DE GIRONA A RÁBADE, (LUGO) / (RUTA)

CATALÀ

Son les 4 hores de la matinada del dissabte 4 d’agost de 2012. M’aixeco faig un breu esmorzar i despres començo a baixar bosses de viatge cap el cotxe. Un cop he possat les bosses de viatge al cotxe, i amb el dipossit de carburant ple, estem a punt de marxar. Son les 5:12 a.m, quant sortim de Cassà de la Selva, en direccio a Girona a buscar mes gent per fer el viatge. A les 6:00 a.m, entro a l’autopista A7 a l’altura de Salt (El Gironès), on m’espera un segon cotxe per fer el viatge (som unes sis familiars distribuits en dos cotxes).
La ruta que fem, es tota per autopista i autovies, es la seguent:

Autopista AP-7 GIRONA – BCN, BCN – SARAGOSSA (AUTOPISTA A2), SARAGOSSA – MIRANDA DEL EBRO (AP-68 – 804) SORTIDA NUM. 7 DIRECCIO A BURGOS/VALLADOLID AP-1 – E-80, BURGOS – LEON ( PASSAT EL PEATGE DE BURGOS, EL CREUAMENT DE LEON ESTA PASSAT UNS 8 KILOMETRES DEL PEATGE DE BURGOS, ES LA A – 231 DIRECCIO LEON), LEON – ASTORGA, SEGUIR A- 66 DIRECCIO ASTORGA, EN AQUEST TRAM, HI HA UN TROS QUE ES AP – 71 DE PEATGE. A PARTIR DE ASTORGA FINS A RABADE S’AGAFA L’AUTOVIA FINS A RÁBADE (UNS 190 KMS APROXIMADAMENT PER AUTOVIA A-6). A RÁBADE ES SURT A LA SORTIDA NUM. 510.
AQUEST TRAJECTE S’HA FET AMB UNES 12 HORES, PARAN CADA 2 O 3 HORES PER DESCANSAR O REPOSTAR CABURANT.
EL TRAJECTE L’HEM FET PER LOGRONYO, PERO HI HA MOLTS PEATGES. ENTRE LEON I ASTORGA HI HA OBRES A L’AUTOVIA I HE TROBAT FORCES CUES (A DATA DE 4 08 12). KMS. TOTALS: 1.137

RUTA ALTERNATIVA A RÁBADE (GALICIA):
GIRONA – BARCELONA AP-7, BARCELONA – SARAGOSSA AP-2, SARAGOSSA – MEDINACELI (AUTOVIA DE SARAGOSSA A MADRID, SORTIDA NUM.150 DIRECCIO MEDINACELI), DE MEDINACELI A ALMAZAN PER N.111, SEGUIR DE ALMAZAN A EL BURGO DE OSMA N.111, A BURGO DE OSMA SEGUIR PER N.120 FINS A VALLADOLID, A VALLADOLID SEGUIR DIRECCIO TORDESILLAS PER ENLLAÇAR AMB LA AUTOVIA DE MADRID A CORUÑA LA A-6 I JA NO DEIXAR AQUESTA AUTOVIA FINS FINAL DE DESTI, (UNS 300 KMS APROXIMADAMENT), FINS LA SORTIDA 510 DE LA A-6.(RÁBADE, ESTA SITUAT A UNS 10 MINUTS DE LUGO DIRECCIO A CORUÑA. AQUESTA RUTA NOMES HI HA PEATGE FINS A SARAGOSSA, A PARTIR DE SARAGOSSA, TOTS SON AUTOVIES I CARRETERES NACIONALS. AQUESTA RUTA LA VAIG FER DE TORNADA, AMB UN TOTAL D’UNES 12 HORES, AQUESTA RUTA L’HE FET JA TRES COPS, I CREC QUE ES LA MILLOR. KMS TOTALS: 1.187

Hem arribat al nostre desti, que es el poble de Rábade, el mateix dissabte sobre les 19 h, en arribar, trobem que fa mal temps, ens plou (estan a uns 16º), pero encara aixis si esta be i es agradeix aquesta temperatura. Arribem a l’hotel Coto Real de la poblacio on es allotjem, molt be el hotel una gran hospitalitat durant aquests dies que hem estat. Rábade ens queda aprop de diferents llocs, com Santiago de Compostela ( 1h i 10 minuts aproximadament) i de les Praia de As Catedrais ( 1h i 15 minuts, tot per autovia direccio Oviedo), tambe ens queda aprop de A Coruña (1 h i escaig, aproximadament) per autovia A-6, i un tram final de peatge).
Be fins aqui la ruta, ens veiem en els seguents reportatges, que porto unes fotos excelents, sobre llocs increibles.

ESPANYOL

Son las 4 horas de la madrugada del sábado 4 de agosto de 2012. Me levanto, hago un breve desayuno y luego empiezo a bajar bolsas de viaje hacia el coche. Una vez he puesto las bolsas de viaje en el coche, y con el diposito de carburante lleno, estamos a punto de marchar. Son las 5:12 am, en cuanto salimos de Cassà de la Selva, en dirección a Girona a buscar mas gente para hacer el viaje. A las 6:00 am, entro en la autopista A7 a la altura de Salt (El Gironès), donde me espera un segundo coche para hacer el viaje (somos unos seis familiares distribuidos en dos coches).
La ruta que hacemos, es toda por autopista y autovías, es la siguiente:

Autopista AP-7 GIRONA – BCN, BCN – ZARAGOZA (AUTOPISTA A2), ZARAGOZA – MIRANDA DEL EBRO (AP-68 – 804) SALIDA NUM. 7 DIRECCION EN BURGOS / VALLADOLID AP-1 – E-80, BURGOS – LEON (PASADO EL PEAJE DE BURGOS, EL CRUCE DE LEON ESTA PASADO unos 8 kilómetros DEL PEAJE DE BURGOS, ES A – 231 DIRECCION LEON), LEON – ASTORGA , SEGUIR A-66 DIRECCION ASTORGA, EN ESTE TRAMO, HAY UN TROZO QUE ES AP – 71 DE PEAJE. A PARTIR DE ASTORGA HASTA Rábade ES AUTOVÍA HASTA Rábade (UNOS 190 KMS APROXIMADAMENTE DE AUTOVÍA A-6). En Rábade SE SALE A LA SALIDA NUM. 510.
ESTE TRAYECTO SE HA HECHO CON UNAS 12 HORAS, PARANDO CADA 2 O 3 HORAS PARA DESCANSAR O REPOSTAR CABURANTE.
EL TRAYECTO LO HEMOS HECHO POR LOGROÑO, PERO HAY MUCHOS PEAJES. ENTRE LEON Y ASTORGA HAY OBRAS EN LA AUTOVÍA Y HE ENCONTRADO COLAS (A FECHA DE 4 08 12). KMS TOTALES: 1.137

RUTA ALTERNATIVA en Rábade (GALICIA):
GIRONA – BARCELONA AP-7, BARCELONA – ZARAGOZA AP-2, ZARAGOZA – MEDINACELI (AUTOVÍA DE ZARAGOZA A MADRID, SALIDA NUM.150 DIRECCION MEDINACELI), DE MEDINACELI A ALMAZAN POR N.111, SEGUIR DE ALMAZAN A EL BURGO DE OSMA N .111, DE BURGO DE OSMA SEGUIR PARA N.120 HASTA A VALLADOLID, EN VALLADOLID SEGUIR DIRECCION TORDESILLAS/ ASTORGA, PARA ENLAZAR CON LA AUTOVÍA DE MADRID A CORUÑA LA A-6 Y YA NO DEJAR ESTA AUTOVÍA HASTA FINAL DE DESTINO, (UNOS 300 KMS APROXIMADAMENTE ), HASTA LA SALIDA 510 DE LA A-6. (Rábade, ESTA SITUADO A UNOS 10 MINUTOS DE LUGO DIRECCION A CORUÑA. ESTA RUTA SOLO HAY PEAJE HASTA ZARAGOZA, A PARTIR DE ZARAGOZA, TODOS SON AUTOVÍAS Y CARRETERAS NACIONALES. ESTA RUTA LA VOY HACER DE VUELTA, CON UN TOTAL DE UNAS 12 HORAS, ESTA RUTA LA HE HECHO YA TRES VECES, Y CREO QUE ES LA MEJOR. KMS TOTALES: 1.187

Hemos llegado a nuestro destino, que es el pueblo de Rábade, el mismo sábado sobre las 19 h, al llegar, encontramos que hace mal tiempo, nos llueve (están a unos 16 º), pero aún así si esta bien y es agradable esta temperatura . Llegamos en el hotel Coto Real de la población donde nos alojamos, muy bien el hotel una gran hospitalidad durante estos días que hemos estado. Rábade nos queda cerca de diferentes lugares, como Santiago de Compostela (1h y 10 minutos aproximadamente) y de las Praia de As Catedrais (1h y 15 minutos, todo por autovía dirección Oviedo), también nos queda cerca de A Coruña (1 hy pico , aproximadamente) por autovía A-6, y un tramo final de peaje).
Bueno hasta aqui la ruta, nos vemos en los siguientes reportajes, que llevo unas fotos excelentes, sobre lugares increibles.

ENGLISH

Son 4 o’clock in the morning of Saturday 4 August 2012. I get up after a brief breakfast and start off towards the car travel bags. Once I override the travel bags in the car, and dipossit with full fuel, we are about to leave. Son of 5:12 am, when we go out of Cassa de la Selva, Girona towards more people looking to make the trip. At 6:00 am, I go to the A7 motorway at the height of Salt (The Girona), where it awaits a second car for the trip (about six families are distributed in two cars).
The route that we are all motorways and dual carriageways, as follows:

AP-7 Girona – Barcelona, ​​Barcelona – Zaragoza (highway A2) ZARAGOZA – Miranda del Ebro (AP-68-804) exit no. 7 MANAGEMENT IN BURGOS / HOME AP-1 – E-80, BURGOS – LEON (THE TOLL OF PAST BURGOS, crossing LEON Happening about 8 kilometers from the toll BURGOS, IS A – 231 LEON MANAGEMENT), LEON – ASTORGA , A-66 FOLLOW MANAGEMENT Astorga, in this section, there is a piece THAT AP – 71 toll. FROM TO ASTORGA Rábade Take the highway to Rábade (about 190 KMS TO HIGHWAY APPROXIMATELY A-6). In Rábade you leave the exit NO. 510.
This journey has taken about 12 hours, Paraná every 2 or 3 hours to rest or refuel CABURANT.
The journey through Logroño HAVE DONE, BUT THERE ARE MANY TOLLS. LEON AND FROM THERE ASTORGA WORKS IN HIGHWAY AND TAILS HE FOUND FORCES (as of 4 08 12). KMS TOTAL: 1.137

ALTERNATIVE ROUTE TO Rábade (Galicia):
GIRONA – BARCELONA-7, BARCELONA – ZARAGOZA AP-2, ZARAGOZA – MEDINACELI (HIGHWAY Zaragoza to Madrid, OUTPUT MANAGEMENT NUM.150 MEDINACELI) Medinaceli ALMAZAN FOR A N.111, IN THE WAY OF ALMAZAN Burgo de Osma N .111, in Burgo de Osma N.120 TO GO TO HOME, A HOME MANAGEMENT TORDESILLAS GO TO LINK WITH THE HIGHWAY OF THE MADRID CORUÑA A-6 AND NO LONGER LEAVE THIS HIGHWAY TO FINAL DESTINATION (UNS APPROXIMATELY 300 KMS ) to Exit 510 OF THE A-6. (Rábade, located about 10 MINUTES OF A MANAGEMENT Lu CORUÑA. THIS TOLL ROAD ONLY THERE TO ZARAGOZA, ZARAGOZA FROM ALL ARE NATIONAL dual carriageways and roads. THIS ROUTE I took it back, with a total of 12 hours, this route I have already done three times, and I think is the best. KMS TOTAL: 1.187

We reached our destination, that the people of Rábade, the Saturday about 19 pm when he arrived, we found that bad weather, it rains (they are about 16 degrees), but still if you are well and enjoy this temperature . We arrived at the hotel Coto Real in the population where you, the very good hotel great hospitality during these days we have been. We have different Rábade near places like Santiago de Compostela (1 hour and 10 minutes) and As Catedrais Beach (1 hour and 15 minutes, all highway direction to Oviedo), we have also near A Coruña (1 is odd approximately) to A-6 motorway, and a final toll).
Be the route up here, we are in the following reports, which bring some excellent photos about incredible places.

FRANCE

Fils 4:00 dans la matinée du Samedi 4 Août 2012. Je me lève après un petit déjeuner bref et commencer vers les sacs de voyage de voiture. Une fois que j’ai remplacer les sacs de voyage dans la voiture, et dipossit avec le plein de carburant, nous sommes sur le point de partir. Fils de 5:12 am, quand nous sortons de la Cassa de la Selva, Gérone vers des gens qui cherchent à faire le voyage. A 06h00, je vais à l’autoroute A7 à la hauteur de Salt (Gérone Le), où il attend une deuxième voiture pour le voyage (environ six familles sont réparties dans deux voitures).
L’itinéraire que nous sommes toutes les autoroutes et routes à chaussées séparées, comme suit:

AP-7 Gérone – Barcelone, Barcelone – Saragosse (autoroute A2) SARAGOSSE – Miranda del Ebro (AP-68-804) la sortie no. 7 GESTION EN BURGOS / HOME AP-1 – E-80, BURGOS – LEON (LE PÉAGE DE BURGOS DERNIERS, traversant Happening environ 8 kilomètres de Burgos péage LEON, EST UN – 231 LEON DE GESTION), LEON – ASTORGA , A-66 SUIVI DE GESTION Astorga, dans la présente section, il ya un morceau que l’AP – 71 sans. DE à Astorga Rábade Prendre l’autoroute jusqu’à Rabade (environ 190 kms de AUTOROUTE ENVIRON A-6). En Rábade vous quittez la sortie NO. 510.
Ce voyage a pris environ 12 heures, tous les Paraná 2 ou 3 heures pour se reposer ou se ravitailler CABURANT.
Le voyage à travers Logroño ONT FAIT, MAIS IL YA DES DROITS DE NOMBREUX. LEON ET DE TRAVAUX ASTORGA-T-IL DANS LA ROUTE ET LA QUEUE Il a trouvé FORCES (à compter du 4 08 12). KMS TOTALS: 1.137

Voie alternative à la Rábade (Galice):
GERONE – BARCELONE-7, BARCELONE – SARAGOSSE AP-2, SARAGOSSE – MEDINACELI (AUTOROUTE Saragosse à Madrid, SORTIE DE GESTION NUM.150 MEDINACELI) Medinaceli ALMAZAN POUR UNE N.111, DANS LA VOIE DE ALMAZAN Burgo de Osma N 0.111, en Burgo de Osma N.120 POUR ALLER À LA MAISON, A TORDESILLAS GESTION ACCUEIL GO Faire le lien avec l’autoroute de l’CORUÑA MADRID A-6 et ne laissent plus de cette autoroute jusqu’à la destination finale (UNS ENVIRON 300 KMS ) jusqu’à la sortie 510 de la A-6. (Rábade, situé à environ 10 minutes de La Corogne GESTION Lu. cette route à péage n’est là que pour Zaragoza, Zaragoza DE TOUS SONT NATIONAUX routes à deux chaussées et des routes. CE ROUTE Je l’ai ramenée, avec un total de 12 heures, cette route je l’ai déjà fait trois fois, et je pense que c’est le meilleur. KMS TOTALS: 1.187

Nous avons atteint notre destination, que les gens de Rábade, le samedi de 19 h quand il est arrivé, nous avons constaté que le mauvais temps, il pleut (ils sont environ 16 degrés), mais toujours si vous êtes bien et profiter de cette température . Nous sommes arrivés à l’hôtel Coto réel dans la population où vous, l’hospitalité très bon hôtel grand au cours de ces jours, nous avons été. Nous avons Rábade différente près des endroits comme Saint Jacques de Compostelle (1 heure et 10 minutes) et As Catedrais Beach (1 heure et 15 minutes, tous les autoroute en direction d’Oviedo), nous avons aussi près de La Corogne (1 est impair environ) pour autoroute A-6, et un bilan final).
Soyez la route ici, nous sommes dans les rapports suivants, qui apportent quelques excellentes photos au sujet des endroits incroyables.

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Sin categoría. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s