) , mas fazendo uma provisão para o caminho , dizemos que é hora de jogar . Em seu funcionário em tempo de origem do motor Fiat (1.600 cm3 e 78 cv carburador ) com características distintas ( cerca de 14,6 s 100 média de gasolina e uma velocidade máxima cerca de 130 km / h) . Pero 1994 e os interiores foram alterados assentos dianteiros sujectaven um pequeno corpo . O tablero também foi revisto e porta da bagageira também porque tem a parte inferior , em torno dos pilotos e teve uma boa área para carga e descarga. Ao fazer motores , também foram alterados , eles passaram de 1.600 cm3 a 1.700 cm3 Fiat (80 hp) a injecção de origem inicial GM , com uma redução no consumo ) no interior ainda estava em vigor eo desfassat As versões atuais e resolver as coisas , mas o que é bom para agora. Ainda ver alguns veículos deste modelo, eu aqui apenas na versão que eu já vi “normal” , o 3 portas 1.6 e 1.7i fechada, mas eu podia ver a versão cabrio . Agora, olhando para fazer este relatório , é que o Lada Niva na Rússia, seu país de origem , tem muitas mais versões deste modelo, e depois vamos escolher as fotos, um vídeo dessas outras versões Ruse , Eu tenho que te dizer isso, mais de 45 versões , dos quais 6 ainda são feitas . Lembro-me deste modelo, talvez você viu o corpo e eu olhei feio , mas por dentro , sagacidade usando era perfeito ( caixa , o que eu passar neste link ( vídeo Youtube ) reduzir como usar o redutor Lada Niva a : . http://www.youtube.com/watch?v=TcuatDEkYJY também a sua aerodinâmica não era muito bom, porque a partir de uma certa velocidade , era muito barulho ( faz) motores ( carburador 1.600 cm3) em frio, que leva o famoso motor de arranque , mas os motores impossíveis para implementá-las . foram montados em fábricas Lada Togliatti (Federação da Rússia) em baixas temperaturas ( 30 ° ou mais). esses modelos , ela continua , mas, com a fonte de motor 1.7i Gm . alguns anos atrás, Lada tinha uma espécie de joint venture com a Chevrolet, onde eles fazem um novo Niva (2005), sob o nome de Chevrolet Niva . Esta versão não está fora de seu país , pois depende que os países com os regulamentos que têm este carro Lada Niva ( ) restringiu -lo. Atualmente, Dacia -Renault -Nissan comprou ações Lada e Rússia pode ver Dacia Logan break 1 modelos gene , sob o nome Lada caindo. bem feito essa explicação que eu passo o link do vídeo algumas versões do Niva , que são feitas , a fim de o ano de fabricação de cada modelo para o passado, onde estão que ainda são feitos hoje. seguidores e fãs deste modelo russo , apreciar as imagens. Até a próxima .

HISTÓRIA

Lada Niva foi fundada em 1970 pelos antigos estados soviéticos , ordenando a fábrica AutoVAZ rapidamente para projetar um custo 4×4 vechile para uso diário pelos agricultores. Entre 1971 e 1972 engenheiros AutoVAZ para fazer o primeiro protótipo 4×4 com teto de lona com a Fiat mecânica. 1973 presente à frente na carroçaria autoportante popular de Niva . 1974 parece muito semelhante a um protótipo fabricado em série, ser equipado com o novo motor em 1600 com a sede lendária em 1500 com algumas Arreglos marca. 1976 a produção em massa S’nicia esperado do primeiro Niva , terá seu relatório anual de produção de 90.000 unidades. Em 2006, Lada , fez a figura de 1,8 mi.lions todas as versões .

ITALIAN

Ciao , buona serata a tutti voi fan e seguaci , sono qui di nuovo con un’altra storia . Questo ho dovuto chiedere il permesso ai siti specializzati nel modello che segue . Devo ringraziare paigna sito Nivamania.es di offrire me tutte le vostre foto . Beh , aveva cercato a lungo leggendari Lada Niva foto 4×4 , perché anni fa , avevo già visto qui (1990 e più) . Questo veicolo 4×4 che è venuto fuori intorno all’anno 1976 e ora , ancora venduto lo stesso corpo , ci possono essere alcune piccole modifiche , ma hey , la Lada Niva che hai usato tutte afcionats 4×4 e questo particolare modello . Si tratta di un veicolo per lasciare la strada , con una prestazione abbastanza buona ( 4×4) , ma facendo un accantonamento per la strada , diciamo che è il momento di lanciare . Nel suo dipendente a tempo di origine motore Fiat ( 1.600 cm3 e 78 CV carburatore ) con caratteristiche discrete (circa 14,6 s 100 media benzina e una velocità massima di circa 130 km / h) . Pero 1994 e gli interni sono stati modificati i sedili anteriori sujectaven un piccolo corpo . La tablero stato inoltre rivisto e il portellone anche perché arrivati ​​al fondo , intorno ai piloti e aveva una buona zona di carico e scarico . Facendo motori , sono stati anche cambiati , sono passati da 1.600 cm3 a 1.700 cm3 originale Fiat ( 80 CV) ad iniezione di origine GM , con una riduzione dei consumi ) all’interno era ancora in vigore e desfassat Le versioni attuali e affrontare le cose , ma ciò che è bene per ora. Ancora vedere alcuni veicoli di questo modello , ho qui solo nella versione che ho visto “normale ” , la 3 porte 1.6 e 1.7i chiusa , ma ho potuto vedere la versione cabrio . Ora, cercando di rendere questo rapporto , è che la Lada Niva in Russia , suo paese di origine , hanno molte più versioni di questo modello , e poi faremo prendere le foto , un video di queste altre versioni Ruse , ho avuto modo di dirvi che , più di 45 versioni, di cui 6 sono ancora fatti . Mi ricordo di questo modello , magari mentre il corpo e ho guardato brutto, ma dentro , spirito indossando era perfetto ( riduzione box , che passo su questo link (video Youtube) come utilizzare la riduttiva Lada Niva : . http://www.youtube.com/watch?v=TcuatDEkYJY anche la sua aerodinamica non era molto buono , perché da una certa velocità , è stato molto rumore ( fa ) motori ( carburatore 1.600 cm3 ) in freddo , ci vuole il famoso antipasto, ma i motori impossibili per la loro attuazione . sono stati montati nelle fabbriche Lada Togliatti (Federazione di Russia) a basse temperature ( 30 ° o più). questi modelli , continua , ma con la fonte di motore 1.7i Gm . pochi anni fa , Lada ha avuto una sorta di joint venture con Chevrolet , dove fanno una nuova Niva ( 2005) , sotto il nome di Chevrolet Niva . Questa versione non è fuori il loro paese , perché dipende che i paesi con norme che hanno questa vettura ( Lada Niva ) ha limitato esso . Attualmente , Dacia – Renault -Nissan ha acquistato azioni Lada e la Russia possono vedere Dacia Logan break 1 modelli gene , sotto il nome Lada caduta . ben fatto questa spiegazione passo il link del video di un paio di versioni di Niva , che sono fatti , l’ordine di anno di produzione di ciascun modello per l’ ultima , dove sono che ancora sono fatti oggi. seguaci e gli appassionati di questo modello russo , godere delle immagini . Alla prossima .

STORIA

Lada Niva è stata fondata nel 1970 dagli ex stati sovietici , ordinando la fabbrica Autovaz rapidamente a progettare un costo 4×4 vechile per l’uso quotidiano da parte degli agricoltori . Tra il 1971 e il 1972 gli ingegneri AutoVAZ a fare il primo prototipo 4×4 con tetto in tela con Fiat meccanico . 1973 regalo avanti nella famosa struttura autoportante di Niva . 1974 sembra molto simile ad un prototipo fabbricato in serie , essere equipaggiata con il nuovo motore nel 1600 con la leggendaria Seduta nel 1500 con alcuni Arreglos marca . 1976 la produzione di massa S’nicia prevista del primo Niva , si terrà l’annuale produzione 90.000 unità . Nel 2006 , Lada , ha fatto la figura del 1,8 mi.lions tutte le versioni

LINK FOTOS LADA NIVA(BY NIVAMANIA.ES): .https://www.youtube.com/watch?v=QuM5lsssRZo

EXTRA NEW LINK LADA VAZ NIVA (PD: 29 10 14): 

http://lleureiocimotor.wordpress.com/2014/10/29/lada-niva-4×4/

WEB NIVAMANIA: http://nivamania.es/

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s